Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И воста́ по Авимеле́сѣ спасти́ Изра́иля Ѳола́ сы́нъ Фуи́, сы́нъ бра́та отца́ его́, му́жъ от­ Иссаха́ра: и се́й живя́ше въ самíрѣ въ горѣ́ Ефре́мовѣ,
 • и суди́ Изра́иля лѣ́тъ два́десять три́, и у́мре, и погребе́нъ бы́сть въ самíрѣ.
 • И воста́ по не́мъ Иаи́ръ Галаади́тинъ, и суди́ Изра́иля лѣ́тъ два́десять два́:
 • и бы́ша ему́ сы́нове три́десять два́ ѣ́здящiи на три́десяти дву́хъ ослѣ́хъ: и гра́ды и́мъ три́десять два́: и прозыва́ху и́хъ гра́ды Иаи́ровы, да́же до дне́сь, и́же су́ть въ земли́ Галаа́довѣ:
 • и у́мре Иаи́ръ, и погребе́нъ бы́сть въ камо́нѣ.
 • И при­­ложи́ша сы́нове Изра́илевы твори́ти зло́е предъ Го́сподемъ и послужи́ша Ваали́мамъ и Астаро́ѳамъ и бого́мъ си́рскимъ и бого́мъ Сидо́нскимъ и бого́мъ Моа́влскимъ и бого́мъ сыно́въ Аммо́нихъ и бого́мъ иноплеме́н­никовъ: и оста́виша Го́спода и не рабо́таша ему́.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь я́ростiю на Изра́иля и предаде́ и́хъ въ ру́ку Филисти́мску и въ ру́ку сыно́въ Аммо́нихъ.
 • И озло́биша, и сокруши́ша сыно́въ Изра́илевыхъ въ то́ вре́мя осмь­на́­де­сять лѣ́тъ, всѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ, и́же объ ону́ страну́ Иорда́на въ земли́ Аморре́а и́же въ Галаа́дѣ.
 • И преидо́ша сы́нове Аммо́ни Иорда́нъ во­ева́ти на Иу́ду и Венiами́на и на до́мъ Ефре́мовъ: и оскорбле́ни бы́ша сы́нове Изра́илевы зѣло́.
 • И возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду, глаго́люще: согрѣши́хомъ тебѣ́, я́ко оста́вихомъ Бо́га на́­шего и рабо́тахомъ Ваали́му.
 • И рече́ Госпо́дь къ сыно́мъ Изра́илевымъ: не от­ Еги́пта ли и от­ Аморре́а и от­ сыно́въ Аммо́нихъ и от­ Филисти́ма
 • и от­ Сидо́нянъ и от­ Амали́ка и от­ Мадiа́ма, и́же стужи́ша ва́мъ, и возопи́сте ко мнѣ́, и спасо́хъ вы́ от­ руки́ и́хъ?
 • вы́ же оста́висте мене́ и рабо́тасте бого́мъ ины́мъ: сего́ ра́ди не при­­ложу́ спасти́ ва́съ:
 • иди́те и возопі́йте къ бого́мъ, и́хже избра́сте себѣ́, и ті́и да спасу́тъ вы́ во вре́мя ско́рби ва́­шея.
 • И рѣ́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду: согрѣши́хомъ, сотвори́ ты́ на́мъ по всему́, ели́ко уго́дно предъ очи́ма тво­и́ма: то́чiю изба́ви на́съ въ се́й де́нь.
 • И изверго́ша бо́ги чужды́я от­ среды́ себе́ и послужи́ша Го́сподеви еди́ному: и сжалѣ́ся душа́ его́ о утружде́нiи Изра́илевѣ.
 • И взыдо́ша сы́нове Аммо́ни, и ополчи́шася въ Галаа́дѣ: и собра́шася и сы́нове Изра́илевы, и ополчи́шася въ Массифѣ́.
 • И рѣ́ша лю́дiе кня́зи Галаа́дстiи кі́йждо ко бли́жнему сво­ему́: му́жъ, и́же на́чнетъ би́тися съ сынми́ Аммо́новыми, то́й бу́детъ кня́зь всѣ́мъ живу́щымъ въ Галаа́дѣ.
 • После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой.
 • Он был судьею Израиля двадцать три года, и умер, и погребен в Шамире.
 • После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля двадцать два года.
 • У него было тридцать [два] сына, ездивших на тридцати [двух] молодых ослах, и тридцать [два] города было у них; их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской.
 • И умер Иаир и погребен в Камоне.
 • Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа оставили и не служили Ему.
 • И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки Филистимлян и в руки Аммонитян;
 • они теснили и мучили сынов Израилевых с того года восемнадцать лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморрейской, которая в Галааде.
 • Наконец Аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля.
 • И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили: согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам.
 • И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас Египтяне, и Аморреи, и Аммонитяне, и Филистимляне,
 • и Сидоняне, и Амаликитяне, и Моавитяне, и когда вы взывали ко Мне, не спасал ли Я вас от рук их?
 • А вы оставили Меня и стали служить другим богам; за то Я не буду уже спасать вас:
 • пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время.
 • И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы; делай с нами все, что Тебе угодно, только избавь нас ныне.
 • И отвергли от себя чужих богов и стали служить [только] Господу. И не потерпела душа Его страдания Израилева.
 • Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде; собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе.
 • Народ и князья Галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против Аммонитян, тот будет начальником всех жителей Галаадских.
 • И҆ воста̀ по а҆вїмеле́сѣ спастѝ і҆и҃лѧ ѳѡла̀ сы́нъ фꙋѝ, сы́нъ бра́та ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀, мꙋ́жъ ѿ і҆ссаха́ра: и҆ се́й живѧ́ше въ самі́рѣ въ горѣ̀ є҆фре́мовѣ,
 • и҆ сꙋдѝ і҆и҃лѧ лѣ́тъ два́десѧть трѝ, и҆ ᲂу҆́мре, и҆ погребе́нъ бы́сть въ самі́рѣ.
 • И҆ воста̀ по не́мъ і҆аі́ръ галааді́тинъ, и҆ сꙋдѝ і҆и҃лѧ лѣ́тъ два́десѧть два̀:
 • и҆ бы́ша є҆мꙋ̀ сы́нове три́десѧть два̀ ѣ҆́здѧщїи на три́десѧти двꙋ́хъ ѻ҆слѣ́хъ: и҆ гра́ды и҆̀мъ три́десѧть два̀: и҆ прозыва́хꙋ и҆̀хъ гра́ды і҆аі́рѡвы, да́же до дне́сь, и҆̀же сꙋ́ть въ землѝ галаа́довѣ:
 • и҆ ᲂу҆́мре і҆аі́ръ, и҆ погребе́нъ бы́сть въ камѡ́нѣ.
 • И҆ приложи́ша сы́нове і҆и҃лєвы твори́ти ѕло́е пред̾ гдⷭ҇емъ и҆ послꙋжи́ша ваалі́мамъ и҆ а҆старѡ́ѳамъ и҆ богѡ́мъ сѵ̑рскимъ и҆ богѡ́мъ сїдѡ̑нскимъ и҆ богѡ́мъ мѡа̑вльскимъ и҆ богѡ́мъ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ и҆ богѡ́мъ и҆ноплеме́нникѡвъ: и҆ ѡ҆ста́виша гдⷭ҇а и҆ не рабо́таша є҆мꙋ̀.
 • И҆ разгнѣ́васѧ гдⷭ҇ь ꙗ҆́ростїю на і҆и҃лѧ и҆ предадѐ и҆̀хъ въ рꙋ́кꙋ фѷлїсті́мскꙋ и҆ въ рꙋ́кꙋ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ.
 • И҆ ѡ҆ѕло́биша, и҆ сокрꙋши́ша сынѡ́въ і҆и҃левыхъ въ то̀ вре́мѧ ѻ҆смьна́десѧть лѣ́тъ, всѣ́хъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆̀же ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на въ землѝ а҆морре́а и҆́же въ галаа́дѣ.
 • И҆ преидо́ша сы́нове а҆ммѡ̑ни і҆ѻрда́нъ воева́ти на і҆ꙋ́дꙋ и҆ венїамі́на и҆ на до́мъ є҆фре́мовъ: и҆ ѡ҆скорбле́ни бы́ша сы́нове і҆и҃лєвы ѕѣлѡ̀.
 • И҆ возопи́ша сы́нове і҆и҃лєвы ко гдⷭ҇ꙋ, глаго́люще: согрѣши́хомъ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́вихомъ бг҃а на́шего и҆ рабо́тахомъ ваалі́мꙋ.
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ: не ѿ є҆гѵ́пта ли и҆ ѿ а҆морре́а и҆ ѿ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ и҆ ѿ фѷлїсті́ма
 • и҆ ѿ сїдѡ́нѧнъ и҆ ѿ а҆мали́ка и҆ ѿ мадїа́ма, и҆̀же стꙋжи́ша ва́мъ, и҆ возопи́сте ко мнѣ̀, и҆ сп҃со́хъ вы̀ ѿ рꙋкѝ и҆́хъ;
 • вы́ же ѡ҆ста́висте менѐ и҆ рабо́тасте богѡ́мъ и҆ны̑мъ: сегѡ̀ ра́ди не приложꙋ̀ спⷭ҇тѝ ва́съ:
 • и҆ди́те и҆ возопі́йте къ богѡ́мъ, и҆̀хже и҆збра́сте себѣ̀, и҆ ті́и да спасꙋ́тъ вы̀ во вре́мѧ ско́рби ва́шеѧ.
 • И҆ рѣ́ша сы́нове і҆и҃лєвы ко гдⷭ҇ꙋ: согрѣши́хомъ, сотворѝ ты̀ на́мъ по всемꙋ̀, є҆ли́кѡ ᲂу҆го́дно пред̾ ѻ҆чи́ма твои́ма: то́чїю и҆зба́ви на́съ въ се́й де́нь.
 • И҆ и҆зверго́ша бо́ги чꙋжды̑ѧ ѿ среды̀ себє̀ и҆ послꙋжи́ша гдⷭ҇еви є҆ди́номꙋ: и҆ сжалѣ́сѧ дш҃а̀ є҆гѡ̀ ѡ҆ ᲂу҆трꙋжде́нїи і҆и҃левѣ.
 • И҆ взыдо́ша сы́нове а҆ммѡ̑ни, и҆ ѡ҆полчи́шасѧ въ галаа́дѣ: и҆ собра́шасѧ и҆ сы́нове і҆и҃лєвы, и҆ ѡ҆полчи́шасѧ въ массифѣ̀.
 • И҆ рѣ́ша лю́дїе кнѧ̑зи галаа́дстїи кі́йждо ко бли́жнемꙋ своемꙋ̀: мꙋ́жъ, и҆́же на́чнетъ би́тисѧ съ сынмѝ а҆ммѡ́новыми, то́й бꙋ́детъ кнѧ́зь всѣ̑мъ живꙋ́щымъ въ галаа́дѣ.