Евангелие от Луки, 22:47

 
 • Приближa­шесz же прaздникъ њпрэснHкъ, глаг0лемый пaсха:
 • и3 и3скaху ґрхіерeє и3 кни1жницы, кaкw бы ўби1ли є3го2: боsхусz бо людeй.
 • Вни1де же сатанA во їyду нарицaемаго їскаріHтъ, сyща t­ числA nбою­нa­де­сz­те.
 • И# шeдъ глаг0ла ґрхіерewмъ и3 во­ев0дамъ, кaкw є3го2 предaстъ и5мъ.
 • И# воз­рaдовашасz, и3 совэщaша є3мY срeбреники дaти:
 • и3 и3сповёда {њбэщaсz}, и3 и3скa­ше ўд0бна врeмене, да предaстъ є3го2 и5мъ без8 нар0да.
 • Пріи1де же дeнь њпрэсн0кwвъ, в0ньже подобa­ше жрeти пaсху:
 • и3 послA ПетрA и3 їwaн­на, рeкъ: шє1дша ўгот0вайта нaмъ пaсху, да ћмы.
 • W$на же рек0ста є3мY: гдЁ х0щеши ўгот0ваемъ;
 • Џнъ же речE и4ма: сE восходsщема вaма во грaдъ, срsщетъ вы2 человёкъ въ скудeльницэ в0ду носS: по нeмъ и3дёта въ д0мъ, в0ньже вх0дитъ,
 • и3 рцёта д0му владhцэ: глаг0летъ тебЁ ўчт7ль: гдЁ є4сть њби1тель, и3дёже пaсху со ўчн7ки6 мо­и1ми снёмъ;
 • И# т0й вaма покaжетъ г0рницу вeлію п0стлану: тY ўгот0вайта.
 • Шє1дша же њбрэт0ста, ћкоже речE и4ма: и3 ўгот0васта пaсху.
 • И# є3гдA бhсть чaсъ, воз­лежE, и3 nба­нa­де­сz­те ґпcла съ ни1мъ.
 • И# речE къ ни6мъ: желaніемъ воз­желёхъ сію2 пaсху ћсти съ вaми, прeжде дaже не пріимY мyкъ:
 • глаг0лю бо вaмъ, ћкw t­сeлэ не и4мамъ ћсти t­ неS, д0ндеже скончaют­сz во цр\­ст­віи б9іи.
 • И# пріи1мъ чaшу, хвалY воз­дaвъ, речE: пріими1те сію2, и3 раздэли1те себЁ:
 • глаг0лю бо вaмъ, ћкw не и4мамъ пи1ти t­ плодA л0знагw, д0ндеже цр\­ст­віе б9іе пріи1детъ.
 • И# пріи1мъ хлёбъ, хвалY воз­дaвъ преломи2, и3 дадE и5мъ, глаг0лz: сіE є4сть тёло моE, є4же за вы2 даeмо: сіE твори1те въ моE воспоминaніе.
 • Тaкожде же и3 чaшу по вeчери, глаг0лz: сіS чaша н0вый завётъ мо­eю кр0вію, ћже за вы2 проливaет­сz:
 • nбaче сE, рукA предаю1щагw мS со мн0ю [є4сть] на трапeзэ,
 • и3 сн7ъ ќбw чlвёческій и4детъ по речeн­ному {по пред8устaвлен­ному совёту}: nбaче г0ре человёку томY, и4мже предаeт­сz.
 • И# тjи начaша и3скaти въ себЁ, кот0рый ќбw t­ ни1хъ х0щетъ сіE сотвори1ти.
 • Бhсть же и3 прS въ ни1хъ, кjй мни1т­сz и4хъ бhти б0лій.
 • Џнъ же речE и5мъ: цaріе kзы6къ госп0д­ст­вуютъ и4ми, и3 њбладaющіи и4ми благодaтелє нарицaют­сz.
 • Вh же не тaкw: но б0лій въ вaсъ, да бyдетъ ћкw мнjй: и3 стaрэй, ћкw служaй.
 • Кт0 бо б0лій, воз­лежaй ли, и3ли2 служaй; не воз­лежaй ли; А$зъ же посредЁ вaсъ є4смь ћкw служaй.
 • Вh же є3стE пребhв­ше со мн0ю въ напaстехъ мо­и1хъ:
 • и3 а4зъ завэщавaю вaмъ, ћкоже завэщA мнЁ nц7ъ м0й, цр\­ст­во,
 • да ћсте и3 піeте на трапeзэ мо­eй во цр\­ст­віи мо­eмъ: и3 сsдете на прест0лэхъ, судsще nбэма­нa­де­сz­те колёнома їи7левома.
 • Речe же гDь: сjмwне, сjмwне, сE сатанA пр0ситъ вaсъ, да бы2 сёzлъ, ћкw пшени1цу:
 • а4зъ же моли1хсz њ тебЁ, да не њскудёетъ вёра твоS: и3 ты2 нёкогда њбрaщьсz ўтверди2 брaтію твою2.
 • Џнъ же речE є3мY: гDи, съ тоб0ю гот0въ є4смь и3 въ темни1цу и3 на смeрть и3ти2.
 • Џнъ же речE: глаг0лю ти2, пeтре, не воз­гласи1тъ пётель днeсь, д0ндеже трикрaты t­вeржешисz менє2 не вёдэти.
 • И# речE и5мъ: є3гдA послaхъ вы2 без8 влагaлища и3 без8 мёха и3 без8 сапHгъ, є3дA чесогw2 лишeни бhсте; Nни1 же рёша: ничесHже.
 • Речe же и5мъ: но н­н7э и4же и4мать влагaлище, да в0зметъ, тaкожде и3 мёхъ: ґ и4же не и4мать, да продaстъ ри1зу свою2, и3 кyпитъ н0жъ.
 • Глаг0лю бо вaмъ, ћкw є3щE пи1саное сE, подобaетъ, да скончaет­сz њ мнЁ, є4же: и3 со беззак0н­ными вмэни1сz. И$бо є4же њ мнЁ, кончи1ну и4мать.
 • Nни1 же рёша: гDи, сE нwжA здЁ двA. Џнъ же речE и5мъ: дов0лно є4сть.
 • [(ҐЗа? 109.Ґ)] И# и3зшeдъ и4де по њбhчаю въ г0ру є3леHнскую: по нeмъ же и3д0ша ўчн7цы2 є3гw2.
 • Бhвъ же на мёстэ, речE и5мъ: моли1тесz, да не вни1дете въ напaсть.
 • И# сaмъ t­ступи2 t­ ни1хъ ћкw вержeніемъ кaмене, и3 покл0нь колBна молsшесz,
 • глаг0лz: џч7е, а4ще в0лиши мимонести2 чaшу сію2 t­ менє2: nбaче не моS в0лz, но твоS да бyдетъ.
 • Kви1сz же є3мY а4гг7лъ съ нб7сE, ўкрэплsz є3го2.
 • И# бhвъ въ п0двизэ, при­лёжнэе молsшесz: бhсть же п0тъ є3гw2 ћкw к†пли кр0ве кaплющыz на зeмлю.
 • И# востaвъ t­ моли1твы [и3] при­шeдъ ко ўчн7кHмъ, њбрёте и5хъ спsщихъ t­ печaли
 • и3 речE и5мъ: что2 спитE; востaв­ше моли1тесz, да не вни1дете въ напaсть.
 • Е3щe же є3мY глаг0лющу, сE нар0дъ, и3 нарицaемый їyда, є3ди1нъ t­ nбою­нa­де­сz­те, и3дsше пред8 ни1ми, и3 при­ступи2 ко їи7сови цэловaти є3го2. Сіe бо бЁ знaменіе дaлъ и5мъ: є3г0же а4ще лобжY, т0й є4сть.
 • Їи7съ же речE є3мY: їyдо, лобзaніемъ ли сн7а чlвёческаго предаeши;
 • Ви1дэв­ше же, и5же бёху съ ни1мъ, бывaемое, рёша є3мY: гDи, а4ще ўдaримъ ножeмъ;
 • И# ўдaри є3ди1нъ нёкій t­ ни1хъ ґрхіерeова рабA, и3 ўрёза є3мY ќхо десн0е.
 • Tвэщaвъ же їи7съ речE: њстaвите до сегw2. И# коснyвсz ќха є3гw2, и3сцэли2 є3го2.
 • Речe же їи7съ ко при­шeдшымъ нaнь ґрхіерewмъ и3 во­ев0дамъ церкHвнымъ и3 стaрцємъ: ћкw на разб0йника ли и3зыд0сте со nрyжіемъ и3 дрек0льми ћти мS;
 • по вс‰ дни6 сyщу ми2 съ вaми въ цeркви, не простр0сте руки2 на мS: но сE є4сть вaша годи1на и3 њ1бласть тeмнаz.
 • Е4мше же є3го2 вед0ша, и3 введ0ша є3го2 во дв0ръ ґрхіерeовъ. Пeтръ же вослёдъ и3дsше и3здалeча.
 • Возгнёщшымъ же џгнь посредЁ дворA и3 вкyпэ сэдsщымъ и5мъ, сэдsше пeтръ посредЁ и4хъ.
 • Ўзрёв­ши же є3го2 рабhнz нёкаz сэдsща при­ свётэ {nгни2}, и3 воз­зрёв­ши нaнь, речE: и3 сeй съ ни1мъ бЁ.
 • Џнъ же t­вeржесz є3гw2, глаг0лz: жeно, не знaю є3гw2.
 • И# помaлэ другjй ви1дэвъ є3го2, речE: и3 ты2 t­ ни1хъ є3си2. Пeтръ же речE: человёче, нёсмь.
 • И# мимошeдшу ћкw часY є3ди1ному, и4нъ нёкій крэплsшесz глаг0лz: во­и1стин­ну и3 сeй съ ни1мъ бЁ: и4бо галілeанинъ є4сть.
 • Речe же пeтръ: человёче, не вёмъ, є4же глаг0леши. И# а4біе, є3щE глаг0лющу є3мY, воз­гласи2 пётель.
 • И# њбрaщьсz гDь воз­зрЁ на ПетрA: и3 помzнY пeтръ сл0во гDне, ћкоже речE є3мY, ћкw прeжде дaже пётель не воз­гласи1тъ, t­вeржешисz менє2 трикрaты.
 • И# и3зшeдъ в0нъ, плaкасz г0рькw.
 • И# мyжіе держaщіи їи7са ругaхусz є3мY, бію1ще:
 • и3 закрhв­ше є3го2, біsху є3го2 по лицY, и3 вопрошaху є3го2, глаг0люще: прорцы2, кто2 є4сть ўдарeй тS;
 • И# и4на мнHга хyлzще глаг0лаху нaнь.
 • И# ћкw бhсть дeнь, собрaшасz стaрцы людстjи и3 ґрхіерeє и3 кни1жницы, и3 вед0ша є3го2 на с0нмъ св0й,
 • глаг0люще: а4ще ты2 є3си2 хrт0съ; рцы2 нaмъ. Речe же и5мъ: а4ще вaмъ рекY, не и4мете вёры:
 • а4ще же и3 вопрошY [вы2], не t­вэщaете ми2, ни t­пуститE:
 • t­сeлэ бyдетъ сн7ъ чlвёческій сэдsй њдеснyю си1лы б9іz.
 • Рёша же вси2: тh ли u5бо є3си2 сн7ъ б9ій; Џнъ же къ ни6мъ речE: вы2 глаг0лете, ћкw а4зъ є4смь.
 • Nни1 же рёша: что2 є3щE трeбуемъ свидётел­ст­ва; сaми бо слhшахомъ t­ ќстъ є3гw2.
 • Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою,
 • и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись народа.
 • Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати,
 • и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им.
 • Они обрадовались и согласились дать ему денег;
 • и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе.
 • Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца,
 • и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху.
 • Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить?
 • Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он,
 • и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?
 • И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте.
 • Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху.
 • И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним,
 • и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания,
 • ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием.
 • И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою,
 • ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.
 • И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.
 • Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается.
 • И вот, рука предающего Меня со Мною за столом;
 • впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается.
 • И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.
 • Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться бóльшим.
 • Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются,
 • а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий.
 • Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий.
 • Но вы пребыли со Мною в напастях Моих,
 • и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство,
 • да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых.
 • И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу,
 • но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих.
 • Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти.
 • Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня.
 • И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы́ и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем.
 • Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумý; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч;
 • ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, приходит к концу.
 • Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно.
 • [Зач. 109.] И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его.
 • Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.
 • И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился,
 • говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.
 • Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.
 • И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.
 • Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали
 • и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.
 • Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я поцелую, Тот и есть.
 • Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?
 • Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом?
 • И один из них ударил раба первосвященникова, и отсек ему правое ухо.
 • Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его.
 • Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня?
 • Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы.
 • Взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали.
 • Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними.
 • Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним.
 • Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его.
 • Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет!
 • Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин.
 • Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух.
 • Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды.
 • И, выйдя вон, горько заплакал.
 • Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его;
 • и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя?
 • И много иных хулений произносили против Него.
 • И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион
 • и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите;
 • если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня;
 • отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
 • И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я.
 • Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? ибо мы сами слышали из уст Его.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта