Евангелие от Луки, 11:26

 
 • И# бhсть внегдA бhти є3мY на мёстэ нёко­емъ молsщусz, [и3] ћкw престA, речE нёкій t­ ўчени6къ є3гw2 къ немY: гDи, научи1 ны моли1тисz, ћкоже и3 їwaн­нъ научи2 ўченики2 сво‰.
 • Речe же и5мъ: є3гдA м0литесz, глаг0лите: џч7е нaшъ, и4же на нб7сёхъ, да свzти1т­сz и4мz твоE: да пріи1детъ цр\­ст­віе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2, и3 на земли2:
 • хлёбъ нaшъ насyщный подавaй нaмъ на всsкъ дeнь:
 • и3 њстaви нaмъ грэхи2 нaшz, и4бо и3 сaми њставлsемъ всsкому должникY нa­шему: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t­ лукaвагw.
 • И# речE къ ни6мъ: кто2 t­ вaсъ и4мать дрyга, и3 и4детъ къ немY въ полyнощи, и3 речeтъ є3мY: дрyже, дaждь ми2 взаи1мъ три2 хлёбы:
 • понeже дрyгъ пріи1де съ пyти ко мнЁ, и3 не и4мамъ чесw2 предложи1ти є3мY.
 • И# т0й и3звнyтрь t­вэщaвъ речeтъ: не твори1 ми труды2: ўжE двє1ри затворены2 сyть, и3 дёти мо‰ со мн0ю на л0жи сyть: [и3] не могY востaвъ дaти тебЁ.
 • Гlю же вaмъ: а4ще и3 не дaстъ є3мY востaвъ, занE дрyгъ є3мY є4сть: но за без80чь­ст­во є3гw2, востaвъ дaстъ є3мY, є3ли6ка трeбуетъ.
 • [(ҐЗа? 56.Ґ)] И# а4зъ вaмъ глаг0лю: проси1те, и3 дaст­сz вaмъ: и3щи1те, и3 њбрsщете: толцhте, и3 t­вeрзет­сz вaмъ:
 • всsкъ бо просsй пріeмлетъ, и3 и3щsй њбрэтaетъ, и3 толкyщему t­вeрзет­сz.
 • Кот0рагw же вaсъ nтцA воспр0ситъ сhнъ хлёба, є3дA кaмень подaстъ є3мY; и3ли2 рhбы, є3дA въ рhбы мёсто ѕмію2 подaстъ є3мY;
 • и3ли2 а4ще попр0ситъ kицA, є3дA подaстъ є3мY ск0рпію;
 • А$ще u5бо вы2 ѕли2 сyще, ўмёете да‰ніz бл†га даsти чaдwмъ вaшымъ, к0льми пaче nц7ъ, и4же съ нб7сE, дaстъ дх7а ст7aго просsщымъ ў негw2;
 • [(ҐЗа? 57.Ґ)] И# бЁ и3згонS бёса, и3 т0й бЁ нёмъ: бhсть же бёсу и3зшeдшу, проглаг0ла нэмhй: и3 диви1шасz нар0ди.
 • Нёцыи же t­ ни1хъ рёша: њ веельзевyлэ кнsзи бэс0встэмъ и3зг0нитъ бёсы.
 • Друзjи же и3скушaюще, знaменіz t­ негw2 и3скaху съ небесE.
 • Џнъ же вёдый помышлє1ніz и4хъ, речE и5мъ: всsко цaр­ст­во само2 въ себЁ раздэлszсz, запустёетъ: и3 д0мъ на д0мъ, пaдаетъ.
 • А$ще же и3 сатанA сaмъ въ себЁ раздэли1сz, кaкw стaнетъ цaр­ст­во є3гw2, ћкоже глаг0лете, њ веельзевyлэ и3згонsщz мS бёсы.
 • А$ще же а4зъ њ веельзевyлэ и3згоню2 бёсы, сhнове вaши њ к0мъ и3зг0нzтъ; сегw2 рaди тjи бyдутъ вaмъ судіи6.
 • А$ще ли же њ пeрстэ б9іи и3згоню2 бёсы, u5бо пости1же на вaсъ цр\­ст­віе б9іе.
 • Е3гдA крёпкій воwружи1всz храни1тъ св0й дв0ръ, во смирeніи {въ ми1рэ} сyть и3мBніz є3гw2:
 • є3гдa же крёплэй є3гw2 нашeдъ побэди1тъ є3го2, всE nрyжіе є3гw2 в0зметъ, на нeже ўповa­ше, и3 корhсть є3гw2 раздаeтъ.
 • [(ҐЗа? 58.Ґ)] И$же нёсть со мн0ю, на мS є4сть: и3 и4же не собирaетъ со мн0ю, расточaетъ.
 • Е3гдa [же] нечи1стый дyхъ и3зhдетъ t­ человёка, прех0дитъ сквоз­Ё безвHднаz мBста, и3щS пок0z: и3 не њбрэтaz, глаг0летъ: воз­вращyсz въ д0мъ м0й, t­ню1дуже и3зыд0хъ.
 • И# при­шeдъ њбрsщетъ и5 пометeнъ и3 ўкрa­шенъ:
 • тогдA и4детъ и3 п0йметъ сeдмь други1хъ духHвъ г0ршихъ себє2, и3 в­шeдше живyтъ тY: и3 бывaютъ послBднzz человёку томY гHрша пeрвыхъ.
 • Бhсть же є3гдA глаг0лаше сі‰, воз­дви1гши нёкаz женA глaсъ t­ нар0да, речE є3мY: блажeно чрeво носи1в­шее тS, и3 сосц†, ±же є3си2 ссaлъ.
 • Џнъ же речE: тёмже u5бо блажeни слhшащіи сл0во б9іе и3 хранsщіи є5.
 • [(ҐЗа? 59.Ґ)] Нар0дwмъ же собирaющымсz начaтъ глаг0лати: р0дъ сeй лукaвъ є4сть: знaменіz и4щетъ, и3 знaменіе не дaст­сz є3мY, т0кмw знaменіе їHны прbр0ка:
 • ћкоже бо бhсть їHна знaменіе нінеvjтwмъ, тaкw бyдетъ и3 сн7ъ чlвёческій р0ду семY.
 • Цари1ца ю4жскаz востaнетъ на сyдъ съ м{жи р0да сегw2, и3 њсyдитъ и5хъ: ћкw пріи1де t­ конє1цъ земли2 слhшати премyдрость соломHнову: и3 сE мн0жае соломHна здЁ.
 • Мyжіе нінеvjтстіи востaнутъ на сyдъ съ р0домъ си1мъ, и3 њсyдzтъ и5: ћкw покаsшасz пр0повэдію їHниною: и3 сE мн0жае їHны здЁ.
 • Никт0же [ќбw] свэти1лника вжeгъ, въ скр0вэ полагaетъ, ни под8 спyдомъ, но на свёщницэ, да входsщіи свётъ ви1дzтъ.
 • [(ҐЗа? 60.Ґ)] Свэти1лникъ тёлу є4сть џко: є3гдA u5бо џко твоE пр0сто бyдетъ, всE тёло твоE свётло бyдетъ: є3гдa же лукaво бyдетъ, и3 тёло твоE тeмно:
 • блюди2 u5бо, є3дA свётъ, и4же въ тебЁ, тмA є4сть.
 • А$ще бо тёло твоE всE свётло, не и3мhй нёкіz чaсти тeмны, бyдетъ свётло всE, ћкоже є3гдA свэти1лникъ блистaніемъ просвэщaетъ тS.
 • Е3гдa же глаг0лаше, молsше є3го2 фарісeй нёкій, да њбёдуетъ ў негw2: в­шeдъ же воз­лежE.
 • Фарісeй же ви1дэвъ диви1сz, ћкw не прeжде крести1сz {не пeрвэе ўмhсz} прeжде њбёда.
 • Речe же гDь къ немY: н­н7э вы2, фарісeє, внBшнzz стклsницы и3 блю1да њчищaете, внyтрен­нее же вa­ше п0лно граблeніz є4сть и3 лукaв­ст­ва.
 • Безyмніи, не и4же ли сотвори2 внёшнее, и3 внyтрен­нее сотвори1лъ є4сть;
 • Nбaче t­ сyщихъ дади1те ми1лостыню: и3 сE вс‰ чи6ста вaмъ бyдутъ.
 • [(ҐЗа? 61.Ґ)] Но г0ре вaмъ фарісewмъ, ћкw њдесsт­ст­вуете t­ мsтвы и3 пигaна и3 всsкагw ѕeліz, и3 мимох0дите сyдъ и3 любо­1вь б9ію: сі‰ подобa­ше сотвори1ти, и3 џнэхъ не њставлsти.
 • Г0ре вaмъ фарісewмъ, ћкw лю1бите предсэд†ніz на с0нмищехъ и3 цэлов†ніz на т0ржищихъ.
 • Г0ре вaмъ, кни1жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw є3стE ћкw гр0би невёдоми, и3 человёцы ходsщіи верхY не вёдzтъ.
 • Tвэщaвъ же нёкій t­ закHн­никъ речE є3мY: ўчи1телю, сі‰ глаг0лz, и3 нaмъ досаждaеши.
 • Џнъ же речE: и3 вaмъ зак0н­никwмъ г0ре, ћкw наклaдаете на человёки бременA не ўд0бь носи1ма, и3 сaми є3ди1нэмъ перст0мъ вaшимъ не при­касaетесz бременє1мъ.
 • [(ҐЗа? 62.Ґ)] Г0ре вaмъ, ћкw зи1ждете гр0бы прbрHкъ, nтцh же вaши и3зби1ша и5хъ.
 • U5бо свидётел­ст­вуете и3 соблаговоли1те дэлHмъ nтє1цъ вaшихъ: ћкw тjи ќбw и3зби1ша и5хъ, вh же зи1ждете и4хъ гр0бы.
 • Сегw2 рaди и3 премdрость б9іz речE: послю2 въ ни1хъ {къ ни6мъ} прbр0ки и3 ґпcлы, и3 t­ ни1хъ ўбію1тъ и3 и3зженyтъ:
 • да взhщет­сz кр0вь всёхъ прbрHкъ, проливaемаz t­ сложeніz мjра, t­ р0да сегw2,
 • t­ кр0ве а4велz дaже до кр0ве захaріи, поги1бшагw мeжду nлтарeмъ и3 хрaмомъ: є4й, глаг0лю вaмъ, взhщет­сz t­ р0да сегw2.
 • Г0ре вaмъ зак0н­никwмъ, ћкw взsсте клю1чь разумёніz: сaми не внид0сте, и3 входsщымъ воз­брани1сте.
 • Гlющу же є3мY сі‰ къ ни6мъ, начaша кни1жницы и3 фарісeє бёднэ {ѕэлw2} гнёватисz нaнь и3 престaти {вопрошaти} є3го2 њ мн0зэ,
 • лaюще є3го2 {навёту­ю­ще нaнь}, и4щуще ўлови1ти нёчто t­ ќстъ є3гw2, да нaнь воз­глаг0лютъ.
 • [Зач. 55.] Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих.
 • Он сказал им: когда мóлитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
 • хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
 • и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
 • И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба,
 • ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему;
 • а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе.
 • Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.
 • [Зач. 56.] И Я скажу вам: проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам,
 • ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
 • Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?
 • Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?
 • Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него.
 • [Зач. 57.] Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес вышел, немой стал говорить; и народ удивился.
 • Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского.
 • А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба.
 • Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет;
 • если же и сатана разделится сам в себе, то кáк устоит царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула изгоняю бесов;
 • и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями.
 • Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие.
 • Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение;
 • когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет всё оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него.
 • [Зач. 58.] Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.
 • Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел;
 • и, придя, находит его выметенным и убранным;
 • тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, – и бывает для человека того последнее хуже первого.
 • Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!
 • А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.
 • [Зач. 59.] Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка;
 • ибо кáк Иона был знамением для Ниневитян, тáк будет и Сын Человеческий для рода сего.
 • Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.
 • Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы.
 • Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет.
 • [Зач. 60.] Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно.
 • Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?
 • Если же тело твое всё светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло всё тáк, как бы светильник освещал тебя сиянием.
 • Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать. Он пришел и возлег.
 • Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом.
 • Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства.
 • Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?
 • Подавайте лучше милостыню из того, чтó у вас есть, тогда всё будет у вас чисто.
 • [Зач. 61.] Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять.
 • Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того.
 • На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь.
 • Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них.
 • [Зач. 62.] Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши:
 • сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы.
 • Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят,
 • да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира,
 • от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего.
 • Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали.
 • Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое,
 • подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта