Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Судей Израилевых

 
 • И бы́сть по дне́хъ во дни́ жа́твы пшени́цы, и посѣти́ сампсо́нъ жену́ свою́, несы́й ко́злище от­ ко́зъ, и рече́: да вни́ду къ женѣ́ мо­е́й въ ло́жницу. И не даде́ ему́ оте́цъ ея́ вни́ти.
 • И рече́ оте́цъ ея́, глаго́ля: рѣ́хъ, я́ко ненави́дя воз­ненави́дѣлъ еси́ ю́, и от­да́хъ ю́ еди́ному от­ друго́въ тво­и́хъ: не се́ ли сестра́ ея́ ме́ншая добрѣ́йши ея́ е́сть? да бу́детъ тебѣ́ ны́нѣ вмѣ́сто ея́.
 • И рече́ ему́ сампсо́нъ: чи́стъ е́смь ны́нѣ от­ Филисти́млянъ, я́ко сотворю́ а́зъ съ ни́ми зло́.
 • И по́йде сампсо́нъ, и я́тъ три́ста лиси́цъ, и взя́ свѣщы́, и связа́ о́шибъ ко о́шибу, и устро́и еди́ну свѣщу́ между́ двѣма́ о́шибома:
 • и разжже́ о́гнь въ свѣща́хъ, и пусти́ я́ въ ни́вы Филисти́мски: и запали́ ни́вы от­ гуме́нъ и да́же до кла́совъ просты́хъ и до виногра́да и ма́сличiя.
 • И реко́ша иноплеме́н­ницы: кто́ сотвори́ сiя́? И реко́ша: сампсо́нъ зя́ть Ѳамнаѳе́евъ, я́ко взя́ жену́ его́ и даде́ ю́ еди́ному от­ друго́въ его́. И взыдо́ша иноплеме́н­ницы и сожго́ша ю́ и до́мъ отца́ ея́ огне́мъ.
 • И рече́ и́мъ сампсо́нъ: а́ще и сотвори́сте вы́ та́ко е́й, а́зъ не благо­изво́лю, но от­мще́нiе мое́ еди́ному кому́ждо ва́съ сотворю́, и посе́мъ почі́ю.
 • И порази́ и́хъ го́лени до бе́дръ я́звою ве́лiею: и сни́де, и всели́ся у водоте́чи въ пеще́рѣ ка́мене ита́ма.
 • И изыдо́ша Филисти́мляне, и ополчи́шася во Иу́дѣ, и разсѣ́яшася въ лехи́.
 • И рече́ и́мъ вся́къ му́жъ Иу́динъ: почто́ прiидо́сте на ны́? И реко́ша иноплеме́н­ницы: связа́ти сампсо́на прiидо́хомъ и сотвори́ти ему́, я́коже сотвори́ на́мъ.
 • И снидо́ша три́ ты́сящы муже́й от­ Иу́ды къ пеще́рѣ ка́мене ита́ма и реко́ша къ сампсо́ну: не вѣ́си ли, я́ко владѣ́ютъ на́ми Филисти́мляне? и вску́ю сiя́ сотвори́лъ еси́ на́мъ? И рече́ и́мъ сампсо́нъ: я́коже ми́ сотвори́ша, та́ко сотвори́хъ и́мъ.
 • И реко́ша ему́: связа́ти тебе́ прiидо́хомъ и преда́ти тя́ въ ру́цѣ иноплеме́н­никомъ. И рече́ и́мъ сампсо́нъ: клени́теся мнѣ́, да не убiе́те мене́ вы́.
 • И реко́ша ему́, глаго́люще: ни́, но то́кмо со­у́зомъ свя́жемъ тя́ и предади́мъ тя́ въ ру́ки и́хъ, сме́ртiю же не умертви́мъ тебе́. И связа́ша его́ двѣма́ у́жы но́выми и изведо́ша его́ от­ ка́мене того́.
 • И то́й прiи́де до че́люсти: иноплеме́н­ницы же воскли́кнуша и теко́ша проти́ву ему́. И сни́де на него́ Ду́хъ Госпо́день, и бы́ша у́жя на мы́шцахъ его́ я́ко изгре́бiе, егда́ зажже́т­ся огне́мъ: и разрѣши́шася у́зы его́ от­ руку́ его́:
 • и обрѣ́те че́люсть о́слю пове́ржену, и простре́ ру́ку свою́, и взя́ ю́: и изби́ е́ю ты́сящу муже́й.
 • И рече́ сампсо́нъ: че́люстiю о́слею потребля́я потреби́хъ и́хъ, я́ко че́люстiю о́слею изби́хъ ты́сящу муже́й.
 • И бы́сть егда́ преста́ глаго́ля, и пове́рже че́люсть от­ руки́ сво­ея́: и нарече́ мѣ́сто то́е избiе́нiе че́люстно­е.
 • И воз­жажда́ зѣло́, и возопи́ ко Го́споду, и рече́: ты́ благоволи́лъ еси́ въ ру́цѣ раба́ тво­его́ спасе́нiе вели́кое сiе́, и ны́нѣ умира́ю жа́ждею, и впаду́ въ ру́ки необрѣ́зан­ныхъ.
 • И разве́рзе Бо́гъ я́зву на че́люсти, и изы́де изъ нея́ вода́, и пи́: и воз­врати́ся ду́хъ его́, и оживе́: сего́ ра́ди прозва́ся и́мя е́й исто́чникъ при­­зыва́ющаго, и́же е́сть въ че́люсти, да́же до дне́ сего́.
 • И суди́ Изра́илю во дни́ Филисти́млянъ два́десять лѣ́тъ.
 • 过 了 些 日 子 , 到 割 麦 子 的 时 候 , 参 孙 带 着 一 只 山 羊 羔 去 看 他 的 妻 , 说 , 我 要 进 内 室 见 我 的 妻 。 他 岳 父 不 容 他 进 去 ,
 • 说 , 我 估 定 你 是 极 其 恨 她 , 因 此 我 将 她 给 了 你 的 陪 伴 。 她 的 妹 子 不 是 比 她 还 美 丽 麽 。 你 可 以 娶 来 代 替 她 吧 。
 • 参 孙 说 , 这 回 我 加 害 于 非 利 士 人 不 算 有 罪 。
 • 于 是 参 孙 去 捉 了 三 百 只 狐 狸 ( 或 作 野 狗 ) , 将 狐 狸 尾 巴 一 对 一 对 地 捆 上 , 将 火 把 捆 在 两 条 尾 巴 中 间 ,
 • 点 着 火 把 , 就 放 狐 狸 进 入 非 利 士 人 站 着 的 禾 稼 , 将 堆 集 的 禾 捆 和 未 割 的 禾 稼 , 并 橄 榄 园 尽 都 烧 了 。
 • 非 利 士 人 说 , 这 事 是 谁 作 的 呢 。 有 人 说 , 是 亭 拿 人 的 女 婿 参 孙 , 因 为 他 岳 父 将 他 的 妻 给 了 他 的 陪 伴 。 于 是 非 利 士 人 上 去 , 用 火 烧 了 妇 人 和 她 的 父 亲 。
 • 参 孙 对 非 利 士 人 说 , 你 们 既 然 这 样 行 , 我 必 向 你 们 报 仇 才 肯 吧 休 。
 • 参 孙 就 大 大 击 杀 他 们 , 连 腿 带 腰 都 砍 断 了 。 他 便 下 去 , 住 在 以 坦 磐 的 穴 内 。
 • 非 利 士 人 上 去 安 营 在 犹 大 , 布 散 在 利 希 。
 • 犹 大 人 说 , 你 们 为 何 上 来 攻 击 我 们 呢 。 他 们 说 , 我 们 上 来 是 要 捆 绑 参 孙 。 他 向 我 们 怎 样 行 , 我 们 也 要 向 他 怎 样 行 。
 • 于 是 有 三 千 犹 大 人 下 到 以 坦 磐 的 穴 内 , 对 参 孙 说 , 非 利 士 人 辖 制 我 们 , 你 不 知 道 麽 。 你 向 我 们 行 的 是 什 么 事 呢 。 他 回 答 说 , 他 们 向 我 怎 样 行 , 我 也 要 向 他 们 怎 样 行 。
 • 犹 大 人 对 他 说 , 我 们 下 来 是 要 捆 绑 你 , 将 你 交 在 非 利 士 人 手 中 。 参 孙 说 , 你 们 要 向 我 起 誓 , 应 承 你 们 自 己 不 害 死 我 。
 • 他 们 说 , 我 们 断 不 杀 你 , 只 要 将 你 捆 绑 交 在 非 利 士 人 手 中 。 于 是 用 两 条 新 绳 捆 绑 参 孙 , 将 他 从 以 坦 磐 带 上 去 。
 • 参 孙 到 了 利 希 , 非 利 士 人 都 迎 着 喧 囔 。 耶 和 华 的 灵 大 大 感 动 参 孙 , 他 臂 上 的 绳 就 像 火 烧 的 麻 一 样 , 他 的 绑 绳 都 从 他 手 上 脱 落 下 来 。
 • 他 见 一 块 未 乾 的 驴 腮 骨 , 就 伸 手 拾 起 来 , 用 以 击 杀 一 千 人 。
 • 参 孙 说 , 我 用 驴 腮 骨 杀 人 成 堆 , 用 驴 腮 骨 杀 了 一 千 人 。
 • 说 完 这 话 , 就 把 那 腮 骨 从 手 里 抛 出 去 了 。 那 地 便 叫 拉 末 利 希 。
 • 参 孙 甚 觉 口 渴 , 就 求 告 耶 和 华 说 , 你 既 藉 仆 人 的 手 施 行 这 麽 大 的 拯 救 , 岂 可 任 我 渴 死 , 落 在 未 受 割 礼 的 人 手 中 呢 。
 • 神 就 使 利 希 的 洼 处 裂 开 , 有 水 从 其 中 涌 出 来 。 参 孙 喝 了 精 神 复 原 。 因 此 那 泉 名 叫 隐 哈 歌 利 , 那 泉 直 到 今 日 还 在 利 希 。
 • 当 非 利 士 人 辖 制 以 色 列 人 的 时 候 , 参 孙 作 以 色 列 的 士 师 二 十 年 。
 • Чрез несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женою своею, принеся с собою козленка; и когда сказал: «войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти.
 • И сказал отец ее: я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему; вот, меньшая сестра красивее ее; пусть она будет тебе вместо ее.
 • Но Самсон сказал им: теперь я буду прав пред Филистимлянами, если сделаю им зло.
 • И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами;
 • и зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны и нежатый хлеб, и виноградные сады и масличные.
 • И говорили Филистимляне: кто это сделал? И сказали: Самсон, зять Фимнафянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли Филистимляне и сожгли огнем ее и [дом] отца ее.
 • Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим и тогда только успокоюсь.
 • И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама.
 • И пошли Филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи.
 • И сказали жители Иудеи: за что вы вышли против нас? Они сказали: мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами.
 • И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону: разве ты не знаешь, что Филистимляне господствуют над нами? что ты это сделал нам? Он сказал им: как они со мною поступили, так и я поступил с ними.
 • И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки Филистимлянам. И сказал им Самсон: поклянитесь мне, что вы не убьете меня.
 • И сказали ему: нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья.
 • Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его.
 • Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек.
 • И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу человек.
 • Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место: Рамаф-Лехи*. //*Брошенная челюсть.
 • И почувствовал сильную жажду и воззвал к Господу и сказал: Ты соделал рукою раба Твоего великое спасение сие; а теперь умру я от жажды, и попаду в руки необрезанных.
 • И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил; оттого и наречено имя месту сему: «Источник взывающего», который в Лехе до сего дня.
 • И был он судьею Израиля во дни Филистимлян двадцать лет.