Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • Въ дeнь же т0й и3зшeдъ їи7съ и3з8 д0му, сэдsше при­ м0ри.
 • И# собрaшасz къ немY нар0ди мн0зи, ћкоже є3мY въ корaбль влёзти и3 сёсти: и3 вeсь нар0дъ на брeзэ стоsше.
 • И# гlа и5мъ при1тчами мн0гw, гlz: [(ҐЗа? 50.Ґ)] сE, и3зhде сёzй, да сёетъ:
 • и3 сёющу є3мY, њ1ва пад0ша при­ пути2, и3 пріид0ша пти6цы и3 позобaша |:
 • друг†z же пад0ша на кaмен­ныхъ, и3дёже не и3мёzху земли2 мн0ги, и3 а4біе прозzб0ша, занE не и3мёzху глубины2 земли2:
 • с0лнцу же воз­сіsв­шу при­свsнуша, и3 занE не и3мёzху корeніz, и3зсх0ша:
 • друг†z же пад0ша въ тeрніи, и3 взhде тeрніе и3 подави2 и5хъ:
 • друг†z же пад0ша на земли2 д0брэй и3 даsху пл0дъ, џво ќбw сто2, џво же шестьдесsтъ, џво же три1десzть:
 • и3мёzй ќшы слhшати да слhшитъ.
 • [(ҐЗа? 51.Ґ)] И# при­ступи1в­ше ўчн7цы2 [є3гw2] рек0ша є3мY: почто2 при1тчами гlеши и5мъ;
 • Џнъ же t­вэщaвъ речE и5мъ: ћкw вaмъ дано2 є4сть разумёти т†йны цр\­ст­віz нбcнагw, њ1нэмъ же не дано2 є4сть:
 • и4же бо и4мать, дaст­сz є3мY и3 преизбyдетъ [є3мY]: ґ и4же не и4мать, и3 є4же и4мать, в0змет­сz t­ негw2:
 • сегw2 рaди въ при1тчахъ гlю и5мъ, ћкw ви1дzще не ви1дzтъ, и3 слhшаще не слhшатъ, ни разумёютъ:
 • и3 сбывaет­сz въ ни1хъ прbр0че­с­т­во и3сaіино, глаг0лющее: слyхомъ ўслhшите, и3 не и4мате разумёти: и3 зрsще ќзрите, и3 не и4мате ви1дэти:
 • њтолстё бо сeрдце людjй си1хъ, и3 ўши1ма тsжкw слhшаша, и3 џчи сво­и2 смежи1ша, да не когдA ќзрzтъ nчи1ма, и3 ўши1ма ўслhшатъ, и3 сeрдцемъ ўразумёютъ, и3 њбратsт­сz, и3 и3сцэлю2 и5хъ.
 • В†ша же бlжє1н­на nчесA, ћкw ви1дzтъ, и3 ќши вaши, ћкw слhшатъ:
 • ґми1нь бо гlю вaмъ, ћкw мн0зи прbр0цы и3 првdницы вожделёша ви1дэти, ±же ви1дите, и3 не ви1дэша, и3 слhшати, ±же слhшите, и3 не слhшаша.
 • Вh же ўслhшите при1тчу сёющагw:
 • всsкому слhшащему сл0во цр\­ст­віz и3 не разумэвaющу, при­х0дитъ лукaвый и3 восхищaетъ всёzн­ное въ сeрдцы є3гw2: сіE є4сть, є4же при­ пути2 сёzн­ное.
 • Ґ на кaмени сёzн­ное, сіE є4сть слhшай сл0во и3 а4біе съ рaдостію пріeмлетъ є5:
 • не и4мать же к0рене въ себЁ, но при­врeмененъ є4сть: бhв­ши же печaли и3ли2 гонeнію словесE рaди, а4біе соблажнsет­сz.
 • Ґ сёzн­ное въ тeрніи, сE є4сть слhшай сл0во, и3 печaль вёка сегw2 и3 лeсть богaт­ст­ва подавлsетъ сл0во, и3 без8 плодA бывaетъ.
 • Ґ сёzн­ное на д0брэй земли2, сE є4сть слhшай сл0во и3 разумэвaz: и4же ќбw пл0дъ при­н0ситъ и3 твори1тъ џво сто2, џво же шестьдесsтъ, џво три1десzть.
 • [(ҐЗа? 52.Ґ)] И$ну при1тчу предложи2 и5мъ, гlz: ўпод0бисz цр\­ст­віе нбcное человёку, сёzв­шу д0брое сёмz на селЁ сво­eмъ:
 • спsщымъ же человёкwмъ, пріи1де врaгъ є3гw2 и3 всёz плeвелы посредЁ пшени1цы и3 t­и1де:
 • є3гдa же прозzбE травA и3 пл0дъ сотвори2, тогдA kви1шасz и3 плeвеліе.
 • Пришeдше же раби2 господи1на, рёша є3мY: г0споди, не д0брое ли сёмz сёzлъ є3си2 на селЁ тво­eмъ; t­кyду u5бо и4мать плeвелы;
 • Џнъ же речE и5мъ: врaгъ человёкъ сіE сотвори2. Раби1 же рёша є3мY: х0щеши ли u5бо, да шeдше и3сплевeмъ |;
 • Џнъ же речE [и5мъ]: ни2: да не когдA восторгaюще плeвелы, вост0ргнете кyпнw съ ни1ми [и3] пшени1цу:
 • њстaвите расти2 nбоE кyпнw до жaтвы: и3 во врeмz жaтвы рекY жaтелємъ: собери1те пeрвэе плeвелы и3 свzжи1те и5хъ въ снопы2, ћкw сожещи2 |: ґ пшени1цу собери1те въ жи1тницу мою2.
 • [(ҐЗа? 53.Ґ)] И$ну при1тчу предложи2 и5мъ, гlz: под0бно є4сть цр\­ст­віе нбcное зeрну горyшичну, є4же взeмъ человёкъ всёz на селЁ сво­eмъ,
 • є4же мaлэйше ќбw є4сть t­ всёхъ сёменъ: є3гдa же воз­растeтъ, б0лэе [всёхъ] ѕeлій є4сть и3 бывaетъ дрeво, ћкw пріити2 пти1цамъ небє1снымъ и3 витaти на вётвехъ є3гw2.
 • И$ну при1тчу гlа и5мъ: под0бно є4сть цр\­ст­віе нбcное квaсу, є3г0же взeмши женA скры2 въ сaтэхъ тріeхъ муки2, д0ндеже вскис0ша вс‰.
 • Сі‰ вс‰ гlа їи7съ въ при1тчахъ нар0дwмъ, и3 без8 при1тчи ничес0же гlаше къ ни6мъ:
 • ћкw да сбyдет­сz речeн­ное прbр0комъ, глаг0лющимъ: t­вeрзу въ при1тчахъ ўстA мо‰: t­рhгну сокровє1н­наz t­ сложeніz мjра.
 • ТогдA њстaвль нар0ды, пріи1де въ д0мъ їи7съ. [(ҐЗа? 54.Ґ)] И# при­ступи1ша къ немY ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: скажи2 нaмъ при1тчу плeвєлъ сeлныхъ.
 • Џнъ же t­вэщaвъ речE и5мъ: сёzвый д0брое сёмz є4сть сн7ъ чlвёческій:
 • ґ село2 є4сть мjръ: д0брое же сёмz, сjи сyть сн7ове цр\­ст­віz, ґ плeвеліе сyть сhнове непріsзнен­ніи:
 • ґ врaгъ всёzвый и5хъ є4сть діaволъ: ґ жaтва кончи1на вёка є4сть: ґ жaтєли а4гг7ли сyть.
 • Я$коже u5бо собирaютъ плeвелы и3 nгнeмъ сожигaютъ, тaкw бyдетъ въ скончaніе вёка сегw2:
 • п0слетъ сн7ъ чlвёческій а4гг7лы сво‰, и3 соберyтъ t­ цр\­ст­віz є3гw2 вс‰ соблaзны и3 творsщихъ беззак0ніе
 • и3 ввeргутъ и5хъ въ пeщь џгнен­ну: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ:
 • тогдA првdницы просвэтsт­сz ћкw с0лнце въ цр\­ст­віи nц7A и4хъ. И#мёzй ќшы слhшати да слhшитъ.
 • [(ҐЗа? 55.Ґ)] Пaки под0бно є4сть цр\­ст­віе нбcное сокр0вищу сокровeну на селЁ, є4же њбрётъ человёкъ скры2, и3 t­ рaдости є3гw2 и4детъ, и3 вс‰, є3ли6ка и4мать, продаeтъ, и3 купyетъ село2 то2.
 • Пaки под0бно є4сть цр\­ст­віе нбcное человёку купцY, и4щущу д0брыхъ би1серей,
 • и4же њбрётъ є3ди1нъ многоцёненъ би1серъ, шeдъ продадE вс‰, є3ли6ка и3мsше, и3 купи2 є3го2.
 • Пaки под0бно є4сть цр\­ст­віе нбcное нeводу ввeржену въ м0ре и3 t­ всsкагw р0да собрaв­шу,
 • и4же є3гдA и3сп0лнисz, и3звлек0ша и5 на крaй, и3 сёдше и3збрaша дHбрыz въ сосyды, ґ ѕлы6z и3зверг0ша в0нъ.
 • Тaкw бyдетъ въ скончaніе вёка: и3зhдутъ а4гг7ли, и3 t­лучaтъ ѕлы6z t­ среды2 првdныхъ,
 • и3 ввeргутъ и5хъ въ пeщь џгнен­ную: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ.
 • Гlа и5мъ їи7съ: разумёсте ли сі‰ вс‰; Глаг0лаша є3мY: є4й, гDи.
 • Џнъ же речE и5мъ: сегw2 рaди всsкъ кни1жникъ, научи1всz цр\­ст­вію нбcному, под0бенъ є4сть человёку домови1ту, и4же и3зн0ситъ t­ сокр0вища сво­егw2 нHваz и3 вє1тхаz.
 • [(ҐЗа? 56.Ґ)] И# бhсть, є3гдA скончA їи7съ при6тчи сі‰, прeйде t­тyду.
 • И# при­шeдъ во nтeче­ст­віе своE, ўчa­ше и5хъ на с0нмищи и4хъ, ћкw диви1тисz и5мъ и3 глаг0лати: t­кyду семY премdрость сіS и3 си6лы;
 • не сeй ли є4сть тект0новъ сн7ъ; не мт7и ли є3гw2 нарицaет­сz мр7іaмъ, и3 брaтіz є3гw2 їaкwвъ и3 їwсjй, и3 сjмwнъ и3 їyда;
 • и3 сєстры2 є3гw2 не вс‰ ли въ нaсъ сyть; t­кyду u5бо семY сі‰ вс‰;
 • И# блажнsхусz њ нeмъ. Їи7съ же речE и5мъ: нёсть прbр0къ без8 чeсти, т0кмw во nтeче­ст­віи сво­eмъ и3 въ домY сво­eмъ.
 • И# не сотвори2 тY си1лъ мн0гихъ за невёр­ст­во и4хъ.
 • Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря.
 • И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу.
 • И поучал их много притчами, говоря: [Зач. 50.] вот, вышел сеятель сеять;
 • и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
 • иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока.
 • Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;
 • иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
 • иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.
 • Кто имеет уши слышать, да слышит!
 • [Зач. 51.] И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?
 • Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано,
 • ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет;
 • потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют;
 • и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите,
 • ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их.
 • Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,
 • ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, чтó вы видите, и не видели, и слышать, чтó вы слышите, и не слышали.
 • Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:
 • ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге.
 • А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;
 • но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.
 • А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.
 • Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.
 • [Зач. 52.] Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
 • когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;
 • когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
 • Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
 • Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?
 • Но он сказал: нет – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,
 • оставьте расти вместе тó и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
 • [Зач. 53.] Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем,
 • которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
 • Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.
 • Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им,
 • да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира.
 • Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. ||[Зач. 54.] И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле.
 • Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;
 • поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого;
 • враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.
 • Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:
 • пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,
 • и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;
 • тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!
 • [Зач. 55.] Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает всё, что имеет, и покупает поле то.
 • Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
 • который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее.
 • Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода,
 • который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон.
 • Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных,
 • и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.
 • И спросил их Иисус: поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: тáк, Господи!
 • Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое.
 • [Зач. 56.] И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда.
 • И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы?
 • не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?
 • и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это?
 • И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
 • И не совершил там многих чудес по неверию их.

Расширение Google Chrome для перехода с библейских ссылок на любых сайтах на эту электронную Библию.

Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь