Евангелие от Луки, 6:36

 
 • Бhсть же въ суббHту второпeрвую и3ти2 є3мY сквоз­Ё сBzніz: и3 восторгaху ўчн7цы2 є3гw2 клaсы, и3 kдsху, стирaюще рукaми.
 • Нёцыи же t­ фарісє1й рёша и5мъ: что2 творитE, є3гHже не дост0итъ твори1ти въ суббw6ты;
 • И# t­вэщaвъ їи7съ речE къ ни6мъ: ни ли2 сегw2 чли2 є3стE, є4же сотвори2 дв7дъ, є3гдA взалкaсz сaмъ и3 и5же съ ни1мъ бsху;
 • кaкw вни1де въ д0мъ б9ій, и3 хлёбы предложeніz взeмъ, и3 kдE, и3 дадE и3 сyщымъ съ ни1мъ, и4хже не дост0zше ћсти, т0кмw є3ди1нымъ їерeємъ;
 • И# глаг0лаше и5мъ, ћкw госп0дь є4сть сн7ъ чlвёческій и3 суббHтэ.
 • Бhсть же и3 въ другyю суббHту вни1ти є3мY въ с0нмище и3 ўчи1ти: и3 бЁ тaмw человёкъ, и3 рукA є3мY деснaz бЁ сухA.
 • Назирaху же кни1жницы и3 фарісє1и, а4ще въ суббHту и3сцэли1тъ, да њбрsщутъ рёчь нaнь.
 • Џнъ же вёдzше помышлє1ніz и4хъ, и3 речE человёку и3мyщему сyху рyку: востaни и3 стaни посредЁ. Џнъ же востaвъ стA.
 • Речe же їи7съ къ ни6мъ: вопрошY вы2: что2 дост0итъ въ суббw6ты, добро2 твори1ти, и3ли2 ѕло2 твори1ти; дyшу спcти2, и3ли2 погуби1ти; Nни1 же ўмолчaша.
 • И# воз­зрёвъ на всёхъ и4хъ, речE є3мY: простри2 рyку твою2. Џнъ же сотвори2 тaкw: и3 ўтверди1сz рукA є3гw2 здрaва ћкw другaz.
 • Nни1 же и3сп0лнишасz безyміz, и3 глаг0лаху дрyгъ ко дрyгу, что2 бhша сотвори1ли їи7сови.
 • [(ҐЗа? 23.Ґ)] Бhсть же во дни6 ты6z, и3зhде въ г0ру помоли1тисz: и3 бЁ њб8 н0щь въ моли1твэ б9іи.
 • И# є3гдA бhсть дeнь, при­звA ўчн7ки2 сво‰: и3 и3збрA t­ ни1хъ два­нa­де­сz­те, и5хже и3 ґпcлы наречE:
 • сjмwна, є3г0же и3меновA ПетрA, и3 ґндрeа брaта є3гw2, їaкwва и3 їwaн­на, філjппа и3 варfоломeа,
 • Матfeа и3 fwмY, їaкwва ґлфeева и3 сімHна нарицaемаго зилHта,
 • їyду їaкwвлz, и3 їyду їскаріHтскаго, и4же и3 бhсть предaтель.
 • [(ҐЗа? 24.Ґ)] И#зшeдъ съ ни1ми, стA на мёстэ рaвнэ: и3 нар0дъ ўчени6къ є3гw2, и3 мн0же­с­т­во мн0го людeй t­ всеS їудeи и3 їеrли1ма и3 пом0ріz тЂрска и3 сідHнска,
 • и5же пріид0ша послyшати є3гw2 и3 и3сцэли1тисz t­ нед{гъ сво­и1хъ, и3 стрaждущіи t­ д{хъ нечи1стыхъ: и3 и3сцэлsхусz.
 • И# вeсь нар0дъ и3скa­ше при­касaтисz є3мY: ћкw си1ла t­ негw2 и3схождa­ше и3 и3сцэлsше вс‰.
 • И# т0й воз­вeдъ џчи сво­и2 на ўчн7ки2 сво‰, глаг0лаше: блажeни ни1щіи дyхомъ: ћкw вa­ше є4сть цр\­ст­віе б9іе.
 • Блажeни, а4лчущіи н­н7э: ћкw насhтитесz. Блажeни, плaчущіи н­н7э: ћкw воз­смэeтесz.
 • Блажeни бyдете, є3гдA воз­ненави1дzтъ вaсъ человёцы, и3 є3гдA разлучaтъ вы2, и3 пон0сzтъ, и3 пронесyтъ и4мz вa­ше ћкw ѕло2, сн7а чlвёческагw рaди.
 • Возрaдуйтесz въ т0й дeнь и3 взыгрaйте: сe бо мздA вaша мн0га на нб7си2. По си6мъ бо творsху прbр0кwмъ nтцы2 и4хъ.
 • [(ҐЗа? 25.Ґ)] Nбaче г0ре вaмъ бог†тымъ: ћкw t­сто­итE ўтэшeніz вa­шегw {ћкw воспріeмлете ўтэшeніе вa­ше}.
 • Г0ре вaмъ, насhщен­ніи н­н7э: ћкw взaлчете. Г0ре вaмъ смэю1щымсz н­н7э: ћкw воз­рыдaете и3 восплaчете.
 • Г0ре, є3гдA д0брэ рекyтъ вaмъ вси2 человёцы: по си6мъ бо творsху лжепрор0кwмъ nтцы2 и4хъ.
 • Но вaмъ глаг0лю слhшащымъ: люби1те враги2 вaшz, добро2 твори1те ненави1дzщымъ вaсъ,
 • благослови1те кленyщыz вы2, и3 моли1тесz за творsщихъ вaмъ њби1ду.
 • Бію1щему тS въ лани1ту, подaждь и3 другyю: и3 t­ взимaющагw ти2 ри1зу, и3 срачи1цу не воз­брани2.
 • Всsкому же просsщему ў тебє2, дaй: и3 t­ взимaющаго тво‰, не и3стzзyй.
 • [(ҐЗа? 26.Ґ)] И# ћкоже х0щете да творsтъ вaмъ человёцы, и3 вы2 твори1те и5мъ тaкожде.
 • И# а4ще лю1бите лю1бzщыz вы2, кaz вaмъ благодaть є4сть; и4бо и3 грBшницы лю1бzщыz и4хъ лю1бzтъ.
 • И# а4ще благотворитE благотворsщымъ вaмъ, кaz вaмъ благодaть є4сть; и4бо и3 грBшницы т0жде творsтъ.
 • И# а4ще взаи1мъ даетE, t­ ни1хже чaете воспріsти, кaz вaмъ благодaть є4сть, и4бо и3 грBшницы грёшникwмъ взаи1мъ давaютъ, да воспріи1мутъ р†внаz.
 • Nбaче люби1те враги2 вaшz, и3 благотвори1те, и3 взаи1мъ дaйте, ничесHже чaюще: и3 бyдетъ мздA вaша мн0га, и3 бyдете сhнове вhшнzгw: ћкw т0й бlгъ є4сть на безблагод†тныz {неблагод†рныz} и3 ѕлы6z.
 • Бyдите u5бо милосeрди, ћкоже и3 nц7ъ вaшъ милосeрдъ є4сть.
 • [(ҐЗа? 27.Ґ)] И# не суди1те, и3 не сyдzтъ вaмъ: [и3] не њсуждaйте, да не њсуждeни бyдете: t­пущaйте, и3 t­пyстzтъ вaмъ:
 • дaйте, и3 дaст­сz вaмъ: мёру добрY, наткaну и3 потрsсну и3 преливaющусz дадsтъ на л0но вa­ше: т0ю бо мёрою, є4юже мёрите, воз­мёрит­сz вaмъ.
 • Речe же при1тчу и5мъ: є3дA м0жетъ слэпeцъ слэпцA води1ти; не џба ли въ ћму впадeтасz;
 • Нёсть ўчени6къ над8 ўчи1телz сво­его2: совершeнъ же всsкъ бyдетъ, ћкоже [и3] ўчи1тель є3гw2.
 • Чт0 же ви1диши сучeцъ, и4же є4сть во nчеси2 брaта тво­егw2, бервнa же, є4же є4сть во nчеси2 тво­eмъ, не чyеши;
 • И#ли2 кaкw м0жеши рещи2 брaту тво­емY: брaте, њстaви, да и3змY сучeцъ, и4же є4сть во nчеси2 тво­eмъ, сaмъ сyщагw во nчеси2 тво­eмъ бервнA не ви1дz; Лицемёре, и3зми2 пeрвэе бервно2 и3з8 nчесE тво­егw2, и3 тогдA пр0зриши и3з8sти сучeцъ и3з8 nчесE брaта тво­егw2.
 • Нёсть бо дрeво добро2, творS плодA ѕлA: нижE дрeво ѕло2, творS плодA добрA.
 • Всsко бо дрeво t­ плодA сво­егw2 познаeт­сz: не t­ тeрніz бо чeшутъ смHквы, ни t­ купины2 є4млютъ грHздіz.
 • Бlгjй человёкъ t­ бlгaгw сокр0вища сeрдца сво­егw2 и3зн0ситъ бlг0­е: и3 ѕлhй человёкъ t­ ѕлaгw сокр0вища сeрдца сво­егw2 и3зн0ситъ ѕл0­е: t­ и3збhтка бо сeрдца глаг0лютъ ўстA є3гw2.
 • [(ҐЗа? 28.Ґ)] Чт0 же мS зоветE: гDи, гDи, и3 не творитE, ±же гlю;
 • Всsкъ грzдhй ко мнЁ и3 слhшай словесA мо‰ и3 творS |, скажY вaмъ, комY є4сть под0бенъ:
 • под0бенъ є4сть человёку зи1ждущу хрaмину, и4же и3скопA и3 ўглуби2, и3 положи2 њсновaніе на кaмени: наводнeнію же бhв­шу, при­падE рэкA ко хрaминэ т0й, и3 не м0же поколебaти є3S: њснованa бо бЁ на кaмени.
 • Слhшавый же и3 не сотвори1вый под0бенъ є4сть человёку создaв­шему хрaмину на земли2 без8 њсновaніz: къ нeйже при­падE рэкA, и3 а4біе падeсz, и3 бhсть разрушeніе хрaмины тоS вeліе.
 • [Зач. 22.] В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.
 • Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?
 • Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?
 • Кáк он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
 • И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.
 • Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая.
 • Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него.
 • Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил.
 • Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: чтó должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали.
 • И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая.
 • Они же пришли в бешенство и говорили между собою, чтó бы им сделать с Иисусом.
 • [Зач. 23.] В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу.
 • Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами:
 • Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея,
 • Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом,
 • Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем.
 • [Зач. 24.] И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских,
 • которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись.
 • И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
 • И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.
 • Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
 • Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.
 • Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.
 • [Зач. 25.] Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение.
 • Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.
 • Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.
 • Но вам, слушающим, говорю: люби́те врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,
 • благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
 • Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.
 • Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад.
 • [Зач. 26.] И кáк хотите, чтобы с вами поступали люди, тáк и вы поступайте с ними.
 • И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.
 • И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники тó же делают.
 • И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.
 • Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
 • Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
 • [Зач. 27.] Не суди́те, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;
 • давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
 • Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?
 • Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его.
 • Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
 • Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
 • Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый,
 • ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника.
 • Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.
 • [Зач. 28.] Чтó вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, чтó Я говорю?
 • Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен.
 • Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне.
 • А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта