Евангелие от Марка, 2:23-28, 3:1-5

 
 • И# вни1де пaки въ капернаyмъ по днeхъ: и3 слhшано бhсть, ћкw въ домY є4сть.
 • И# а4біе собрaшасz мн0зи, ћкоже ктомY не вмещaтисz ни при­ двeрехъ: и3 гlаше и5мъ сл0во.
 • И# пріид0ша къ немY носsще разслaблен­на [жи1лами], носи1ма четhрьми:
 • и3 не могyщымъ при­бли1житисz къ немY нар0да рaди, t­крhша покр0въ, и3дёже бЁ, и3 прокопaв­ше свёсиша џдръ, на нeмже разслaблен­ный лежa­ше.
 • Ви1дэвъ же їи7съ вёру и4хъ, гlа разслaблен­ному: чaдо, t­пущaют­сz тебЁ грэси2 тво­и2.
 • Бsху же нёцыи t­ кни6жникъ тY седsще и3 помышлsюще въ сердцaхъ сво­и1хъ:
 • что2 сeй тaкw гlетъ хулы6; кто2 м0жетъ њставлsти грэхи2, т0кмw є3ди1нъ бг7ъ;
 • И# а4біе разумёвъ їи7съ дх7омъ сво­и1мъ, ћкw тaкw тjи помышлsютъ въ себЁ, речE и5мъ: что2 сі‰ помышлsете въ сердцaхъ вaшихъ;
 • что2 є4сть ўд0бэе; рещи2 разслaблен­ному: t­пущaют­сz тебЁ грэси2; и3ли2 рещи2: востaни, и3 воз­ми2 џдръ тв0й, и3 ходи2;
 • но да ўвёсте, ћкw влaсть и4мать сн7ъ чlвёческій на земли2 t­пущaти грэхи2: гlа разслaблен­ному:
 • тебЁ гlю: востaни, и3 воз­ми2 џдръ тв0й, и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й.
 • И# востA а4біе, и3 взeмъ џдръ, и3зhде пред8 всёми: ћкw диви1тисz всBмъ и3 слaвити бг7а, глаг0лющымъ, ћкw николи1же тaкw ви1дэхомъ.
 • [(ҐЗа? 8.Ґ)] И# и3зhде пaки къ м0рю: и3 вeсь нар0дъ и3дsше къ немY, и3 ўчa­ше и5хъ.
 • И# мимогрsдый ви1дэ леvjю ґлфeова, сэдsща на мhтницэ, и3 гlа є3мY: по мнЁ грzди2. И# востaвъ в8слёдъ є3гw2 и4де.
 • И# бhсть воз­лежaщу є3мY въ домY є3гw2, и3 мн0зи мытари6 и3 грёшницы воз­лежaху со їи7сомъ и3 со ўчн7ки6 є3гw2: бsху бо мн0зи, и3 по нeмъ и3д0ша.
 • И# кни1жницы и3 фарісeє, ви1дэв­ше є3го2 kдyща съ мытари6 и3 грBшники, глаг0лаху ўчн7кHмъ є3гw2: что2 ћкw съ мытари6 и3 грBшники ћстъ и3 піeтъ;
 • И# слhшавъ їи7съ гlа и5мъ: не трeбуютъ здр†віи врачA, но болsщіи: не пріид0хъ при­звaти првdники, но грёшники на покаsніе.
 • [(ҐЗа? 9.Ґ)] И# бsху ўченицы2 їwaн­нwвы и3 фарісeйстіи постsщесz. И# пріид0ша и3 глаг0лаша є3мY: почто2 ўченицы2 їwaн­нwвы и3 фарісeйстіи постsт­сz, ґ тво­и2 ўчн7цы2 не постsт­сz;
 • И# речE и5мъ їи7съ: є3дA м0гутъ сhнове брaчніи, д0ндеже жени1хъ съ ни1ми є4сть, пости1тисz; є3ли1ко врeмz съ соб0ю и4мутъ женихA, не м0гутъ пости1тисz:
 • пріи1дутъ же днjе, є3гдA t­и1мет­сz t­ ни1хъ жени1хъ, и3 тогдA постsт­сz въ ты6z дни6:
 • и3 никт0же при­ложeніz плaта небёлена при­шивaетъ къ ри1зэ вeтсэ: а4ще ли же ни2, в0зметъ конeцъ є3гw2 н0вое t­ вeтхагw {t­т0ргнетъ при­ставлeніе є3гw2 н0вое [нёчто] t­ вeтхагw}, и3 г0рша дирA бyдетъ:
 • и3 никт0же вливaетъ вінA н0ва въ мёхи вє1тхи: а4ще ли же ни2, просади1тъ віно2 н0вое мёхи, и3 віно2 проліeт­сz, и3 мёси поги1бнутъ: но віно2 н0вое въ мёхи нHвы вліsти [подобaетъ].
 • [(ҐЗа? 10.Ґ)] И# бhсть мимоходи1ти є3мY въ суббw6ты сквоз­Ё сBzніz, и3 начaша ўчн7цы2 є3гw2 пyть твори1ти, востерзaюще клaсы.
 • И# фарісeє глаг0лаху є3мY: ви1ждь, что2 творsтъ въ суббw6ты, є3гHже не дост0итъ;
 • И# т0й гlаше и5мъ: нёсте ли николи1же чли2, что2 сотвори2 дв7дъ, є3гдA трeбованіе и3мЁ и3 взалкA сaмъ и3 и5же съ ни1мъ;
 • кaкw вни1де въ д0мъ б9ій при­ ґвіаfaрэ ґрхіерeи, и3 хлёбы предложeніz снэдE, и4хже не достоsше ћсти т0кмw їерeємъ, и3 дадE и3 сyщымъ съ ни1мъ;
 • И# гlаше и5мъ: суббHта человёка рaди бhсть, ґ не человёкъ суббHты рaди:
 • тёмже госп0дь є4сть сн7ъ чlвёческій и3 суббHтэ.
 • И# вни1де пaки въ с0нмище: и3 бЁ тaмw человёкъ, сyху и3мhй рyку.
 • И# назирaху є3го2, а4ще въ суббw6ты и3сцэли1тъ є3го2, да нaнь воз­глаг0лютъ.
 • И# гlа человёку сyху и3мyщему рyку: стaни посредЁ.
 • И# гlа и5мъ: дост0итъ ли въ суббw6ты добро2 твори1ти, и3ли2 ѕло2 твори1ти; дyшу спасти2, и3ли2 погуби1ти; Nни1 же молчaху.
 • И# воз­зрёвъ на ни1хъ со гнёвомъ, скорбS њ њкаменeніи сердeцъ и4хъ, гlа человёку: простри2 рyку твою2. И# прострE: и3 ўтверди1сz рукA є3гw2 цэлA ћкw другaz.
 • [(ҐЗа? 11.Ґ)] И# и3зшeдше фарісeє, а4біе со и3рwді†ны совётъ творsху нaнь, кaкw є3го2 погубsтъ.
 • Їи7съ же t­и1де со ўчн7ки6 сво­и1ми къ м0рю: и3 мн0гъ нар0дъ t­ галілeи по нeмъ и4де, и3 t­ їудeи,
 • и3 t­ їеrли1ма, и3 t­ їдумeи, и3 со џнагw п0лу їoрдaна. И# t­ тЂра и3 сідHна мн0же­с­т­во мн0гое, слhшав­ше, є3ли6ка творsше, [и3] пріид0ша къ немY.
 • И# речE ўчн7кHмъ сво­и6мъ, да корaбль бyдетъ ў негw2 нар0да рaди, да не стужaютъ є3мY.
 • МнHги бо и3сцэли2, ћкоже нападaти на него2, да є3мY при­к0снут­сz, є3ли1цы и3мэsху р†ны.
 • И# дyси нечи1стіи, є3гдA ви1дzху є3го2, при­падaху къ немY и3 звaху, глаг0люще, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій.
 • И# мн0гw прещa­ше и5мъ, да не kвлeна є3го2 сотворsтъ.
 • [(ҐЗа? 12.Ґ)] И# взhде на горY и3 при­звA, и5хже хотsше сaмъ: и3 пріид0ша къ немY.
 • И# сотвори2 два­нa­де­сz­те, да бyдутъ съ ни1мъ, и3 да посылaетъ и4хъ проповёдати,
 • и3 и3мёти влaсть цэли1ти недyги и3 и3згони1ти бёсы:
 • и3 наречE сjмwну и4мz пeтръ:
 • и3 їaкwва зеведeова и3 їwaн­на брaта їaкwвлz: и3 наречE и4ма и3менA воанергeсъ, є4же є4сть сы6на гр0мwва:
 • и3 ґндрeа, и3 філjппа, и3 варfоломeа, и3 Матfeа, и3 fwмY, и3 їaкwва ґлфeова, и3 fаддeа, и3 сjмwна кананjта,
 • и3 їyду їскаріHтскаго, и4же и3 предадE є3го2.
 • [(ҐЗа? 13.Ґ)] И# пріид0ша въ д0мъ: и3 собрaсz пaки нар0дъ, ћкw не мощи2 и5мъ ни хлёба ћсти.
 • И# слhшав­ше и5же бsху ў негw2, и3зыд0ша, да и4мутъ є3го2: глаг0лаху бо, ћкw неи1стовъ є4сть.
 • И# кни1жницы, и5же t­ їеrли1ма низшeдшіи, глаг0лаху, ћкw веельзевyла и4мать и3 ћкw њ кнsзи бэс0встэмъ и3зг0нитъ бёсы.
 • И# при­звaвъ и5хъ, въ при1тчахъ гlаше и5мъ: кaкw м0жетъ сатанA сатанY и3згони1ти;
 • И# а4ще цaр­ст­во на сS раздэли1т­сz, не м0жетъ стaти цaр­ст­во то2:
 • и3 а4ще д0мъ на сS раздэли1т­сz, не м0жетъ стaти д0мъ т0й:
 • и3 а4ще сатaна востA на сS сaмъ и3 раздэли1сz, не м0жетъ стaти, но конeцъ и4мать.
 • Никт0же м0жетъ сосyды крёпкагw, в­шeдъ въ д0мъ є3гw2, расхи1тити, а4ще не пeрвэе крёпкаго свsжетъ: и3 тогдA д0мъ є3гw2 расхи1титъ.
 • [(ҐЗа? 14.Ґ)] Ґми1нь гlю вaмъ, ћкw вс‰ t­пyстzт­сz согрэшє1ніz сынHмъ человёчєскимъ, и3 хулє1ніz, є3ли6ка а4ще восхулsтъ:
 • ґ и4же восхyлитъ на дх7а ст7aго, не и4мать t­пущeніz во вёки, но пови1ненъ є4сть вёчному судY.
 • ЗанE глаг0лаху: дyха нечи1стаго и4мать.
 • Пріид0ша ќбw мт7и и3 брaтіz є3гw2, и3 внЁ стоsще послaша къ немY, зовyще є3го2.
 • И# сэдsше нар0дъ њ1крестъ є3гw2. Рёша же є3мY: сE, мт7и твоS и3 брaтіz тво‰ [и3 сєстры2 тво‰] внЁ и4щутъ тебE.
 • И# t­вэщA и4мъ, гlz: кто2 є4сть мт7и моS, и3ли2 брaтіz мо‰;
 • И# соглsдавъ њ1крестъ себє2 сэдsщыz, гlа: сE, мт7и моS и3 брaтіz мо‰:
 • и4же бо а4ще сотвори1тъ в0лю б9ію, сeй брaтъ м0й и3 сестрA моS и3 мт7и [ми2] є4сть.
 • [Зач. 7.] Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.
 • Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово.
 • И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;
 • и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.
 • Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
 • Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
 • что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
 • Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?
 • Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?
 • Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному:
 • тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
 • Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.
 • [Зач. 8.] И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил их.
 • Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним.
 • И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним.
 • Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?
 • Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
 • [Зач. 9.] Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?
 • И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься,
 • но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни.
 • Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
 • Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые.
 • [Зач. 10.] И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья.
 • И фарисеи сказали Ему: смотри, чтó они делают в субботу, чего не должно делать?
 • Он сказал им: неужели вы не читали никогда, чтó сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?
 • как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?
 • И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы;
 • посему Сын Человеческий есть господин и субботы.
 • И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку.
 • И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его.
 • Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.
 • А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали.
 • И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.
 • [Зач. 11.] Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.
 • Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи,
 • Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.
 • И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его.
 • Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его.
 • И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий.
 • Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.
 • [Зач. 12.] Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему.
 • И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь,
 • и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов;
 • поставил Симона, нарекши ему имя Петр,
 • Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы»,
 • Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита
 • и Иуду Искариотского, который и предал Его.
 • [Зач. 13.] Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть.
 • И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя.
 • А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.
 • И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?
 • Если царство разделится само в себе, не может устоять царство тó;
 • и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;
 • и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его.
 • Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.
 • [Зач. 14.] Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили;
 • но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
 • Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух.
 • И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его.
 • Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
 • И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
 • И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои;
 • ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта