Скрыть
5:29
Церковнославянский (рус)
И воспѣ́ Девво́ра и Вара́къ сы́нъ Авинее́мовъ въ то́й де́нь, и рече́:
внегда́ нача́ти вождо́мъ во Изра́или, въ про­изволе́нiи люді́й, благослови́те Го́спода.
Услы́шите, ца́рiе, и внуши́те, кня́зи: а́зъ Го́сподеви воспою́ и пою́ Бо́гу Изра́илеву.
Го́споди, во исхо́дѣ тво­е́мъ от­ Сии́ра, внегда́ воз­двиза́тися тебѣ́ от­ села́ Едо́мова, земля́ потрясе́ся, и не́бо воз­мути́ся, и о́блацы иска́паша во́ду:
го́ры подвиго́шася от­ лица́ Го́спода Елои́, та́я Сина́ от­ лица́ Го́спода Бо́га Изра́илева.
Во дни́ самега́ра сы́на ана́ѳова, во дни́ Иаи́ли, оскудѣ́ша путiе́, и идо́ша въ пути́ кри́вы, и идо́ша въ пути́ развраще́н­ны:
оскудѣ́ша живу́щiи во Изра́или, оскудѣ́ша до́ндеже воста́ Девво́ра, до́ндеже воста́ ма́ти во Изра́или:
избра́ша бо́ги но́вы, я́ко хлѣ́бъ я́ченъ, тогда́ во­ева́ша гра́ды князе́й: щи́тъ не яви́ся, ниже́ копiе́ въ четы́редесяти ты́сящахъ во Изра́или.
Се́рдце мое́ на учине́н­ная во Изра́или: си́льнiи люді́й, благослови́те Го́спода.
Ѣ́здящiи на осля́техъ бѣ́лыхъ въ полу́дне, и сѣдя́щiи на суди́щи, и ходя́щiи на пути́ со́нмовъ, провѣща́йте.
Гла́съ пле́щущихъ посредѣ́ веселя́щихся: та́мо дадя́тъ пра́вду. Го́споди, пра́вды укрѣпи́ во Изра́или: тогда́ разыдо́шася во гра́ды своя́ лю́дiе Госпо́дни.
Воста́ни, воста́ни, Девво́ра: воста́ни, воста́ни, глаго́ли съ пѣ́снiю: воста́ни, Вара́че, и плѣни́ плѣ́нъ тво́й, сы́не Авинее́мль.
Тогда́ воз­вели́чися си́ла его́: Госпо́дь смири́ мнѣ́ крѣ́пльшыя мене́.
Лю́дiе Ефре́мли утоми́ша и́хъ въ доли́нѣ: бра́тъ тво́й Венiами́нъ въ лю́дехъ тво­и́хъ: от­ мене́ Махи́ръ снидо́ша взыску́ющiи, и от­ Завуло́на укрѣпля́ющiися въ ски́птрѣ повѣ­ст­вова́нiя пи́смен­ника.
И нача́лницы во Иссаха́рѣ съ Девво́рою и Вара́комъ: та́ко Вара́къ от­пусти́ пѣ́шихъ сво­и́хъ въ доли́ну, въ раздѣле́нiя Руви́мова, вели́ка испыта́нiя се́рдца.
Вску́ю ми́ сѣди́ши посредѣ́ мосфаѳе́мовъ, слы́шати звизда́нiе востава́ющихъ про­ити́ въ раздѣле́нiя Руви́мля? ве́лiя испыта́нiя се́рдца.
Галаа́дъ, объ ону́ страну́ Иорда́на всели́ся: и да́нъ, вску́ю обита́еши въ корабле́хъ? Аси́ръ обита́ при­­ бре́зѣхъ морски́хъ, и въ раздѣле́нiихъ сво­и́хъ всели́ся.
Завуло́нъ, лю́дiе укори́ша ду́шу свою́ на сме́рть: и Нефѳали́мъ на высота́хъ села́.
И прiидо́ша къ нему́ ца́рiе, и ополчи́шася, тогда́ во­ева́ша ца́рiе Ханаа́нстiи во Ѳанаа́хѣ, у воды́ Магеддо́: мно́же­ст­ва сребра́ не взя́ша.
От небесе́ ополчи́шася звѣ́зды, от­ чи́на сво­его́ ополчи́шася съ Сиса́рою.
Водоте́чь кисо́новъ изве́рже и́хъ, водоте́чь кадими́нъ, водоте́чь кисо́новъ: попере́тъ его́ душа́ моя́ си́льная.
Тогда́ от­сѣко́шася копы́та ко́нская от­ топта́нiя си́льныхъ его́.
Проклина́йте Мазо́ра, рече́ а́нгелъ Госпо́день, прокля́тiемъ проклени́те живу́щихъ въ не́мъ, я́ко не прiидо́ша въ по́мощь Госпо́дню, въ по́мощь [Госпо́дню] въ си́льныхъ.
Да благослови́т­ся въ жена́хъ Иаи́ль, жена́ хаве́ра кине́ева, от­ же́нъ въ ку́щи да благослови́т­ся:
воды́ проси́ у нея́, и даде́ ему́ млеко́ въ ча́ши: преиму́щихъ при­­несе́ ма́сло кра́вiе:
ру́ку свою́ лѣ́вую къ колу́ простре́, и десни́цу свою́ ко мла́ту рабо́та­ю­щихъ, и уби́ Сиса́ру: разби́ главу́ его́, и порази́, прободе́ скра́нiя его́:
между́ нога́ма ея́ повали́ся: паде́ утружде́нъ, и у́мре посредѣ́ но́гъ ея́, и та́мо паде́ бѣ́днѣ.
Око́нцемъ взира́­ше ма́ти Сиса́рина, окно́мъ сквоз­ѣ́ реше́тку, что́ заме́дли колесни́ца его́ прiити́? вску́ю уме́длиша стопы́ колесни́цъ его́?
Му́дрiи нача́л­ст­ву­ю­щiи ея́ от­вѣща́ша е́й, и сама́ от­вѣщава́­ше словеса́ своя́ себѣ́:
не обря́щутъ ли его́ раздѣля́юща коры́сти, удружа́юща друго́мъ на главу́ му́жа си́льна? коры́сти ша́ровъ Сиса́рѣ, коры́сти ша́ровъ разли́чiя, ша́ры испещре́н­ныхъ, сiя́ вы́и его́ коры́сти.
Та́ко да поги́бнутъ вси́ врази́ тво­и́, Го́споди: и лю́бящiи его́, я́коже восто́къ со́лнца въ си́лѣ сво­е́й. 32И бы́сть въ поко́и земля́ четы́редесять лѣ́тъ.
Синодальный
В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими словами:
Израиль отмщен, народ показал рвение; прославьте Господа!
Слушайте, цари, внимайте, вельможи: я Господу, я пою, бряцаю Господу Богу Израилеву.
Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду;
горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева.
Во дни Самегара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами.
Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле.
Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля?
Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе; прославьте Господа!
Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь!
Среди голосов собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля! Тогда выступил ко вратам народ Господень.
Воспряни, воспряни, Девора! воспряни, воспряни! воспой песнь! Восстань, Варак! и веди пленников твоих, сын Авиноамов!
Тогда немногим из сильных подчинил Он народ; Господь подчинил мне храбрых.
От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика; за тобою Вениамин, среди народа твоего; от Махира шли начальники, и от Завулона владеющие тростью писца.
И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие.
Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие.
Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно.
Завулон – народ, обрекший душу свою на смерть, и Неффалим – на высотах поля.
Пришли цари, сразились, тогда сразились цари Ханаанские в Фанаахе у вод Мегиддонских, но не получили нимало серебра.
С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою.
Поток Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Киссон. Попирай, душа моя, силу!
Тогда ломались копыта конские от побега, от побега сильных его.
Прокляните Мероз, говорит Ангел Господень, прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми.
Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хевера Кенеянина, между женами в шатрах да будет благословенна!
Воды просил он: молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего.
[Левую] руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников; ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его.
К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал; где склонился, там и пал сраженный.
В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку: что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его?
Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои:
верно, они нашли, делят добычу, по девице, по две девицы на каждого воина, в добычу полученная разноцветная одежда Сисаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника.
Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей! – И покоилась земля сорок лет.
Грузинский
ასე იგალობა იმ დღეს დებორამ, და ბარაკმა, აბინოყამის ძემ:
ორომტრიალი შეიქნა ისრაელში, ხალხი ემზადება საბრძოლველად, აკურთხეთ უფალი!
ისმინეთ, მეფენო, ყური მომაპყარით, მთავარნო: ეს მე ვარ, მე ვუგალობ უფალს, მე ვუმღერი უფალს, ისრაელის ღმერთს.
როცა სეყირიდან გადმოხვედი, უფალო, როცა ედომის ველზე გამოხვედი, მიწა ირყეოდა, ცაც კი იღვრებოდა, ღრუბლებიც კი წყლად იღვრებოდნენ.
მთები იდრიკებოდნენ უფლის წინაშე, თავად ეგ სინაიც კი, უფლის წინაშე, ისრაელის ღვთისა.
შამგარის დროს, ყანათის ძისა, იაყელის დროს, დაცარიელდა შარაგზები, სწორზე ვეღარავინ ბედავდა სიარულს, შორიდან არჩევდნენ შემოვლას.
სიცოცხლე ჩამკვდარიყო ისრაელის დაბა-სოფლებში, ჩამკვდარი იყო, ვიდრე არ აღვდექი მე, დებორა, ვიდრე არ აღვდექი მე, დედა ისრაელში.
ახალი ღმერთები ირჩიეს, ამიტომაც ომია კარიბჭესთან. თუ უჩანს ფარ-შუბი ორმოცი ათასს ისრაელში?
ისრაელის წინამძღოლებს ჩემი გული, ხალხში თავგამოდებულებს! აკურთხეთ უფალი!
თეთრ სახედრებზე ამხედრებულნო, ხალიჩებზე ფეხმორთხმულნო, გზებზე ქვეითად დამავალნო, თქვით საგალობელი!
იქ, სადაც დასარწყულებლად თავს უყრიან ნახირს, უფლის სიმართლეს იმღერებენ, ისრაელის წინამძღოლთა სიმართლეს! კარიბჭესთან მოზღვავდა მაშინ უფლის ერი!
გაიღვიძე, გაიღვიძე, დებორა! გაიღვიძე, გაიღვიძე, იმღერე საგალობელი! აღიძარ, ბარაკ! დაატყვევე შენი დამატყვევარი, აბინოყამის ძეო!
მაშინ ძლიერთა ნატამალს დაუმორჩილა ხალხი, უფალმა დამიმორჩილა ვაჟკაცები.
ეფრემიდან მოვიდნენ ყამალეკში დამკვიდრებულნი; ბენიამინიც შენთანაა, შენს ხალხს შორის; მაქირიდან მოვიდნენ თავკაცები, ზებულონიდან - წინამძღოლთა კვერთხის მპყრობელები.
ისაქარის მთავრებიც დებორასთან არიან; ბარაკის კვალდაკვალ მოიჭრა ველზე ისაქარიც. რეუბენის წყაროებთან დიდი თათბირია.
რას დამჯდარხარ ფარეხთა შორის და უსმენ ცხვრების ბღავილს? რეუბენის წყაროებთან დიდი თათბირია.
გალაადი იორდანეს გაღმა დავანებულა; რატომ შეყუჟულა დანი ხომალდებში? ზღვისპირას დამჯდარა აშერი და თავის სანახებთან დავანებულა.
სიკვდილი არად მიაჩნია ზებულონის ხალხს. ტრამალის ბორცვებზე ნაფთალია.
მოვიდნენ მეფენი, შეიბნენ; მაშინ შეიბნენ ქანაანის მეფენი თაყანახში, მეგიდოს წყლებთან, მაგრამ მცირედი ვერცხლიც ვერ მოიალაფეს.
ციდან ებრძოდნენ, თავიანთი გზებიდან ებრძოდნენ ვარსკვლავები სისარას.
კიშონის ხევმა წაიღო ისინი, ძველმა ხევმა, კიშონის ხევმა. გაემართე, სულო ჩემო, ძლიერებით!
სრბოლისაგან იმსხვრეოდნენ ცხენთა ფლოქვები მაშინ, მისი ვაჟკაცების სრბოლისაგან.
დაწყევლეთ მეროზი, ამბობს ანგელოზი უფლისა, დაწყევლეთ, დაწყევლეთ მისი მკვიდრნი, რადგან არ გამოვიდნენ უფლის საშველად, უფლის საშველად ვაჟკაცებთან ერთად!
კურთხეულ იყოს დიაცთა შორის იაყელი, ხებერ კენიელის ცოლი! კარავში მცხოვრებ დიაცთა შორის კურთხეულ იყოს!
წყალი მოსთხოვა და რძე მიართვა, სეფეთასით მიართვა მოუხდელი რძე.
მარცხენა ხელით პალოს დასწვდა, მარჯვენით უროს. მოუქნია სისარას, თავში დაჰკრა, გაუპო, საფეთქელი შეულეწა.
მის ფეხებთან ჩაიკეცა, დაეცა, ვეღარ ადგა; მის ფეხებთან ჩაიკეცა, დაეცა; სადაც ჩაიკეცა, იქვე დაეცა განგმირული.
სარკმლიდან იყურება, კანკლედიდან გაჰკივის სისარას დედა: რატომ იგვიანებს მისი მხედრობა, რამ შეაფერხა მისი ეტლის თვლები?
პასუხობენ გონიერი სეფექალები, თვითონვე ამბობს თავისივე სიტყვების პასუხად:
ნადავლს იშოვნიდნენ და იყოფენ: თითო მხევალი, ორ-ორი მხევალი თითო მეომარს, ნაალაფარი ჭრელი სამოსელი სისარას, ნაალაფარი ჭრელი სამოსელი, ორხოულად მოქსოვილი, ტყვის ტანზე შემოძარცული.
ყველა მტერი ასე დაგელიოს, უფალო! მისი მოყვარულნი ამომავალ მზესავით გაძლიერდნენ! და დაისვენა ქვეყანამ ორმოცი წელი.
καὶ ᾖσεν Δεββωρα καὶ Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν
ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀρχηγοὺς ἐν Ισραηλ ἐν προ­αιρέσει λαοῦ εὐλογεῖτε τὸν κύριον
ἀκούσατε βασιλεῖς ἐνωτίζεσθε σατράπαι δυνατοί ἐγὼ τῷ κυρίῳ ᾄσομαι ψαλῶ τῷ θεῷ Ισραηλ
κύριε ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐκ Σηιρ ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Εδωμ γῆ ἐσείσθη καὶ ὁ οὐρανὸς ἐξεστάθη καὶ αἱ νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ
ὄρη ἐσαλεύ­θησαν ἀπο­̀ προ­σώπου κυρίου τοῦτο Σινα ἀπο­̀ προ­σώπου κυρίου θεοῦ Ισραηλ
ἐν ἡμέραις Σαμεγαρ υἱοῦ Αναθ ἐν ἡμέραις Ιαηλ ἐξέλιπον βασιλεῖς καὶ ἐπορεύ­θησαν τρίβους ἐπορεύ­θησαν ὁδοὺς διεστραμμένας
ἐξέλιπεν φραζων ἐν τῷ Ισραηλ ἐξέλιπεν ἕως οὗ ἐξανέστη Δεββωρα ὅτι ἀνέστη μήτηρ ἐν τῷ Ισραηλ
ᾑρέτισαν θεοὺς καινοὺς ὡς ἄρτον κρίθινον σκέπην ἐὰν ἴδω σιρομαστῶν ἐν τεσ­σαράκον­τα χιλιάσιν
ἡ καρδία μου ἐπι­̀ τὰ δια­τεταγμένα τῷ Ισραηλ οἱ δυνάσται τοῦ λαοῦ εὐλογεῖτε τὸν κύριον
ἐπι­βεβηκότες ἐπι­̀ ὑποζυγίων καθήμενοι ἐπι­̀ λαμπηνῶν
φθέγξασθε φωνὴν ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον εὐφραινομένων ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνην κυρίῳ δίκαιοι ἐνίσχυσαν ἐν τῷ Ισραηλ τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις αὐτοῦ ὁ λαὸς κυρίου
ἐξεγείρου ἐξεγείρου Δεββωρα ἐξέγειρον μυριάδας μετὰ λαοῦ ἐξεγείρου ἐξεγείρου λάλει μετ᾿ ᾠδῆς ἐνισχύων ἐξανίστασο Βαρακ καὶ ἐνίσχυσον Δεββωρα τὸν Βαρακ αἰχμαλώτιζε αἰχμαλωσίαν σου υἱὸς Αβινεεμ
πότε ἐμεγαλύνθη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ κύριε ταπείνωσόν μοι τοὺς ἰσχυροτέρους μου
λαὸς Εφραιμ ἐτιμωρήσατο αὐτοὺς ἐν κοιλάδι ἀδελφοῦ σου Βενιαμιν ἐν λαοῖς σου ἐξ ἐμοῦ Μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶν­τες καὶ ἐκ Ζαβουλων κύριος ἐπολέμει μοι ἐν δυνατοῖς ἐκεῖθεν ἐν σκήπτρῳ ἐνισχύον­τος ἡγήσεως
ἐν Ισ­σαχαρ μετὰ Δεββωρας ἐξαπέστειλεν πεζοὺς αὐτοῦ εἰς τὴν κοιλάδα ἵνα τί σὺ κατοικεῖς ἐν μέσῳ χειλέων ἐξέτεινεν ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ἐν δια­ιρέσεσιν Рουβην μεγά­λοι ἀκριβασμοὶ καρδίας
ἵνα τί μοι κάθησαι ἀνὰ μέσον τῶν μοσφαθαιμ τοῦ εἰσακούειν συρισμοὺς ἐξεγειρόν­των τοῦ διελθεῖν εἰς τὰ τοῦ Рουβην μεγά­λοι ἐξιχνιασμοὶ καρδίας
Γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατεσκήνωσεν καὶ Δαν ἵνα τί παροικεῖ πλοίοις Ασηρ παρῴκησεν παρ᾿ αἰγιαλὸν θαλασ­σῶν καὶ ἐπι­̀ τὰς δια­κοπὰς αὐτοῦ κατεσκήνωσεν
Ζαβουλων λαὸς ὀνειδίσας ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ Νεφθαλιμ ἐπι­̀ ὕψη ἀγροῦ
ἦλθον βασιλεῖς καὶ παρετάξαν­το τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χανααν ἐν Θενναχ ἐπι­̀ ὕδα­τος Μαγεδδω πλεονεξίαν ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπολέμησαν ἀστέρες ἐκ τῆς τάξεως αὐτῶν ἐπολέμησαν μετὰ Σισαρα
χειμάρρους Κισων ἐξέβαλεν αὐτούς χειμάρρους καδημιμ χειμάρρους Κισων κατα­πατήσει αὐτοὺς ψυχή μου δυνατή
τότε ἀπεκόπησαν πτέρναι ἵππου αμαδαρωθ δυνατῶν αὐτοῦ
καταράσασθε Μαρωζ εἶπεν ὁ ἄγγελος κυρίου καταράσει καταράσασθε τοὺς ἐνοίκους αὐτῆς ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς τὴν βοήθειαν κυρίου βοηθὸς ἡμῶν κύριος ἐν μαχηταῖς δυνατός
εὐλογηθείη ἐκ γυναικῶν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τοῦ Κιναίου ἐκ γυναικῶν ἐν σκηνῇ εὐλογηθείη
ὕδωρ ᾔτησεν αὐτήν καὶ γάλα ἔδωκεν αὐτῷ ἐν λακάνῃ ἰσχυρῶν προ­σήγγισεν βούτυρον
τὴν χεῖρα αὐτῆς τὴν ἀριστερὰν εἰς πάσ­σαλον ἐξέτεινεν τὴν δεξιὰν αὐτῆς εἰς ἀπο­τομὰς κατα­κόπων καὶ ἀπέτεμεν Σισαρα ἀπέτριψεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ συν­έθλασεν καὶ διήλασεν τὴν γνάθον αὐτοῦ
ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς συγκάμψας ἔπεσεν ἐκοιμήθη μεταξὺ ποδῶν αὐτῆς ἐν ᾧ ἔκαμψεν ἐκεῖ ἔπεσεν ταλαίπωρος
δια­̀ τῆς θυρίδος διέκυπτεν ἡ μήτηρ Σισαρα δια­̀ τῆς δικτυωτῆς ἐπι­βλέπουσα ἐπι­̀ τοὺς μεταστρέφον­τας μετὰ Σισαρα δια­̀ τί ἠσχάτισεν τὸ ἅρμα αὐτοῦ παρα­γενέσθαι δια­̀ τί ἐχρόνισαν ἴχνη ἁρμάτων αὐτοῦ
σοφαὶ ἀρχουσῶν αὐτῆς ἀν­ταπεκρίναν­το προ­̀ς αὐτήν καὶ αὐτὴ ἀπεκρίνατο ἐν ῥήμασιν αὐτῆς
οὐχὶ εὑρήσουσιν αὐτὸν δια­μερίζον­τα σκῦλα φιλιάζων φίλοις εἰς κεφαλὴν δυνατοῦ σκῦλα βαμμάτων Σισαρα σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας βαφὴ ποικίλων περὶ τράχηλον αὐτοῦ σκῦλον
οὕτως ἀπό­λοιν­το πάν­τες οἱ ἐχθροί σου κύριε καὶ οἱ ἀγαπῶν­τες αὐτὸν καθὼς ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου ἐν δυναστείαις αὐτοῦ καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσ­σαράκον­τα ἔτη
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки