Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 7.] Тогда́ Иису́съ воз­веде́нъ бы́сть Ду́хомъ въ пусты́ню искуси́тися от­ дiа́вола,
 • и пости́вся дні́й четы́редесять и но́щiй четы́редесять, послѣди́ взалка́.
 • И при­­сту́пль къ нему́ искуси́тель рече́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, рцы́, да ка́менiе сiе́ хлѣ́бы бу́дутъ.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́: пи́сано е́сть: не о хлѣ́бѣ еди́нѣмъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ, но о вся́цѣмъ глаго́лѣ исходя́щемъ изо у́стъ Бо́жiихъ.
 • Тогда́ поя́тъ его́ дiа́волъ во святы́й гра́дъ, и поста́ви его́ на крилѣ́ церко́внѣмъ,
 • и глаго́ла ему́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, ве́рзися ни́зу: пи́сано бо е́сть, я́ко а́нгеломъ сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́ [сохрани́ти тя́], и на рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́.
 • Рече́ [же] ему́ Иису́съ: па́ки пи́сано е́сть: не иску́сиши Го́спода Бо́га тво­его́.
 • Па́ки поя́тъ его́ дiа́волъ на гору́ высоку́ зѣло́, и показа́ ему́ вся́ ца́р­ст­вiя мíра и сла́ву и́хъ,
 • и глаго́ла ему́: сiя́ вся́ тебѣ́ да́мъ, а́ще па́дъ поклони́шимися.
 • Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́съ: иди́ за мно́ю, сатано́: пи́сано бо е́сть: Го́споду Бо́гу тво­ему́ поклони́шися и тому́ еди́ному послу́жиши.
 • Тогда́ оста́ви его́ дiа́волъ, и се́, а́нгели при­­ступи́ша и служа́ху ему́.
 • [Зач. 8.] Слы́шавъ же Иису́съ, я́ко Иоа́н­нъ пре́данъ бы́сть, отъи́де въ Галиле́ю,
 • и оста́вль назаре́тъ, при­­ше́дъ всели́ся въ капернау́мъ въ помо́рiе, въ предѣ́лѣхъ Завуло́нихъ и Нефѳали́млихъ:
 • да сбу́дет­ся рече́н­ное Иса́iемъ проро́комъ, глаго́лющимъ:
 • земля́ Завуло́ня и земля́ Нефѳали́мля, пу́ть мо́ря объ о́нъ по́лъ Иорда́на, Галиле́а язы́къ,
 • лю́дiе седя́щiи во тмѣ́ ви́дѣша свѣ́тъ ве́лiй, и сѣдя́щымъ въ странѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, свѣ́тъ воз­сiя́ и́мъ.
 • Отто́лѣ нача́тъ Иису́съ проповѣ́дати и глаго́лати: пока́йтеся, при­­бли́жися бо ца́р­ст­во небе́сное.
 • [Зач. 9.] Ходя́ же при­­ мо́ри Галиле́йстѣмъ, ви́дѣ два́ бра́та, Си́мона глаго́лемаго Петра́, и Андре́а бра́та его́, вмета́юща мре́жи въ мо́ре, бѣ́ста бо ры́баря:
 • и глаго́ла и́ма: гряди́та по мнѣ́, и сотворю́ вы́ ловца́ человѣ́комъ.
 • О́на же а́бiе оста́вльша мре́жи, по не́мъ идо́ста.
 • И преше́дъ от­ту́ду, ви́дѣ и́на два́ бра́та, Иа́кова зеведе́ева, и Иоа́н­на бра́та его́, въ корабли́ съ зеведе́омъ отце́мъ ею́, завязу́юща мре́жи своя́, и воз­зва́ я́.
 • О́на же а́бiе оста́вльша кора́бль и отца́ сво­его́, по не́мъ идо́ста.
 • И прохожда́­ше всю́ Галиле́ю Иису́съ, учя́ на со́нмищахъ и́хъ и проповѣ́дая ева́нгелiе ца́р­ст­вiя, исцѣля́я вся́къ неду́гъ и вся́ку я́зю въ лю́дехъ.
 • И изы́де слу́хъ его́ по все́й сирі́и: и при­­ведо́ша къ нему́ вся́ боля́щыя, разли́чными неду́ги и страстьми́ одержи́мы, и бѣ́сны, и мѣ́сячныя, и разсла́блен­ныя [жи́лами]: и исцѣли́ и́хъ.
 • [Зач. 10.] И по не́мъ идо́ша наро́ди мно́зи от­ Галиле́и и десяти́ гра́дъ, и от­ Иерусали́ма и Иуде́и, и со о́наго по́лу Иорда́на.
 • [Зач. 7.] Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,
 • и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.
 • И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
 • Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
 • Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма,
 • и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
 • Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
 • Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их,
 • и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
 • Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
 • Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.
 • [Зач. 8.] Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею
 • и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых,
 • да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
 • земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая,
 • народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет.
 • С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
 • [Зач. 9.] Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,
 • и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
 • И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
 • Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
 • И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
 • И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
 • И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.
 • [Зач. 10.] И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
 • τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύ­μα­τος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ δια­βόλου
 • καὶ νηστεύ­σας ἡμέρας τεσ­σεράκον­τα καὶ νύκτας τεσ­σεράκον­τα ὕστερον ἐπείνασεν
 • καὶ προ­σελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένων­ται
 • ὁ δὲ ἀπο­κριθεὶς εἶπεν γέγραπται οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζή­σε­ται ὁ ἄνθρωπος ἀλλ᾿ ἐπι­̀ παν­τὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ δια­̀ στόμα­τος θεοῦ
 • τότε παρα­λαμβάνει αὐτὸν ὁ δια­́βολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπι­̀ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ
 • καὶ λέγει αὐτῷ εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐν­τελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπι­̀ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προ­σκόψῃς προ­̀ς λίθον τὸν πόδα σου
 • ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς πάλιν γέγραπται οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου
 • πάλιν παρα­λαμβάνει αὐτὸν ὁ δια­́βολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
 • καὶ εἶπεν αὐτῷ ταῦτά σοι πάν­τα δώσω ἐὰν πεσὼν προ­σκυνήσῃς μοι
 • τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὕπαγε Σατανᾶ γέγραπται γάρ κύριον τὸν θεόν σου προ­σκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύ­σεις
 • τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ δια­́βολος καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προ­σῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ
 • ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
 • καὶ κατα­λιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παρα­θαλασ­σίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ
 • ἵνα πλη­ρωθῇ τὸ ῥηθὲν δια­̀ Ἠσαΐου τοῦ προ­φήτου λέγον­τος
 • γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ ὁδὸν θαλάσ­σης πέραν τοῦ Ἰορδάνου Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν
 • ὁ λαὸς ὁ καθή­με­νος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα καὶ τοῖς καθη­μέ­νοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς
 • ἀπο­̀ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσ­σειν καὶ λέγειν μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
 • περιπατῶν δὲ παρα­̀ τὴν θάλασ­σαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς Σίμωνα τὸν λεγόμενον Пέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βάλλον­τας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασ­σαν ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
 • καὶ λέγει αὐτοῖς δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων
 • οἱ δὲ εὐθέως ἀφέν­τες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
 • καὶ προ­βὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζον­τας τὰ δίκτυα αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς
 • οἱ δὲ εὐθέως ἀφέν­τες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ
 • καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς συν­αγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσ­σων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύ­ων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ
 • καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν καὶ προ­σήνεγκαν αὐτῷ πάν­τας τοὺς κακῶς ἔχον­τας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συν­εχο­μέ­νους καὶ δαιμονιζο­μέ­νους καὶ σεληνιαζο­μέ­νους καὶ παρα­λυτικούς καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
 • καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπο­̀ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου
 •  Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.
 •  Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
 •  Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
 •  Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
 •  Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,
 •  et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
 •  Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
 •  Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,
 •  et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores.
 •  Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
 •  Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient.
 •  Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée.
 •  Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali,
 •  afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète:
 •  Le peuple de Zabulon et de Nephthali, De la contrée voisine de la mer, du pays au delà du Jourdain, Et de la Galilée des Gentils,
 •  Ce peuple, assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière; Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort La lumière s'est levée.
 •  Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
 •  Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.
 •  Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
 •  Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.
 •  De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets.
 •  Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent.
 •  Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
 •  Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques; et il les guérissait.
 •  Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au delà du Jourdain.