Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • И по дне́хъ шести́хъ поя́тъ Иису́съ Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на бра́та его́, и воз­веде́ и́хъ на гору́ высоку́ еди́ны,
 • и преобрази́ся предъ ни́ми: и просвѣти́ся лице́ его́ я́ко со́лнце, ри́зы же его́ бы́ша бѣлы́ я́ко свѣ́тъ.
 • И се́, яви́стася и́мъ Моисе́й и илiа́, съ ни́мъ глаго́люща.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ рече́ [ко] Иису́сови: Го́споди, добро́ е́сть на́мъ здѣ́ бы́ти: а́ще хо́щеши, сотвори́мъ здѣ́ три́ сѣ́ни, тебѣ́ еди́ну, и Моисе́ови еди́ну, и еди́ну илiи́.
 • Еще́ [же] ему́ глаго́лющу, се́, о́блакъ свѣ́телъ осѣни́ и́хъ: и се́, гла́съ изъ о́блака глаго́ля: се́й е́сть Сы́нъ мо́й воз­лю́блен­ный, о не́мже благоволи́хъ: того́ послу́шайте.
 • И слы́шав­ше ученицы́ падо́ша ни́цы и убоя́шася зѣло́.
 • И при­­сту́пль Иису́съ при­­косну́ся и́хъ и рече́: воста́ните и не бо́йтеся.
 • Возве́дше же о́чи сво­и́, ни кого́же ви́дѣша, то́кмо Иису́са еди́наго.
 • И сходя́щымъ и́мъ съ горы́, заповѣ́да и́мъ Иису́съ, глаго́ля: ни кому́же повѣ́дите видѣ́нiя, до́ндеже Сы́нъ человѣ́ческiй изъ ме́ртвыхъ воскре́снетъ.
 • [Зач. 71.] И вопроси́ша его́ ученицы́ его́, глаго́люще: что́ у́бо кни́жницы глаго́лютъ, я́ко илiи́ подоба́етъ прiити́ пре́жде?
 • Иису́съ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: илiа́ у́бо прiи́детъ пре́жде и устро́итъ вся́:
 • глаго́лю же ва́мъ, я́ко илiа́ уже́ прiи́де, и не позна́ша его́, но сотвори́ша о не́мъ, ели́ка восхотѣ́ша: та́ко и Сы́нъ человѣ́ческiй и́мать пострада́ти от­ ни́хъ.
 • Тогда́ разумѣ́ша ученицы́, я́ко о Иоа́н­нѣ крести́тели рече́ и́мъ.
 • [Зач. 72.] И при­­ше́дшымъ и́мъ къ наро́ду, при­­ступи́ къ нему́ человѣ́къ, кла́няяся ему́
 • и глаго́ля: Го́споди, поми́луй сы́на мо­его́, я́ко на но́вы ме́сяцы бѣсну́ет­ся и злѣ́ стра́ждетъ: мно́жицею бо па́даетъ во о́гнь и мно́жицею въ во́ду:
 • и при­­ведо́хъ его́ ко ученико́мъ тво­и́мъ, и не воз­мого́ша его́ исцѣли́ти.
 • Отвѣща́въ же Иису́съ рече́: о, ро́де невѣ́рный и развраще́н­ный, доко́лѣ бу́ду съ ва́ми? доко́лѣ терплю́ ва́мъ? при­­веди́те ми́ его́ сѣ́мо.
 • И запрети́ ему́ Иису́съ, и изы́де изъ него́ бѣ́съ: и исцѣлѣ́ о́трокъ от­ часа́ того́.
 • Тогда́ при­­сту́пльше ученицы́ ко Иису́су на еди́нѣ, рѣ́ша: почто́ мы́ не воз­мого́хомъ изгна́ти его́?
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: за невѣ́р­ст­вiе ва́­ше: ами́нь бо глаго́лю ва́мъ: а́ще и́мате вѣ́ру я́ко зе́рно гору́шно, рече́те горѣ́ се́й: прейди́ от­сю́ду та́мо, и пре́йдетъ: и ничто́же невоз­мо́жно бу́детъ ва́мъ:
 • се́й же ро́дъ не исхо́дитъ, то́кмо моли́твою и посто́мъ.
 • Живу́щымъ же и́мъ въ Галиле́и, рече́ и́мъ Иису́съ: пре́данъ и́мать бы́ти Сы́нъ человѣ́ческiй въ ру́цѣ человѣ́комъ,
 • и убiю́тъ его́, и въ тре́тiй де́нь воста́нетъ. И ско́рбни бы́ша зѣло́.
 • [Зач. 73.] Прише́дшымъ же и́мъ въ капернау́мъ, при­­ступи́ша прiе́млющiи дидра́хмы къ Петро́ви и рѣ́ша: учи́тель ва́шъ не да́стъ ли дидра́хмы?
 • Глаго́ля: е́й. И егда́ вни́де въ до́мъ, предвари́ его́ Иису́съ, глаго́ля: что́ ти мни́т­ся, Си́моне? ца́рiе зе́мстiи от­ кі́ихъ прiе́млютъ да́ни или́ кинсо́нъ? от­ сво­и́хъ ли сыно́въ, или́ от­ чужи́хъ?
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: от­ чужи́хъ. Рече́ ему́ Иису́съ: у́бо свобо́дни су́ть сы́нове:
 • но да не соблазни́мъ и́хъ, ше́дъ на мо́ре, ве́рзи у́дицу, и, ю́же пре́жде и́меши ры́бу, воз­ми́: и от­ве́рзъ уста́ е́й, обря́щеши стати́ръ: то́й взе́мъ да́ждь и́мъ за мя́ и за ся́.
 • [Зач. 70.] По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,
 • и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
 • И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
 • При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.
 • Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
 • И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
 • Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.
 • Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.
 • И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
 • [Зач. 71.] И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?
 • Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё;
 • но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; та́к и Сын Человеческий пострадает от них.
 • Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.
 • [Зач. 72.] Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
 • сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду,
 • я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.
 • Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
 • И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
 • Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
 • Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;
 • сей же род изгоняется только молитвою и постом.
 • Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие,
 • и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.
 • [Зач. 73.] Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм* и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? //*Две драхмы – определенная дань на храм.
 • Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних?
 • Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны;
 • но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир*; возьми его и отдай им за Меня и за себя. //*Четыре драхмы.
 • 过 了 六 天 , 耶 稣 带 着 彼 得 , 雅 各 , 和 雅 各 的 兄 弟 约 翰 , 暗 暗 的 上 了 高 山 。
 • 就 在 他 们 面 前 变 了 形 像 。 脸 面 明 亮 如 日 头 , 衣 裳 洁 白 如 光 。
 • 忽 然 有 摩 西 , 以 利 亚 , 向 他 们 显 现 , 同 耶 稣 说 话 。
 • 彼 得 对 耶 稣 说 , 主 阿 , 我 们 在 这 里 真 好 。 你 若 愿 意 , 我 就 在 这 里 搭 三 座 棚 , 一 座 为 你 , 一 座 为 摩 西 , 一 座 为 以 利 亚 。
 • 说 话 之 间 , 忽 然 有 一 朵 光 明 的 云 彩 遮 盖 他 们 。 且 有 声 音 从 云 彩 里 出 来 说 , 这 是 我 的 爱 子 , 我 所 喜 悦 的 。 你 们 要 听 他 。
 • 门 徒 听 见 , 就 俯 伏 在 地 , 极 其 害 怕 。
 • 耶 稣 进 前 来 , 摸 他 们 说 , 起 来 , 不 要 害 怕 。
 • 他 们 举 目 不 见 一 人 , 只 见 耶 稣 在 那 里 。
 • 下 山 的 时 候 , 耶 稣 吩 咐 他 们 说 , 人 子 还 没 有 从 死 里 复 活 , 你 们 不 要 将 所 看 见 的 告 诉 人 。
 • 门 徒 问 耶 稣 说 , 文 士 为 什 么 说 , 以 利 亚 必 须 先 来 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 以 利 亚 固 然 先 来 , 并 要 复 兴 万 事 。
 • 只 是 我 告 诉 你 们 , 以 利 亚 已 经 来 了 , 人 却 不 认 识 他 , 竟 任 意 待 他 。 人 子 也 将 要 这 样 受 他 们 的 害 。
 • 门 徒 这 才 明 白 耶 稣 所 说 的 , 是 指 着 施 洗 的 约 翰 。
 • 耶 稣 和 门 徒 到 了 众 人 那 里 , 有 一 个 人 来 见 耶 稣 , 跪 下 , 说 ,
 • 主 阿 , 怜 悯 我 的 儿 子 。 他 害 癫 痫 的 病 很 苦 , 屡 次 跌 在 火 里 , 屡 次 跌 在 水 里 。
 • 我 带 他 到 你 门 徒 那 里 , 他 们 却 不 能 医 治 他 。
 • 耶 稣 说 , 嗳 , 这 又 不 信 又 悖 谬 的 世 代 阿 , 我 在 你 们 这 里 要 到 几 时 呢 。 我 忍 耐 你 们 要 到 几 时 呢 。 把 他 带 到 我 这 里 来 吧 。
 • 耶 稣 斥 责 那 鬼 , 鬼 就 出 来 。 从 此 孩 子 就 痊 愈 了 。
 • 门 徒 暗 暗 的 到 耶 稣 跟 前 说 , 我 们 为 什 么 不 能 赶 出 那 鬼 呢 。
 • 耶 稣 说 , 是 因 你 们 的 信 心 小 。 我 实 在 告 诉 你 们 , 你 们 若 有 信 心 像 一 粒 芥 菜 种 , 就 是 对 这 座 山 说 , 你 从 这 边 挪 到 那 边 , 他 也 必 挪 去 。 并 且 你 们 没 有 一 件 不 能 作 的 事 了 。
 • 至 于 这 一 类 的 鬼 , 若 不 祷 告 禁 食 , 他 就 不 出 来 。 ( 或 作 不 能 赶 他 出 来 )
 • 他 们 还 住 在 加 利 利 的 时 候 , 耶 稣 对 门 徒 说 , 人 子 将 要 被 交 在 人 手 里 。
 • 他 们 要 杀 害 他 , 第 三 日 他 要 复 活 。 门 徒 就 大 大 的 忧 愁 。
 • 到 了 迦 百 农 , 有 收 丁 税 的 人 来 见 彼 得 说 , 你 们 的 先 生 不 纳 丁 税 麽 。 ( 丁 税 约 有 半 块 钱 )
 • 彼 得 说 , 纳 。 他 进 了 屋 子 , 耶 稣 先 向 他 说 , 西 门 , 你 的 意 思 如 何 。 世 上 的 君 王 , 向 谁 徵 收 关 税 丁 税 。 是 向 自 己 的 儿 子 呢 , 是 向 外 人 呢 。
 • 彼 得 说 , 是 向 外 人 。 耶 稣 说 , 既 然 如 此 , 儿 子 就 可 以 免 税 了 。
 • 但 恐 怕 触 犯 他 们 , ( 触 犯 原 文 作 绊 倒 ) 你 且 往 海 边 去 钓 鱼 , 把 先 钓 上 来 的 鱼 拿 起 来 , 开 了 他 的 口 , 必 得 一 块 钱 , 可 以 拿 去 给 他 们 , 作 你 我 的 税 银 。