Евангелие от Марка, 10:2-12

 
 • И# t­тyду востaвъ прeйде въ предёлы їудє1йскіz, {чрез8 странY, ћже} њб8 њ1нъ п0лъ їoрдaна. И# снид0шасz пaки нар0ди къ немY: и3 ћкw њбhчай и3мЁ, пaки ўчa­ше и5хъ.
 • [(ҐЗа? 43.Ґ)] И# при­стyпльше фарісeє вопроси1ша є3го2: а4ще дост0итъ мyжу женY пусти1ти; и3скушaюще є3го2.
 • Џнъ же t­вэщaвъ речE и5мъ: что2 вaмъ заповёда мwmсeй;
 • Nни1 же рёша: мwmсeй повелЁ кни1гу распyстную написaти, и3 пусти1ти.
 • И# t­вэщaвъ їи7съ речE и5мъ: по жестосeрдію вa­шему написA вaмъ зaповэдь сію2:
 • t­ начaла же создaніz, мyжа и3 женY сотвори1лъ | є4сть бг7ъ:
 • сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA сво­его2 и3 мaтерь
 • и3 при­лэпи1т­сz къ женЁ сво­eй, и3 бyдета џба въ пл0ть є3ди1ну: тёмже ўжE нёста двA, но пл0ть є3ди1на:
 • є4же u5бо бг7ъ сочетA, человёкъ да не разлучaетъ.
 • И# въ домY пaки ўчн7цы2 є3гw2 њ сeмъ вопроси1ша є3го2.
 • И# гlа и5мъ: [(ҐЗа? 44.Ґ)] и4же а4ще пyститъ женY свою2 и3 њжeнит­сz и3н0ю, прелюбы2 твори1тъ на ню2:
 • и3 а4ще женA пyститъ мyжа {мyжа сво­его2} и3 посsгнетъ за и3н0го, прелюбы2 твори1тъ.
 • И# при­ношaху къ немY дёти, да к0снет­сz и4хъ: ўчн7цh же прещaху при­носsщымъ.
 • Ви1дэвъ же їи7съ негодовA и3 речE и5мъ: њстaвите дэтeй при­ходи1ти ко мнЁ и3 не брани1те и5мъ, тацёхъ бо є4сть цр\­ст­віе б9іе:
 • ґми1нь гlю вaмъ: и4же а4ще не пріи1метъ цр\­ст­віz б9іz ћкw nтрочA, не и4мать вни1ти въ нE.
 • И# њб8eмь и5хъ, воз­л0жь рyцэ на ни1хъ, блгcвлsше и5хъ.
 • [(ҐЗа? 45.Ґ)] И# и3сходsщу є3мY на пyть, при­тeкъ нёкій и3 покл0ньсz на колBну є3мY, вопрошa­ше є3го2: ўчт7лю бlгjй, что2 сотворю2, да жив0тъ вёчный наслёд­ст­вую;
 • Їи7съ же речE є3мY: что2 мS глаг0леши бlга; никт0же бlгъ, т0кмw є3ди1нъ бг7ъ.
 • Зaпwвэди вёси: не прелюбы2 сотвори1ши: не ўбjй: не ўкрaди: не лжесвидётел­ст­вуй: не њби1ди: чти2 nтцA тво­его2 и3 мaтерь.
 • Џнъ же t­вэщaвъ речE є3мY: ўчт7лю, сі‰ вс‰ сохрани1хъ t­ ю4ности мо­еS.
 • Їи7съ же воз­зрёвъ нaнь, воз­люби2 є3го2 и3 речE є3мY: є3ди1нагw є3си2 не докончaлъ: и3ди2, є3ли6ка и4маши, продaждь и3 дaждь ни1щымъ, и3 и3мёти и4маши сокр0вище на нб7си2: и3 пріиди2 [и3] ходи2 в8слёдъ менє2, взeмъ крeстъ.
 • Џнъ же дрsхлъ бhвъ њ словеси2 {њ словеси2 сeмъ}, t­и1де скорбS: бё бо и3мёz стzж†ніz мнHга.
 • И# воз­зрёвъ їи7съ гlа ўчн7кHмъ сво­и6мъ: [(ҐЗа? 46.Ґ)] кaкw неуд0бь и3мyщіи богaт­ст­во въ цр\­ст­віе б9іе вни1дутъ.
 • Ўчн7цh же ўжасaхусz њ словесёхъ є3гw2. Їи7съ же пaки t­вэщaвъ гlа и5мъ: ч†да, кaкw неуд0бь ўповaющымъ на богaт­ст­во въ цр\­ст­віе б9іе вни1ти:
 • ўд0бэе бо є4сть велбyду сквоз­Ё и3глинB ќшы про­ити2, нeже богaту въ цр\­ст­віе б9іе вни1ти.
 • Nни1 же и4злиха дивлsхусz, глаг0люще къ себЁ: то2 кто2 м0жетъ спасeнъ бhти;
 • Воззрёвъ же на ни1хъ їи7съ гlа: ў человBкъ невоз­м0жно, но не ў бг7а: вс‰ бо воз­мHжна сyть ў бг7а.
 • Начaтъ же пeтръ глаг0лати є3мY: сE, мы2 њстaвихомъ вс‰ и3 в8слёдъ тебє2 и3д0хомъ.
 • Tвэщaвъ же їи7съ речE: ґми1нь гlю вaмъ: никт0же є4сть, и4же њстaвилъ є4сть д0мъ, и3ли2 брaтію, и3ли2 сєстры2, и3ли2 nтцA, и3ли2 мaтерь, и3ли2 женY, и3ли2 ч†да, и3ли2 сeла, менє2 рaди и3 є3ђліа рaди:
 • а4ще не пріи1метъ стори1цею н­н7э во врeмz сіE, домHвъ, и3 брaтій, и3 сeстръ, и3 nтцA, и3 мaтере, и3 ч†дъ, и3 сeлъ, во и3згнaніи, и3 въ вёкъ грzдyщій жив0тъ вёчный:
 • мн0зи же бyдутъ пeрвіи послёдни, и3 послёдніи пeрви.
 • Бsху же на пути2, восходsще во їеrли1мъ: и3 бЁ варsz и5хъ їи7съ, и3 ўжасaхусz, и3 в8слёдъ и3дyще, боsхусz. [(ҐЗа? 47.Ґ)] И# по­eмь пaки nба­нa­де­сzть, начaтъ и5мъ гlати, ±же хотsху є3мY бhти:
 • ћкw, сE, восх0димъ во їеrли1мъ, и3 сн7ъ чlвёческій прeданъ бyдетъ ґрхіерewмъ и3 кни1жникwмъ, и3 њсyдzтъ є3го2 на смeрть, и3 предадsтъ є3го2 kзhкwмъ:
 • и3 поругaют­сz є3мY, и3 ўsзвzтъ є3го2, и3 њплю1ютъ є3го2, и3 ўбію1тъ є3го2: и3 въ трeтій дeнь воскrнетъ.
 • И# пред8 него2 пріид0ста їaкwвъ и3 їwaн­нъ, сы6на зеведeєва, глагHлюща: ўчт7лю, х0щева, да, є4же а4ще пр0сива, сотвори1ши нaма.
 • Џнъ же речE и4ма: что2 х0щета, да сотворю2 вaма;
 • W$на же рёста є3мY: дaждь нaмъ, да є3ди1нъ њ деснyю тебє2 и3 є3ди1нъ њ шyюю тебє2 сsдева во слaвэ тво­eй.
 • Їи7съ же речE и4ма: не вёста, чесw2 пр0сита: м0жета ли пи1ти чaшу, ю4же а4зъ пію2, и3 кр7щeніемъ, и4мже а4зъ кр7щaюсz, кrти1тисz;
 • W$на же рёста є3мY: м0жева. Їи7съ же речE и4ма: чaшу ќбw, ю4же а4зъ пію2, и3спіeта, и3 кр7щeніемъ, и4мже а4зъ кр7щaюсz, кrти1тасz:
 • ґ є4же сёсти њ деснyю менє2 и3 њ шyюю, нёсть мнЁ дaти, но и5мже ўгот0вано є4сть.
 • И# слhшав­ше дeсzть, начaша негодовaти њ їaкwвэ и3 їwaн­нэ.
 • Їи7съ же при­звaвъ и5хъ, гlа и5мъ: вёсте, ћкw мнsщіисz владёти kзы6ки, соwдолэвaютъ и5мъ, и3 вели1цыи и4хъ њбладaютъ и4ми:
 • не тaкw же бyдетъ въ вaсъ: но и4же а4ще х0щетъ въ вaсъ вsщшій бhти, да бyдетъ вaмъ слугA:
 • и3 и4же а4ще х0щетъ въ вaсъ бhти стaрэй, да бyдетъ всBмъ рaбъ:
 • и4бо сн7ъ чlвёчь не пріи1де, да послyжатъ є3мY, но да послyжитъ и3 дaстъ дyшу свою2 и3збавлeніе за мнHги.
 • [(ҐЗа? 48.Ґ)] И# пріид0ша во їеріхHнъ. И# и3сходsщу є3мY t­ їеріхHна, и3 ўчн7кHмъ є3гw2, и3 нар0ду мн0гу, сhнъ тімeовъ вартjмей слэпhй сэдsше при­ пути2, просS.
 • И# слhшавъ, ћкw їи7съ назwрzни1нъ є4сть, начaтъ звaти и3 глаг0лати: сн7е дв7довъ їи7се, поми1луй мS.
 • И# прещaху є3мY мн0зи, да ўмолчи1тъ: џнъ же мн0жае пaче звa­ше: сн7е дв7довъ, поми1луй мS.
 • И# стaвъ їи7съ, речE є3го2 воз­гласи1ти. И# воз­гласи1ша слэпцA, глаг0люще є3мY: дерзaй, востaни, зовeтъ тS.
 • Џнъ же t­вeргъ ри6зы сво‰, востaвъ пріи1де ко їи7сови.
 • И# t­вэщaвъ гlа є3мY їи7съ: что2 х0щеши, да сотворю2 тебЁ; Слэпhй же глаг0ла є3мY: ўчт7лю, да прозрю2.
 • Їи7съ же речE є3мY: и3ди2: вёра твоS сп7сe тz. И# а4біе прозрЁ и3 по їи7сэ и4де въ пyть.
 • Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскою стороною. Опять собирается к Нему народ, и, по обычаю Своему, Он опять учил их.
 • [Зач. 43.] Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с женою?
 • Он сказал им в ответ: что заповедал вам Моисей?
 • Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться.
 • Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь.
 • В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их.
 • Посему оставит человек отца своего и мать
 • и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть.
 • Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
 • В доме ученики Его опять спросили Его о том же.
 • Он сказал им: || [Зач. 44.] кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее;
 • и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует.
 • Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих.
 • Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
 • Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.
 • И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.
 • [Зач. 45.] Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
 • Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог.
 • Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать.
 • Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей.
 • Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.
 • Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
 • И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: || [Зач. 46.] как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!
 • Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!
 • Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
 • Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись?
 • Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу.
 • И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою.
 • Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или зе́мли, ради Меня и Евангелия,
 • и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.
 • Многие же будут первые последними, и последние первыми.
 • Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. || [Зач. 47.] Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, чтó будет с Ним:
 • вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам,
 • и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.
 • Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
 • Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам?
 • Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей.
 • Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?
 • Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься;
 • а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано.
 • И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна.
 • Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими.
 • Но между вами да не будет так: а кто хочет быть бóльшим между вами, да будем вам слугою;
 • и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.
 • Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
 • [Зач. 48.] Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни.
 • Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.
 • Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын Давидов! помилуй меня.
 • Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя.
 • Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу.
 • Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть.
 • Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта