Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Левит

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
 • по дѣло́мъ земли́ Еги́петскiя, въ не́йже обита́сте, да не сотворите́, и по начина́ниемъ земли́ Ханаа́нскiя, въ ню́же а́зъ веду́ вы та́мо, не сотвори́те, и по зако́номъ и́хъ не ходи́те:
 • судьбы́ моя́ сотвори́те, и повелѣ́нiя моя́ сохрани́те и ходи́те въ ни́хъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
 • и сохрани́те вся́ повелѣ́нiя моя́ и вся́ судьбы́ моя́, и сотвори́те я́: сотвори́вый та́ человѣ́къ жи́въ бу́детъ въ ни́хъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • Человѣ́къ человѣ́къ ко вся́кому бли́жнему пло́ти сво­ея́ да не при­­сту́питъ от­кры́ти срамоты́: а́зъ Госпо́дь.
 • Срамоты́ отца́ тво­его́ и срамоты́ ма́тере тво­ея́ да не от­кры́еши: ма́ти бо твоя́ е́сть, да не от­кры́еши срамоты́ ея́.
 • Срамоты́ жены́ отца́ тво­его́ да не от­кры́еши: срамота́ отца́ тво­его́ е́сть.
 • Срамоты́ сестры́ тво­ея́ я́же от­ отца́ тво­его́ или́ от­ ма́тере тво­ея́, въ дому́ рожде́н­ныя или́ внѣ́ рожде́н­ныя, да не от­кры́еши срамоты́ и́хъ.
 • Срамоты́ дще́ре сы́на тво­его́ или́ дще́ре дще́ре тво­ея́, да не от­кры́еши срамоты́ и́хъ, я́ко твоя́ срамота́ е́сть.
 • Срамоты́ дще́ре жены́ отца́ тво­его́ да не от­кры́еши, единоо́тча сестра́ ти е́сть, да не от­кры́еши срамоты́ ея́.
 • Срамоты́ сестры́ отца́ тво­его́ да не от­кры́еши, своя́ бо отцу́ тво­ему́ е́сть.
 • Срамоты́ сестры́ ма́тере тво­ея́ да не от­кры́еши, своя́ бо ма́тери тво­е́й е́сть.
 • Срамоты́ бра́та отца́ тво­его́ да не от­кры́еши и къ женѣ́ его́ да не вни́деши, сро́дникъ бо ти́ е́сть.
 • Срамоты́ невѣ́стки тво­ея́ да не от­кры́еши, жена́ бо сы́на тво­его́ е́сть, да не от­кры́еши срамоты́ ея́.
 • Срамоты́ жены́ бра́та тво­его́ да не от­кры́еши, срамота́ бра́та тво­его́ е́сть.
 • Срамоты́ жены́ и дще́ре ея́, да не от­кры́еши, дще́ре сы́на ея́, и дще́ри дще́ре ея́ да не по́ймеши от­кры́ти срамоты́ и́хъ, бли́жнiи бо ти́ су́ть, нече́стiе е́сть.
 • Сестру́ жены́ тво­ея́ да не по́ймеши въ нало́жницу, от­кры́ти срамоту́ ея́ предъ не́ю, еще́ жи́вѣ су́щей е́й.
 • И къ женѣ́ во от­луче́нiи нечистоты́ ея́ да не вни́деши от­кры́ти срамоты́ ея́.
 • И къ женѣ́ бли́жняго тво­его́ да не да́си ло́жа сѣ́мене тво­его́, оскверни́тися съ не́ю.
 • И от­ сѣ́мене тво­его́ да не да́си служи́ти моло́ху, да не оскверни́ши и́мене свята́го: а́зъ Госпо́дь.
 • И съ му́жескимъ по́ломъ да не ля́жеши же́нскимъ ло́жемъ, ме́рзость бо е́сть.
 • И вся́кому четвероно́гому да не да́си ло́жа сво­его́ въ сѣмене́нiе, оскверни́тися съ ни́мъ: и жена́ да не ста́нетъ ко вся́кому четвероно́гому сни́тися, гну́сно бо е́сть.
 • Не оскверня́йтеся во всѣ́хъ си́хъ: во всѣ́хъ бо си́хъ оскверни́шася язы́цы, и́хже а́зъ от­жену́ предъ лице́мъ ва́шимъ:
 • и оскверни́ся земля́, и воз­да́хъ непра́вду и́мъ ея́ ра́ди: и воз­ненави́дѣ земля́ сѣдя́щихъ на не́й.
 • И сохрани́те вся́ зако́ны моя́ и вся́ повелѣ́нiя моя́, и не сотвори́те от­ всѣ́хъ гну́сностей си́хъ, тузе́мецъ и при­­бы́в­шiй при­­шле́цъ въ ва́съ:
 • вся́ бо сiя́ гну́сности сотвори́ша человѣ́цы земні́и, бы́в­шiи пре́жде ва́съ, и оскверни́ся земля́.
 • И да не воз­негоду́етъ на ва́съ земля́, внегда́ оскверни́ти ва́мъ ю́, и́мже о́бразомъ воз­негодова́ на язы́ки и́же пре́жде ва́съ:
 • я́ко вся́къ, и́же а́ще сотвори́тъ от­ всѣ́хъ гну́сностей си́хъ, потребя́т­ся ду́шы творя́щыя сiе́ от­ люді́й сво­и́хъ.
 • И сохрани́те повелѣ́нiя моя́, я́ко да не сотворите́ от­ всѣ́хъ зако́нъ гну́сныхъ, и́же бѣ́ша пре́жде ва́съ: и да не оскверните́ся въ ни́хъ, я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 ,
 • 你 晓 谕 以 色 列 人 说 , 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。
 • 你 们 从 前 住 的 埃 及 地 , 那 里 人 的 行 为 , 你 们 不 可 效 法 , 我 要 领 你 们 到 的 迦 南 地 , 那 里 人 的 行 为 也 不 可 效 法 , 也 不 可 照 他 们 的 恶 俗 行 。
 • 你 们 要 遵 我 的 典 章 , 守 我 的 律 例 , 按 此 而 行 。 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。
 • 所 以 , 你 们 要 守 我 的 律 例 典 章 , 人 若 遵 行 , 就 必 因 此 活 着 。 我 是 耶 和 华 。
 • 你 们 都 不 可 露 骨 肉 之 亲 的 下 体 , 亲 近 他 们 。 我 是 耶 和 华 。
 • 不 可 露 你 母 亲 的 下 体 , 羞 辱 了 你 父 亲 。 她 是 你 的 母 亲 , 不 可 露 她 的 下 体 。
 • 不 可 露 你 继 母 的 下 体 , 这 本 是 你 父 亲 的 下 体 。
 • 你 的 姊 妹 , 不 拘 是 异 母 同 父 的 , 是 异 父 同 母 的 , 无 论 是 生 在 家 生 在 外 的 , 都 不 可 露 她 们 的 下 体 。
 • 不 可 露 你 孙 女 或 是 外 孙 女 的 下 体 , 露 了 她 们 的 下 体 就 是 露 了 自 己 的 下 体 。
 • 你 继 母 从 你 父 亲 生 的 女 儿 本 是 你 的 妹 妹 , 不 可 露 她 的 下 体 。
 • 不 可 露 你 姑 母 的 下 体 , 她 是 你 父 亲 的 骨 肉 之 亲 。
 • 不 可 露 你 姨 母 的 下 体 , 她 是 你 母 亲 的 骨 肉 之 亲 。
 • 不 可 亲 近 你 伯 叔 之 妻 , 羞 辱 了 你 伯 叔 , 她 是 你 的 伯 叔 母 。
 • 不 可 露 你 儿 妇 的 下 体 , 她 是 你 儿 子 的 妻 , 不 可 露 她 的 下 体 。
 • 不 可 露 你 弟 兄 妻 子 的 下 体 , 这 本 是 你 弟 兄 的 下 体 。
 • 不 可 露 了 妇 人 的 下 体 , 又 露 她 女 儿 的 下 体 , 也 不 可 娶 她 孙 女 或 是 外 孙 女 , 露 她 们 的 下 体 , 她 们 是 骨 肉 之 亲 , 这 本 是 大 恶 。
 • 你 妻 还 在 的 时 候 , 不 可 另 娶 她 的 姊 妹 作 对 头 , 露 她 的 下 体 。
 • 女 人 行 经 不 洁 净 的 时 候 , 不 可 露 她 的 下 体 , 与 她 亲 近 。
 • 不 可 与 邻 舍 的 妻 行 淫 , 玷 污 自 己 。
 • 不 可 使 你 的 儿 女 经 火 归 与 摩 洛 , 也 不 可 亵 渎 你 神 的 名 。 我 是 耶 和 华 。
 • 不 可 与 男 人 苟 合 , 像 与 女 人 一 样 , 这 本 是 可 憎 恶 的 。
 • 不 可 与 兽 淫 合 , 玷 污 自 己 。 女 人 也 不 可 站 在 兽 前 , 与 它 淫 合 , 这 本 是 逆 性 的 事 。
 • 在 这 一 切 的 事 上 , 你 们 都 不 可 玷 污 自 己 , 因 为 我 在 你 们 面 前 所 逐 出 的 列 邦 , 在 这 一 切 的 事 上 玷 污 了 自 己 。
 • 连 地 也 玷 污 了 , 所 以 我 追 讨 那 地 的 罪 孽 , 那 地 也 吐 出 它 的 居 民 。
 • 故 此 , 你 们 要 守 我 的 律 例 典 章 。 这 一 切 可 憎 恶 的 事 , 无 论 是 本 地 人 , 是 寄 居 在 你 们 中 间 的 外 人 , 都 不 可 行 ,
 • ( 在 你 们 以 先 居 住 那 地 的 人 行 了 这 一 切 可 憎 恶 的 事 , 地 就 玷 污 了 , )
 • 免 得 你 们 玷 污 那 地 的 时 候 , 地 就 把 你 们 吐 出 , 像 吐 出 在 你 们 以 先 的 国 民 一 样 。
 • 无 论 什 么 人 , 行 了 其 中 可 憎 的 一 件 事 , 必 从 民 中 剪 除 。
 • 所 以 , 你 们 要 守 我 所 吩 咐 的 , 免 得 你 们 随 从 那 些 可 憎 的 恶 俗 , 就 是 在 你 们 以 先 的 人 所 常 行 的 , 以 致 玷 污 了 自 己 。 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: Я Господь, Бог ваш.
 • По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите:
 • Мои законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш.
 • Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь [Бог ваш].
 • Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь.
 • Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай: она мать твоя, не открывай наготы ее.
 • Наготы жены отца твоего не открывай: это нагота отца твоего.
 • Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их.
 • Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота.
 • Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя [по отцу], не открывай наготы ее.
 • Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему.
 • Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей.
 • Наготы брата отца твоего не открывай и к жене его не приближайся: она тетка твоя.
 • Наготы невестки твоей не открывай: она жена сына твоего, не открывай наготы ее.
 • Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего.
 • Наготы жены и дочери ее не открывай; дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтоб открыть наготу их, они единокровные ее; это беззаконие.
 • Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтоб открыть наготу ее при ней, при жизни ее.
 • И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее.
 • И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею.
 • Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь.
 • Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость.
 • И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно.
 • Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас:
 • и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней.
 • А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами,
 • ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля;
 • чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас;
 • ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего.
 • Итак соблюдайте повеления Мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш.