Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 1.] Кни́га род­ст­ва́ Иису́са Христа́, Сы́на Дави́дова, Сы́на Авраа́мля.
 • Авраа́мъ роди́ Исаа́ка. Исаа́къ же роди́ Иа́кова. Иа́ковъ же роди́ Иу́ду и бра́тiю его́.
 • Иу́да же роди́ Фаре́са и За́ру от­ Ѳама́ры. Фаре́съ же роди́ Есро́ма. Есро́мъ же роди́ Ара́ма.
 • Ара́мъ же роди́ Аминада́ва. Аминада́въ же роди́ Наассо́на. Наассо́нъ же роди́ Салмо́на.
 • Салмо́нъ же роди́ воо́за от­ Раха́вы. Воо́зъ же роди́ ови́да от­ ру́ѳы. Ови́дъ же роди́ Иессе́а.
 • Иессе́й же роди́ Дави́да царя́. Дави́дъ же ца́рь роди́ соломо́на от­ урі́ины.
 • Соломо́нъ же роди́ ровоа́ма. Ровоа́мъ же роди́ Аві́ю. Аві́а же роди́ а́су.
 • А́са же роди́ Иосафа́та. Иосафа́тъ же роди́ Иора́ма. Иора́мъ же роди́ Озі́ю.
 • Озі́а же роди́ Иоаѳа́ма. Иоаѳа́мъ же роди́ Аха́за. Аха́зъ же роди́ езекі́ю.
 • Езекі́а же роди́ Манассі́ю. Манассі́а же роди́ Амо́на. Амо́нъ же роди́ Иосі́ю.
 • Иосі́а же роди́ Иехо́нiю и бра́тiю его́, въ преселе́нiе Вавило́нско­е {Ст. 11 въ нѣ́кiихъ гре́ч.: Иосі́а же роди́ Иоаки́ма и бра́тiю его́. Иоаки́мъ же роди́ Иехо́нiю въ преселе́нiе Вавило́нское.}.
 • По преселе́нiи же Вавило́нстѣмъ, Иехо́нiа роди́ Салаѳі́иля. Салаѳі́иль же роди́ зорова́веля.
 • Зорова́вель же роди́ Авiу́да. Авiу́дъ же роди́ Елiаки́ма. Елiаки́мъ же роди́ азо́ра.
 • Азо́ръ же роди́ садо́ка. Садо́къ же роди́ Ахи́ма. Ахи́мъ же роди́ Елiу́да.
 • Елiу́дъ же роди́ Елеаза́ра. Елеаза́ръ же роди́ Матѳа́на. Матѳа́нъ же роди́ Иа́кова.
 • Иа́ковъ же роди́ Ио́сифа, му́жа Марі́ина, изъ нея́же роди́ся Иису́съ, глаго́лемый Христо́съ.
 • Всѣ́хъ же родо́въ от­ Авраа́ма до Дави́да ро́дове четыре­на́­де­ся­те: и от­ Дави́да до преселе́нiя Вавило́нскаго ро́дове четыре­на́­де­ся­те: и от­ преселе́нiя Вавило́нскаго до Христа́ ро́дове четыре­на́­де­ся­те.
 • [Зач. 2.] Иису́съ Христо́во Рожде­с­т­во́ си́це бѣ́: обруче́н­нѣй бо бы́в­ши Ма́тери его́ Марі́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обрѣ́теся иму́щи во чре́вѣ от­ Ду́ха свя́та.
 • Ио́сифъ же му́жъ ея́, пра́веденъ сы́й и не хотя́ ея́ обличи́ти, восхотѣ́ та́й пусти́ти ю́.
 • Сiя́ же ему́ помы́слив­шу, се́, а́нгелъ Госпо́день во снѣ́ яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́довъ, не убо́йся прiя́ти Марiа́мъ жены́ тво­ея́: ро́ждшеебося въ не́й, от­ Ду́ха е́сть свя́та:
 • роди́тъ же Сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Иису́съ: то́й бо спасе́тъ лю́ди своя́ от­ грѣ́хъ и́хъ.
 • Сiе́ же все́ бы́сть, да сбу́дет­ся рече́н­ное от­ Го́спода проро́комъ, глаго́лющимъ:
 • се́, Дѣ́ва во чре́вѣ прiи́метъ и роди́тъ Сы́на, и нареку́тъ и́мя ему́ Емману́илъ, е́же е́сть сказа́емо: съ на́ми Бо́гъ.
 • Воста́въ же Ио́сифъ от­ сна́, сотвори́ я́коже повелѣ́ ему́ а́нгелъ Госпо́день, и прiя́тъ жену́ свою́,
 • и не зна́яше ея́, до́ндеже роди́ Сы́на сво­его́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя ему́ Иису́съ.
 • [Зач. 1.] Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
 • Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
 • Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
 • Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;
 • Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
 • Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею;
 • Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу;
 • Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
 • Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
 • Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;
 • Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
 • По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;
 • Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;
 • Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
 • Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;
 • Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.
 • Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
 • [Зач. 2.] Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
 • Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
 • Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
 • родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
 • А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
 • се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
 • Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,
 • и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.
 • Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham:
 • Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos.
 • Judá engendró, de Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram.
 • Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón.
 • Salmón engendró, de Rahab, a Booz, Booz engendró, de Rut, a Obed, y Obed a Isaí.
 • Isaí engendró al rey David.

  El rey David engendró, de la que fue mujer de Urías, a Salomón.

 • Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa.
 • Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías.
 • Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías.
 • Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías.
 • Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia.
 • Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel.
 • Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor.
 • Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud.
 • Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob.
 • Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
 • De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce.

 • El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos se halló que había concebido del Espíritu Santo.
 • José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
 • Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
 • Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.»
 • Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta:

 • «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo
  y le pondrás por nombre Emanuel»

  (que significa: «Dios con nosotros»).

 • Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
 • Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. •  Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham.
 •  Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères;
 •  Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra Esrom; Esrom engendra Aram;
 •  Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra Naasson; Naasson engendra Salmon;
 •  Salmon engendra Boaz de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth;
 •  Obed engendra Isaï; Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urie;
 •  Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa;
 •  Asa engendra Josaphat; Josaphat engendra Joram; Joram engendra Ozias;
 •  Ozias engendra Joatham; Joatham engendra Achaz; Achaz engendra Ézéchias;
 •  Ézéchias engendra Manassé; Manassé engendra Amon; Amon engendra Josias;
 •  Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone.
 •  Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Salathiel engendra Zorobabel;
 •  Zorobabel engendra Abiud; Abiud engendra Éliakim; Éliakim engendra Azor;
 •  Azor engendra Sadok; Sadok engendra Achim; Achim engendra Éliud;
 •  Éliud engendra Éléazar; Éléazar engendra Matthan; Matthan engendra Jacob;
 •  Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
 •  Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ.
 •  Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.
 •  Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
 •  Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit;
 •  elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
 •  Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète:
 •  Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
 •  Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui.
 •  Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.