Евангелие от Марка, 14:23-24

 
 • Бё же пaсха и3 њпрэсн0цы по двою2 днjю: и3 и3скaху ґрхіерeє и3 кни1жницы, кaкw є3го2 лeстію є4мше ўбію1тъ:
 • глаг0лаху же: [но] не въ прaздникъ, є3дA {да не} кaкw молвA бyдетъ лю1дска.
 • [(ҐЗа? 63.Ґ)] И# сyщу є3мY въ виfaніи, въ домY сjмwна прокажeн­нагw, воз­лежaщу є3мY, пріи1де женA, и3мyщи ґлавaстръ мЂра нaрднагw пістікjа многоцён­на: и3 сокрyшши ґлавaстръ, воз­ливa­ше є3мY на главY.
 • Бsху же нёцыи негодyюще въ себЁ и3 глаг0люще: почто2 ги1бель сіS мЂрнаz бhсть;
 • можa­ше бо сіE продано2 бhти вsщше тріeхъ сHтъ пBнzзь и3 дaтисz ни1щымъ. И# прещaху є4й.
 • Їи7съ же речE: њстaвите ю5: что2 є4й труды2 даетE; добро2 дёло содёла њ мнЁ.
 • Всегдa бо ни1щыz и4мате съ соб0ю, и3 є3гдA х0щете, м0жете и5мъ добро2 твори1ти: менe же не всегдA и4мате.
 • Е4же и3мЁ {воз­м0же} сіS, сотвори2: предвари2 помaзати моE тёло на погребeніе.
 • Ґми1нь гlю вaмъ: и3дёже а4ще проповёст­сz є3ђліе сіE во всeмъ мjрэ, и3 є4же сотвори2 сіS, глаг0лано бyдетъ въ пaмzть є3S.
 • [(ҐЗа? 64.Ґ)] И# їyда їскаріHтскій, є3ди1нъ t­ nбою­нa­де­сz­те, и4де ко ґрхіерeємъ, да предaстъ є3го2 и5мъ.
 • Nни1 же слhшав­ше воз­рaдовашасz и3 њбэщaша є3мY срeбреники дaти. И# и3скa­ше, кaкw є3го2 въ ўд0бно врeмz предaстъ.
 • И# въ пeрвый дeнь њпрэснHкъ, є3гдA пaсху жрsху, глаг0лаша є3мY ўчн7цы2 є3гw2: гдЁ х0щеши, шeдше ўгот0ваемъ, да ћси пaсху;
 • И# послA двA t­ ўчн7къ сво­и1хъ и3 гlа и4ма: и3ди1та во грaдъ: и3 срsщетъ вaсъ человёкъ въ скудeльницэ в0ду носS: по нeмъ и3ди1та,
 • и3 и3дёже а4ще вни1детъ, рцhта господи1ну д0му, ћкw ўчт7ль гlетъ: гдЁ є4сть витaлница, и3дёже пaсху со ўчн7ки6 мо­и1ми снёмъ;
 • и3 т0й вaма покaжетъ г0рницу вeлію, п0стлану, гот0ву: тY ўгот0вайта нaмъ.
 • И# и3зыд0ста ўчн7к† є3гw2, и3 пріид0ста во грaдъ, и3 њбрэт0ста, ћкоже речE и4ма: и3 ўгот0васта пaсху.
 • И# вeчеру бhв­шу пріи1де со nбэма­нa­де­сz­те.
 • И# воз­лежaщымъ и5мъ и3 kдyщымъ, речE їи7съ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw є3ди1нъ t­ вaсъ предaстъ мS, kдhй со мн0ю.
 • Nни1 же начaша скорбёти и3 глаг0лати є3мY є3ди1нъ по є3ди1ному: є3дA а4зъ; И# другjй: є3дA а4зъ;
 • Џнъ же t­вэщaвъ речE и5мъ: є3ди1нъ t­ nбою­нa­де­сz­те, њмочи1вый со мн0ю въ соли1ло.
 • Сн7ъ ќбw чlвёческій и4детъ, ћкоже є4сть пи1сано њ нeмъ: г0ре же человёку томY, и4мже сн7ъ чlвёческій предaст­сz: д0брэе бhло бы є3мY, а4ще не бы2 роди1л­сz человёкъ т0й.
 • И# kдyщымъ и5мъ, пріeмь їи7съ хлёбъ, [и3] блгcви1въ, преломи2 и3 дадE и5мъ, и3 речE: пріими1те, kди1те: сіE є4сть тёло моE.
 • И# пріи1мъ чaшу, хвалY воз­дaвъ, дадE и5мъ: и3 пи1ша t­ неS вси2.
 • И# речE и5мъ: сіS є4сть кр0вь моS н0вагw завёта, за мнHги и3зливaема:
 • ґми1нь гlю вaмъ, ћкw ктомY не и4мамъ пи1ти t­ плодA л0знагw до днE тогw2, є3гдA є5 пію2 н0во во цр\­ст­віи б9іи.
 • И# воспёв­ше и3зыд0ша въ г0ру є3леHнскую.
 • И# гlа и5мъ їи7съ, ћкw вси2 соблазнитeсz њ мнЁ въ н0щь сію2: пи1сано бо є4сть: поражY пaстырz, и3 разhдут­сz џвцы.
 • Но пот0мъ, є3гдA воскrну, варsю вы2 въ галілeи.
 • Пeтръ же речE є3мY: а4ще и3 вси2 соблазнsт­сz, но не а4зъ.
 • И# гlа є3мY їи7съ: ґми1нь гlю тебЁ, ћкw ты2 днeсь въ н0щь сію2, прeжде дaже втори1цею пётель не воз­гласи1тъ, трикрaты t­вeржешисz менє2.
 • Џнъ же мн0жае глаг0лаше пaче: а4ще [же] ми2 є4сть съ тоб0ю и3 ўмрeти, не t­вeргусz тебє2. Тaкожде и3 вси2 глаг0лаху.
 • И# пріид0ша въ вeсь, є4йже и4мz геfсимaніа: и3 гlа ўчн7кHмъ сво­и6мъ: сэди1те здЁ, д0ндеже шeдъ помолю1сz.
 • И# поsтъ ПетрA и3 їaкwва и3 їwaн­на съ соб0ю: и3 начaтъ ўжасaтисz и3 тужи1ти.
 • И# гlа и5мъ: при­ск0рбна є4сть дш7A моS до смeрти: бyдите здЁ и3 бди1те.
 • И# прешeдъ мaлw, падE на земли2 и3 молsшесz, да, а4ще воз­м0жно є4сть, ми1мw и4детъ t­ негw2 чaсъ:
 • и3 гlаше: а4вва џч7е, вс‰ воз­мHжна тебЁ: ми1мw неси2 t­ менє2 чaшу сію2: но не є4же а4зъ хощY, но є4же ты2.
 • И# пріи1де, и3 њбрёте и5хъ спsщихъ, и3 гlа Петр0ви: сjмwне, спи1ши ли; не воз­м0глъ є3си2 є3ди1нагw часA побдёти;
 • бди1те и3 моли1тесz, да не вни1дете въ напaсть: дyхъ ќбw б0дръ, пл0ть же немощнA.
 • И# пaки шeдъ помоли1сz, т0жде сл0во рeкъ.
 • И# воз­врaщьсz њбрёте | пaки спsща: бsху бо nчесA и5мъ тsгwтна: и3 не вёдzху, что2 бhша є3мY t­вэщaли.
 • И# пріи1де трети1цею и3 гlа и5мъ: спи1те пр0чее и3 почивaйте: при­спЁ конeцъ, пріи1де чaсъ: сE, предаeт­сz сн7ъ чlвёческій въ рyки грёшникwмъ:
 • востaните, и4демъ: сE, предаsй мS при­бли1жисz.
 • [(ҐЗа? 65.Ґ)] И# а4біе, є3щE є3мY гlющу, пріи1де їyда, є3ди1нъ сhй t­ nбою­нa­де­сz­те, и3 съ ни1мъ нар0дъ мн0гъ со nрyжіемъ и3 дрек0льми, t­ ґрхіерє1й и3 кни6жникъ и3 стaрєцъ.
 • Дадe же предаsй є3го2 знaменіе и5мъ, глаг0лz: є3г0же а4ще лобжY, т0й є4сть: и3ми1те є3го2 и3 веди1те [є3го2] сохрaн­нw.
 • И# при­шeдъ, а4біе при­стyпль къ немY, глаг0ла [є3мY]: раввJ, раввJ. И# њблобызA є3го2.
 • Nни1 же воз­ложи1ша рyцэ сво­и2 на него2 и3 ћша є3го2.
 • Е3ди1нъ же нёкто t­ стоsщихъ и3звлeкъ н0жъ, ўдaри рабA ґрхіерeова и3 ўрёза є3мY ќхо.
 • И# t­вэщaвъ їи7съ речE и5мъ: ћкw на разб0йника ли и3зыд0сте со nрyжіемъ и3 дрек0льми ћти мS;
 • По вс‰ дни6 бёхъ при­ вaсъ въ цeркви ўчS, и3 не ћсте менE: но да сбyдет­сz писaніе.
 • И# њстaвльше є3го2, вси2 бэжaша.
 • И# є3ди1нъ нёкто ю4ноша и4де по нeмъ, њдёzнъ въ плащани1цу по нaгу: и3 ћша того2 ю4ношу.
 • Џнъ же њстaвль плащани1цу, нaгъ бэжA t­ ни1хъ.
 • И# вед0ша їи7са ко ґрхіерeю: и3 снид0шасz къ немY вси2 ґрхіерeє и3 кни1жницы и3 стaрцы.
 • И# пeтръ и3здалeча в8слёдъ є3гw2 и4де до внyтрь во дв0ръ ґрхіерeовъ: и3 бЁ сэдS со слугaми и3 грёzсz при свэщи2 {при nгни2}.
 • Ґрхіерeє же и3 вeсь с0нмъ и3скaху на їи7са свидётел­ст­ва, да ўмертвsтъ є3го2: и3 не њбрэтaху.
 • Мн0зи бо лжесвидётел­ст­воваху на него2, и3 р†вна свидётєл­ст­ва не бsху.
 • И# нёцыи востaв­ше лжесвидётел­ст­воваху на него2, глаг0люще:
 • ћкw мы2 слhшахомъ є3го2 гlюща, ћкw а4зъ разорю2 цeрковь сію2 рукотворeную и3 треми2 дeнми и4ну нерукотворeну сози1жду.
 • И# ни тaкw рaвно бЁ свидётел­ст­во и4хъ.
 • И# востaвъ ґрхіерeй посредЁ, вопроси2 їи7са, глаг0лz: не t­вэщавaеши ли ничесHже; что2 сjи на тS свидётел­ст­вуютъ;
 • Џнъ же молчa­ше и3 ничт0же t­вэщавa­ше. Пaки ґрхіерeй вопроси2 є3го2 и3 глаг0ла є3мY: тh ли є3си2 хrт0съ, сн7ъ блгcвeн­нагw;
 • Їи7съ же речE: а4зъ є4смь: и3 ќзрите сн7а чlвёческаго њ деснyю сэдsща си1лы и3 грzдyща со њ1блаки небeсными.
 • Ґрхіерeй же растерзaвъ ри6зы сво‰, глаг0ла: что2 є3щE трeбуемъ свидётелей;
 • слhшасте хулY: что2 вaмъ мни1т­сz; Nни1 же вси2 њсуди1ша є3го2 бhти пови1н­на смeрти.
 • И# начaша нёцыи плювaти нaнь, и3 при­крывaти лицE є3гw2, и3 мyчити є3го2, и3 глаг0лати є3мY: прорцы2. И# слуги6 по лани1тома є3го2 біsху.
 • И# сyщу Петр0ви во дворЁ ни1зу, пріи1де є3ди1на t­ рабhнь ґрхіерeовыхъ,
 • и3 ви1дэв­ши ПетрA грёющасz, воз­зрёв­ши на него2, глаг0ла: и3 ты2 съ назарzни1номъ їи7сомъ бhлъ є3си2.
 • Џнъ же t­вeржесz, глаг0лz: не вёмъ, нижE знaю, что2 ты2 глаг0леши. И# и3зhде в0нъ на преддв0ріе: и3 ґлeктwръ воз­гласи2.
 • И# рабhнz ви1дэв­ши є3го2 пaки, начaтъ глаг0лати предстоsщымъ, ћкw сeй t­ ни1хъ є4сть.
 • Џнъ же пaки t­метa­шесz. И# помaлэ пaки предстоsщіи глаг0лаху Петр0ви: во­и1стин­ну t­ ни1хъ є3си2: и4бо галілeанинъ є3си2, и3 бесёда твоS под0бит­сz.
 • Џнъ же начA роти1тисz и3 клsтисz, ћкw не вёмъ чlвёка сегw2, є3г0же вы2 глаг0лете.
 • И# втор0е ґлeктwръ воз­гласи2. И# помzнY пeтръ гlг0лъ, є3г0же речE є3мY їи7съ, ћкw прeжде дaже пётель не воз­гласи1тъ двакрaты, t­вeржешисz менє2 трикрaты. И# начeнъ плaкашесz.
 • Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.
 • [Зач. 63.] И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
 • Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
 • Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее.
 • Но Иисус сказал: оставьте ее; чтó ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете.
 • Она сделала, чтó могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
 • Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, чтó она сделала.
 • [Зач. 64.] И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им.
 • Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его.
 • В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим.
 • И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним
 • и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?
 • И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам.
 • И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.
 • Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью.
 • И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня.
 • Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли?
 • Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо.
 • Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться.
 • И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
 • И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.
 • Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы.
 • По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я.
 • И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Но он еще с бóльшим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Тó же и все говорили.
 • Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь.
 • И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
 • И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
 • И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;
 • и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.
 • Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?
 • Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
 • И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, чтó Ему отвечать.
 • И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.
 • Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.
 • [Зач. 65.] И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно.
 • И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви́! Равви́! и поцеловал Его.
 • А они возложили на Него руки свои и взяли Его.
 • Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо.
 • Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня.
 • Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания.
 • Тогда, оставив Его, все бежали.
 • Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его.
 • Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них.
 • И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники.
 • Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня.
 • Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
 • Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны.
 • И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
 • мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный.
 • Но и такое свидетельство их не было достаточно.
 • Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: чтó Ты ничего не отвечаешь? чтó они против Тебя свидетельствуют?
 • Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?
 • Иисус сказал: Я; и вы ýзрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?
 • Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти.
 • И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.
 • Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника
 • и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином.
 • Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух.
 • Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них.
 • Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.
 • Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите.
 • Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта