Евангелие от Матфея, 14:33, 28:17-18

 
 • [Зач. 57.] Въ тó врéмя услы́ша И́родъ четвертовлáст­никъ слýхъ Иисýсовъ
 • и речé отрокóмъ сво­и́мъ: сéй éсть Иоáн­нъ крести́тель: тóй воскрéсе от­ мéртвыхъ, и сегó рáди си́лы дѣ́ют­ся о нéмъ.
 • И́родъ бо éмь Иоáн­на, связá егó и всади́ въ темни́цу, Иродiáды рáди жены́ Фили́ппа брáта сво­егó:
 • глагóлаше бо емý Иоáн­нъ: не достóитъ ти́ имѣ́ти ея́.
 • И хотя́щь егó уби́ти, убоя́ся нарóда, занé я́ко прорóка егó имѣ́яху.
 • Дню́ же бы́в­шу рожде­ст­вá И́родова, плясá дщи́ Иродiáдина посредѣ́ и угоди́ И́родови:
 • тѣ́мже и съ кля́твою изречé éй дáти, егóже áще воспрóситъ.
 • Онá же навáждена мáтерiю сво­éю, дáждь ми́, речé, здѣ́ на блю́дѣ главý Иоáн­на крести́теля.
 • И печáленъ бы́сть цáрь: кля́твы же рáди и за воз­лежáщихъ съ ни́мъ, повелѣ́ дáти [éй]
 • и послáвъ усѣ́кну Иоáн­на въ темни́цѣ.
 • И при­­несóша главý егó на блю́дѣ и дáша дѣви́цѣ: и от­несé мáтери сво­éй.
 • И при­­стýпльше ученицы́ егó взя́ша тѣ́ло [егó] и погребóша é: и при­­шéдше воз­вѣсти́ша Иисýсови.
 • И слы́шавъ Иисýсъ отъи́де от­тýду въ корабли́ въ пýсто мѣ́сто еди́нъ {осóбь}: и слы́шав­ше нарóди по нéмъ идóша пѣ́ши от­ градóвъ.
 • [Зач. 58.] И изшéдъ Иисýсъ ви́дѣ мнóгъ нарóдъ, и милосéрдова о ни́хъ, и исцѣли́ недýжныя и́хъ.
 • Пóздѣ же бы́в­шу, при­­ступи́ша къ немý ученицы́ егó, глагóлюще: пýсто éсть мѣ́сто, и чáсъ ужé минý: от­пусти́ нарóды, да шéдше въ вéси кýпятъ брáшна себѣ́.
 • Иисýсъ же речé и́мъ: не трéбуютъ от­ити́: дади́те и́мъ вы́ я́сти.
 • Они́ же глагóлаша емý: не и́мамы здѣ́ тóкмо пя́ть хлѣ́бъ и двѣ́ ры́бѣ.
 • О́нъ же речé: при­­неси́те ми́ и́хъ сѣ́мо.
 • И повелѣ́въ нарóдомъ воз­лещи́ на травѣ́, и прiéмъ пя́ть хлѣ́бъ и óбѣ ры́бѣ, воз­зрѣ́въ на нéбо, благослови́ и преломи́въ дадé ученикóмъ хлѣ́бы, ученицы́ же нарóдомъ.
 • И ядóша вси́ и насы́тишася: и взя́ша избы́тки укрýхъ, два­нá­де­сять кóшя испóлнь:
 • ядýщихъ же бѣ́ мужéй я́ко пя́ть ты́сящъ, рáзвѣ жéнъ и дѣтéй.
 • [Зач. 59.] И áбiе понýди Иисýсъ ученики́ своя́ влѣ́зти въ корáбль и вари́ти егó на óномъ полý {предъити́ емý на о́нъ пóлъ}, дóндеже от­пýститъ нарóды.
 • И от­пусти́въ нарóды, взы́де на горý еди́нъ помоли́тися: пóздѣ же бы́в­шу, еди́нъ бѣ́ тý.
 • Корáбль же бѣ́ посредѣ́ мóря влáяся волнáми: бѣ́ бо проти́венъ вѣ́тръ.
 • Въ четвéртую же стрáжу нóщи и́де къ ни́мъ Иисýсъ, ходя́ по мóрю.
 • И ви́дѣв­ше егó ученицы́ по мóрю ходя́ща, смути́шася, глагóлюще, я́ко при­­зрáкъ éсть: и от­ стрáха возопи́ша.
 • А́бiе же речé и́мъ Иисýсъ, глагóля: дерзáйте: áзъ éсмь, не бóйтеся.
 • Отвѣщáвъ же пéтръ речé: Гóсподи, áще ты́ еси́, повели́ ми прiити́ къ тебѣ́ по водáмъ. О́нъ же речé: прiиди́.
 • И излѣ́зъ изъ корабля́ пéтръ, хождá­ше по водáмъ, прiити́ ко Иисýсови:
 • ви́дя же вѣ́тръ крѣ́покъ, убоя́ся, и начéнъ утопáти, возопи́, глагóля: Гóсподи, спаси́ мя.
 • И áбiе Иисýсъ простéръ рýку, я́тъ егó и глагóла емý: маловѣ́ре, почтó усумнѣ́л­ся еси́?
 • И влѣ́зшема и́ма въ корáбль, престá вѣ́тръ.
 • Сýщiи же въ корабли́ при­­шéдше поклони́шася емý, глагóлюще: во­и́стин­ну Бóжiй Сы́нъ еси́.
 • И прешéдше прiидóша въ зéмлю ген­нисарéѳскую.
 • [Зач. 60.] И познáв­ше егó мýжiе мѣ́ста тогó, послáша во всю́ странý тý, и при­­несóша къ немý вся́ боля́щыя:
 • и моля́ху егó, да тóкмо при­­кóснут­ся вскри́лiю ри́зы егó: и ели́цы при­­коснýшася, спасéни бы́ша.
 • [Зач. 115.] Въ вéчеръ же суббóтный {по вéчери же суббóтнѣмъ}, свитáющи во еди́ну от­ суббóтъ, прiи́де Марíа Магдали́на и другáя Марíа, ви́дѣти грóбъ.
 • И сé, трýсъ бы́сть вéлiй: áнгелъ бо Госпóдень сшéдъ съ небесé, при­­стýпль от­вали́ кáмень от­ двéрiй грóба и сѣдя́ше на нéмъ:
 • бѣ́ же зрáкъ егó я́ко мóлнiя, и одѣя́нiе егó бѣлó я́ко снѣ́гъ.
 • От стрáха же егó сотрясóшася стрегýщiи и бы́ша я́ко мéртви.
 • Отвѣщáвъ же áнгелъ речé женáмъ: не бóйтеся вы́: вѣ́мъ бо, я́ко Иисýса распя́таго и́щете:
 • нѣ́сть здѣ́: востá бо, я́коже речé: прiиди́те, ви́дите мѣ́сто, идѣ́же лежá Госпóдь,
 • и скóро шéдшѣ рцы́те ученикóмъ егó, я́ко востá от­ мéртвыхъ и сé, варя́етъ вы́ въ Галилéи: тáмо егó ýзрите: сé, рѣ́хъ вáмъ.
 • И изшéдшѣ скóро от­ грóба со стрáхомъ и рáдостiю вéлiею, текóстѣ воз­вѣсти́ти ученикóмъ егó.
 • Егдá же идя́стѣ воз­вѣсти́ти ученикóмъ егó, и сé, Иисýсъ срѣ́те я́, глагóля: рáдуйтеся. Онѣ́ же при­­стýпльшѣ я́стѣся за нóзѣ егó и поклони́стѣся емý.
 • Тогдá глагóла и́ма Иисýсъ: не бóйтеся: иди́те, воз­вѣсти́те брáтiи мо­éй, да и́дутъ въ Галилéю, и тý мя́ ви́дятъ.
 • Идýщема же и́ма, сé, нѣ́цыи от­ кустодíи при­­шéдше во грáдъ, воз­вѣсти́ша архiерéомъ вся́ бы́в­шая.
 • И собрáв­шеся со стáрцы, совѣ́тъ сотвори́ша, срéбреники довóлны дáша вóиномъ,
 • глагóлюще: рцы́те, я́ко ученицы́ егó нóщiю при­­шéдше украдóша егó, нáмъ спя́щымъ:
 • и áще сié услы́шано бýдетъ у игéмона, мы́ утоли́мъ егó и вáсъ безпечáльны сотвори́мъ.
 • Они́ же прiéмше срéбреники, сотвори́ша, я́коже научéни бы́ша. И промчéся слóво сié во Иудéехъ дáже до сегó днé.
 • [Зач. 116.] Еди́нiи же ­нá­де­ся­те ученицы́ идóша въ Галилéю, въ гóру, áможе повелѣ́ и́мъ Иисýсъ:
 • и ви́дѣв­ше егó, поклони́шася емý: óви же усумнѣ́шася.
 • И при­­стýпль Иисýсъ, речé и́мъ, глагóля: дадéся ми́ вся́ка влáсть на небеси́ и на земли́:
 • шéдше ýбо научи́те вся́ язы́ки, крéстя́ще и́хъ во и́мя Отцá и Сы́на и Святáго Дýха,
 • учáще и́хъ блюсти́ вся́, ели́ка заповѣ́дахъ вáмъ: и сé, áзъ съ вáми éсмь во вся́ дни́ до скончáнiя вѣ́ка. Ами́нь.
  >
  Конéцъ éже от­ Матѳéа святáго евáнгелiа: и́мать въ себѣ́ глáвъ 28, зачáлъ же церкóвныхъ 116.
 • [Зач. 57.] В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе
 • и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
 • Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
 • потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.
 • И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.
 • Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,
 • посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.
 • Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
 • И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,
 • и послал отсечь Иоанну голову в темнице.
 • И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.
 • Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.
 • И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.
 • [Зач. 58.] И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
 • Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
 • Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
 • Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
 • Он сказал: принесите их Мне сюда.
 • И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
 • И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
 • а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
 • [Зач. 59.] И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
 • И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
 • А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
 • В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
 • И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
 • Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
 • Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
 • Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
 • но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
 • Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
 • И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
 • Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
 • И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
 • [Зач. 60.] Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,
 • и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.
 • [Зач. 115.] По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.
 • И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;
 • вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег;
 • устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые;
 • Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого;
 • Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь,
 • и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.
 • И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его.
 • Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.
 • Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.
 • Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем.
 • И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам,
 • и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали;
 • и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим.
 • Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.
 • [Зач. 116.] Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,
 • и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились.
 • И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
 • Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
 • уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта