Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку
 

 
 • [Зач. 70.] И мину́в­шей суббо́тѣ, Марі́а Магдали́на и Марі́а Иа́ковля и Саломі́а купи́ша арома́ты, да при­­ше́дшя пома́жутъ Иису́са.
 • И зѣло́ зау́тра во еди́ну от­ суббо́тъ прiидо́ша на гро́бъ, воз­сiя́в­шу со́лнцу,
 • и глаго́лаху къ себѣ́: кто́ от­вали́тъ на́мъ ка́мень от­ две́рiй гро́ба?
 • И воз­зрѣ́в­шя ви́дѣша, я́ко от­вале́нъ бѣ́ ка́мень: бѣ́ бо ве́лiй зѣло́.
 • И в­ше́дшя во гро́бъ, ви́дѣша ю́ношу сѣдя́ща въ десны́хъ, одѣ́яна во оде́жду бѣлу́: и ужасо́шася.
 • О́нъ же глаго́ла и́мъ: не ужаса́йтеся: Иису́са и́щете назаряни́на распя́таго: воста́, нѣ́сть здѣ́: се́, мѣ́сто, идѣ́же положи́ша его́:
 • но иди́те, рцы́те ученико́мъ его́ и Петро́ви, я́ко варя́етъ вы́ въ Галиле́и: та́мо его́ ви́дите, я́коже рече́ ва́мъ.
 • И изше́дшя бѣжа́ша от­ гро́ба: имя́ше {одержа́­ше} же и́хъ тре́петъ и у́жасъ: и ни кому́же ничто́же рѣ́ша: боя́хубося.
 • [Зач. 71.] Воскре́съ же [Иису́съ] зау́тра въ пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Марі́и Магдали́ни, изъ нея́же изгна́ се́дмь бѣсо́въ.
 • Она́ [же] ше́дши воз­вѣсти́ съ ни́мъ бы́в­шымъ, пла́чущымся и рыда́ющымъ:
 • и они́ слы́шав­ше, я́ко жи́въ е́сть и ви́дѣнъ бы́сть от­ нея́, не я́ша вѣ́ры.
 • По си́хъ же двѣма́ от­ ни́хъ гряду́щема яви́ся инѣ́мъ о́бразомъ, иду́щема на село́.
 • И та́ ше́дша воз­вѣсти́ста про́чымъ: и ни тѣ́ма вѣ́ры я́ша.
 • Послѣди́ [же] воз­лежа́щымъ и́мъ единому­на́­де­ся­те яви́ся, и поноси́ невѣ́р­ст­вiю и́хъ и жестосе́рдiю, я́ко ви́дѣв­шымъ его́ воста́в­ша не я́ша вѣ́ры.
 • И рече́ и́мъ: ше́дше въ мíръ ве́сь, проповѣ́дите ева́нгелiе все́й тва́ри.
 • И́же вѣ́ру и́метъ и крести́т­ся, спасе́нъ бу́детъ: а и́же не и́метъ вѣ́ры, осужде́нъ бу́детъ.
 • Зна́менiя же вѣ́ровав­шымъ сiя́ послѣ́дуютъ: и́менемъ мо­и́мъ бѣ́сы иждену́тъ: язы́ки воз­глаго́лютъ но́вы:
 • змiя́ во́змутъ: а́ще и что́ сме́ртно испiю́тъ, не вреди́тъ и́хъ: на неду́жыя ру́ки воз­ложа́тъ, и здра́ви бу́дутъ.
 • Госпо́дь же у́бо, по глаго́ланiи [его́] къ ни́мъ, воз­несе́ся на небо и сѣ́де о десну́ю Бо́га.
 • Они́ же изше́дше проповѣ́даша всю́ду, Го́споду поспѣ́ш­ст­ву­ю­щу и сло́во утвержда́ющу послѣ́д­ст­ву­ю­щими зна́меньми. Ами́нь.

  Коне́цъ е́же от­ ма́рка свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ гла́въ 16, зача́лъ же церко́вныхъ 71.
 • καὶ δια­γενο­μέ­νου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν
 • καὶ λίαν πρωιῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχον­ται ἐπι­̀ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαν­τος τοῦ ἡλίου
 • καὶ ἔλεγον προ­̀ς ἑαυτάς τίς ἀπο­κυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου
 • καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀπο­κεκύλισται ὁ λίθος ἦν γὰρ μέγας σφόδρα
 • καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν καὶ ἐξεθαμβήθησαν
 • ὁ δὲ λέγει αὐταῖς μὴ ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν
 • ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Пέτρῳ ὅτι προ­άγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν ὑμῖν
 • καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπο­̀ τοῦ μνημείου εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦν­το γάρ
 • ἀναστὰς δὲ πρωιῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ παρ᾿ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια
 • ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ γενο­μέ­νοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν
 • κἀκεῖνοι ἀκούσαν­τες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾿ αὐτῆς ἠπίστησαν
 • μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευο­μέ­νοις εἰς ἀγρόν
 • κἀκεῖνοι ἀπελθόν­τες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπι­́στευσαν
 • ὕστερον δὲ ἀνακει­μέ­νοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασα­μέ­νοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπι­́στευσαν
 • καὶ εἶπεν αὐτοῖς πορευθέν­τες εἰς τὸν κόσμον ἅπαν­τα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει
 • ὁ πιστεύ­σας καὶ βαπτισθεὶς σωθή­σε­ται ὁ δὲ ἀπιστήσας κατα­κριθή­σε­ται
 • σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύ­σασιν ταῦτα παρα­κολουθήσει ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσ­σαις λαλήσουσιν καιναῖς
 • καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ ἐπι­̀ ἀρρώστους χεῖρας ἐπι­θήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν
 • ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ
 • ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόν­τες ἐκήρυξαν παν­ταχοῦ τοῦ κυρίου συν­εργοῦν­τος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦν­τος δια­̀ τῶν ἐπακολουθούν­των σημείων
 • πάν­τα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Пέτρον συν­τόμως ἐξήγγειλαν μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπο­̀ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾿ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας ἀμήν
 • [Зач. 70.] По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
 • И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца,
 • и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
 • И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
 • И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
 • Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
 • Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
 • И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
 • [Зач. 71.] Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
 • Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим;
 • но они, услышав, что Он жив и она видела Его, – не поверили.
 • После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.
 • И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили.
 • Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
 • И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
 • Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
 • Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;
 • будут брать змей; и если что́ смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.
 • И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
 • А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.