Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • И по дне́хъ шести́хъ поя́тъ Иису́съ Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на бра́та его́, и воз­веде́ и́хъ на гору́ высоку́ еди́ны,
 • и преобрази́ся предъ ни́ми: и просвѣти́ся лице́ его́ я́ко со́лнце, ри́зы же его́ бы́ша бѣлы́ я́ко свѣ́тъ.
 • И се́, яви́стася и́мъ Моисе́й и илiа́, съ ни́мъ глаго́люща.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ рече́ [ко] Иису́сови: Го́споди, добро́ е́сть на́мъ здѣ́ бы́ти: а́ще хо́щеши, сотвори́мъ здѣ́ три́ сѣ́ни, тебѣ́ еди́ну, и Моисе́ови еди́ну, и еди́ну илiи́.
 • Еще́ [же] ему́ глаго́лющу, се́, о́блакъ свѣ́телъ осѣни́ и́хъ: и се́, гла́съ изъ о́блака глаго́ля: се́й е́сть Сы́нъ мо́й воз­лю́блен­ный, о не́мже благоволи́хъ: того́ послу́шайте.
 • И слы́шав­ше ученицы́ падо́ша ни́цы и убоя́шася зѣло́.
 • И при­­сту́пль Иису́съ при­­косну́ся и́хъ и рече́: воста́ните и не бо́йтеся.
 • Возве́дше же о́чи сво­и́, ни кого́же ви́дѣша, то́кмо Иису́са еди́наго.
 • И сходя́щымъ и́мъ съ горы́, заповѣ́да и́мъ Иису́съ, глаго́ля: ни кому́же повѣ́дите видѣ́нiя, до́ндеже Сы́нъ человѣ́ческiй изъ ме́ртвыхъ воскре́снетъ.
 • [Зач. 71.] И вопроси́ша его́ ученицы́ его́, глаго́люще: что́ у́бо кни́жницы глаго́лютъ, я́ко илiи́ подоба́етъ прiити́ пре́жде?
 • Иису́съ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: илiа́ у́бо прiи́детъ пре́жде и устро́итъ вся́:
 • глаго́лю же ва́мъ, я́ко илiа́ уже́ прiи́де, и не позна́ша его́, но сотвори́ша о не́мъ, ели́ка восхотѣ́ша: та́ко и Сы́нъ человѣ́ческiй и́мать пострада́ти от­ ни́хъ.
 • Тогда́ разумѣ́ша ученицы́, я́ко о Иоа́н­нѣ крести́тели рече́ и́мъ.
 • [Зач. 72.] И при­­ше́дшымъ и́мъ къ наро́ду, при­­ступи́ къ нему́ человѣ́къ, кла́няяся ему́
 • и глаго́ля: Го́споди, поми́луй сы́на мо­его́, я́ко на но́вы ме́сяцы бѣсну́ет­ся и злѣ́ стра́ждетъ: мно́жицею бо па́даетъ во о́гнь и мно́жицею въ во́ду:
 • и при­­ведо́хъ его́ ко ученико́мъ тво­и́мъ, и не воз­мого́ша его́ исцѣли́ти.
 • Отвѣща́въ же Иису́съ рече́: о, ро́де невѣ́рный и развраще́н­ный, доко́лѣ бу́ду съ ва́ми? доко́лѣ терплю́ ва́мъ? при­­веди́те ми́ его́ сѣ́мо.
 • И запрети́ ему́ Иису́съ, и изы́де изъ него́ бѣ́съ: и исцѣлѣ́ о́трокъ от­ часа́ того́.
 • Тогда́ при­­сту́пльше ученицы́ ко Иису́су на еди́нѣ, рѣ́ша: почто́ мы́ не воз­мого́хомъ изгна́ти его́?
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: за невѣ́р­ст­вiе ва́­ше: ами́нь бо глаго́лю ва́мъ: а́ще и́мате вѣ́ру я́ко зе́рно гору́шно, рече́те горѣ́ се́й: прейди́ от­сю́ду та́мо, и пре́йдетъ: и ничто́же невоз­мо́жно бу́детъ ва́мъ:
 • се́й же ро́дъ не исхо́дитъ, то́кмо моли́твою и посто́мъ.
 • Живу́щымъ же и́мъ въ Галиле́и, рече́ и́мъ Иису́съ: пре́данъ и́мать бы́ти Сы́нъ человѣ́ческiй въ ру́цѣ человѣ́комъ,
 • и убiю́тъ его́, и въ тре́тiй де́нь воста́нетъ. И ско́рбни бы́ша зѣло́.
 • [Зач. 73.] Прише́дшымъ же и́мъ въ капернау́мъ, при­­ступи́ша прiе́млющiи дидра́хмы къ Петро́ви и рѣ́ша: учи́тель ва́шъ не да́стъ ли дидра́хмы?
 • Глаго́ля: е́й. И егда́ вни́де въ до́мъ, предвари́ его́ Иису́съ, глаго́ля: что́ ти мни́т­ся, Си́моне? ца́рiе зе́мстiи от­ кі́ихъ прiе́млютъ да́ни или́ кинсо́нъ? от­ сво­и́хъ ли сыно́въ, или́ от­ чужи́хъ?
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: от­ чужи́хъ. Рече́ ему́ Иису́съ: у́бо свобо́дни су́ть сы́нове:
 • но да не соблазни́мъ и́хъ, ше́дъ на мо́ре, ве́рзи у́дицу, и, ю́же пре́жде и́меши ры́бу, воз­ми́: и от­ве́рзъ уста́ е́й, обря́щеши стати́ръ: то́й взе́мъ да́ждь и́мъ за мя́ и за ся́.
 • [Зач. 70.] По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,
 • и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
 • И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
 • При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.
 • Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
 • И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
 • Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.
 • Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.
 • И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
 • [Зач. 71.] И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?
 • Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё;
 • но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; та́к и Сын Человеческий пострадает от них.
 • Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.
 • [Зач. 72.] Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
 • сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду,
 • я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.
 • Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
 • И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
 • Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
 • Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;
 • сей же род изгоняется только молитвою и постом.
 • Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие,
 • и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.
 • [Зач. 73.] Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм* и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? //*Две драхмы – определенная дань на храм.
 • Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних?
 • Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны;
 • но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир*; возьми его и отдай им за Меня и за себя. //*Четыре драхмы.
 • Алты кєн љткљндљн кийин, Ыйса Петирди, Жакыпты жана анын бир тууганы Жаканды ээрчитип, бир бийик тоого чыкты.
 • Ошол жерде алардын кљз алдында Ыйсанын кљрєнєшє љзгљрєлдє: Анын жєзє кєндљй жаркырап, кийими аппак болуп калды.
 • Анан аларга Ыйса менен сєйлљшєп жаткан Муса менен Илияс кљрєндє.
 • Ошондо Петир Ыйсага мындай деди: «Тењир! Бул жерде болгонубуз жакшы экен. Эгерде кааласањ, бул жерге єч алачык тургузалы: Сага бирди, Мусага бирди, Илияска бирди».
 • Петир сєйлљп жаткан учурда, жаркыраган бир булут аларды каптап калды. Анан булут ичинен «Бул Менин сєйєктєє Уулум, Мен Ага ыраазымын. Аны уккула!» деген єн чыкты.
 • Муну укканда, шакирттер коркуп кетишип, жєзтљмљндљп жыгылышты.
 • Ыйса аларга жакын келип, колун тийгизип: «Тургула, коркпогула!» – деди.
 • Алар баштарын кљтљрєп, Ыйсадан башка эч кимди кљрєшкљн жок.
 • Тоодон тєшєп келе жатышканда, Ыйса аларга: «Адам Уулу љлєп, кайра тирилгенге чейин, бул кљрєнєш жљнєндљ эч кимге айтпагыла», – деди.
 • Шакирттери Андан: «Эмне єчєн мыйзам окутуучулар: “Илияс пайгамбар Машайактан мурун келиши керек”, – деп айтышат?» – деп сурашты.
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Туура, адегенде Илияс келип, бардык нерсени љз ордуна коюшу керек.
 • Бирок силерге айтып коёюн, Илияс келген. Бирок аны таанышпай, ага ойлоруна келгендей мамиле кылышты. Ошол сыяктуу эле Адам Уулу да алардын колунан азап чегет».
 • Ошондо шакирттер Анын чљмєлдєрєєчє Жакан жљнєндљ айтып жатканын тєшєнєштє.
 • Алар элдин арасына келишкенде, бир адам Ыйсанын алдына келип, чљгљлљп:
 • «Тењир! Менин уулума ырайым кыла кљр! Анын элирмеси бар, аябай кыйналат. Бирде отко, бирде сууга боюн таштап жиберет.
 • Аны Сенин шакирттериње алып келсем, алар айыктыра албай коюшту», – деди.
 • Ошондо Ыйса: «Оо ишенимсиз, бузулган муун! Качанга чейин силер менен болом? Качанга чейин силерге чыдайм? Баланы бул жерге, Мага алып келгиле», – деди.
 • Ыйса буйрук берери менен, баладан жин чыгып кетти. Бала ошол замат айыгып калды.
 • Ыйса жалгыз калганда, шакирттер келип: «Эмне єчєн биз жинди кууп чыгара албай койдук?», – деп сурашты.
 • Ыйса аларга: «Ишенимињердин аздыгынан улам! Силерге чындыкты айтып коёюн, эгерде силердин сары кычы данындай эле ишенимињер болсо, бул тоого: “Бул жерден тиги жерге жыл”, – десењер, ал жылат. Силер єчєн мємкєн болбогон эч нерсе болбойт.
 • Жиндерди сыйынуу жана орозо менен гана кууп чыгарууга болот», – деди.
 • Галилеяда жєрєшкљн кезде, Ыйса аларга: «Адам Уулун адамдардын колуна салып беришет.
 • Аны љлтєрєшљт. Бирок Ал єчєнчє кєнє тирилет», – деди. Шакирттер буга абдан капа болушту.
 • Капернаумга келишкенде, дидрахма жыйнаган салык жыйноочулар Петирге келип: «Силердин Устатыњар дидрахма береби?» – деп сурашты.
 • «Берет», – деп жооп берип, Петир єйгљ кирди. Ал эч нерсе айта электе эле, Ыйса андан: «Кандай деп ойлойсуњ, Шымон, бул дєйнљдљгє падышалар алык-салыкты кимден алышат: љз уулдарынанбы же бљтљн кишилерденби?» – деп сурады.
 • «Бљтљн кишилерден», – деди Петир. Ыйса ага: «Демек, уулдары салык тљлљшпљйт экен да.
 • Бирок салык жыйноочулар кыжырланбашы єчєн, кљлгљ барып, кайырмак сал. Кармаган биринчи балыгыњды тартып алып, оозун ачсањ, статирди кљрљсєњ. Аны алып, экљљбєз єчєн берип кой», – деди.