Евангелие от Марка, 15:43-47, 16:1-8

 
 • И# а4біе наyтріе совётъ сотвори1ша ґрхіерeє со ст†рцы и3 кни6жники, и3 вeсь с0нмъ, свzзaв­ше їи7са вед0ша и3 предaша [є3го2] пілaту.
 • И# вопроси2 є3го2 пілaтъ: тh ли є3си2 цр7ь їудeйскій; Џнъ же t­вэщaвъ речE є3мY: ты2 глаг0леши.
 • И# глаг0лаху на него2 ґрхіерeє мн0гw.
 • Пілaтъ же пaки вопроси2 є3го2, глаг0лz: не t­вэщавaеши ли ничт0же; ви1ждь, коли6ка на тS свидётел­ст­вуютъ.
 • Їи7съ же ктомY ничт0же t­вэщA, ћкw диви1тисz пілaту.
 • На [всsкъ] же прaздникъ t­пущa­ше и5мъ є3ди1наго свsзнz, є3г0же прошaху.
 • Бё же нарицaемый варaвва со скHвники сво­и1ми свsзанъ, и5же въ к0вэ ўбjй­ст­во сотвори1ша.
 • И# возопи1въ нар0дъ начA проси1ти, ћкоже всегдA творsше и5мъ.
 • Пілaтъ же t­вэщA и5мъ, глаг0лz: х0щете ли, пущY вaмъ цр7S їудeйска;
 • Вёдzше бо, ћкw зaвисти рaди предaша є3го2 ґрхіерeє.
 • Ґрхіерeє же поманyша нар0ду, да пaче варaвву пyститъ и5мъ.
 • Пілaтъ же t­вэщaвъ пaки речE и5мъ: что2 u5бо х0щете сотворю2, є3г0же глаг0лете цр7S їудeйска;
 • Nни1 же пaки возопи1ша [глаг0люще]: пропни2 є3го2.
 • Пілaтъ же глаг0лаше и5мъ: чт0 бо ѕло2 сотвори2; Nни1 же и4злиха вопіsху: пропни2 є3го2.
 • Пілaтъ же хотS нар0ду хотёніе сотвори1ти, пусти2 и5мъ варaвву: и3 предадE їи7са, би1въ, да пр0пнутъ є3го2.
 • [(ҐЗа? 67.Ґ)] В0ини же вед0ша є3го2 внyтрь дворA, є4же є4сть претHръ: и3 созвaша всю2 спjру,
 • и3 њблек0ша є3го2 въ препрsду, и3 воз­ложи1ша на него2 сплeтше терн0въ вэнeцъ,
 • и3 начaша цэловaти є3го2 [и3 глаг0лати]: рaдуйсz, цр7ю2 їудeйскій.
 • И# біsху є3го2 по главЁ тр0стію, и3 плювaху на него2, и3 прегибaюще колBна покланsхусz є3мY.
 • И# є3гдA поругaшасz є3мY, совлек0ша съ негw2 препрsду и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы сво‰: и3 и3звед0ша є3го2, да пр0пнутъ є3го2.
 • И# задёша мимоходsщу нёко­ему сjмwну кmринeю, грzдyщу съ селA, nтцY ґлеxaндрову и3 рyфову, да в0зметъ кrтъ є3гw2.
 • [(ҐЗа? 68.Ґ)] И# при­вед0ша є3го2 на голг0fу мёсто, є4же є4сть сказaемо л0бное мёсто.
 • И# даsху є3мY пи1ти є3смmрнісмeно віно2: џнъ же не пріsтъ.
 • И# распeншіи є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, метaюще жрeбій њ ни1хъ, кто2 что2 в0зметъ.
 • Бё же чaсъ трeтій, и3 распsша є3го2.
 • И# бЁ написaніе вины2 є3гw2 напи1сано: цр7ь їудeйскъ.
 • И# съ ни1мъ распsша двA разбHйника, є3ди1наго њ деснyю и3 є3ди1наго њ шyюю є3гw2.
 • И# сбhст­сz писaніе, є4же глаг0летъ: и3 со беззак0н­ными вмэни1сz.
 • И# мимоходsщіи хyлzху є3го2, покивaюще главaми сво­и1ми и3 глаг0люще: ўA, разорszй цeрковь и3 треми2 дeнми созидazй,
 • сп7си1сz сaмъ и3 сни1ди со кrтA.
 • Тaкожде и3 ґрхіерeє ругaющесz, дрyгъ ко дрyгу съ кни6жники глаг0лаху: и4ны сп7сE, себe ли не м0жетъ спcти2;
 • хrт0съ, цр7ь їи7левъ, да сни1детъ н­н7э со кrтA, да ви1димъ и3 вёру и4мемъ є3мY. И# расп‰таz съ ни1мъ поношaста є3мY.
 • Бhв­шу же часY шест0му, тмA бhсть по всeй земли2 до часA девsтагw.
 • И# въ чaсъ девsтый возопи2 їи7съ глaсомъ вeліимъ, гlz: є3лwJ, є3лwJ, ламA савахfанJ; є4же є4сть сказaемо: б9е м0й, б9е м0й, почто2 мS њстaвилъ є3си2;
 • И# нёцыи t­ предстоsщихъ слhшав­ше, глаг0лаху: сE, и3лію2 гласи1тъ.
 • Тeкъ же є3ди1нъ, и3 нап0лнивъ гyбу џцта, и3 воз­л0жь на тр0сть, напаsше є3го2, глаг0лz: њстaвите, да ви1димъ, а4ще пріи1детъ и3ліA снsти є3го2.
 • Їи7съ же пyщь глaсъ вeлій, и4здше.
 • И# завёса церк0внаz раздрaсz на дв0е, свhше до ни1зу.
 • Ви1дэвъ же с0тникъ стоsй прsмw є3мY, ћкw тaкw возопи1въ и4здше, речE: во­и1стин­ну чlвёкъ сeй сн7ъ бЁ б9ій.
 • Бsху же и3 жєны2 и3здалeча зрsщz, въ ни1хже бЁ марjа магдали1на, и3 марjа їaкwва мaлагw и3 їwсjи мaти, и3 салwмjа,
 • ±же, и3 є3гдA бЁ въ галілeи, хождaху по нeмъ и3 служaху є3мY: и3 и4ны мнHгіz, ±же взыд0ша съ ни1мъ во їеrли1мъ.
 • И# ўжE п0здэ бhв­шу, понeже бЁ пzт0къ, є4же є4сть къ суббHтэ,
 • [(ҐЗа? 69.Ґ)] пріи1де їHсифъ, и4же t­ ґрімаfeа, благоwбрaзенъ совётникъ, и4же и3 т0й бЁ чaz цр\­ст­віz б9іz, дерзнyвъ вни1де къ пілaту, и3 проси2 тэлесE їи7сова.
 • Пілaтъ же диви1сz, а4ще ўжE ќмре: и3 при­звaвъ с0тника, вопроси2 є3го2: а4ще ўжE ќмре;
 • И# ўвёдэвъ t­ с0тника, дадE тёло їHсифови.
 • И# купи1въ плащани1цу и3 снeмь є3го2, њбви1тъ плащани1цею: и3 положи2 є3го2 во гр0бъ, и4же бЁ и3зсёченъ t­ кaмене: и3 при­вали2 кaмень над8 двє1ри гр0ба.
 • Марjа же магдали1на и3 марjа їwсjева зрsстэ, гдЁ є3го2 полагaху.
 • И# минyв­шей суббHтэ, марjа магдали1на и3 марjа їaкwвлz и3 салwмjа купи1ша ґрwмaты, да при­шeдшz помaжутъ їи7са.
 • И# ѕэлw2 заyтра во є3ди1ну t­ суббHтъ пріид0ша на гр0бъ, воз­сіsв­шу с0лнцу,
 • и3 глаг0лаху къ себЁ: кто2 t­вали1тъ нaмъ кaмень t­ двeрій гр0ба;
 • И# воз­зрёв­шz ви1дэша, ћкw t­валeнъ бЁ кaмень: бё бо вeлій ѕэлw2.
 • И# в­шeдшz во гр0бъ, ви1дэша ю4ношу сэдsща въ деснhхъ, њдёzна во nдeжду бэлY: и3 ўжас0шасz.
 • Џнъ же глаг0ла и5мъ: не ўжасaйтесz: їи7са и4щете назарzни1на распsтаго: востA, нёсть здЁ: сE, мёсто, и3дёже положи1ша є3го2:
 • но и3ди1те, рцhте ўчн7кHмъ є3гw2 и3 Петр0ви, ћкw варsетъ вы2 въ галілeи: тaмw є3го2 ви1дите, ћкоже речE вaмъ.
 • И# и3зшeдшz бэжaша t­ гр0ба: и3мsше {њдержa­ше} же и5хъ трeпетъ и3 ќжасъ: и3 ни комyже ничт0же рёша: боsхубосz.
 • [(ҐЗа? 71.Ґ)] Воскр7съ же [їи7съ] заyтра въ пeрвую суббHту, kви1сz прeжде марjи магдали1ни, и3з8 неsже и3згнA сeдмь бэсHвъ.
 • Nнa [же] шeдши воз­вэсти2 съ ни1мъ бhв­шымъ, плaчущымсz и3 рыдaющымъ:
 • и3 nни2 слhшав­ше, ћкw жи1въ є4сть и3 ви1дэнъ бhсть t­ неS, не ћша вёры.
 • По си1хъ же двэмA t­ ни1хъ грzдyщема kви1сz и3нёмъ њ1бразомъ, и3дyщема на село2.
 • И# т† шє1дша воз­вэсти1ста пр0чымъ: и3 ни тёма вёры ћша.
 • Послэди1 [же] воз­лежaщымъ и5мъ є3диному­нa­де­сz­те kви1сz, и3 поноси2 невёр­ст­вію и4хъ и3 жестосeрдію, ћкw ви1дэв­шымъ є3го2 востaв­ша не ћша вёры.
 • И# речE и5мъ: шeдше въ мjръ вeсь, проповёдите є3ђліе всeй твaри.
 • И$же вёру и4метъ и3 кrти1т­сz, сп7сeнъ бyдетъ: ґ и4же не и4метъ вёры, њсуждeнъ бyдетъ.
 • Знaмєніz же вёровав­шымъ сі‰ послёдуютъ: и4менемъ мо­и1мъ бёсы и3жденyтъ: љзы6ки воз­глаг0лютъ нHвы:
 • ѕмі‰ в0змутъ: а4ще и3 что2 смeртно и3спію1тъ, не вреди1тъ и4хъ: на нед{жыz рyки воз­ложaтъ, и3 здрaви бyдутъ.
 • ГDь же u5бо, по гlг0ланіи [є3гw2] къ ни6мъ, воз­несeсz на нб7о и3 сёде њ деснyю бг7а.
 • Nни1 же и3зшeдше проповёдаша всю1ду, гDу поспёш­ст­ву­ю­щу и3 сл0во ўтверждaющу послёд­ст­ву­ю­щими знaменьми. Ґми1нь.
  >
  Конeцъ є4же t­ мaрка ст7aгw є3ђліа: и4мать въ себЁ глaвъ 16, зач†лъ же церк0вныхъ 71.
 • [Зач. 66.] Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату.
 • Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь.
 • И первосвященники обвиняли Его во многом.
 • Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений.
 • Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился.
 • На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили.
 • Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство.
 • И народ начал кричать и просить Пилата о том, чтó он всегда делал для них.
 • Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?
 • Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти.
 • Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву.
 • Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским?
 • Они опять закричали: распни Его.
 • Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его.
 • Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.
 • [Зач. 67.] А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк,
 • и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него;
 • и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский!
 • И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.
 • Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его.
 • И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его.
 • [Зач. 68.] И привели Его на место Голгофу, чтó значит: Лобное место.
 • И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял.
 • Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому чтó взять.
 • Был час третий, и распяли Его.
 • И была надпись вины Его: Царь Иудейский.
 • С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону Его.
 • И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен.
 • Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созидающий!
 • спаси Себя Самого и сойди со креста.
 • Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти.
 • Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его.
 • В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого.
 • В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои́! Элои́! ламмá савахфани́? – что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
 • Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет.
 • А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его.
 • Иисус же, возгласив громко, испустил дух.
 • И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.
 • Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, тáк возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий.
 • Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия,
 • которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим.
 • И как уже настал вечер, – потому что была пятница, то есть день перед субботою, –
 • [Зач. 69.] пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова.
 • Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер?
 • И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
 • Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба.
 • Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
 • [Зач. 70.] По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
 • И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца,
 • и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
 • И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
 • И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
 • Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
 • Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
 • И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
 • [Зач. 71.] Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
 • Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим;
 • но они, услышав, что Он жив и она видела Его, – не поверили.
 • После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.
 • И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили.
 • Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
 • И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
 • Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
 • Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;
 • будут брать змей; и если чтó смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.
 • И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
 • А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта


Библия на портале Азбука веры (310 голосов: 4.55 из 5)