Скрыть
1:12
Церковнославянский (рус)
И воз­зва́ Госпо́дь Моисе́а, и рече́ ему́ изъ ски́нiи свидѣ́нiя, глаго́ля:
глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ, и рече́ши къ ни́мъ: человѣ́къ от­ ва́съ а́ще при­­несе́тъ да́ры Го́споду, от­ ското́въ и от­ говя́дъ и от­ ове́цъ да при­­несе́те да́ры ва́шя:
а́ще всесожже́нiе да́ръ его́, от­ говя́дъ му́жескъ по́лъ непоро́ченъ при­­несе́тъ, предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя да при­­несе́тъ е́ прiя́тно предъ Го́сподемъ,
и да воз­ложи́тъ ру́ку на главу́ при­­ноше́нiя, прiя́тно ему́, уми́лостивити о не́мъ:
и да зако́лютъ телца́ предъ Го́сподемъ: и да при­­несу́тъ сы́нове Ааро́новы жерцы́ кро́вь, и да пролiю́тъ кро́вь на олта́рь о́крестъ, и́же у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя,
и одра́в­ше всесожже́нiе, да раздробя́тъ е́ на у́ды,
и да воз­ложа́тъ сы́нове Ааро́ни жерцы́ о́гнь на олта́рь, и да вскладу́тъ дрова́ на о́гнь:
и да вскладу́тъ сы́нове Ааро́ни жерцы́ раздробле́ная, и главу́, и ту́къ на дрова́ су́щая на огни́ я́же на олтари́,
утро́бу же и но́ги да измы́ютъ водо́ю: и да воз­ложи́тъ жре́цъ вся́ на олта́рь: при­­ноше́нiе е́сть же́ртва, воня́ благо­уха́нiя Го́споду.
А́ще же от­ ове́цъ да́ръ сво́й Го́сподеви [принесе́тъ] от­ а́гнецъ и от­ ко́злищъ во всесожже́нiе, му́жескъ по́лъ непоро́ченъ да при­­несе́тъ и́,
и да воз­ложи́тъ ру́ку на главу́ его́, и да зако́лютъ е́ въ странѣ́ олтаря́ къ сѣ́веру предъ Го́сподемъ: и да пролiю́тъ сы́нове Ааро́ни жерцы́ кро́вь его́ на олта́рь о́крестъ:
и да раздробя́тъ его́ на у́ды, и главу́, и ту́къ его́, и да вскладу́тъ я́ жерцы́ на дрова́ су́щая на огни́ я́же на олтари́,
и утро́бу и но́ги измы́ютъ водо́ю: и при­­несе́тъ жре́цъ вся́, и да воз­ложи́тъ на олта́рь: при­­ноше́нiе е́сть же́ртва, воня́ благо­уха́нiя Го́споду.
А́ще же от­ пти́цъ при­­ноше́нiе при­­несе́тъ да́ръ сво́й Го́споду, и при­­несе́тъ от­ го́рлицъ или́ от­ го́лубовъ да́ръ сво́й,
и да при­­несе́тъ и́ жре́цъ ко олтарю́, и да от­то́ргнетъ главу́ его́, и да воз­ложи́тъ жре́цъ на олта́рь и исцѣди́тъ кро́вь у стоя́ла олтаря́:
и да от­лучи́тъ горта́нь съ пе́рiемъ, и изве́ргнетъ ю́ от­ олтаря́ на восто́къ на мѣ́сто пе́пела:
и да изло́митъ его́ от­ кри́лъ, и да не раздѣли́тъ: и да воз­ложи́тъ е́ жре́цъ на олта́рь на дрова́, я́же на огни́: при­­ноше́нiе е́сть же́ртва, воня́ благо­уха́нiя Го́споду.
Синодальный
И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого.
Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока; пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом;
и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения – и приобретет он благоволение, во очищение грехов его;
и заколет тельца пред Господом; сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания;
и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части;
сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова;
и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике;
а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.
Если жертва всесожжения его [Господу] из мелкого скота, из овец, или из коз, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, [и пусть возложит руку на голову ее,]
и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон;
и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике,
а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник всё и сожжет на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.
Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц, или из молодых голубей;
священник принесет ее к жертвеннику, и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника;
зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел;
и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.
Итальянский
Il Signore chiamò Mosè, gli parlò dalla tenda del convegno e disse:
"Parla agli Israeliti dicendo: "Quando uno di voi vorrà presentare come offerta in onore del Signore un animale scelto fra il bestiame domestico, offrirete un capo di bestiame grosso o minuto.
Se la sua offerta è un olocausto di bestiame grosso, egli offrirà un maschio senza difetto; l'offrirà all'ingresso della tenda del convegno, perché sia accetto al Signore in suo favore.
Poserà la mano sulla testa della vittima, che sarà accettata in suo favore per compiere il rito espiatorio per lui.
Poi scannerà il giovenco davanti al Signore, e i figli di Aronne, i sacerdoti, offriranno il sangue e lo spargeranno intorno all'altare che è all'ingresso della tenda del convegno.
Scorticherà la vittima e la taglierà a pezzi.
I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco sull'altare e metteranno la legna sul fuoco;
poi i figli di Aronne, i sacerdoti, disporranno i pezzi, la testa e il grasso sulla legna e sul fuoco che è sull'altare.
Laverà con acqua le viscere e le zampe; poi il sacerdote brucerà il tutto sull'altare come olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore.
Se la sua offerta per l'olocausto è presa dal bestiame minuto, tra le pecore o tra le capre, egli offrirà un maschio senza difetto.
Lo scannerà al lato settentrionale dell'altare, davanti al Signore. I figli di Aronne, i sacerdoti, spargeranno il sangue attorno all'altare.
Lo taglierà a pezzi, con la testa e il grasso, e il sacerdote li disporrà sulla legna, collocata sul fuoco dell'altare.
Laverà con acqua le viscere e le zampe; poi il sacerdote offrirà il tutto e lo brucerà sull'altare: è un olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore.
Se la sua offerta in onore del Signore è un olocausto di uccelli, presenterà tortore o colombi.
Il sacerdote presenterà l'animale all'altare, ne staccherà la testa, la farà bruciare sull'altare e il sangue sarà spruzzato sulla parete dell'altare.
Poi toglierà il gozzo con il suo sudiciume e lo getterà al lato orientale dell'altare, dov'è il luogo delle ceneri.
Dividerà l'uccello in due metà prendendolo per le ali, ma senza staccarle, e il sacerdote lo brucerà sull'altare, sulla legna che è sul fuoco. È un olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore.


И҆ воззва̀ гдⷭ҇ь мѡѷсе́а, и҆ речѐ є҆мꙋ̀ и҆з̾ ски́нїи свидѣ́нїѧ, гл҃ѧ:
глаго́ли сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, и҆ рече́ши къ ни̑мъ: человѣ́къ ѿ ва́съ а҆́ще принесе́тъ да́ры гдⷭ҇ꙋ, ѿ скотѡ́въ и҆ ѿ говѧ́дъ и҆ ѿ ѻ҆ве́цъ да принесе́те да́ры ва́шѧ:
а҆́ще всесожже́нїе да́ръ є҆гѡ̀, ѿ говѧ́дъ мꙋ́жескъ по́лъ непоро́ченъ принесе́тъ, пред̾ двє́ри ски́нїи свидѣ́нїѧ да принесе́тъ є҆̀ прїѧ́тно пред̾ гдⷭ҇емъ,
и҆ да возложи́тъ рꙋ́кꙋ на главꙋ̀ приноше́нїѧ, прїѧ́тно є҆мꙋ̀, ᲂу҆ми́лостивити ѡ҆ не́мъ:
и҆ да зако́лютъ тельца̀ пред̾ гдⷭ҇емъ: и҆ да принесꙋ́тъ сы́нове а҆арѡ́нѡвы жерцы̀ кро́вь, и҆ да пролїю́тъ кро́вь на ѻ҆лта́рь ѡ҆́крестъ, и҆́же ᲂу҆ две́рїй ски́нїи свидѣ́нїѧ,
и҆ ѡ҆дра́вше всесожже́нїе, да раздробѧ́тъ є҆̀ на ᲂу҆́ды,
и҆ да возложа́тъ сы́нове а҆арѡ̑ни жерцы̀ ѻ҆́гнь на ѻ҆лта́рь, и҆ да вскладꙋ́тъ дрова̀ на ѻ҆́гнь:
и҆ да вскладꙋ́тъ сы́нове а҆арѡ̑ни жерцы̀ раздроблє́наѧ, и҆ главꙋ̀, и҆ тꙋ́къ на дрова̀ сꙋ̑щаѧ на ѻ҆гнѝ ꙗ҆̀же на ѻ҆лтарѝ,
ᲂу҆тро́бꙋ же и҆ но́ги да и҆змы́ютъ водо́ю: и҆ да возложи́тъ жре́цъ всѧ̑ на ѻ҆лта́рь: приноше́нїе є҆́сть же́ртва, вонѧ̀ благоꙋха́нїѧ гдⷭ҇ꙋ.
А҆́ще же ѿ ѻ҆ве́цъ да́ръ сво́й гдⷭ҇еви (принесе́тъ) ѿ а҆́гнєцъ и҆ ѿ ко́злищъ во всесожже́нїе, мꙋ́жескъ по́лъ непоро́ченъ да принесе́тъ и҆̀,
и҆ да возложи́тъ рꙋ́кꙋ на главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ да зако́лютъ є҆̀ въ странѣ̀ ѻ҆лтарѧ̀ къ сѣ́верꙋ пред̾ гдⷭ҇емъ: и҆ да пролїю́тъ сы́нове а҆арѡ̑ни жерцы̀ кро́вь є҆гѡ̀ на ѻ҆лта́рь ѡ҆́крестъ:
и҆ да раздробѧ́тъ є҆го̀ на ᲂу҆́ды, и҆ главꙋ̀, и҆ тꙋ́къ є҆гѡ̀, и҆ да вскладꙋ́тъ ѧ҆̀ жерцы̀ на дрова̀ сꙋ̑щаѧ на ѻ҆гнѝ ꙗ҆̀же на ѻ҆лтарѝ,
и҆ ᲂу҆тро́бꙋ и҆ но́ги и҆змы́ютъ водо́ю: и҆ принесе́тъ жре́цъ всѧ̑, и҆ да возложи́тъ на ѻ҆лта́рь: приноше́нїе є҆́сть же́ртва, вонѧ̀ благоꙋха́нїѧ гдⷭ҇ꙋ.
А҆́ще же ѿ пти́цъ приноше́нїе принесе́тъ да́ръ сво́й гдⷭ҇ꙋ, и҆ принесе́тъ ѿ го́рлицъ и҆лѝ ѿ го́лꙋбѡвъ да́ръ сво́й,
и҆ да принесе́тъ и҆̀ жре́цъ ко ѻ҆лтарю̀, и҆ да ѿто́ргнетъ главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ да возложи́тъ жре́цъ на ѻ҆лта́рь и҆ и҆сцѣди́тъ кро́вь ᲂу҆ стоѧ́ла ѻ҆лтарѧ̀:
и҆ да ѿлꙋчи́тъ горта́нь съ пе́рїемъ, и҆ и҆зве́ргнетъ ю҆̀ ѿ ѻ҆лтарѧ̀ на восто́къ на мѣ́сто пе́пела:
и҆ да и҆зло́митъ є҆го̀ ѿ кри́лъ, и҆ да не раздѣли́тъ: и҆ да возложи́тъ є҆̀ жре́цъ на ѻ҆лта́рь на дрова̀, ꙗ҆̀же на ѻ҆гнѝ: приноше́нїе є҆́сть же́ртва, вонѧ̀ благоꙋха́нїѧ гдⷭ҇ꙋ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки