Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Луке

 
 • [Зач. 55.] И бы́сть внегдá бы́ти емý на мѣ́стѣ нѣ́ко­емъ моля́щуся, [и] я́ко престá, речé нѣ́кiй от­ учени́къ егó къ немý: Гóсподи, научи́ ны моли́тися, я́коже и Иоáн­нъ научи́ ученики́ своя́.
 • Речé же и́мъ: егдá мóлитеся, глагóлите: óтче нáшъ, и́же на небесѣ́хъ, да святи́т­ся и́мя твоé: да прiи́детъ цáр­ст­вiе твоé: да бýдетъ вóля твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́:
 • хлѣ́бъ нáшъ насýщный подавáй нáмъ на вся́къ дéнь:
 • и остáви нáмъ грѣхи́ нáшя, и́бо и сáми оставля́емъ вся́кому должникý нá­шему: и не введи́ нáсъ во искушéнiе, но избáви нáсъ от­ лукáваго.
 • И речé къ ни́мъ: ктó от­ вáсъ и́мать дрýга, и и́детъ къ немý въ полýнощи, и речéтъ емý: дрýже, дáждь ми́ взаи́мъ три́ хлѣ́бы:
 • понéже дрýгъ прiи́де съ пýти ко мнѣ́, и не и́мамъ чесó предложи́ти емý.
 • И тóй извнýтрь от­вѣщáвъ речéтъ: не твори́ ми труды́: ужé двéри затворены́ сýть, и дѣ́ти моя́ со мнóю на лóжи сýть: [и] не могý востáвъ дáти тебѣ́.
 • Глагóлю же вáмъ: áще и не дáстъ емý востáвъ, занé дрýгъ емý éсть: но за безóчь­ст­во егó, востáвъ дáстъ емý, ели́ка трéбуетъ.
 • [Зач. 56.] И áзъ вáмъ глагóлю: проси́те, и дáст­ся вáмъ: ищи́те, и обря́щете: толцы́те, и от­вéрзет­ся вáмъ:
 • вся́къ бо прося́й прiéмлетъ, и ищя́й обрѣтáетъ, и толкýщему от­вéрзет­ся.
 • Котóраго же вáсъ отцá воспрóситъ сы́нъ хлѣ́ба, едá кáмень подáстъ емý? или́ ры́бы, едá въ ры́бы мѣ́сто змiю́ подáстъ емý?
 • или́ áще попрóситъ яицá, едá подáстъ емý скóрпiю?
 • А́ще ýбо вы́ зли́ сýще, умѣ́ете дая́нiя блáга дая́ти чáдомъ вáшымъ, кóльми пáче Отéцъ, и́же съ небесé, дáстъ Дýха святáго прося́щымъ у негó?
 • [Зач. 57.] И бѣ́ изгоня́ бѣ́са, и тóй бѣ́ нѣ́мъ: бы́сть же бѣ́су изшéдшу, проглагóла нѣмы́й: и диви́шася нарóди.
 • Нѣ́цыи же от­ ни́хъ рѣ́ша: о веельзевýлѣ кня́зи бѣсóвстѣмъ изгóнитъ бѣ́сы.
 • Друзíи же искушáюще, знáменiя от­ негó искáху съ небесé.
 • О́нъ же вѣ́дый помышлéнiя и́хъ, речé и́мъ: вся́ко цáр­ст­во самó въ себѣ́ раздѣля́яся, запустѣ́етъ: и дóмъ на дóмъ, пáдаетъ.
 • А́ще же и сатанá сáмъ въ себѣ́ раздѣли́ся, кáко стáнетъ цáр­ст­во егó, я́коже глагóлете, о веельзевýлѣ изгоня́щя мя́ бѣ́сы.
 • А́ще же áзъ о веельзевýлѣ изгоню́ бѣ́сы, сы́нове вáши о кóмъ изгóнятъ? сегó рáди тíи бýдутъ вáмъ судiи́.
 • А́ще ли же о пéрстѣ Бóжiи изгоню́ бѣ́сы, ýбо пости́же на вáсъ цáр­ст­вiе Бóжiе.
 • Егдá крѣ́пкiй вооружи́вся храни́тъ свóй двóръ, во смирéнiи {въ ми́рѣ} сýть имѣ́нiя егó:
 • егдá же крѣ́плѣй егó нашéдъ побѣди́тъ егó, всé орýжiе егó вóзметъ, на нéже уповá­ше, и коры́сть егó раздаéтъ.
 • [Зач. 58.] И́же нѣ́сть со мнóю, на мя́ éсть: и и́же не собирáетъ со мнóю, расточáетъ.
 • Егдá [же] нечи́стый дýхъ изы́детъ от­ человѣ́ка, прехóдитъ сквоз­ѣ́ безвóдная мѣ́ста, ищя́ покóя: и не обрѣтáя, глагóлетъ: воз­вращýся въ дóмъ мóй, от­ню́дуже изыдóхъ.
 • И при­­шéдъ обря́щетъ и́ пометéнъ и укрá­шенъ:
 • тогдá и́детъ и пóйметъ сéдмь други́хъ духóвъ гóршихъ себé, и в­шéдше живýтъ тý: и бывáютъ послѣ́дняя человѣ́ку томý гóрша пéрвыхъ.
 • Бы́сть же егдá глагóлаше сiя́, воз­дви́гши нѣ́кая женá глáсъ от­ нарóда, речé емý: блажéно чрéво носи́в­шее тя́, и сосцá, я́же еси́ ссáлъ.
 • О́нъ же речé: тѣ́мже ýбо блажéни слы́шащiи слóво Бóжiе и храня́щiи é.
 • [Зач. 59.] Нарóдомъ же собирáющымся начáтъ глагóлати: рóдъ сéй лукáвъ éсть: знáменiя и́щетъ, и знáменiе не дáст­ся емý, тóкмо знáменiе Иóны прорóка:
 • я́коже бо бы́сть Иóна знáменiе Ниневи́томъ, тáко бýдетъ и Сы́нъ человѣ́ческiй рóду семý.
 • Цари́ца ю́жская востáнетъ на сýдъ съ мýжи рóда сегó, и осýдитъ и́хъ: я́ко прiи́де от­ конéцъ земли́ слы́шати премýдрость соломóнову: и сé мнóжае соломóна здѣ́.
 • Мýжiе Ниневи́тстiи востáнутъ на сýдъ съ рóдомъ си́мъ, и осýдятъ и́: я́ко покая́шася прóповѣдiю Иóниною: и сé мнóжае Иóны здѣ́.
 • Никтóже [ýбо] свѣти́лника вжéгъ, въ скрóвѣ полагáетъ, ни подъ спýдомъ, но на свѣ́щницѣ, да входя́щiи свѣ́тъ ви́дятъ.
 • [Зач. 60.] Свѣти́лникъ тѣ́лу éсть óко: егдá ýбо óко твоé прóсто бýдетъ, всé тѣ́ло твоé свѣ́тло бýдетъ: егдá же лукáво бýдетъ, и тѣ́ло твоé тéмно:
 • блюди́ ýбо, едá свѣ́тъ, и́же въ тебѣ́, тмá éсть.
 • А́ще бо тѣ́ло твоé всé свѣ́тло, не имы́й нѣ́кiя чáсти тéмны, бýдетъ свѣ́тло всé, я́коже егдá свѣти́лникъ блистáнiемъ просвѣщáетъ тя́.
 • Егдá же глагóлаше, моля́ше егó фарисéй нѣ́кiй, да обѣ́дуетъ у негó: в­шéдъ же воз­лежé.
 • Фарисéй же ви́дѣвъ диви́ся, я́ко не прéжде крести́ся {не пéрвѣе умы́ся} прéжде обѣ́да.
 • Речé же Госпóдь къ немý: ны́нѣ вы́, фарисéе, внѣ́шняя сткля́ницы и блю́да очищáете, внýтрен­нее же вá­ше пóлно граблéнiя éсть и лукáв­ст­ва.
 • Безýмнiи, не и́же ли сотвори́ внѣ́шнее, и внýтрен­нее сотвори́лъ éсть?
 • Обáче от­ сýщихъ дади́те ми́лостыню: и сé вся́ чи́ста вáмъ бýдутъ.
 • [Зач. 61.] Но гóре вáмъ фарисéомъ, я́ко одеся́т­ст­вуете от­ мя́твы и пигáна и вся́каго зéлiя, и мимохóдите сýдъ и любо­́вь Бóжiю: сiя́ подобá­ше сотвори́ти, и óнѣхъ не оставля́ти.
 • Гóре вáмъ фарисéомъ, я́ко лю́бите предсѣдáнiя на сóнмищехъ и цѣловáнiя на тóржищихъ.
 • Гóре вáмъ, кни́жницы и фарисéе лицемѣ́ри, я́ко естé я́ко грóби невѣ́доми, и человѣ́цы ходя́щiи верхý не вѣ́дятъ.
 • Отвѣщáвъ же нѣ́кiй от­ закóн­никъ речé емý: учи́телю, сiя́ глагóля, и нáмъ досаждáеши.
 • О́нъ же речé: и вáмъ закóн­никомъ гóре, я́ко наклáдаете на человѣ́ки бременá не удóбь носи́ма, и сáми еди́нѣмъ перстóмъ вáшимъ не при­­касáетеся бременéмъ.
 • [Зач. 62.] Гóре вáмъ, я́ко зи́ждете грóбы прорóкъ, отцы́ же вáши изби́ша и́хъ.
 • У́бо свидѣ́тел­ст­вуете и соблаговоли́те дѣлóмъ отéцъ вáшихъ: я́ко тíи ýбо изби́ша и́хъ, вы́ же зи́ждете и́хъ грóбы.
 • Сегó рáди и премýдрость Бóжiя речé: послю́ въ ни́хъ {къ ни́мъ} прорóки и апóстолы, и от­ ни́хъ убiю́тъ и изженýтъ:
 • да взы́щет­ся крóвь всѣ́хъ прорóкъ, проливáемая от­ сложéнiя мíра, от­ рóда сегó,
 • от­ крóве А́веля дáже до крóве захáрiи, поги́бшаго мéжду олтарéмъ и хрáмомъ: éй, глагóлю вáмъ, взы́щет­ся от­ рóда сегó.
 • Гóре вáмъ закóн­никомъ, я́ко взя́сте клю́чь разумѣ́нiя: сáми не внидóсте, и входя́щымъ воз­брани́сте.
 • Глагóлющу же емý сiя́ къ ни́мъ, начáша кни́жницы и фарисéе бѣ́днѣ {зѣлó} гнѣ́ватися нáнь и престáти {вопрошáти} егó о мнóзѣ,
 • лáюще егó {навѣ́ту­ю­ще нáнь}, и́щуще улови́ти нѣ́что от­ ýстъ егó, да нáнь воз­глагóлютъ.
 • О ни́хже {междý тѣ́мъ} собрáв­шымся тмáмъ нарóда, я́ко попирáти дрýгъ дрýга, начáтъ глагóлати ученикóмъ сво­и́мъ пéрвѣе: внемли́те себѣ́ от­ квáса фарисéйска, éже éсть лицемѣ́рiе.
 • [Зач. 63.] Ничтóже бо покровéно éсть, éже не от­кры́ет­ся, и тáйно, éже не уразумѣ́ет­ся:
 • занé, ели́ка во тмѣ́ рѣ́сте, во свѣ́тѣ услы́шат­ся: и éже ко ýху глагóласте во хрáмѣхъ, проповѣ́ст­ся на крóвѣхъ.
 • Глагóлю же вáмъ другóмъ сво­и́мъ: не убóйтеся от­ убивáющихъ тѣ́ло и потóмъ не мóгущихъ ли́шше чтó сотвори́ти:
 • сказýю же вáмъ, когó убóйтеся: убóйтеся имýщаго влáсть по убiéнiи воврещи́ въ дéбрь óгнен­ную: éй, глагóлю вáмъ, тогó убóйтеся.
 • Не пя́ть ли пти́цъ цѣни́т­ся пѣ́нязема двѣмá, и ни еди́на от­ ни́хъ нѣ́сть забвéна предъ Бóгомъ.
 • Но и влáси главы́ вá­шея вси́ изочтéни сýть. Не убóйтеся ýбо: мнóзѣхъ пти́цъ ýнши естé вы́.
 • [Зач. 64.] Глагóлю же вáмъ: вся́къ, и́же áще исповѣ́сть мя́ предъ человѣ́ки, и Сы́нъ человѣ́ческiй исповѣ́сть егó предъ áнгелы Бóжiими:
 • а от­вергíйся менé предъ человѣ́ки, от­вéрженъ бýдетъ предъ áнгелы Бóжiими.
 • И вся́къ и́же речéтъ слóво на Сы́на человѣ́ческаго, остáвит­ся емý: а на святáго Дýха хули́в­шему не остáвит­ся.
 • Егдá же при­­ведýтъ вы́ на собóрища и влáсти и влады́че­ст­ва, не пецы́теся, кáко или́ чтó от­вѣщáете, или́ чтó речéте:
 • святы́й бо Дýхъ научи́тъ вы́ въ тóй чáсъ, я́же подобáетъ рещи́.
 • [Зач. 65.] Речé же емý нѣ́кiй от­ нарóда: учи́телю, рцы́ брáту мо­емý раздѣли́ти со мнóю достоя́нiе.
 • О́нъ же речé емý: человѣ́че, ктó мя́ постáви судiю́ или́ дѣли́теля надъ вáми?
 • Речé же къ ни́мъ: блюди́те и храни́теся от­ лихо­и́м­ст­ва: я́ко не от­ избы́тка {внегдá избы́точе­с­т­вовати} комý живóтъ егó éсть от­ имѣ́нiя егó.
 • [Зач. 66.] Речé же при́тчу къ ни́мъ, глагóля: человѣ́ку нѣ́ко­ему богáту угобзи́ся ни́ва:
 • и мы́сляше въ себѣ́, глагóля: чтó сотворю́, я́ко не и́мамъ гдѣ́ собрáти плодóвъ мо­и́хъ?
 • И речé: сé сотворю́: разорю́ жи́тницы моя́, и бóлшыя сози́жду, и соберý тý вся́ жи́та моя́ и благáя моя́:
 • и рекý души́ мо­éй: душé, и́маши мнóга блáга, лежáща на лѣ́та мнóга: почивáй, я́ждь, пíй, весели́ся.
 • Речé же емý Бóгъ: безýмне, въ сiю́ нóщь дýшу твою́ истя́жутъ от­ тебé: а я́же уготóвалъ еси́, комý бýдутъ?
 • Тáко собирáяй себѣ́, а не въ Бóга богатѣ́я.
 • Речé же ко ученикóмъ сво­и́мъ: сегó рáди глагóлю вáмъ: не пецы́теся душéю вá­шею, чтó я́сте: ни тѣ́ломъ, во чтó облечéтеся:
 • душá бóлши éсть пи́щи, и тѣ́ло одéжды.
 • Смотри́те врáнъ, я́ко не сѣ́ютъ, ни жнýтъ: и́мже нѣ́сть сокрóвища, ни жи́тницы, и Бóгъ питáетъ и́хъ: кóльми пáче вы́ естé лýчши пти́цъ?
 • Ктó же от­ вáсъ пекíйся мóжетъ при­­ложи́ти вóзрасту сво­емý лáкоть еди́нъ?
 • А́ще ýбо ни мáла чесó мóжете, чтó о прóчихъ печéтеся?
 • Смотри́те кри́ны, кáко растýтъ: не труждáют­ся, ни прядýтъ: глагóлю же вáмъ, я́ко ни соломóнъ во всéй слáвѣ сво­éй облечéся, я́ко еди́нъ от­ си́хъ.
 • А́ще же травý, на селѣ́ днéсь сýщу и ýтрѣ въ пéщь вмéщему, Бóгъ тáко одѣвáетъ: кóльми пáче вáсъ, маловѣ́ри?
 • И вы́ не ищи́те, чтó я́сте, или́ чтó пiéте: и не воз­носи́теся:
 • всѣ́хъ бо си́хъ язы́цы мíра сегó и́щутъ: вáшъ же Отéцъ вѣ́сть, я́ко трéбуете си́хъ.
 • Обáче ищи́те цáр­ст­вiя Бóжiя, и сiя́ вся́ при­­ложáт­ся вáмъ.
 • [Зач. 67.] Не бóйся, мáлое стáдо: я́ко благо­извóли Отéцъ вáшъ дáти вáмъ цáр­ст­во.
 • Продади́те имѣ́нiя вáша и дади́те ми́лостыню. Сотвори́те себѣ́ влагáлища неветшáюща, сокрóвище неоскудѣ́емо на небесѣ́хъ, идѣ́же тáть не при­­ближáет­ся, ни мóль растлѣвáетъ.
 • Идѣ́же бо сокрóвище вá­ше, тý и сéрдце вá­ше бýдетъ.
 • Да бýдутъ чрéсла вáша препоя́сана, и свѣти́лницы горя́щiи:
 • и вы́ подóбни человѣ́комъ чáющымъ гóспода сво­егó, когдá воз­врати́т­ся от­ брáка, да при­­шéдшу и толкнýв­шу, áбiе от­вéрзутъ емý.
 • Блажéни раби́ тíи, и́хже при­­шéдъ госпóдь обря́щетъ бдя́щихъ: ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко препоя́шет­ся и посáдитъ и́хъ, и минýвъ {приступи́въ} послýжитъ и́мъ.
 • И áще прiи́детъ во вторýю стрáжу, и въ трéтiю стрáжу прiи́детъ, и обря́щетъ [и́хъ] тáко, блажéни сýть раби́ тíи.
 • Сé же вѣ́дите, я́ко áще бы вѣ́далъ господи́нъ хрáмины, въ кíй чáсъ тáть прiи́детъ, бдѣ́лъ ýбо бы, и не бы́ дáлъ подкопáти дóму сво­егó.
 • И вы́ ýбо бýдите готóви: я́ко, въ óнъ же чáсъ не мни́те, Сы́нъ человѣ́ческiй прiи́детъ.
 • Речé же емý пéтръ: Гóсподи, къ нáмъ ли при́тчу сiю́ глагóлеши, или́ ко всѣ́мъ?
 • Речé же Госпóдь: [Зач. 68.] ктó ýбо éсть вѣ́рный стро­и́тель и мýдрый, егóже постáвитъ госпóдь надъ чéлядiю сво­éю, дая́ти во врéмя житомѣ́рiе?
 • Блажéнъ рáбъ тóй, егóже при­­шéдъ госпóдь егó обря́щетъ творя́ща тáко:
 • во­и́стин­ну глагóлю вáмъ, я́ко надъ всѣ́мъ имѣ́нiемъ сво­и́мъ постáвитъ егó.
 • А́ще же речéтъ рáбъ тóй въ сéрдцы сво­éмъ: косни́тъ господи́нъ мóй прiити́: и начнéтъ би́ти рабы́ и рабы́ни, я́сти же и пи́ти и упивáтися:
 • прiи́детъ господи́нъ рабá тогó въ дéнь, въ óнъ же не чáетъ, и въ чáсъ, въ óнъ же не вѣ́сть: и растéшетъ егó, и чáсть егó съ невѣ́рными положи́тъ.
 • Тóй же рáбъ вѣ́дѣвый вóлю господи́на сво­егó, и не уготóвавъ, ни сотвори́въ по вóли егó, бiéнъ бýдетъ мнóго:
 • невѣ́дѣвый же, сотвори́въ же достóйная рáнамъ, бiéнъ бýдетъ мáло. [Зач. 69.] Вся́кому же, емýже данó бýдетъ мнóго, мнóго взы́щет­ся от­ негó: и емýже предáша мнóжайше, мнóжайше прóсятъ {истя́жутъ} от­ негó.
 • Огня́ прiидóхъ воврещи́ на зéмлю, и чтó хощý, áще ужé воз­горѣ́ся?
 • Крещéнiемъ же и́мамъ крести́тися, и кáко удержýся, дóндеже скончáют­ся?
 • Мнитé ли, я́ко ми́ръ прiидóхъ дáти на зéмлю? ни́, глагóлю вáмъ, но раздѣлéнiе.
 • Бýдутъ бо от­сéлѣ пя́ть во еди́номъ домý раздѣлéни, трié на двá, и двá на три́:
 • раздѣли́т­ся отéцъ на сы́на, и сы́нъ на отцá: мáти на дщéрь, и дщи́ на мáтерь: свекры́ на невѣ́сту свою́, и невѣ́ста на свекрóвь свою́.
 • Глагóлаше же и нарóдомъ: егдá ýзрите о́блакъ восходя́щь от­ зáпада, áбiе глагóлете: тýча грядéтъ: и бывáетъ тáко.
 • И егдá ю́гъ вѣ́ющь, глагóлете: знóй бýдетъ: и бывáетъ.
 • Лицемѣ́ри, лицé нéбу и земли́ вѣ́сте искушáти: врéмене же сегó кáко не искушáете?
 • Чтó же и о себѣ́ не сýдите прáведно­е?
 • Егдá бо грядéши съ сопéрникомъ тво­и́мъ ко кня́зю, на пути́ дáждь дѣ́ланiе {потщи́ся} избы́ти от­ негó: да не кáко при­­влечéтъ тебé къ судiи́, и судiя́ тя́ предáстъ слузѣ́, и слугá всади́тъ тя́ въ темни́цу:
 • глагóлю тебѣ́: не изы́деши от­тýду, дóндеже и послѣ́днюю мѣ́дницу воз­дáси.
 • [Зач. 55.] Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих.
 • Он сказал им: когда мóлитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
 • хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
 • и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
 • И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба,
 • ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему;
 • а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе.
 • Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.
 • [Зач. 56.] И Я скажу вам: проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам,
 • ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
 • Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?
 • Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?
 • Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него.
 • [Зач. 57.] Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес вышел, немой стал говорить; и народ удивился.
 • Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского.
 • А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба.
 • Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет;
 • если же и сатана разделится сам в себе, то кáк устоит царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула изгоняю бесов;
 • и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями.
 • Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие.
 • Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение;
 • когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет всё оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него.
 • [Зач. 58.] Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.
 • Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел;
 • и, придя, находит его выметенным и убранным;
 • тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, – и бывает для человека того последнее хуже первого.
 • Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!
 • А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.
 • [Зач. 59.] Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка;
 • ибо кáк Иона был знамением для Ниневитян, тáк будет и Сын Человеческий для рода сего.
 • Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.
 • Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы.
 • Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет.
 • [Зач. 60.] Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно.
 • Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?
 • Если же тело твое всё светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло всё тáк, как бы светильник освещал тебя сиянием.
 • Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать. Он пришел и возлег.
 • Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом.
 • Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства.
 • Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?
 • Подавайте лучше милостыню из того, чтó у вас есть, тогда всё будет у вас чисто.
 • [Зач. 61.] Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять.
 • Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того.
 • На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь.
 • Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них.
 • [Зач. 62.] Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши:
 • сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы.
 • Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят,
 • да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира,
 • от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего.
 • Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали.
 • Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое,
 • подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его.
 • Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие.
 • [Зач. 63.] Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы.
 • Посему, чтó вы сказали в темноте, тó услышится во свете; и чтó говорили на ухо внутри дома, тó будет провозглашено на кровлях.
 • Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать;
 • но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь.
 • Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога.
 • А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.
 • [Зач. 64.] Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими;
 • а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими.
 • И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится.
 • Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, кáк или чтó отвечать, или чтó говорить,
 • ибо Святый Дух научит вас в тот час, чтó должно говорить.
 • [Зач. 65.] Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство.
 • Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?
 • При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
 • [Зач. 66.] И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле;
 • и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?
 • И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю бóльшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое,
 • и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.
 • Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?
 • Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
 • И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться:
 • душа больше пищи, и тело – одежды.
 • Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?
 • Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть?
 • Итак, если и малейшего сделать не можете, чтó заботитесь о прочем?
 • Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.
 • Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!
 • Итак, не ищите, чтó вам есть, или чтó пить, и не беспокойтесь,
 • потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;
 • наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам.
 • [Зач. 67.] Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
 • Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает,
 • ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.
 • Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи.
 • И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему.
 • Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им.
 • И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те.
 • Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой.
 • Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
 • Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?
 • Господь же сказал: [Зач. 68.] ктó верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в своё время меру хлеба?
 • Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так.
 • Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его.
 • Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, –
 • то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными.
 • Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много;
 • а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. || [Зач. 69.] И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут.
 • Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!
 • Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!
 • Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение;
 • ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех:
 • отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.
 • Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так;
 • и когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает.
 • Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?
 • Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?
 • Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу.
 • Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь