Евангелие от Матфея, 26:40-75, 27:1-2

 
 • И# бhсть, є3гдA скончA їи7съ вс‰ словесA сі‰, речE ўчн7кHмъ сво­и6мъ:
 • вёсте, ћкw по двою2 дню6 пaсха бyдетъ, и3 сн7ъ чlвёческій прeданъ бyдетъ на пропsтіе.
 • ТогдA собрaшасz ґрхіерeє и3 кни1жницы и3 стaрцы людстjи во дв0ръ ґрхіерeовъ, глаг0лемагw каіaфы,
 • и3 совэщaша, да їи7са лeстію и4мутъ и3 ўбію1тъ:
 • глаг0лаху же: но не въ прaздникъ, да не молвA бyдетъ въ лю1дехъ.
 • [(ҐЗа? 108.Ґ)] Їи7су же бhв­шу въ виfaніи, въ домY сjмwна прокажeн­нагw,
 • при­ступи2 къ немY женA, стклsницу мЂра и3мyщи многоцён­нагw, и3 воз­ливa­ше на главY є3гw2 воз­лежaща.
 • Ви1дэв­ше же ўчн7цы2 є3гw2 негодовaша, глаг0люще: чесw2 рaди ги1бель сіS [бhсть];
 • можa­ше бо сіE мЂро продано2 бhти на мн0зэ и3 дaтисz ни1щымъ.
 • Разумёвъ же їи7съ речE и5мъ: что2 труждaете женY; дёло бо добро2 содёла њ мнЁ:
 • всегдa бо ни1щыz и4мате съ соб0ю, менє1 же не всегдA и4мате:
 • воз­ліsв­ши бо сіS мЂро сіE на тёло моE, на погребeніе мS сотвори2:
 • ґми1нь гlю вaмъ: и3дёже а4ще проповёдано бyдетъ є3ђліе сіE во всeмъ мjрэ, речeт­сz и3 є4же сотвори2 сіS, въ пaмzть є3S.
 • ТогдA шeдъ є3ди1нъ t­ nбою­нa­де­сz­те, глаг0лемый їyда їскаріHтскій, ко ґрхіерewмъ,
 • речE: чт0 ми х0щете дaти, и3 а4зъ вaмъ предaмъ є3го2; Nни1 же постaвиша є3мY три1десzть срeбрєникъ:
 • и3 t­т0лэ и3скa­ше ўд0бна врeмене, да є3го2 предaстъ.
 • Въ пeрвый же дeнь њпрэсн0чный при­ступи1ша ўчн7цы2 ко їи7су, глаг0люще є3мY: гдЁ х0щеши ўгот0ваемъ ти2 ћсти пaсху;
 • Џнъ же речE: и3ди1те во грaдъ ко џнсицэ, и3 рцhте є3мY: ўчт7ль гlетъ: врeмz моE бли1з8 є4сть: ў тебє2 сотворю2 пaсху со ўчн7ки6 мо­и1ми.
 • И# сотвори1ша ўчн7цы2, ћкоже повелЁ и5мъ їи7съ, и3 ўгот0ваша пaсху.
 • Вeчеру же бhв­шу, воз­лежa­ше со nбэма­нa­де­сz­те ўчн7к0ма:
 • и3 kдyщымъ и5мъ, речE: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw є3ди1нъ t­ вaсъ предaстъ мS.
 • И# скорбsще ѕэлw2, начaша глаг0лати є3мY є3ди1нъ кjйждо и4хъ: є3дA а4зъ є4смь, гDи;
 • Џнъ же t­вэщaвъ речE: њмочи1вый со мн0ю въ соли1ло рyку, т0й мS предaстъ:
 • сн7ъ ќбw чlвёческій и4детъ, ћкоже є4сть пи1сано њ нeмъ: г0ре же человёку томY, и4мже сн7ъ чlвёческій предaст­сz: добр0 бы бhло є3мY, а4ще не бы2 роди1л­сz человёкъ т0й.
 • Tвэщaвъ же їyда предаsй є3го2, речE: є3дA а4зъ є4смь, раввJ; Гlа є3мY: ты2 рeклъ є3си2.
 • Kдyщымъ же и5мъ, пріeмь їи7съ хлёбъ и3 блгcви1въ преломи2, и3 даsше ўчн7кHмъ, и3 речE: пріими1те, kди1те: сіE є4сть тёло моE.
 • И# пріeмъ чaшу и3 хвалY воз­дaвъ, дадE и5мъ, гlz: пjйте t­ неS вси2:
 • сіs бо є4сть кр0вь моS, н0вагw завёта, ћже за мнHгіz и3зливaема во њставлeніе грэхHвъ.
 • Гlю же вaмъ, ћкw не и4мамъ пи1ти t­н­н7э t­ сегw2 плодA л0знагw, до днE тогw2, є3гдA є5 пію2 съ вaми н0во во цр\­ст­віи nц7A мо­егw2.
 • И# воспёв­ше и3зыд0ша въ г0ру є3леHнску.
 • ТогдA гlа и5мъ їи7съ: вси2 вы2 соблазнитeсz њ мнЁ въ н0щь сію2: пи1сано бо є4сть: поражY пaстырz, и3 разhдут­сz џвцы стaда:
 • по воскrніи же мо­eмъ варsю вы2 въ галілeи.
 • Tвэщaвъ же пeтръ речE є3мY: а4ще и3 вси2 соблазнsт­сz њ тебЁ, а4зъ никогдaже соблажню1сz.
 • РечE є3мY їи7съ: ґми1нь гlю тебЁ, ћкw въ сію2 н0щь, прeжде дaже ґлeктwръ не воз­гласи1тъ, трикрaты t­вeржешисz менє2.
 • Глаг0ла є3мY пeтръ: а4ще ми2 є4сть и3 ўмрeти съ тоб0ю, не t­вeргусz тебє2. Тaкожде и3 вси2 ўчн7цы2 рёша.
 • ТогдA пріи1де съ ни1ми їи7съ въ вeсь, нарицaемую геfсимaніа, и3 гlа ўчн7кHмъ: сэди1те тY, д0ндеже шeдъ помолю1сz тaмw.
 • И# по­eмъ ПетрA и3 џба сы6на зеведewва, начaтъ скорбёти и3 тужи1ти.
 • ТогдA гlа и5мъ їи7съ: при­ск0рбна є4сть дш7A моS до смeрти: пожди1те здЁ и3 бди1те со мн0ю.
 • И# прешeдъ мaлw, падE на лицы2 сво­eмъ, молsсz и3 гlz: џч7е м0й, а4ще воз­м0жно є4сть, да мимо­и1детъ t­ менє2 чaша сіS: nбaче не ћкоже а4зъ хощY, но ћкоже ты2.
 • И# при­шeдъ ко ўчн7кHмъ, и3 њбрёте и5хъ спsщихъ, и3 гlа Петр0ви: тaкw ли не воз­мог0сте є3ди1нагw часA побдёти со мн0ю;
 • бди1те и3 моли1тесz, да не вни1дете въ напaсть: дyхъ ќбw б0дръ, пл0ть же немощнA.
 • Пaки втори1цею шeдъ помоли1сz, гlz: џч7е м0й, а4ще не м0жетъ сіS чaша мимо­ити2 t­ менє2, а4ще не пію2 є3S, бyди в0лz твоS.
 • И# при­шeдъ њбрёте и5хъ пaки спsщихъ: бёста бо и5мъ џчи њтzготёнэ.
 • И# њстaвль и5хъ, шeдъ пaки, помоли1сz трети1цею, т0жде сл0во рeкъ.
 • ТогдA пріи1де ко ўчн7кHмъ сво­и6мъ и3 гlа и5мъ: спи1те пр0чее и3 почивaйте: сE, при­бли1жисz чaсъ, и3 сн7ъ чlвёческій предаeт­сz въ рyки грёшникwвъ:
 • востaните, и4демъ: сE, при­бли1жисz предаsй мS.
 • И# є3щE є3мY гlющу, сE, їyда, є3ди1нъ t­ nбою­нa­де­сz­те, пріи1де, и3 съ ни1мъ нар0дъ мн0гъ со nрyжіемъ и3 дрек0льми, t­ ґрхіерє1й и3 стaрєцъ людски1хъ.
 • Предаsй же є3го2 дадE и5мъ знaменіе, глаг0лz: є3г0же а4ще лобжY, т0й є4сть: и3ми1те є3го2.
 • И# а4біе при­стyпль ко їи7сови, речE: рaдуйсz, раввJ. И# њблобызA є3го2.
 • Їи7съ же речE є3мY: дрyже, [твори2,] на нeже є3си2 при­шeлъ {дрyже, на сіe ли при­шeлъ є3си2;}. ТогдA при­стyпльше воз­ложи1ша рyцэ на їи7са и3 ћша є3го2.
 • И# сE, є3ди1нъ t­ сyщихъ со їи7сомъ, простeръ рyку, и3звлечE н0жъ св0й, и3 ўдaри рабA ґрхіерeова, и3 ўрёза є3мY ќхо.
 • ТогдA гlа є3мY їи7съ: воз­врати2 н0жъ тв0й въ мёсто є3гw2: вси1 бо пріeмшіи н0жъ ножeмъ поги1бнутъ:
 • и3ли2 мни1т­сz ти2, ћкw не могY н­н7э ўмоли1ти nц7A мо­его2, и3 предстaвитъ ми2 вsщше нeже два­нa­де­сz­те легеw6на а4гг7лъ;
 • кaкw u5бо сбyдут­сz пис†ніz, ћкw тaкw подобaетъ бhти;
 • Въ т0й чaсъ речE їи7съ нар0дwмъ: ћкw на разб0йника ли и3зыд0сте со nрyжіемъ и3 дрек0льми ћти мS; по вс‰ дни6 при­ вaсъ сэдёхъ ўчS въ цeркви, и3 не ћсте менE.
 • Сe же всE бhсть, да сбyдут­сz пис†ніz прbр0чєскаz. ТогдA ўчн7цы2 вси2 њстaвльше є3го2 бэжaша.
 • [(ҐЗа? 109.Ґ)] [В0ини] же є4мше їи7са вед0ша къ каіaфэ ґрхіерeови, и3дёже кни1жницы и3 стaрцы собрaшасz.
 • Пeтръ же и3дsше по нeмъ и3здалeча до дворA ґрхіерeова: и3 в­шeдъ внyтрь, сэдsше со слугaми, ви1дэти кончи1ну.
 • Ґрхіерeє же и3 стaрцы и3 с0нмъ вeсь и3скaху лжесвидётел­ст­ва на їи7са, ћкw да ўбію1тъ є3го2,
 • и3 не њбрэтaху: и3 мнHгимъ лжесвидётелємъ при­стyпльшымъ, не њбрэт0ша. П0слэжде же при­ступи6в­ша двA лжесвидётелz,
 • рёста: сeй речE: могY разори1ти цeрковь б9ію и3 треми2 дeнми создaти ю5.
 • И# востaвъ ґрхіерeй речE є3мY: ничесHже ли t­вэщавaеши, что2 сjи на тS свидётел­ст­вуютъ;
 • Їи7съ же молчa­ше. И# t­вэщaвъ ґрхіерeй речE є3мY: заклинaю тS бг7омъ живhмъ, да речeши нaмъ, а4ще ты2 є3си2 хrт0съ, сн7ъ б9ій;
 • Гlа є3мY їи7съ: ты2 рeклъ є3си2: nбaче гlю вaмъ: t­сeлэ ќзрите сн7а чlвёческаго сэдsща њдеснyю си1лы и3 грzдyща на њ1блацэхъ небeсныхъ.
 • ТогдA ґрхіерeй растерзA ри6зы сво‰, глаг0лz, ћкw хулY гlа: что2 є3щE трeбуемъ свидётелей; сE, н­н7э слhшасте хулY є3гw2:
 • что2 вaмъ мни1т­сz; Nни1 же t­вэщaв­ше рёша: пови1ненъ є4сть смeрти.
 • ТогдA заплевaша лицE є3гw2 и3 пaкwсти є3мY дёzху {и3 по лани1тома біsху є3го2}: џвіи же за лани1ту ўдaриша {заушaху є3го2},
 • глаг0люще: прорцы2 нaмъ, хrтE, кто2 є4сть ўдарeй тS;
 • Пeтръ же внЁ сэдsше во дворЁ. И# при­ступи2 къ немY є3ди1на рабhнz, глаг0лющи: и3 ты2 бhлъ є3си2 со їи7сомъ галілeйскимъ.
 • Џнъ же t­вeржесz пред8 всёми, глаг0лz: не вёмъ, что2 глаг0леши.
 • И#зшeдшу же є3мY ко вратHмъ, ўзрЁ є3го2 другaz, и3 глаг0ла сyщымъ тaмw: и3 сeй бЁ со їи7сомъ назwрeомъ.
 • И# пaки t­вeржесz съ клsтвою, ћкw не знaю чlвёка.
 • Помaлэ же при­ступи1в­ше стоsщіи, рёша Петр0ви: во­и1стин­ну и3 ты2 t­ ни1хъ є3си2, и4бо бесёда твоS ћвэ тS твори1тъ.
 • ТогдA начaтъ роти1тисz и3 клsтисz, ћкw не знaю чlвёка. И# а4біе пётель воз­гласи2.
 • И# помzнY пeтръ гlг0лъ їи7совъ, речeн­ный є3мY, ћкw прeжде дaже пётель не воз­гласи1тъ, трикрaты t­вeржешисz менє2. И# и3зшeдъ в0нъ плaкасz г0рькw.
 • Ќтру же бhв­шу, совётъ сотвори1ша вси2 ґрхіерeє и3 стaрцы людстjи на їи7са, ћкw ўби1ти є3го2:
 • и3 свzзaв­ше є3го2 вед0ша и3 предaша є3го2 понтjйскому пілaту и3гeмwну.
 • [(ҐЗа? 111.Ґ)] ТогдA ви1дэвъ їyда предaвый є3го2, ћкw њсуди1ша є3го2, раскazвсz воз­врати2 три1десzть срeбреники ґрхіерeємъ и3 стaрцємъ,
 • глаг0лz: согрэши1хъ предaвъ кр0вь непови1н­ную. Nни1 же рёша: чт0 є3сть нaмъ; ты2 ќзриши.
 • И# повeргъ срeбреники въ цeркви, t­и1де: и3 шeдъ ўдави1сz.
 • Ґрхіерeє же пріeмше срeбреники, рёша: недост0йно є4сть вложи1ти и5хъ въ корвaну, понeже цэнA кр0ве є4сть.
 • Совётъ же сотв0рше, купи1ша и4ми село2 скудeльничо, въ погребaніе стр†н­нымъ:
 • тёмже наречeсz село2 то2 село2 кр0ве, до сегw2 днE:
 • тогдA сбhст­сz речeн­ное їеремjемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: и3 пріsша три1десzть срeбрєникъ, цёну цэнeн­нагw, є3г0же цэни1ша t­ сынHвъ їи7лєвъ,
 • и3 дaша | на село2 скудeльничо, ћкоже сказA мнЁ гDь.
 • Їи7съ же стA пред8 и3гeмwномъ. И# вопроси2 є3го2 и3гeмwнъ, глаг0лz: тh ли є3си2 цр7ь їудeйскій; Їи7съ же речE є3мY: ты2 глаг0леши.
 • И# є3гдA нaнь глаг0лаху ґрхіерeє и3 стaрцы, ничесHже t­вэщавa­ше.
 • ТогдA глаг0ла є3мY пілaтъ: не слhшиши ли, коли6ка на тS свидётел­ст­вуютъ;
 • И# не t­вэщA є3мY ни къ є3ди1ному глаг0лу, ћкw диви1тисz и3гeмwну ѕэлw2.
 • На [всsкъ] же прaздникъ њбhчай бЁ и3гeмwну t­пущaти є3ди1наго нар0ду свsзнz, є3г0же хотsху:
 • и3мsху же тогдA свsзана нар0чита, глаг0лемаго варaвву:
 • собрaв­шымсz же и5мъ, речE и5мъ пілaтъ: кого2 х0щете [t­ nбою2] t­пущY вaмъ: варaвву ли, и3ли2 їи7са глаг0лемаго хrтA;
 • Вёдzше бо, ћкw зaвисти рaди предaша є3го2.
 • Сэдsщу же є3мY на суди1щи, послA къ немY женA є3гw2, глаг0лющи: ничт0же тебЁ и3 првdнику томY: мн0гw бо пострадaхъ днeсь во снЁ є3гw2 рaди.
 • Ґрхіерeє же и3 стaрцы наусти1ша нар0ды, да и3спр0сzтъ вaравву, їи7са же погубsтъ.
 • Tвэщaвъ же и3гeмwнъ речE и5мъ: кого2 х0щете t­ nбою2 t­пущY вaмъ; Nни1 же рёша: варaвву.
 • Глаг0ла и5мъ пілaтъ: что2 u5бо сотворю2 їи7су глаг0лемому хrтY; Глаг0лаша є3мY вси2: да рaспzтъ бyдетъ.
 • И#гeмwнъ же речE: к0е u5бо ѕло2 сотвори2; Nни1 же и4злиха вопіsху, глаг0люще: да пр0пzтъ бyдетъ.
 • Ви1дэвъ же пілaтъ, ћкw ничт0же ўспэвaетъ, но пaче молвA бывaетъ, пріeмь в0ду, ўмы2 рyцэ пред8 нар0домъ, глаг0лz: непови1ненъ є4смь t­ кр0ве првdнагw сегw2: вы2 ќзрите.
 • И# t­вэщaв­ше вси2 лю1діе рёша: кр0вь є3гw2 на нaсъ и3 на чaдэхъ нaшихъ.
 • ТогдA t­пусти2 и5мъ варaвву: їи7са же би1въ предадE [и5мъ], да є3го2 пр0пнутъ.
 • [(ҐЗа? 112.Ґ)] ТогдA в0ини и3гeмwнwвы, пріeмше їи7са на суди1ще, собрaша нaнь всE мн0же­с­т­во вHинъ:
 • и3 совлeкше є3го2, њдёzша є3го2 хламЂдою червлeною:
 • и3 сплeтше вэнeцъ t­ тeрніz, воз­ложи1ша на главY є3гw2, и3 тр0сть въ десни1цу є3гw2: и3 покл0ншесz на кwлёну пред8 ни1мъ ругaхусz є3мY, глаг0люще: рaдуйсz, цр7ю2 їудeйскій.
 • И# плю1нув­ше нaнь, пріsша тр0сть и3 біsху по главЁ є3гw2.
 • И# є3гдA поругaшасz є3мY, совлек0ша съ негw2 багрzни1цу и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы є3гw2: и3 вед0ша є3го2 на пропsтіе.
 • И#сходsще же њбрэт0ша человёка кmринeйска, и4менемъ сjмwна: и3 семY задёша понести2 кrтъ є3гw2.
 • [(ҐЗа? 113.Ґ)] И# при­шeдше на мёсто нарицaемое голг0fа, є4же є4сть глаг0лемо крaніево мёсто,
 • дaша є3мY пи1ти џцетъ съ жeлчію смёшенъ: и3 вкyшь, не хотsше пи1ти.
 • Распeншіи же є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, вeргше жрє1біz:
 • и3 сэдsще стрежaху є3го2 тY:
 • и3 воз­ложи1ша верхY главы2 є3гw2 винY є3гw2 напи1сану: сeй є4сть їи7съ, цр7ь їудeйскій.
 • ТогдA распsша съ ни1мъ двA разбHйника: є3ди1наго њ деснyю, и3 є3ди1наго њ шyюю.
 • Мимоходsщіи же хyлzху є3го2, покивaюще главaми сво­и1ми
 • и3 глаг0люще: разорszй цeрковь и3 треми2 дeнми созидazй, сп7си1сz сaмъ: а4ще сн7ъ є3си2 б9ій, сни1ди со кrтA.
 • Тaкожде же и3 ґрхіерeє ругaющесz съ кни6жники и3 ст†рцы [и3 фарісє1и], глаг0лаху:
 • и3ны6z сп7сE, себe ли не м0жетъ спcти2; а4ще цр7ь їи7левъ є4сть, да сни1детъ н­н7э со кrтA, и3 вёруемъ въ него2:
 • ўповA на бг7а: да и3збaвитъ н­н7э є3го2, а4ще х0щетъ є3мY. Речe бо, ћкw б9ій є4смь сн7ъ.
 • Т0жде же и3 разбHйника расп‰таz съ ни1мъ поношaста є3мY.
 • T шестaгw же часA тмA бhсть по всeй земли2 до часA девsтагw:
 • њ девsтэмъ же часЁ возопи2 їи7съ глaсомъ вeліимъ, гlz: и3лJ, и3лJ, лімA савахfанJ; є4же є4сть, б9е м0й, б9е м0й, вскyю мS є3си2 њстaвилъ;
 • Нёцыи же t­ тY стоsщихъ слhшав­ше глаг0лаху, ћкw и3лію2 глашaетъ сeй.
 • И# а4біе тeкъ є3ди1нъ t­ ни1хъ, и3 пріeмь гyбу, и3сп0лнивъ же џцта, и3 вонзE на тр0сть, напаsше є3го2.
 • Пр0чіи же глаг0лаху: њстaви, да ви1димъ, а4ще пріи1детъ и3ліA спасти2 є3го2.
 • Їи7съ же, пaки возопи1въ глaсомъ вeліимъ, и3спусти2 дх7ъ.
 • И# сE, завёса церк0внаz раздрaсz на дв0е съ вhшнzгw крaz до ни1жнzгw: и3 землS потрzсeсz: и3 кaменіе распадeсz:
 • и3 гр0би t­верз0шасz: и3 мнHга тэлесA ўс0пшихъ ст7hхъ востaша:
 • и3 и3зшeдше и3з8 грHбъ, по воскrніи є3гw2, внид0ша во ст7hй грaдъ и3 kви1шасz мнHзэмъ.
 • С0тникъ же и3 и5же съ ни1мъ стрегyщіи їи7са, ви1дэв­ше трyсъ и3 бы6в­шаz, ўбоsшасz ѕэлw2, глаг0люще: во­и1стин­ну б9ій сн7ъ бЁ сeй.
 • Бsху же тY и3 жєны2 мнHги и3здалeча зрsщz, ±же и3д0ша по їи7сэ t­ галілeи, служaщz є3мY:
 • въ ни1хже бЁ марjа магдали1на, и3 марjа їaкwва и3 їwсjи мaти, и3 мaти сы6ну зеведewву.
 • П0здэ же бhв­шу, пріи1де человёкъ богaтъ t­ ґрімаfeа, и4менемъ їHсифъ, и4же и3 сaмъ ўчи1сz ў їи7са:
 • сeй при­стyпль къ пілaту, проси2 тэлесE їи7сова. ТогдA пілaтъ повелЁ дaти тёло.
 • И# пріeмь тёло їHсифъ, њбви1тъ є5 плащани1цею чи1стою
 • и3 положи2 є5 въ н0вэмъ сво­eмъ гр0бэ, є3г0же и3зсэчE въ кaмени: и3 воз­вали1въ кaмень вeлій над8 двє1ри гр0ба, t­и1де.
 • Бё же тY марjа магдали1на и3 другaz марjа, сэдsщэ прsмw гр0ба.
 • [(ҐЗа? 114.Ґ)] Во ќтрій же дeнь, и4же є4сть по пzтцЁ, собрaшасz ґрхіерeє и3 фарісeє къ пілaту,
 • глаг0люще: г0споди, помzнyхомъ, ћкw льстeцъ њ1нъ речE, є3щE сhй жи1въ: по тріeхъ днeхъ востaну:
 • повели2 u5бо ўтверди1ти гр0бъ до трeтіzгw днE, да не кaкw при­шeдше ўчн7цы2 є3гw2 н0щію ўкрaдутъ є3го2 и3 рекyтъ лю1демъ: востA t­ мeртвыхъ: и3 бyдетъ послёднzz лeсть г0рша пeрвыz.
 • Речe же и5мъ пілaтъ: и4мате кустwдjю: и3ди1те, ўтверди1те, ћкоже вёсте.
 • Nни1 же шeдше ўтверди1ша гр0бъ, знaменав­ше кaмень съ кустwдjею.
 • [Зач. 107.] Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
 • вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.
 • Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы,
 • и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.
 • [Зач. 108.] Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,
 • приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.
 • Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?
 • Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.
 • Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня:
 • ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;
 • возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;
 • истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
 • Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам
 • и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников;
 • и с того времени он искал удобного случая предать Его.
 • В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху?
 • Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими.
 • Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.
 • Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;
 • и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
 • Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?
 • Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня;
 • впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться.
 • При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви́? Иисус говорит ему: ты сказал.
 • И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
 • ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
 • Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада;
 • по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.
 • Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики.
 • Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.
 • И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
 • Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.
 • И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.
 • И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: тáк ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?
 • бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.
 • И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.
 • И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.
 • Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников;
 • встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.
 • И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его.
 • И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви́! И поцеловал Его.
 • Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его.
 • И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.
 • Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;
 • или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?
 • как же сбудутся Писания, что тáк должно быть?
 • В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня.
 • Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали.
 • [Зач. 109.] А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины.
 • Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец.
 • Первосвященники и старейшины и весь синедрион* искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, //*Верховное судилище.
 • и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля
 • и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его.
 • И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? чтó они против Тебя свидетельствуют?
 • Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?
 • Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне ýзрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на чтó еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!
 • как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.
 • Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам
 • и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?
 • Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином.
 • Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.
 • Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем.
 • И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека.
 • Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя.
 • Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух.
 • И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.
 • [Зач. 110.] Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти;
 • и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю.
 • [Зач. 111.] Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам,
 • говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: чтó нам до того? смотри сам.
 • И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.
 • Первосвященники, взяв сребреники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови.
 • Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников;
 • посему и называется земля та «землею крови» до сего дня.
 • Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребреников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля,
 • и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь.
 • Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь.
 • И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал.
 • Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя?
 • И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился.
 • На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели.
 • Был тогда у них известный узник, называемый Варавва;
 • итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом?
 • ибо знал, что предали Его из зависти.
 • Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него.
 • Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить.
 • Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву.
 • Пилат говорит им: чтó же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят.
 • Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят.
 • Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.
 • И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших.
 • Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.
 • [Зач. 112.] Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию*, собрали на Него весь полк //*Судилище преторское.
 • и, раздев Его, надели на Него багряницу;
 • и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!
 • и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.
 • И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие.
 • Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его.
 • [Зач. 113.] И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место,
 • дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.
 • Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий;
 • и, сидя, стерегли Его там;
 • и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский.
 • Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую.
 • Проходящие же злословили Его, кивая головами своими
 • и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста.
 • Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили:
 • других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него;
 • уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын.
 • Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его.
 • От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого;
 • а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или́, Или́! ламá савахфани́? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
 • Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он.
 • И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложи́в на трость, давал Ему пить;
 • а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его.
 • Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.
 • И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись;
 • и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли
 • и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим.
 • Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий.
 • Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему;
 • между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых.
 • Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса;
 • он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело;
 • и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею* //*Полотном.
 • и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.
 • Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба.
 • [Зач. 114.] На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату
 • и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну;
 • итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого.
 • Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете.
 • Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта