Скрыть
1:13
1:14
1:15
Церковнославянский (рус)
[Зач. 1.] Кни́га род­ст­ва́ Иису́са Христа́, Сы́на Дави́дова, Сы́на Авраа́мля.
Авраа́мъ роди́ Исаа́ка. Исаа́къ же роди́ Иа́кова. Иа́ковъ же роди́ Иу́ду и бра́тiю его́.
Иу́да же роди́ Фаре́са и За́ру от­ Ѳама́ры. Фаре́съ же роди́ Есро́ма. Есро́мъ же роди́ Ара́ма.
Ара́мъ же роди́ Аминада́ва. Аминада́въ же роди́ Наассо́на. Наассо́нъ же роди́ Салмо́на.
Салмо́нъ же роди́ воо́за от­ Раха́вы. Воо́зъ же роди́ ови́да от­ ру́ѳы. Ови́дъ же роди́ Иессе́а.
Иессе́й же роди́ Дави́да царя́. Дави́дъ же ца́рь роди́ соломо́на от­ урі́ины.
Соломо́нъ же роди́ ровоа́ма. Ровоа́мъ же роди́ Аві́ю. Аві́а же роди́ а́су.
А́са же роди́ Иосафа́та. Иосафа́тъ же роди́ Иора́ма. Иора́мъ же роди́ Озі́ю.
Озі́а же роди́ Иоаѳа́ма. Иоаѳа́мъ же роди́ Аха́за. Аха́зъ же роди́ езекі́ю.
Езекі́а же роди́ Манассі́ю. Манассі́а же роди́ Амо́на. Амо́нъ же роди́ Иосі́ю.
Иосі́а же роди́ Иехо́нiю и бра́тiю его́, въ преселе́нiе Вавило́нско­е {Ст. 11 въ нѣ́кiихъ гре́ч.: Иосі́а же роди́ Иоаки́ма и бра́тiю его́. Иоаки́мъ же роди́ Иехо́нiю въ преселе́нiе Вавило́нское.}.
По преселе́нiи же Вавило́нстѣмъ, Иехо́нiа роди́ Салаѳі́иля. Салаѳі́иль же роди́ зорова́веля.
Зорова́вель же роди́ Авiу́да. Авiу́дъ же роди́ Елiаки́ма. Елiаки́мъ же роди́ азо́ра.
Азо́ръ же роди́ садо́ка. Садо́къ же роди́ Ахи́ма. Ахи́мъ же роди́ Елiу́да.
Елiу́дъ же роди́ Елеаза́ра. Елеаза́ръ же роди́ Матѳа́на. Матѳа́нъ же роди́ Иа́кова.
Иа́ковъ же роди́ Ио́сифа, му́жа Марі́ина, изъ нея́же роди́ся Иису́съ, глаго́лемый Христо́съ.
Всѣ́хъ же родо́въ от­ Авраа́ма до Дави́да ро́дове четыре­на́­де­ся­те: и от­ Дави́да до преселе́нiя Вавило́нскаго ро́дове четыре­на́­де­ся­те: и от­ преселе́нiя Вавило́нскаго до Христа́ ро́дове четыре­на́­де­ся­те.
[Зач. 2.] Иису́съ Христо́во Рожде­с­т­во́ си́це бѣ́: обруче́н­нѣй бо бы́в­ши Ма́тери его́ Марі́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обрѣ́теся иму́щи во чре́вѣ от­ Ду́ха свя́та.
Ио́сифъ же му́жъ ея́, пра́веденъ сы́й и не хотя́ ея́ обличи́ти, восхотѣ́ та́й пусти́ти ю́.
Сiя́ же ему́ помы́слив­шу, се́, а́нгелъ Госпо́день во снѣ́ яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́довъ, не убо́йся прiя́ти Марiа́мъ жены́ тво­ея́: ро́ждшеебося въ не́й, от­ Ду́ха е́сть свя́та:
роди́тъ же Сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Иису́съ: то́й бо спасе́тъ лю́ди своя́ от­ грѣ́хъ и́хъ.
Сiе́ же все́ бы́сть, да сбу́дет­ся рече́н­ное от­ Го́спода проро́комъ, глаго́лющимъ:
се́, Дѣ́ва во чре́вѣ прiи́метъ и роди́тъ Сы́на, и нареку́тъ и́мя ему́ Емману́илъ, е́же е́сть сказа́емо: съ на́ми Бо́гъ.
Воста́въ же Ио́сифъ от­ сна́, сотвори́ я́коже повелѣ́ ему́ а́нгелъ Госпо́день, и прiя́тъ жену́ свою́,
и не зна́яше ея́, до́ндеже роди́ Сы́на сво­его́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя ему́ Иису́съ.
Синодальный
[Зач. 1.] Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;
Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею;
Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу;
Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;
Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;
Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;
Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;
Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.
Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
[Зач. 2.] Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,
и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.
Таджикский
Насабномаи Исои Масеҳ, Писари Довуд, Писари Иброҳим.
Иброҳим Исҳоқро ба дунё овард; Исҳоқ Яъқубро ба дунё овард; ва Яъқуб Яҳудо ва бародарони ӯро ба дунё овард;
Ва Яҳудо Форас ва Зораҳро аз Томор ба дунё овард; ва Форас Ҳесрӯнро ба дунё овард ; ва Ҳесрӯн Ромро ба дунё овард;
Ва Ром Аминободро ба дунё овард; ва Аминобод Наҳшӯнро ба дунё овард; ва Наҳшӯн Салмӯнро ба дунё овард;
Ва Салмӯн Бӯазро аз Роҳоб ба дунё овард; ва Бӯаз Убидро аз Рут ба дунё овард; Убид Йисойро ба дунё овард;
Ва Йисой подшоҳ Довудро ба дунё овард; ва подшоҳ Довуд Сулаймонро аз зани Уриё ба дунё овард;
Ва Сулаймон Раҳабъомро ба дунё овард; ва Раҳабъом Абиёро ба дунё овард; ва Абиё Осоро ба дунё овард;
Ва Осо Еҳӯшофотро ба дунё овард; ва Еҳӯшофот Еҳӯромро ба дунё овард;ва Еҳӯром Узиёро ба дунё овард;
Ва Узиё Ютомро ба дунё овард; ва Ютом Оҳозро ба дунё овард; ва Оҳоз Ҳизқиёро ба дунё овард;
Ва Ҳизқиё Менашшеро ба дунё овард; ва Менашше Омӯнро ба дунё овард;ва Омӯн Йӯшиёро ба дунё овард;
Ва Йӯшиё Еконё ва бародарони ӯро дар замони ҷалои Бобил ба дунё овард;
Ва баъд аз ҷалои Бобил Еконё Шаалтиилро ба дунё овард; ва Шаалтиил Зарубобилро ба дунё овард;
Ва Зарубобил Абиҳудро ба дунё овард; ва Абиҳуд Элёқимро ба дунё овард; ва Элёқим Озурро ба дунё овард;
Ва Озур Содӯқро ба дунё овард; ва Содӯқ Ёкинро ба дунё овард; ва Ёкин Элиҳудро ба дунё овард;
Ва Элиҳуд Элъозорро ба дунё овард; ва Элъозор Маттонро ба дунё овард; ва Маттон Яъқубро ба дунё оваард;
Ва Яъқуб Юсуфро, шавҳари Марямро ба дунё овард, ва аз Марям Исо таваллуд ёфт, ки Масеҳ номида мешавад.
Пас, ҳамаи наслҳо аз Иброҳим то Довуд чордаҳ насл аст; ва аз Довуд то ҷалои Бобил чордаҳ насл аст; ва аз ҷалои Бобил то Масеҳ чордаҳ насл аст.
Ва мавлуди Исои Масеҳ чунин буд: вақте ки модари Ӯ Марям ба ақди Юсуф даромад, пез аз он ки ҳамбистар шаванд, маълум гардид, ки вай аз Рӯҳи Пок ҳомиладор аст.
Ва шавҳари вай Юсуф, ки марди одил буд ва намехост вайро нангин кунад, ба дили худ гуфт, ки вайро пинҳонӣ ҷавоб дода фиристонам.
Аммо вақте ки ӯ дар чунин андеша буд, фариштаи Худованд дар хоби ӯ зоҳир шуда гуфт: ́Эй Юсуф, писари Довуд! Аз гирифтани зани худ Марям натарс; зеро ки он чи дар вай ба вуҷуд омадааст, аз Рӯҳи Пок аст;
Ва писаре хоҳад зоид, ва ту Ӯро Исо хоҳӣ номид; зеро ки Ӯ қавми Худро аз гуноҳҳошон наҷот хоҳад дод́.
Ва ҳамаи ин воқеъ шуд, то ба амал ояд сухане ки Худованд ба забони пайғамбар гуфтааст:
́Инак, бокирае ҳомила хоҳад шуд ва Писаре хоҳад зоид, ва Ӯро Имонуил хоҳанд номид, ки маънояш ин аст: Худо бо мо́.
Ва Юсуф аз хоб бедор шуда, ончунон рафтор кард, ки фариштаи Худованд ба ӯ фармуда буд, ва зани худро қабул кард.
Ва бо вай ҳамбистар нашуд то даме ки вай Писари нахустини худро зоид, ва Ӯро Исо ном ниҳод.
Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham.
Abraham genuit Isaac, Isaac autem genuit Iacob, Iacob autem genuit Iudam et fratres eius,
Iudas autem genuit Phares et Zara de Thamar, Phares autem genuit Esrom, Esrom autem genuit Aram,
Aram autem genuit Aminadab, Aminadab autem genuit Naasson, Naasson autem genuit Salmon,
Salmon autem genuit Booz de Rahab, Booz autem genuit Obed ex Ruth, Obed autem genuit Iesse,
Iesse autem genuit David regem. David autem genuit Salomonem ex ea, quae fuit Uriae,
Salomon autem genuit Roboam, Roboam autem genuit Abiam, Abia autem genuit Asa,
Asa autem genuit Iosaphat, Iosaphat autem genuit Ioram, Ioram autem genuit Oziam,
Ozias autem genuit Ioatham, Ioatham autem genuit Achaz, Achaz autem genuit Ezechiam,
Ezechias autem genuit Manassen, Manasses autem genuit Amon, Amon autem genuit Iosiam,
Iosias autem genuit Iechoniam et fratres eius in transmigratione Babylonis.
Et post transmigrationem Babylonis Iechonias genuit Salathiel, Salathiel autem genuit Zorobabel,
Zorobabel autem genuit Abiud, Abiud autem genuit Eliachim, Eliachim autem genuit Azor,
Azor autem genuit Sadoc, Sadoc autem genuit Achim, Achim autem genuit Eliud,
Eliud autem genuit Eleazar, Eleazar autem genuit Matthan, Matthan autem genuit Iacob,
Iacob autem genuit Ioseph virum Mariae, de qua natus est Iesus, qui vocatur Christus.
Omnes ergo generationes ab Abraham usque ad David generationes quattuordecim; et a David usque ad transmigrationem Babylonis generationes quattuordecim; et a transmigratione Babylonis usque ad Christum generationes quattuordecim.
Iesu Christi autem generatio sic erat. Cum esset desponsata mater eius Maria Ioseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.
Ioseph autem vir eius, cum esset iustus et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam.
Haec autem eo cogitante, ecce angelus Domini in somnis apparuit ei dicens: «Ioseph fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam. Quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est;
pariet autem filium, et vocabis nomen eius Iesum: ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum».
Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur id, quod dictum est a Domino per prophetam dicentem:
«Ecce, virgo in utero habebit et pariet filium, et vocabunt nomen eius Emmanuel», quod est interpretatum Nobiscum Deus.
Exsurgens autem Ioseph a somno fecit, sicut praecepit ei angelus Domini, et accepit coniugem suam;
et non cognoscebat eam, donec peperit filium, et vocavit nomen eius Iesum.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки