Скрыть
Церковнославянский (рус)
Проро́че­с­т­во словесе́ Госпо́дня на Изра́иля руко́ю а́нгела его́: положи́те у́бо на сердца́хъ ва́шихъ.
Возлюби́хъ вы́, глаго́летъ Госпо́дь. И рѣ́сте: о че́мъ воз­люби́лъ еси́ ны́? Не бра́тъ ли бѣ́ Иса́въ Иа́кову? глаго́летъ Госпо́дь: и воз­люби́хъ Иа́кова, Иса́ва же воз­ненави́дѣхъ,
и учини́хъ предѣ́лы его́ во изчезнове́нiе и достоя́нiе его́ въ ны́рища пусты́н­на.
Зане́ а́ще рече́тъ: Идуме́а разори́ся, и обрати́мся и воз­сози́ждемъ опустѣ́в­шая ея́: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ті́и сози́ждутъ, и а́зъ разорю́, и нареку́т­ся и́мъ предѣ́лѣ беззако́нiя, и лю́дiе, на ня́же ополчи́ся Госпо́дь до вѣ́ка.
И очеса́ ва́ша уви́дятъ, и вы́ рече́те: воз­вели́чися Госпо́дь превы́ше предѣ́лъ Изра́илевыхъ.
Сы́нъ сла́витъ отца́, и ра́бъ господи́на сво­его́ убо­и́т­ся: и а́ще Оте́цъ е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ сла́ва моя́? и а́ще Госпо́дь е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ е́сть стра́хъ мо́й? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. Вы́ свяще́н­ницы презира́ющiи и́мя мое́. И рѣ́сте: о чесо́мъ презрѣ́хомъ и́мя твое́?
Принося́ще ко олтаре́ви мо­ему́ хлѣ́бы скве́рны. И рѣ́сте: о чесо́мъ оскверни́хомъ я́? Внегда́ глаго́лати ва́мъ: трапе́за Госпо́дня оскверне́на е́сть: и воз­ложе́н­ная бра́шна уничижи́ли есте́.
Зане́ а́ще при­­ведете́ слѣ́по на же́ртву, не зло́ ли? и а́ще при­­ведете́ хро́мо или́ неду́жно, то́ не зло́ ли? при­­веди́ е́ кня́зю тво­ему́, еда́ прiи́метъ е́? еда́ прiи́метъ лице́ твое́? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И ны́нѣ уми́лостивите лице́ Бо́га ва́­шего и помоли́теся ему́, [да поми́луетъ вы́]. Въ рука́хъ ва́шихъ бы́ша сiя́, а́ще прiиму́ от­ ва́съ ли́ца ва́ша? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Зане́ и въ ва́съ затворя́т­ся две́ри, и не воз­гнѣтите́ огня́ олтаре́ви мо­ему́ ту́не: нѣ́сть во́ля моя́ въ ва́съ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и же́ртвы не прiиму́ от­ ру́къ ва́шихъ.
Зане́ от­ восто́къ со́лнца и до за́падъ и́мя мое́ просла́вися во язы́цѣхъ, и на вся́цѣмъ мѣ́стѣ ѳимiа́мъ при­­но́сит­ся и́мени мо­ему́ и же́ртва чи́ста: зане́ ве́лiе и́мя мое́ во язы́цѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Вы́ же скверните́ е́ глаго́люще: трапе́за Госпо́дня оскверне́на е́сть, и воз­лага́емая бра́шна его́ уничтоже́на бы́ша.
И рѣ́сте: сiя́ от­ злострада́нiя су́ть. И от­ду́нухъ я́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. И внесо́сте хище́нiя и хро́мая и неду́жная, и при­­ведете́ я́ на же́ртву, еда́ прiиму́ и́хъ от­ ру́къ ва́шихъ? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И про́клятъ, и́же бѣ́ си́ленъ, и бѣ́ ему́ въ ста́дѣ его́ му́жескъ по́лъ, и обѣ́тъ его́ на не́мъ, и жре́тъ растлѣ́н­ное Го́сподеви: зане́ Ца́рь ве́лiй а́зъ е́смь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и и́мя мое́ свѣ́тло во язы́цѣхъ.
Синодальный
Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию.
Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: «в чем явил Ты любовь к нам?» – Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова,
а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его – шакалам пустыни.
Если Едом скажет: «мы разорены, но мы восстановим разрушенное», то Господь Саваоф говорит: они построят, а Я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда.
И увидят это глаза ваши, и вы скажете: «возвеличился Господь над пределами Израиля!»
Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: «чем мы бесславим имя Твое?»
Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: «чем мы бесславим Тебя?» – Тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения».
И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф.
Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф.
Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне.
Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф.
А вы хулите его тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная».
Притом говорите: «вот сколько труда!» и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар: могу ли с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь.
Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное: ибо Я Царь великий, и имя Мое страшно у народов.
Цр҃ко́внослав
Прⷪ҇ро́чество словесѐ гдⷭ҇нѧ на і҆и҃лѧ рꙋко́ю а҆́гг҃ла є҆гѡ̀ {Є҆вр.: Малахі́и.}: положи́те ᲂу҆̀бо на сердца́хъ ва́шихъ.
Возлюби́хъ вы̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь. И҆ рѣ́сте: ѡ҆ че́мъ возлюби́лъ є҆сѝ ны̀; Не бра́тъ ли бѣ̀ и҆са́ѵъ і҆а́кѡвꙋ; гл҃етъ гдⷭ҇ь: и҆ возлюби́хъ і҆а́кѡва, и҆са́ѵа же возненави́дѣхъ,
и҆ ᲂу҆чини́хъ предѣ́лы є҆гѡ̀ во и҆счезнове́нїе и҆ достоѧ́нїе є҆гѡ̀ въ ны̑рища пꙋсты̑нна.
Занѐ а҆́ще рече́тъ: і҆дꙋме́а разори́сѧ, и҆ ѡ҆брати́мсѧ и҆ возсози́ждемъ ѡ҆пꙋстѣ̑вшаѧ є҆ѧ̀: си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель: ті́и сози́ждꙋтъ, и҆ а҆́зъ разорю̀, и҆ нарекꙋ́тсѧ и҆̀мъ предѣ́лѣ беззако́нїѧ, и҆ лю́дїе, на нѧ́же ѡ҆полчи́сѧ гдⷭ҇ь до вѣ́ка.
И҆ ѻ҆чеса̀ ва̑ша ᲂу҆ви́дѧтъ, и҆ вы̀ рече́те: возвели́чисѧ гдⷭ҇ь превы́ше предѣ̑лъ і҆и҃левыхъ.
Сы́нъ сла́витъ ѻ҆тца̀, и҆ ра́бъ господи́на своегѡ̀ ᲂу҆бои́тсѧ: и҆ а҆́ще ѻ҆ц҃ъ є҆́смь а҆́зъ, то̀ гдѣ̀ сла́ва моѧ̀; и҆ а҆́ще гдⷭ҇ь є҆́смь а҆́зъ, то̀ гдѣ̀ є҆́сть стра́хъ мо́й; гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель. Вы̀ свѧще́нницы презира́ющїи и҆́мѧ моѐ. И҆ рѣ́сте: ѡ҆ чесо́мъ презрѣ́хомъ и҆́мѧ твоѐ;
Приносѧ́ще ко ѻ҆лтаре́ви моемꙋ̀ хлѣ́бы сквє́рны. И҆ рѣ́сте: ѡ҆ чесо́мъ ѡ҆скверни́хомъ ѧ҆̀; Внегда̀ глаго́лати ва́мъ: трапе́за гдⷭ҇нѧ ѡ҆скверне́на є҆́сть: и҆ возложє́ннаѧ бра̑шна ᲂу҆ничижи́ли є҆стѐ.
Занѐ а҆́ще приведетѐ слѣ́по на же́ртвꙋ, не ѕло́ ли; и҆ а҆́ще приведетѐ хро́мо и҆лѝ недꙋ́жно, то̀ не ѕло́ ли; приведѝ є҆̀ кнѧ́зю твоемꙋ̀, є҆да̀ прїи́метъ є҆̀; є҆да̀ прїи́метъ лицѐ твоѐ; гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель.
И҆ нн҃ѣ ᲂу҆ми́лостивите лицѐ бг҃а ва́шегѡ и҆ помоли́тесѧ є҆мꙋ̀, (да поми́лꙋетъ вы̀). Въ рꙋка́хъ ва́шихъ бы́ша сїѧ̑, а҆́ще прїимꙋ̀ ѿ ва́съ ли́ца ва̑ша; гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель.
Занѐ и҆ въ ва́съ затворѧ́тсѧ двє́ри, и҆ не возгнѣтитѐ ѻ҆гнѧ̀ ѻ҆лтаре́ви моемꙋ̀ тꙋ́не: нѣ́сть во́лѧ моѧ̀ въ ва́съ, гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель, и҆ же́ртвы не прїимꙋ̀ ѿ рꙋ́къ ва́шихъ.
Занѐ ѿ востѡ́къ со́лнца и҆ до за̑падъ и҆́мѧ моѐ просла́висѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ, и҆ на всѧ́цѣмъ мѣ́стѣ ѳѷмїа́мъ прино́ситсѧ и҆́мени моемꙋ̀ и҆ же́ртва чи́ста: занѐ ве́лїе и҆́мѧ моѐ во ꙗ҆зы́цѣхъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель.
Вы́ же сквернитѐ є҆̀ глаго́люще: трапе́за гдⷭ҇нѧ ѡ҆скверне́на є҆́сть, и҆ возлага́ємаѧ бра̑шна є҆гѡ̀ ᲂу҆ничтожє́на бы́ша.
И҆ рѣ́сте: сїѧ̑ ѿ ѕлострада́нїѧ сꙋ́ть. И҆ ѿдꙋ́нꙋхъ ѧ҆̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель. И҆ внесо́сте хищє́нїѧ и҆ хрѡ́маѧ и҆ недꙋ̑жнаѧ, и҆ приведетѐ ѧ҆̀ на же́ртвꙋ, є҆да̀ прїимꙋ̀ и҆́хъ ѿ рꙋ́къ ва́шихъ; гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель.
И҆ про́клѧтъ, и҆́же бѣ̀ си́ленъ, и҆ бѣ̀ є҆мꙋ̀ въ ста́дѣ є҆гѡ̀ мꙋ́жескъ по́лъ, и҆ ѡ҆бѣ́тъ є҆гѡ̀ на не́мъ, и҆ жре́тъ растлѣ́нное гдⷭ҇еви: занѐ цр҃ь ве́лїй а҆́зъ є҆́смь, гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель, и҆ и҆́мѧ моѐ свѣ́тло во ꙗ҆зы́цѣхъ.
Oraculum. Verbum Domini ad Israel in manu Malachiae.
«Dilexi vos, dicit Dominus, et dixistis: "In quo dilexisti nos?". Nonne frater erat Esau Iacob?, dicit Dominus; et dilexi Iacob,
Esau autem odio habui et posui montes eius in solitudinem et hereditatem eius thoibus deserti.
Quod si dixerit Edom: "Destructi sumus, sed revertentes aedificabimus, quae destructa sunt", haec dicit Dominus exercituum: Isti aedificabunt, et ego destruam; et vocabuntur 'Termini impietatis' et 'Populus, cui iratus est Dominus usque in aeternum'.
Et oculi vestri videbunt, et vos dicetis: "Magnificatus est Dominus ultra terminos Israel".
Filius honorat patrem, et servus dominum suum. Si ergo pater ego sum, ubi est honor meus? Et si Dominus ego sum, ubi est timor meus?, dicit Dominus exercituum ad vos, o sacerdotes, qui despicitis nomen meum et dicitis: "In quo despeximus nomen tuum?".
Offertis super altare meum panem pollutum et dicitis: "In quo polluimus te?". In eo quod dicitis: "Mensa Domini contemptibilis est".
Si offeratis caecum ad immolandum, nonne malum est? Et si offeratis claudum et languidum, nonne malum est? Offer illud duci tuo, si placuerit ei, aut si susceperit faciem tuam!, dicit Dominus exercituum.
Sed nunc deprecamini vultum Dei, ut misereatur vestri! De manu enim vestra factum est hoc. Num suscipiet facies vestras?, dicit Dominus exercituum.
Quis est in vobis, qui claudat ostia, ne incendatis altare meum gratuito? Non est mihi voluntas in vobis, dicit Dominus exercituum; et munus non suscipiam de manu vestra.
Ab ortu enim solis usque ad occasum magnum est nomen meum in gentibus, et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda, quia magnum nomen meum in gentibus, dicit Dominus exercituum.
Vos autem polluistis illud in eo quod dicitis: "Mensa Domini contaminata est, et contemptibilis esca eius".
Et dicitis: "Quantus labor!", et despicitis illam, dicit Dominus exercituum. Et infertis de rapinis claudum et languidum et infertis sicut munus. Numquid suscipiam illud de manu vestra?, dicit Dominus.
Maledictus dolosus, qui habet in grege suo masculum et votum faciens immolat debile Domino. Quia Rex magnus ego, dicit Dominus exercituum, et nomen meum horribile in gentibus.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки