Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 1.] Кни́га род­ст­ва́ Иису́са Христа́, Сы́на Дави́дова, Сы́на Авраа́мля.
 • Авраа́мъ роди́ Исаа́ка. Исаа́къ же роди́ Иа́кова. Иа́ковъ же роди́ Иу́ду и бра́тiю его́.
 • Иу́да же роди́ Фаре́са и За́ру от­ Ѳама́ры. Фаре́съ же роди́ Есро́ма. Есро́мъ же роди́ Ара́ма.
 • Ара́мъ же роди́ Аминада́ва. Аминада́въ же роди́ Наассо́на. Наассо́нъ же роди́ Салмо́на.
 • Салмо́нъ же роди́ воо́за от­ Раха́вы. Воо́зъ же роди́ ови́да от­ ру́ѳы. Ови́дъ же роди́ Иессе́а.
 • Иессе́й же роди́ Дави́да царя́. Дави́дъ же ца́рь роди́ соломо́на от­ урі́ины.
 • Соломо́нъ же роди́ ровоа́ма. Ровоа́мъ же роди́ Аві́ю. Аві́а же роди́ а́су.
 • А́са же роди́ Иосафа́та. Иосафа́тъ же роди́ Иора́ма. Иора́мъ же роди́ Озі́ю.
 • Озі́а же роди́ Иоаѳа́ма. Иоаѳа́мъ же роди́ Аха́за. Аха́зъ же роди́ езекі́ю.
 • Езекі́а же роди́ Манассі́ю. Манассі́а же роди́ Амо́на. Амо́нъ же роди́ Иосі́ю.
 • Иосі́а же роди́ Иехо́нiю и бра́тiю его́, въ преселе́нiе Вавило́нско­е {Ст. 11 въ нѣ́кiихъ гре́ч.: Иосі́а же роди́ Иоаки́ма и бра́тiю его́. Иоаки́мъ же роди́ Иехо́нiю въ преселе́нiе Вавило́нское.}.
 • По преселе́нiи же Вавило́нстѣмъ, Иехо́нiа роди́ Салаѳі́иля. Салаѳі́иль же роди́ зорова́веля.
 • Зорова́вель же роди́ Авiу́да. Авiу́дъ же роди́ Елiаки́ма. Елiаки́мъ же роди́ азо́ра.
 • Азо́ръ же роди́ садо́ка. Садо́къ же роди́ Ахи́ма. Ахи́мъ же роди́ Елiу́да.
 • Елiу́дъ же роди́ Елеаза́ра. Елеаза́ръ же роди́ Матѳа́на. Матѳа́нъ же роди́ Иа́кова.
 • Иа́ковъ же роди́ Ио́сифа, му́жа Марі́ина, изъ нея́же роди́ся Иису́съ, глаго́лемый Христо́съ.
 • Всѣ́хъ же родо́въ от­ Авраа́ма до Дави́да ро́дове четыре­на́­де­ся­те: и от­ Дави́да до преселе́нiя Вавило́нскаго ро́дове четыре­на́­де­ся­те: и от­ преселе́нiя Вавило́нскаго до Христа́ ро́дове четыре­на́­де­ся­те.
 • [Зач. 2.] Иису́съ Христо́во Рожде­с­т­во́ си́це бѣ́: обруче́н­нѣй бо бы́в­ши Ма́тери его́ Марі́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обрѣ́теся иму́щи во чре́вѣ от­ Ду́ха свя́та.
 • Ио́сифъ же му́жъ ея́, пра́веденъ сы́й и не хотя́ ея́ обличи́ти, восхотѣ́ та́й пусти́ти ю́.
 • Сiя́ же ему́ помы́слив­шу, се́, а́нгелъ Госпо́день во снѣ́ яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́довъ, не убо́йся прiя́ти Марiа́мъ жены́ тво­ея́: ро́ждшеебося въ не́й, от­ Ду́ха е́сть свя́та:
 • роди́тъ же Сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Иису́съ: то́й бо спасе́тъ лю́ди своя́ от­ грѣ́хъ и́хъ.
 • Сiе́ же все́ бы́сть, да сбу́дет­ся рече́н­ное от­ Го́спода проро́комъ, глаго́лющимъ:
 • се́, Дѣ́ва во чре́вѣ прiи́метъ и роди́тъ Сы́на, и нареку́тъ и́мя ему́ Емману́илъ, е́же е́сть сказа́емо: съ на́ми Бо́гъ.
 • Воста́въ же Ио́сифъ от­ сна́, сотвори́ я́коже повелѣ́ ему́ а́нгелъ Госпо́день, и прiя́тъ жену́ свою́,
 • и не зна́яше ея́, до́ндеже роди́ Сы́на сво­его́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя ему́ Иису́съ.
 • [Зач. 1.] Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
 • Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
 • Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
 • Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;
 • Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
 • Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею;
 • Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу;
 • Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
 • Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
 • Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;
 • Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
 • По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;
 • Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;
 • Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
 • Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;
 • Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.
 • Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
 • [Зач. 2.] Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
 • Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
 • Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
 • родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
 • А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
 • се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
 • Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,
 • и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.
 • 亚 伯 拉 罕 的 后 裔 , 大 卫 的 子 孙 , 耶 稣 基 督 的 家 谱 。 ( 后 裔 子 孙 原 文 都 作 儿 子 下 同 )
 • 亚 伯 拉 罕 生 以 撒 。 以 撒 生 雅 各 。 雅 各 生 犹 大 和 他 的 弟 兄 。
 • 犹 大 从 他 玛 氏 生 法 勒 斯 和 谢 拉 。 法 勒 斯 生 希 斯 仑 。 希 斯 仑 生 亚 兰 。
 • 亚 兰 生 亚 米 拿 达 。 亚 米 拿 达 生 拿 顺 。 拿 顺 生 撒 门 。
 • 撒 门 从 喇 合 氏 生 波 阿 斯 。 波 阿 斯 从 路 得 氏 生 俄 备 得 。 俄 备 得 生 耶 西 。
 • 耶 西 生 大 卫 王 。 大 卫 从 乌 利 亚 的 妻 子 生 所 罗 门 。
 • 所 罗 门 生 罗 波 安 。 罗 波 安 生 亚 比 雅 。 亚 比 雅 生 亚 撒 。
 • 亚 撒 生 约 沙 法 。 约 沙 法 生 约 兰 。 约 兰 生 乌 西 亚 。
 • 乌 西 亚 生 约 坦 。 约 坦 生 亚 哈 斯 。 亚 哈 斯 生 希 西 家 。
 • 希 西 家 生 玛 拿 西 。 玛 拿 西 生 亚 们 。 亚 们 生 约 西 亚 。
 • 百 姓 被 迁 到 巴 比 伦 的 时 候 , 约 西 亚 生 耶 哥 尼 雅 和 他 的 弟 兄 。
 • 迁 到 巴 比 伦 之 后 , 耶 哥 尼 雅 生 撒 拉 铁 。 撒 拉 铁 生 所 罗 巴 伯 。
 • 所 罗 巴 伯 生 亚 比 玉 。 亚 比 玉 生 以 利 亚 敬 。 以 利 亚 敬 生 亚 所 。
 • 亚 所 生 撒 督 。 撒 督 生 亚 金 。 亚 金 生 以 律 。
 • 以 律 生 以 利 亚 撒 。 以 利 亚 撒 生 马 但 。 马 但 生 雅 各 。
 • 雅 各 生 约 瑟 , 就 是 马 利 亚 的 丈 夫 。 那 称 为 基 督 的 耶 稣 , 是 从 马 利 亚 生 的 。
 • 这 样 , 从 亚 伯 拉 罕 到 大 卫 , 共 有 十 四 代 。 从 大 卫 到 迁 至 巴 比 伦 的 时 候 , 也 有 十 四 代 。 从 迁 至 巴 比 伦 的 时 候 到 基 督 , 又 有 十 四 代 。
 • 耶 稣 基 督 降 生 的 事 , 记 在 下 面 。 他 母 亲 马 利 亚 已 经 许 配 了 约 瑟 , 还 没 有 迎 娶 , 马 利 亚 就 从 圣 灵 怀 了 孕 。
 • 他 丈 夫 约 瑟 是 个 义 人 , 不 愿 意 明 明 的 羞 辱 他 , 想 暗 暗 的 把 他 休 了 。
 • 正 思 念 这 事 的 时 候 , 有 主 的 使 者 向 他 梦 中 显 现 , 说 大 卫 的 子 孙 约 瑟 , 不 要 怕 , 只 管 娶 过 你 的 妻 子 马 利 亚 来 。 因 他 所 怀 的 孕 , 是 从 圣 灵 来 的 。
 • 他 将 要 生 一 个 儿 子 。 你 要 给 他 起 名 叫 耶 稣 。 因 他 要 将 自 己 的 百 姓 从 罪 恶 里 救 出 来 。
 • 这 一 切 的 事 成 就 , 是 要 应 验 主 藉 先 知 所 说 的 话 ,
 • 说 , 必 有 童 女 , 怀 孕 生 子 , 人 要 称 他 的 名 为 以 马 内 利 。 ( 以 马 内 利 翻 出 来 , 就 是 神 与 我 们 同 在
 • 约 瑟 醒 了 , 起 来 , 就 遵 着 主 使 者 的 吩 咐 , 把 妻 子 娶 过 来 。
 • 只 是 没 有 和 他 同 房 , 等 他 生 了 儿 子 , ( 有 古 卷 作 等 他 生 了 头 胎 的 儿 子 ) 就 给 他 起 名 叫 耶 稣 。