Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И воста́ по Авимеле́сѣ спасти́ Изра́иля Ѳола́ сы́нъ Фуи́, сы́нъ бра́та отца́ его́, му́жъ от­ Иссаха́ра: и се́й живя́ше въ самíрѣ въ горѣ́ Ефре́мовѣ,
 • и суди́ Изра́иля лѣ́тъ два́десять три́, и у́мре, и погребе́нъ бы́сть въ самíрѣ.
 • И воста́ по не́мъ Иаи́ръ Галаади́тинъ, и суди́ Изра́иля лѣ́тъ два́десять два́:
 • и бы́ша ему́ сы́нове три́десять два́ ѣ́здящiи на три́десяти дву́хъ ослѣ́хъ: и гра́ды и́мъ три́десять два́: и прозыва́ху и́хъ гра́ды Иаи́ровы, да́же до дне́сь, и́же су́ть въ земли́ Галаа́довѣ:
 • и у́мре Иаи́ръ, и погребе́нъ бы́сть въ камо́нѣ.
 • И при­­ложи́ша сы́нове Изра́илевы твори́ти зло́е предъ Го́сподемъ и послужи́ша Ваали́мамъ и Астаро́ѳамъ и бого́мъ си́рскимъ и бого́мъ Сидо́нскимъ и бого́мъ Моа́влскимъ и бого́мъ сыно́въ Аммо́нихъ и бого́мъ иноплеме́н­никовъ: и оста́виша Го́спода и не рабо́таша ему́.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь я́ростiю на Изра́иля и предаде́ и́хъ въ ру́ку Филисти́мску и въ ру́ку сыно́въ Аммо́нихъ.
 • И озло́биша, и сокруши́ша сыно́въ Изра́илевыхъ въ то́ вре́мя осмь­на́­де­сять лѣ́тъ, всѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ, и́же объ ону́ страну́ Иорда́на въ земли́ Аморре́а и́же въ Галаа́дѣ.
 • И преидо́ша сы́нове Аммо́ни Иорда́нъ во­ева́ти на Иу́ду и Венiами́на и на до́мъ Ефре́мовъ: и оскорбле́ни бы́ша сы́нове Изра́илевы зѣло́.
 • И возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду, глаго́люще: согрѣши́хомъ тебѣ́, я́ко оста́вихомъ Бо́га на́­шего и рабо́тахомъ Ваали́му.
 • И рече́ Госпо́дь къ сыно́мъ Изра́илевымъ: не от­ Еги́пта ли и от­ Аморре́а и от­ сыно́въ Аммо́нихъ и от­ Филисти́ма
 • и от­ Сидо́нянъ и от­ Амали́ка и от­ Мадiа́ма, и́же стужи́ша ва́мъ, и возопи́сте ко мнѣ́, и спасо́хъ вы́ от­ руки́ и́хъ?
 • вы́ же оста́висте мене́ и рабо́тасте бого́мъ ины́мъ: сего́ ра́ди не при­­ложу́ спасти́ ва́съ:
 • иди́те и возопі́йте къ бого́мъ, и́хже избра́сте себѣ́, и ті́и да спасу́тъ вы́ во вре́мя ско́рби ва́­шея.
 • И рѣ́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду: согрѣши́хомъ, сотвори́ ты́ на́мъ по всему́, ели́ко уго́дно предъ очи́ма тво­и́ма: то́чiю изба́ви на́съ въ се́й де́нь.
 • И изверго́ша бо́ги чужды́я от­ среды́ себе́ и послужи́ша Го́сподеви еди́ному: и сжалѣ́ся душа́ его́ о утружде́нiи Изра́илевѣ.
 • И взыдо́ша сы́нове Аммо́ни, и ополчи́шася въ Галаа́дѣ: и собра́шася и сы́нове Изра́илевы, и ополчи́шася въ Массифѣ́.
 • И рѣ́ша лю́дiе кня́зи Галаа́дстiи кі́йждо ко бли́жнему сво­ему́: му́жъ, и́же на́чнетъ би́тися съ сынми́ Аммо́новыми, то́й бу́детъ кня́зь всѣ́мъ живу́щымъ въ Галаа́дѣ.
 • После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой.
 • Он был судьею Израиля двадцать три года, и умер, и погребен в Шамире.
 • После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля двадцать два года.
 • У него было тридцать [два] сына, ездивших на тридцати [двух] молодых ослах, и тридцать [два] города было у них; их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской.
 • И умер Иаир и погребен в Камоне.
 • Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа оставили и не служили Ему.
 • И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки Филистимлян и в руки Аммонитян;
 • они теснили и мучили сынов Израилевых с того года восемнадцать лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморрейской, которая в Галааде.
 • Наконец Аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля.
 • И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили: согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам.
 • И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас Египтяне, и Аморреи, и Аммонитяне, и Филистимляне,
 • и Сидоняне, и Амаликитяне, и Моавитяне, и когда вы взывали ко Мне, не спасал ли Я вас от рук их?
 • А вы оставили Меня и стали служить другим богам; за то Я не буду уже спасать вас:
 • пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время.
 • И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы; делай с нами все, что Тебе угодно, только избавь нас ныне.
 • И отвергли от себя чужих богов и стали служить [только] Господу. И не потерпела душа Его страдания Израилева.
 • Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде; собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе.
 • Народ и князья Галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против Аммонитян, тот будет начальником всех жителей Галаадских.
 • καὶ ἀνέστη μετὰ Αβιμελεχ τοῦ σῶσαι τὸν Ισραηλ Θωλα υἱὸς Φουα υἱὸς πατραδέλφου αὐτοῦ ἀνὴρ Ισ­σαχαρ καὶ αὐτὸς κατῴκει ἐν Σαμαρείᾳ ἐν ὄρει Εφραιμ
 • καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι καὶ τρία ἔτη καὶ ἀπέθανεν καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ
 • καὶ ἀνέστη μετ᾿ αὐτὸν Ιαϊρ ὁ Γαλααδίτης καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι καὶ δύο ἔτη
 • καὶ ἐγένον­το αὐτῷ τριάκον­τα καὶ δύο υἱοὶ ἐπι­βεβηκότες ἐπι­̀ τριάκον­τα καὶ δύο πώλους καὶ τριάκον­τα καὶ δύο πόλεις αὐτοῖς καὶ ἐκάλεσεν αὐτὰς ᾿Επαύλεις Ιαϊρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης αἵ εἰσιν ἐν τῇ γῇ Γαλααδ
 • καὶ ἀπέθανεν Ιαϊρ καὶ ἐτάφη ἐν Рαμμω
 • καὶ προ­σέθεν­το οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἔναν­τι κυρίου καὶ ἐλάτρευσαν ταῖς Βααλιμ καὶ ταῖς Ασταρωθ καὶ τοῖς θεοῖς Σιδῶνος καὶ τοῖς θεοῖς Μωαβ καὶ τοῖς θεοῖς υἱῶν Αμμων καὶ τοῖς θεοῖς τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον καὶ οὐκ ἐδούλευσαν αὐτῷ
 • καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων καὶ ἐν χειρὶ υἱῶν Αμμων
 • καὶ ἐσάθρωσαν καὶ ἔθλασαν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ ὀκτωκαίδεκα ἔτη πάν­τας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῇ γῇ τοῦ Αμορραίου ἐν τῇ Γαλααδίτιδι
 • καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Αμμων τὸν Ιορδάνην ἐκπολεμῆσαι καὶ ἐν τῷ Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ ἐν τῷ οἴκῳ Εφραιμ καὶ ἐθλίβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ σφόδρα
 • καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ προ­̀ς κύριον λέγον­τες ἡμάρτομέν σοι ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ ἐλατρεύ­σαμεν ταῖς Βααλιμ
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ οὐχὶ οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οἱ Αμορραῖοι καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ καὶ οἱ ἀλλόφυλοι
 • καὶ Σιδώνιοι καὶ Μαδια­μ καὶ Αμαληκ ἐξέθλιψαν ὑμᾶς καὶ ἐκεκράξατε προ­́ς με καὶ ἔσωσα ὑμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν
 • καὶ ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ με καὶ ἐλατρεύ­σατε θεοῖς ἑτέροις δια­̀ τοῦτο οὐ προ­σθήσω τοῦ σῶσαι ὑμᾶς
 • βαδίζετε καὶ βοᾶτε προ­̀ς τοὺς θεούς οὓς ἐξελέξασθε ἑαυτοῖς καὶ αὐτοὶ σωσάτωσαν ὑμᾶς ἐν καιρῷ θλίψεως ὑμῶν
 • καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ προ­̀ς κύριον ἡμάρτομεν ποίησον σὺ ἡμῖν κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἂν ἀρέσκῃ ἐνώπιόν σου πλή­ν κύριε ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
 • καὶ μετέστησαν τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἐλάτρευσαν τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ εὐηρέστησεν ἐν τῷ λαῷ καὶ ὠλιγοψύχησεν ἐν τῷ κόπῳ Ισραηλ
 • καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρενέβαλον ἐν Γαλααδ καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ Μασ­σηφα
 • καὶ εἶπον οἱ ἄρχον­τες τοῦ λαοῦ Γαλααδ ἀνὴρ προ­̀ς τὸν πλη­σίον αὐτοῦ τίς ἀνήρ ὃς ἄρξε­ται πολεμῆσαι ἐν τοῖς υἱοῖς Αμμων καὶ ἔσται εἰς κεφαλὴν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Γαλααδ