Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 55.] И бы́сть внегдá бы́ти емý на мѣ́стѣ нѣ́ко­емъ моля́щуся, [и] я́ко престá, речé нѣ́кiй от­ учени́къ егó къ немý: Гóсподи, научи́ ны моли́тися, я́коже и Иоáн­нъ научи́ ученики́ своя́.
 • Речé же и́мъ: егдá мóлитеся, глагóлите: óтче нáшъ, и́же на небесѣ́хъ, да святи́т­ся и́мя твоé: да прiи́детъ цáр­ст­вiе твоé: да бýдетъ вóля твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́:
 • хлѣ́бъ нáшъ насýщный подавáй нáмъ на вся́къ дéнь:
 • и остáви нáмъ грѣхи́ нáшя, и́бо и сáми оставля́емъ вся́кому должникý нá­шему: и не введи́ нáсъ во искушéнiе, но избáви нáсъ от­ лукáваго.
 • И речé къ ни́мъ: ктó от­ вáсъ и́мать дрýга, и и́детъ къ немý въ полýнощи, и речéтъ емý: дрýже, дáждь ми́ взаи́мъ три́ хлѣ́бы:
 • понéже дрýгъ прiи́де съ пýти ко мнѣ́, и не и́мамъ чесó предложи́ти емý.
 • И тóй извнýтрь от­вѣщáвъ речéтъ: не твори́ ми труды́: ужé двéри затворены́ сýть, и дѣ́ти моя́ со мнóю на лóжи сýть: [и] не могý востáвъ дáти тебѣ́.
 • Глагóлю же вáмъ: áще и не дáстъ емý востáвъ, занé дрýгъ емý éсть: но за безóчь­ст­во егó, востáвъ дáстъ емý, ели́ка трéбуетъ.
 • [Зач. 56.] И áзъ вáмъ глагóлю: проси́те, и дáст­ся вáмъ: ищи́те, и обря́щете: толцы́те, и от­вéрзет­ся вáмъ:
 • вся́къ бо прося́й прiéмлетъ, и ищя́й обрѣтáетъ, и толкýщему от­вéрзет­ся.
 • Котóраго же вáсъ отцá воспрóситъ сы́нъ хлѣ́ба, едá кáмень подáстъ емý? или́ ры́бы, едá въ ры́бы мѣ́сто змiю́ подáстъ емý?
 • или́ áще попрóситъ яицá, едá подáстъ емý скóрпiю?
 • А́ще ýбо вы́ зли́ сýще, умѣ́ете дая́нiя блáга дая́ти чáдомъ вáшымъ, кóльми пáче Отéцъ, и́же съ небесé, дáстъ Дýха святáго прося́щымъ у негó?
 • [Зач. 57.] И бѣ́ изгоня́ бѣ́са, и тóй бѣ́ нѣ́мъ: бы́сть же бѣ́су изшéдшу, проглагóла нѣмы́й: и диви́шася нарóди.
 • Нѣ́цыи же от­ ни́хъ рѣ́ша: о веельзевýлѣ кня́зи бѣсóвстѣмъ изгóнитъ бѣ́сы.
 • Друзíи же искушáюще, знáменiя от­ негó искáху съ небесé.
 • О́нъ же вѣ́дый помышлéнiя и́хъ, речé и́мъ: вся́ко цáр­ст­во самó въ себѣ́ раздѣля́яся, запустѣ́етъ: и дóмъ на дóмъ, пáдаетъ.
 • А́ще же и сатанá сáмъ въ себѣ́ раздѣли́ся, кáко стáнетъ цáр­ст­во егó, я́коже глагóлете, о веельзевýлѣ изгоня́щя мя́ бѣ́сы.
 • А́ще же áзъ о веельзевýлѣ изгоню́ бѣ́сы, сы́нове вáши о кóмъ изгóнятъ? сегó рáди тíи бýдутъ вáмъ судiи́.
 • А́ще ли же о пéрстѣ Бóжiи изгоню́ бѣ́сы, ýбо пости́же на вáсъ цáр­ст­вiе Бóжiе.
 • Егдá крѣ́пкiй вооружи́вся храни́тъ свóй двóръ, во смирéнiи {въ ми́рѣ} сýть имѣ́нiя егó:
 • егдá же крѣ́плѣй егó нашéдъ побѣди́тъ егó, всé орýжiе егó вóзметъ, на нéже уповá­ше, и коры́сть егó раздаéтъ.
 • [Зач. 58.] И́же нѣ́сть со мнóю, на мя́ éсть: и и́же не собирáетъ со мнóю, расточáетъ.
 • Егдá [же] нечи́стый дýхъ изы́детъ от­ человѣ́ка, прехóдитъ сквоз­ѣ́ безвóдная мѣ́ста, ищя́ покóя: и не обрѣтáя, глагóлетъ: воз­вращýся въ дóмъ мóй, от­ню́дуже изыдóхъ.
 • И при­­шéдъ обря́щетъ и́ пометéнъ и укрá­шенъ:
 • тогдá и́детъ и пóйметъ сéдмь други́хъ духóвъ гóршихъ себé, и в­шéдше живýтъ тý: и бывáютъ послѣ́дняя человѣ́ку томý гóрша пéрвыхъ.
 • Бы́сть же егдá глагóлаше сiя́, воз­дви́гши нѣ́кая женá глáсъ от­ нарóда, речé емý: блажéно чрéво носи́в­шее тя́, и сосцá, я́же еси́ ссáлъ.
 • О́нъ же речé: тѣ́мже ýбо блажéни слы́шащiи слóво Бóжiе и храня́щiи é.
 • [Зач. 59.] Нарóдомъ же собирáющымся начáтъ глагóлати: рóдъ сéй лукáвъ éсть: знáменiя и́щетъ, и знáменiе не дáст­ся емý, тóкмо знáменiе Иóны прорóка:
 • я́коже бо бы́сть Иóна знáменiе Ниневи́томъ, тáко бýдетъ и Сы́нъ человѣ́ческiй рóду семý.
 • Цари́ца ю́жская востáнетъ на сýдъ съ мýжи рóда сегó, и осýдитъ и́хъ: я́ко прiи́де от­ конéцъ земли́ слы́шати премýдрость соломóнову: и сé мнóжае соломóна здѣ́.
 • Мýжiе Ниневи́тстiи востáнутъ на сýдъ съ рóдомъ си́мъ, и осýдятъ и́: я́ко покая́шася прóповѣдiю Иóниною: и сé мнóжае Иóны здѣ́.
 • Никтóже [ýбо] свѣти́лника вжéгъ, въ скрóвѣ полагáетъ, ни подъ спýдомъ, но на свѣ́щницѣ, да входя́щiи свѣ́тъ ви́дятъ.
 • [Зач. 60.] Свѣти́лникъ тѣ́лу éсть óко: егдá ýбо óко твоé прóсто бýдетъ, всé тѣ́ло твоé свѣ́тло бýдетъ: егдá же лукáво бýдетъ, и тѣ́ло твоé тéмно:
 • блюди́ ýбо, едá свѣ́тъ, и́же въ тебѣ́, тмá éсть.
 • А́ще бо тѣ́ло твоé всé свѣ́тло, не имы́й нѣ́кiя чáсти тéмны, бýдетъ свѣ́тло всé, я́коже егдá свѣти́лникъ блистáнiемъ просвѣщáетъ тя́.
 • Егдá же глагóлаше, моля́ше егó фарисéй нѣ́кiй, да обѣ́дуетъ у негó: в­шéдъ же воз­лежé.
 • Фарисéй же ви́дѣвъ диви́ся, я́ко не прéжде крести́ся {не пéрвѣе умы́ся} прéжде обѣ́да.
 • Речé же Госпóдь къ немý: ны́нѣ вы́, фарисéе, внѣ́шняя сткля́ницы и блю́да очищáете, внýтрен­нее же вá­ше пóлно граблéнiя éсть и лукáв­ст­ва.
 • Безýмнiи, не и́же ли сотвори́ внѣ́шнее, и внýтрен­нее сотвори́лъ éсть?
 • Обáче от­ сýщихъ дади́те ми́лостыню: и сé вся́ чи́ста вáмъ бýдутъ.
 • [Зач. 61.] Но гóре вáмъ фарисéомъ, я́ко одеся́т­ст­вуете от­ мя́твы и пигáна и вся́каго зéлiя, и мимохóдите сýдъ и любо­́вь Бóжiю: сiя́ подобá­ше сотвори́ти, и óнѣхъ не оставля́ти.
 • Гóре вáмъ фарисéомъ, я́ко лю́бите предсѣдáнiя на сóнмищехъ и цѣловáнiя на тóржищихъ.
 • Гóре вáмъ, кни́жницы и фарисéе лицемѣ́ри, я́ко естé я́ко грóби невѣ́доми, и человѣ́цы ходя́щiи верхý не вѣ́дятъ.
 • Отвѣщáвъ же нѣ́кiй от­ закóн­никъ речé емý: учи́телю, сiя́ глагóля, и нáмъ досаждáеши.
 • О́нъ же речé: и вáмъ закóн­никомъ гóре, я́ко наклáдаете на человѣ́ки бременá не удóбь носи́ма, и сáми еди́нѣмъ перстóмъ вáшимъ не при­­касáетеся бременéмъ.
 • [Зач. 62.] Гóре вáмъ, я́ко зи́ждете грóбы прорóкъ, отцы́ же вáши изби́ша и́хъ.
 • У́бо свидѣ́тел­ст­вуете и соблаговоли́те дѣлóмъ отéцъ вáшихъ: я́ко тíи ýбо изби́ша и́хъ, вы́ же зи́ждете и́хъ грóбы.
 • Сегó рáди и премýдрость Бóжiя речé: послю́ въ ни́хъ {къ ни́мъ} прорóки и апóстолы, и от­ ни́хъ убiю́тъ и изженýтъ:
 • да взы́щет­ся крóвь всѣ́хъ прорóкъ, проливáемая от­ сложéнiя мíра, от­ рóда сегó,
 • от­ крóве А́веля дáже до крóве захáрiи, поги́бшаго мéжду олтарéмъ и хрáмомъ: éй, глагóлю вáмъ, взы́щет­ся от­ рóда сегó.
 • Гóре вáмъ закóн­никомъ, я́ко взя́сте клю́чь разумѣ́нiя: сáми не внидóсте, и входя́щымъ воз­брани́сте.
 • Глагóлющу же емý сiя́ къ ни́мъ, начáша кни́жницы и фарисéе бѣ́днѣ {зѣлó} гнѣ́ватися нáнь и престáти {вопрошáти} егó о мнóзѣ,
 • лáюще егó {навѣ́ту­ю­ще нáнь}, и́щуще улови́ти нѣ́что от­ ýстъ егó, да нáнь воз­глагóлютъ.
 • [Зач. 55.] Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих.
 • Он сказал им: когда мóлитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
 • хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
 • и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
 • И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба,
 • ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему;
 • а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе.
 • Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.
 • [Зач. 56.] И Я скажу вам: проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам,
 • ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
 • Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?
 • Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?
 • Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него.
 • [Зач. 57.] Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес вышел, немой стал говорить; и народ удивился.
 • Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского.
 • А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба.
 • Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет;
 • если же и сатана разделится сам в себе, то кáк устоит царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула изгоняю бесов;
 • и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями.
 • Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие.
 • Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение;
 • когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет всё оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него.
 • [Зач. 58.] Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.
 • Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел;
 • и, придя, находит его выметенным и убранным;
 • тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, – и бывает для человека того последнее хуже первого.
 • Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!
 • А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.
 • [Зач. 59.] Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка;
 • ибо кáк Иона был знамением для Ниневитян, тáк будет и Сын Человеческий для рода сего.
 • Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.
 • Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы.
 • Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет.
 • [Зач. 60.] Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно.
 • Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?
 • Если же тело твое всё светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло всё тáк, как бы светильник освещал тебя сиянием.
 • Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать. Он пришел и возлег.
 • Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом.
 • Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства.
 • Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?
 • Подавайте лучше милостыню из того, чтó у вас есть, тогда всё будет у вас чисто.
 • [Зач. 61.] Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять.
 • Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того.
 • На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь.
 • Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них.
 • [Зач. 62.] Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши:
 • сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы.
 • Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят,
 • да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира,
 • от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего.
 • Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали.
 • Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое,
 • подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь