Евангелие от Луки, 8:43-44

 
 • И# бhсть посeмъ, и3 т0й прохождa­ше сквоз­Ё грaды и3 вє1си, проповёдуz и3 бlговэ­ст­вyz цр\­ст­віе б9іе: и3 nба­нa­де­сz­те съ ни1мъ,
 • и3 жєны2 нBкіz, ±же бsху и3сцёлєны t­ духHвъ ѕлhхъ и3 нед{гъ: марjа нарицaемаz магдали1на, и3з8 неsже бэсHвъ сeдмь и3зhде,
 • и3 їwaн­на женA хузaнz, при­стaвника и4рwдова, и3 сусaн­на, и3 и4ны мнHги, ±же служaху є3мY t­ и3мёній сво­и1хъ.
 • Разумэвaющу же нар0ду мн0гу, и3 t­ всёхъ градHвъ грzдyщымъ къ немY, речE при1тчу:
 • [(ҐЗа? 35.Ґ)] и3зhде сёzй сёzти сёмене сво­егw2: и3 є3гдA сёzше, џво падE при­ пути2, и3 попрaно бhсть, и3 пти1цы небє1сныz позобaша є5:
 • ґ друг0е падE на кaмени, и3 прозsбъ ќсше, занE не и3мёzше влaги:
 • и3 друг0е падE посредЁ тeрніz, и3 воз­растE тeрніе, и3 подави2 є5:
 • друг0е же падE на земли2 блaзэ, и3 прозsбъ сотвори2 пл0дъ стори1цею. Сі‰ глаг0лz, воз­гласи2: и3мёzй ќшы слhшати, да слhшитъ.
 • Вопрошaху же є3го2 ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: что2 є4сть при1тча сіS;
 • Џнъ же речE: вaмъ є4сть дано2 вёдати тaйны цр\­ст­віz б9іz, пр0чымъ же въ при1тчахъ, да ви1дzще не ви1дzтъ и3 слhшаще не разумёютъ.
 • Е4сть же сіS при1тча: сёмz є4сть сл0во б9іе:
 • ґ и5же при­ пути2, сyть слhшащіи, пот0мъ же при­х0дитъ діaволъ и3 взeмлетъ сл0во t­ сeрдца и4хъ, да не вёровав­ше спасyт­сz:
 • ґ и5же на кaмени, и5же є3гдA ўслhшатъ, съ рaдостію пріeмлютъ сл0во: и3 сіи2 к0рене не и4мутъ, и5же во врeмz вёруютъ, и3 во врeмz напaсти t­падaютъ:
 • ґ є4же въ тeрніи пaдшее, сjи сyть слhшав­шіи, и3 t­ печaли и3 богaт­ст­ва и3 сластьми2 житeйскими ходsще подавлsют­сz, и3 не совершaютъ плодA:
 • ґ и5же на д0брэй земли2, сjи сyть, и5же д0брымъ сeрдцемъ и3 благи1мъ слhшав­ше сл0во, держaтъ и3 пл0дъ творsтъ въ терпёніи. Сі‰ гlz, воз­гласи2: и3мёzй ќшы слhшати да слhшитъ.
 • [(ҐЗа? 36.Ґ)] Никт0же [u5бо] свэти1лника вжeгъ, покрывaетъ є3го2 сосyдомъ, и3ли2 под8 џдръ подлагaетъ: но на свёщникъ воз­лагaетъ, да входsщіи ви1дzтъ свётъ.
 • Нёсть бо тaйно, є4же не ћвлено бyдетъ: нижE ўтаeно, є4же не познaет­сz и3 въ kвлeніе пріи1детъ.
 • Блюди1тесz u5бо, кaкw слhшите: и4же бо и4мать, дaст­сz є3мY: и3 и4же а4ще не и4мать, и3 є4же мни1т­сz и3мёz, в0змет­сz t­ негw2.
 • Пріид0ша же къ немY мт7и и3 брaтіz є3гw2, и3 не можaху бесёдовати къ немY нар0да рaди.
 • И# воз­вэсти1ша є3мY, глаг0люще: мт7и твоS и3 брaтіz тво‰ внЁ стоsтъ, ви1дэти тS хотsще.
 • Џнъ же t­вэщaвъ речE къ ни6мъ: мaти моS и3 брaтіz мо‰ сjи сyть, слhшащіи сл0во б9іе, и3 творsщіи є5.
 • [(ҐЗа? 37.Ґ)] И# бhсть во є3ди1нъ t­ днjй, т0й влёзе въ корaбль и3 ўчн7цы2 є3гw2: и3 речE къ ни6мъ: прeйдемъ на њ1нъ п0лъ є4зера. И# по­ид0ша.
 • И#дyщымъ же и5мъ, ќспе. И# сни1де бyрz вётренаz въ є4зеро, и3 скончавaхусz, и3 въ бэдЁ бёху.
 • И# при­стyпльше воз­двиг0ша є3го2, глаг0люще: настaвниче, настaвниче, погибaемъ. Џнъ же востaвъ запрети2 вётру и3 волнeнію в0дному: и3 ўлег0ста, и3 бhсть тишинA.
 • Речe же и5мъ: гдЁ є4сть вёра вaша; Ўбоsв­шесz же чуди1шасz, глаг0люще дрyгъ ко дрyгу: кто2 u5бо сeй є4сть, ћкw и3 вётрwмъ повелэвaетъ и3 водЁ, и3 послyшаютъ є3гw2;
 • [(ҐЗа? 38.Ґ)] И# преид0ша во странY гадари1нску, ћже є4сть њб8 њ1нъ п0лъ галілeи.
 • И#зшeдшу же є3мY на зeмлю, срёте є3го2 мyжъ нёкій t­ грaда, и4же и3мsше бёсы t­ лётъ мн0гихъ, и3 въ ри1зу не њблачa­шесz, и3 во хрaмэ не живsше, но во гробёхъ.
 • Ўзрёвъ же їи7са и3 возопи1въ, при­падE къ немY, и3 глaсомъ вeліимъ речE: что2 мнЁ и3 тебЁ, їи7се сн7е бг7а вhшнzгw; молю1сz ти2, не мyчи менE.
 • Повелё бо дyхови нечи1стому и3зhти t­ человёка: t­ мн0гихъ бо лётъ восхищa­ше є3го2: и3 вsзаху є3го2 ќзы [желBзны] и3 п{ты, стрегyще є3го2: и3 растерзaz ќзы, гони1мь бывa­ше бёсомъ сквоз­Ё пусты6ни.
 • Вопроси1 же є3го2 їи7съ, глаг0лz: что2 ти2 є4сть и4мz; Џнъ же речE: легеHнъ: ћкw бёси мн0зи внид0ша в0нь.
 • И# молsху є3го2, да не повели1тъ и5мъ въ бeздну и3ти2.
 • Бё же тY стaдо свинeй мн0го пас0мо въ горЁ: и3 молsху є3го2, да повели1тъ и5мъ въ ты6 вни1ти. И# повелЁ и5мъ.
 • И#зшeдше же бёси t­ человёка, внид0ша во свині‰: и3 ўстреми1сz стaдо по брeгу въ є4зеро, и3 и3стопE.
 • Ви1дэв­ше же пасyщіи бhв­шее, бэжaша, и3 воз­вэсти1ша во грaдэ и3 въ сeлэхъ.
 • И#зыд0ша же ви1дэти бhв­шее: и3 пріид0ша ко їи7сови и3 њбрэт0ша человёка сэдsща, и3з8 негHже бёси и3зыд0ша, њболчeна и3 смhслzща, при­ ногY їи7сwву: и3 ўбоsшасz.
 • Возвэсти1ша же и5мъ ви1дэв­шіи, кaкw спасeсz бэсновaвыйсz.
 • И# моли2 є3го2 вeсь нар0дъ страны2 гадари1нскіz t­ити2 t­ ни1хъ, ћкw стрaхомъ вeліимъ њдержи1ми бёху. Џнъ же влёзъ въ корaбль, воз­врати1сz.
 • Молsшесz же є3мY мyжъ, и3з8 негHже и3зыд0ша бёси, да бы2 съ ни1мъ бhлъ. Tпусти1 же є3го2 їи7съ, глаг0лz:
 • воз­врати1сz въ д0мъ тв0й и3 повёдай, є3ли6ка ти2 сотвори2 бг7ъ. И# и4де, по всемY грaду проповёдаz, є3ли1ка сотвори2 є3мY їи7съ.
 • [(ҐЗа? 39.Ґ)] Бhсть же є3гдA воз­врати1сz їи7съ, пріsтъ є3го2 нар0дъ: бёху бо вси2 чaюще є3гw2.
 • И# сE пріи1де мyжъ, є3мyже и4мz їаjръ, и3 т0й кнsзь с0нмищу бЁ. И# пaдъ при­ ногY їи7сwву, молsше є3го2 вни1ти въ д0мъ св0й:
 • ћкw дщи2 є3динор0дна бЁ є3мY, ћкw лётъ двою­нa­де­сz­те, и3 тA ўмирa­ше. Е3гдa же и3дsше, нар0ди ўгнэтaху є3го2.
 • И# женA сyщи въ точeніи кр0ве t­ двою­нa­де­сz­те лBту, ћже врачє1мъ и3здaв­ши всE и3мёніе, [и3] не воз­м0же ни t­ є3ди1нагw и3сцэлёти:
 • [и3] при­стyпльши созади2, коснyсz крaz ри1зъ є3гw2: и3 а4біе стA т0къ кр0ве є3S.
 • И# речE їи7съ: кто2 є4сть коснyвыйсz мнЁ; Tметaющымсz же всBмъ, речE пeтръ и3 и5же съ ни1мъ: настaвниче, нар0ди њдержaтъ тS и3 гнэтyтъ, и3 глаг0леши: кто2 є4сть коснyвыйсz мнЁ;
 • Їи7съ же речE: при­коснyсz мнЁ нёкто: а4зъ бо чyхъ си1лу и3зшeдшую и3з8 менє2.
 • Ви1дэв­ши же женA, ћкw не ўтаи1сz, трепeщущи пріи1де, и3 пaдши пред8 ни1мъ, є3sже рaди вины2 при­коснyсz є3мY, повёда є3мY пред8 всёми людьми2, и3 ћкw и3сцэлЁ а4біе.
 • Џнъ же речE є4й: дерзaй дщи2, вёра твоS сп7сe тz: и3ди2 въ ми1рэ.
 • Е3щE є3мY глаг0лющу, пріи1де нёкій t­ ґрхісmнагHга, глаг0лz є3мY, ћкw ќмре дщи2 твоS: не дви1жи ўчи1телz.
 • Їи7съ же слhшавъ t­вэщA є3мY, глаг0лz: не б0йсz, т0кмw вёруй, и3 сп7сeна бyдетъ.
 • Пришeдъ же въ д0мъ, не њстaви ни є3ди1нагw вни1ти, т0кмw ПетрA и3 їwaн­на и3 їaкwва, и3 nтцA nтрокови1цы, и3 мaтере.
 • Плaкахусz же вси2 и3 рыдaху є3S. Џнъ же речE: не плaчитесz: не ќмре [бо], но спи1тъ.
 • И# ругaхусz є3мY, вёдzще, ћкw ќмре.
 • Џнъ же и3згнaвъ в0нъ всёхъ, и3 є4мъ за рyку є3S, воз­гласи2, глаг0лz: nтрокови1це, востaни.
 • И# воз­врати1сz дyхъ є3S, и3 воскрeсе а4біе: и3 повелЁ дaти є4й ћсти.
 • И# диви1стасz роди1тєлz є3S. Џнъ же повелЁ и4ма никомyже повёдати бhв­шагw.
 • [Зач. 34.] После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать,
 • и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов,
 • и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим.
 • Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею:
 • [Зач. 35.] вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его;
 • а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги;
 • а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его;
 • а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
 • Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия?
 • Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.
 • Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие;
 • а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потóм приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись;
 • а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают;
 • а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода;
 • а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
 • [Зач. 36.] Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.
 • Ибо нет ничего тайного, чтó не сделалось бы явным, ни сокровенного, чтó не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.
 • Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и тó, чтó он думает иметь.
 • И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа.
 • И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя.
 • Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его.
 • [Зач. 37.] В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера. И отправились.
 • Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности.
 • И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина.
 • Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?
 • [Зач. 38.] И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
 • Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.
 • Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: чтó Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.
 • Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни.
 • Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, – потому что много бесов вошло в него.
 • И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.
 • Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.
 • Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло.
 • Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях.
 • И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись.
 • Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.
 • И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.
 • Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
 • возвратись в дом твой и расскажи, чтó сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
 • [Зач. 39.] Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его.
 • И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,
 • потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его.
 • И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла быть вылечена,
 • подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось.
 • И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
 • Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня.
 • Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.
 • Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.
 • Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.
 • Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
 • Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.
 • Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит.
 • И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
 • Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.
 • И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть.
 • И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта