Евангелие от Марка, 6:13

 
 • И# и3зhде t­тyду и3 пріи1де во nтeче­ст­віе своE: и3 по нeмъ и3д0ша ўчн7цы2 є3гw2.
 • И# бhв­шей суббHтэ, начaтъ на с0нмищи ўчи1ти. И# мн0зи слhшащіи дивлsхусz, глаг0люще: t­кyду семY сі‰; и3 что2 премdрость дaн­наz є3мY, и3 си6лы таковы6 рукaма є3гw2 бывaютъ;
 • не сeй ли є4сть тектHнъ, сн7ъ мр7jинъ, брaтъ же їaкwву и3 їwсjи и3 їyдэ и3 сjмwну; и3 не сєстрh ли є3гw2 здЁ [сyть] въ нaсъ; И# блажнsхусz њ нeмъ.
 • Гlаше же и5мъ їи7съ, ћкw нёсть прbр0къ без8 чeсти, т0кмw во nтeче­ст­віи сво­eмъ, и3 въ ср0д­ст­вэ и3 въ домY сво­eмъ.
 • И# не можa­ше тY ни є3ди1ныz си1лы сотвори1ти, т0кмw мaлw недyжныхъ, воз­л0жь рyцэ, и3сцэли2.
 • И# дивлsшесz за невёр­ст­віе и4хъ: и3 њбхождa­ше вє1си њ1крестъ ўчS.
 • [(ҐЗа? 23.Ґ)] И# при­звA nба­нa­де­сz­те, и3 начaтъ и5хъ посылaти двA двA, и3 даsше и5мъ влaсть над8 д{хи нечи1стыми.
 • И# заповёда и5мъ, да ничесHже в0змутъ на пyть, т0кмw жeзлъ є3ди1нъ: ни пи1ры, ни хлёба, ни при­ п0zсэ мёди:
 • но њбувeни въ санд†ліz: и3 не њблачи1тисz въ двЁ ри6зэ.
 • И# гlаше и5мъ: и3дёже а4ще вни1дете въ д0мъ, тY пребывaйте, д0ндеже и3зhдете t­тyду:
 • и3 є3ли1цы а4ще не пріи1мутъ вы2, нижE послyшаютъ вaсъ, и3сходsще t­тyду, t­трzси1те прaхъ, и4же под8 ногaми вaшими, во свидётел­ст­во и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ, t­рaднэе бyдетъ сод0мwмъ и3 гом0ррwмъ въ дeнь сyдный, нeже грaду томY.
 • И# и3зшeдше проповёдаху, да покaют­сz:
 • и3 бёсы мнHги и3згонsху: и3 мaзаху мaсломъ мнHги нед{жныz, и3 и3сцэлэвaху.
 • [(ҐЗа? 24.Ґ)] И# ўслhша цaрь и4рwдъ: ћвэ бо бhсть и4мz є3гw2: и3 глаг0лаше, ћкw їwaн­нъ кrти1тель t­ мeртвыхъ востA, и3 сєгw2 рaди си6лы дёют­сz њ нeмъ.
 • И#нjи глаг0лаху, ћкw и3ліA є4сть: и3нjи же глаг0лаху, ћкw прbр0къ є4сть, и3ли2 ћкw є3ди1нъ t­ прbрHкъ.
 • Слhшавъ же и4рwдъ речE, ћкw, є3г0же а4зъ ўсёкнухъ їwaн­на, т0й є4сть: т0й востA t­ мeртвыхъ.
 • Т0й бо и4рwдъ послaвъ, ћтъ їwaн­на и3 свzзA є3го2 въ темни1цэ, и3рwдіaды рaди жены2 філjппа брaта сво­егw2, ћкw њжени1сz є4ю.
 • Глаг0лаше бо їwaн­нъ и4рwдови: не досто­и1тъ тебЁ и3мёти женY [філjппа] брaта тво­егw2.
 • И#рwдjа же гнёвашесz на него2 и3 хотsше є3го2 ўби1ти: и3 не можa­ше.
 • И$рwдъ бо боsшесz їwaн­на, вёдый є3го2 мyжа првdна и3 ст7а, и3 соблюдa­ше є3го2: и3 послyшавъ є3гw2, мнHга творsше, и3 въ слaдость є3гw2 послyшаше.
 • И# при­клю1чшусz дню2 потрeбну {ўд0бну}, є3гдA и4рwдъ рожде­ст­вY сво­емY вeчерю творsше кнzзє1мъ сво­и6мъ и3 тhсzщникwмъ и3 старёйшинамъ галілє1йскимъ:
 • и3 в­шeдши дщeрь тоS и3рwдіaды, и3 плzсaв­ши, и3 ўг0ждши и4рwдови и3 воз­лежaщымъ съ ни1мъ, речE цaрь дэви1цэ: проси2 ў менє2 є3гHже а4ще х0щеши, и3 дaмъ ти2.
 • И# клsт­сz є4й: ћкw є3гHже а4ще попроси1ши ў менє2, дaмъ ти2, и3 до п0лъ цaр­ст­віz моєгw2.
 • Nнa же и3зшeдши речE мaтери сво­eй: чесw2 прошY; Nнa же речE: главы2 їwaн­на кrти1телz.
 • И# в­шeдши а4біе со тщaніемъ къ царю2, просsше, глаг0лющи: хощY, да ми2 дaси t­ негw2 {а4біе} на блю1дэ главY їwaн­на кrти1телz.
 • И# при­ск0рбенъ бhвъ цaрь, клsтвы [же] рaди и3 за воз­лежaщихъ съ ни1мъ не восхотЁ t­рэщи2 є4й.
 • И# а4біе послaвъ цaрь спекулaтwра, повелЁ при­нести2 главY є3гw2.
 • Џнъ же шeдъ ўсёкну є3го2 въ темни1цэ, и3 при­несE главY є3гw2 на блю1дэ, и3 дадE ю5 дэви1цэ: и3 дэви1ца дадE ю5 мaтери сво­eй.
 • И# слhшав­ше ўченицы2 є3гw2, пріид0ша и3 взsша трyпъ є3гw2, и3 положи1ша є3го2 во гр0бэ.
 • [(ҐЗа? 25.Ґ)] И# собрашaсz ґпcли ко їи7су и3 воз­вэсти1ша є3мY вс‰, и3 є3ли6ка сотвори1ша, и3 є3ли6ка научи1ша.
 • И# речE и5мъ: пріиди1те вы2 сaми въ пyсто мёсто є3ди1ни {њс0бь} и3 почjйте мaлw. Бsху бо при­ходsщіи и3 t­ходsщіи мн0зи, и3 ни ћсти и5мъ бЁ когдA.
 • И# и3д0ша въ пyсто мёсто кораблeмъ є3ди1ни.
 • И# ви1дэша и5хъ и3дyщихъ нар0ди, и3 познaша и5хъ мн0зи: и3 пёши t­ всёхъ градHвъ стицaхусz тaмw, и3 предвари1ша и5хъ, и3 снид0шасz къ немY.
 • И# и3зшeдъ ви1дэ їи7съ нар0дъ мн0гъ и3 млcрдова њ ни1хъ, занE бsху ћкw џвцы не и3мyщыz пaстырz: и3 начaтъ и5хъ ўчи1ти мн0гw.
 • И# ўжE часY мн0гу бhв­шу, при­стyпльше къ немY ўчн7цы2 є3гw2, глаг0лаша, ћкw пyсто є4сть мёсто, и3 ўжE чaсъ мн0гъ:
 • t­пусти2 и5хъ, да шeдше во њкрeстныхъ сeлэхъ и3 вeсехъ кyпzтъ себЁ хлёбы: не и4мутъ бо чесw2 ћсти.
 • Џнъ же t­вэщaвъ речE и5мъ: дади1те и5мъ вы2 ћсти. И# глаг0лаша є3мY: да шeдше кyпимъ двэмA ст0ма пBнzзь хлёбы и3 дaмы и5мъ ћсти;
 • Џнъ же речE и4мъ: коли1кw хлёбы и4мате; и3ди1те и3 ви1дите. И# ўвёдэв­ше глаг0лаша: пsть [хлBбъ], и3 двЁ ры6бэ.
 • И# повелЁ и5мъ посади1ти вс‰ на сп0ды на сп0ды {во њкрyгъ} на травЁ зеленЁ.
 • И# воз­лег0ша на лёхи на лёхи {на кyчы} по стY и3 по пzти1десzтъ.
 • И# пріeмь пsть хлBбъ и3 двЁ рhбэ, воз­зрёвъ на нeбо, блгcви2 и3 преломи2 хлёбы, и3 даsше ўчн7кHмъ сво­и6мъ, да предлагaютъ пред8 ни1ми: и3 џбэ ры6бэ раздэли2 всBмъ.
 • И# kд0ша вси2 и3 насhтишасz:
 • и3 взsша ўкрyхи, два­нa­де­сz­те к0шz и3сп0лнь, и3 t­ ры6бу.
 • Бsше же ћдшихъ хлёбы ћкw пsть тhсzщъ мужeй.
 • [(ҐЗа? 26.Ґ)] И# а4біе понyди ўчн7ки2 сво‰ вни1ти въ корaбль и3 вари1ти {предвари1ти} є3го2 на њ1нъ п0лъ къ виfсаjдэ, д0ндеже сaмъ t­пyститъ нар0ды.
 • И# t­рeксz и5мъ {и3 t­пусти1въ |}, и4де въ г0ру помоли1тисz.
 • И# вeчеру бhв­шу, бЁ корaбль посредЁ м0рz, и3 сaмъ є3ди1нъ на земли2.
 • И# ви1дэ и4хъ стрaждущихъ въ плaваніи: бё бо вётръ проти1венъ и5мъ: и3 њ четвeртэй стрaжи нощнёй пріи1де къ ни6мъ, по м0рю ходsй, и3 хотsше минyти и5хъ.
 • Nни1 же ви1дэв­ше є3го2 ходsща по м0рю, мнsху при­зрaкъ бhти и3 возопи1ша.
 • Вси1 бо є3го2 ви1дэша и3 смути1шасz. И# а4біе гlа съ ни1ми и3 речE и5мъ: дерзaйте: а4зъ є4смь, не б0йтесz.
 • И# вни1де къ ни6мъ въ корaбль: и3 ўлeже вётръ. И# ѕэлw2 и4злиха въ себЁ ўжасaхусz и3 дивлsхусz.
 • Не разумёша бо њ хлёбэхъ: бё бо сeрдце и4хъ њкаменeно.
 • И# прешeдше пріид0ша въ зeмлю ген­нисарeтску и3 при­стaша.
 • [(ҐЗа? 27.Ґ)] И# и3зшeдшымъ и5мъ и3з8 кораблS, а4біе познaша є3го2,
 • њбтeкше всю2 странY тY, начaша на nдрёхъ при­носи1ти болsщыz, и3дёже слhшаху, ћкw тY є4сть.
 • И# а4може а4ще вхождa­ше въ вє1си, и3ли2 во грaды, и3ли2 сeла, на распyтіихъ полагaху нед{жныz и3 молsху є3го2, да понE воскри1лію ри1зы є3гw2 при­к0снут­сz: и3 є3ли1цы а4ще при­касaхусz є3мY, спасaхусz.
 • [Зач. 22.] Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним следовали ученики Его.
 • Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?
 • Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем.
 • Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем.
 • И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их.
 • И дивился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил.
 • [Зач. 23.] И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами.
 • И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе,
 • но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд.
 • И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места.
 • И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу.
 • Они пошли и проповедовали покаяние;
 • изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.
 • [Зач. 24.] Царь Ирод, услышав об Иисусе (ибо имя Его стало гласно), говорил: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
 • Другие говорили: это Илия, а иные говорили: это пророк, или как один из пророков.
 • Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мертвых.
 • Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней.
 • Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего.
 • Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла.
 • Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берёг его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его.
 • Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским, –
 • дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе;
 • и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства.
 • Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя.
 • И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.
 • Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей.
 • И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его.
 • Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей.
 • Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гробе.
 • [Зач. 25.] И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему всё, и что сделали, и чему научили.
 • Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, – ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда.
 • И отправились в пустынное место в лодке одни.
 • Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему.
 • Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много.
 • И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, –
 • отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть.
 • Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?
 • Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы.
 • Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве.
 • И сели рядами, по сто и по пятидесяти.
 • Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех.
 • И ели все, и насытились.
 • И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов.
 • Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей.
 • [Зач. 26.] И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ.
 • И, отпустив их, пошел на гору помолиться.
 • Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле.
 • И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный; около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их.
 • Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали.
 • Ибо все видели Его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь.
 • И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились,
 • ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено.
 • И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и пристали к берегу.
 • [Зач. 27.] Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав Его,
 • обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, находился.
 • И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта