Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 7.] Тогда́ Иису́съ воз­веде́нъ бы́сть Ду́хомъ въ пусты́ню искуси́тися от­ дiа́вола,
 • и пости́вся дні́й четы́редесять и но́щiй четы́редесять, послѣди́ взалка́.
 • И при­­сту́пль къ нему́ искуси́тель рече́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, рцы́, да ка́менiе сiе́ хлѣ́бы бу́дутъ.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́: пи́сано е́сть: не о хлѣ́бѣ еди́нѣмъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ, но о вся́цѣмъ глаго́лѣ исходя́щемъ изо у́стъ Бо́жiихъ.
 • Тогда́ поя́тъ его́ дiа́волъ во святы́й гра́дъ, и поста́ви его́ на крилѣ́ церко́внѣмъ,
 • и глаго́ла ему́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, ве́рзися ни́зу: пи́сано бо е́сть, я́ко а́нгеломъ сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́ [сохрани́ти тя́], и на рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́.
 • Рече́ [же] ему́ Иису́съ: па́ки пи́сано е́сть: не иску́сиши Го́спода Бо́га тво­его́.
 • Па́ки поя́тъ его́ дiа́волъ на гору́ высоку́ зѣло́, и показа́ ему́ вся́ ца́р­ст­вiя мíра и сла́ву и́хъ,
 • и глаго́ла ему́: сiя́ вся́ тебѣ́ да́мъ, а́ще па́дъ поклони́шимися.
 • Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́съ: иди́ за мно́ю, сатано́: пи́сано бо е́сть: Го́споду Бо́гу тво­ему́ поклони́шися и тому́ еди́ному послу́жиши.
 • Тогда́ оста́ви его́ дiа́волъ, и се́, а́нгели при­­ступи́ша и служа́ху ему́.
 • [Зач. 8.] Слы́шавъ же Иису́съ, я́ко Иоа́н­нъ пре́данъ бы́сть, отъи́де въ Галиле́ю,
 • и оста́вль назаре́тъ, при­­ше́дъ всели́ся въ капернау́мъ въ помо́рiе, въ предѣ́лѣхъ Завуло́нихъ и Нефѳали́млихъ:
 • да сбу́дет­ся рече́н­ное Иса́iемъ проро́комъ, глаго́лющимъ:
 • земля́ Завуло́ня и земля́ Нефѳали́мля, пу́ть мо́ря объ о́нъ по́лъ Иорда́на, Галиле́а язы́къ,
 • лю́дiе седя́щiи во тмѣ́ ви́дѣша свѣ́тъ ве́лiй, и сѣдя́щымъ въ странѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, свѣ́тъ воз­сiя́ и́мъ.
 • Отто́лѣ нача́тъ Иису́съ проповѣ́дати и глаго́лати: пока́йтеся, при­­бли́жися бо ца́р­ст­во небе́сное.
 • [Зач. 9.] Ходя́ же при­­ мо́ри Галиле́йстѣмъ, ви́дѣ два́ бра́та, Си́мона глаго́лемаго Петра́, и Андре́а бра́та его́, вмета́юща мре́жи въ мо́ре, бѣ́ста бо ры́баря:
 • и глаго́ла и́ма: гряди́та по мнѣ́, и сотворю́ вы́ ловца́ человѣ́комъ.
 • О́на же а́бiе оста́вльша мре́жи, по не́мъ идо́ста.
 • И преше́дъ от­ту́ду, ви́дѣ и́на два́ бра́та, Иа́кова зеведе́ева, и Иоа́н­на бра́та его́, въ корабли́ съ зеведе́омъ отце́мъ ею́, завязу́юща мре́жи своя́, и воз­зва́ я́.
 • О́на же а́бiе оста́вльша кора́бль и отца́ сво­его́, по не́мъ идо́ста.
 • И прохожда́­ше всю́ Галиле́ю Иису́съ, учя́ на со́нмищахъ и́хъ и проповѣ́дая ева́нгелiе ца́р­ст­вiя, исцѣля́я вся́къ неду́гъ и вся́ку я́зю въ лю́дехъ.
 • И изы́де слу́хъ его́ по все́й сирі́и: и при­­ведо́ша къ нему́ вся́ боля́щыя, разли́чными неду́ги и страстьми́ одержи́мы, и бѣ́сны, и мѣ́сячныя, и разсла́блен­ныя [жи́лами]: и исцѣли́ и́хъ.
 • [Зач. 10.] И по не́мъ идо́ша наро́ди мно́зи от­ Галиле́и и десяти́ гра́дъ, и от­ Иерусали́ма и Иуде́и, и со о́наго по́лу Иорда́на.
 • [Зач. 7.] Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,
 • и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.
 • И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
 • Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
 • Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма,
 • и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
 • Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
 • Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их,
 • и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
 • Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
 • Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.
 • [Зач. 8.] Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею
 • и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых,
 • да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
 • земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая,
 • народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет.
 • С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
 • [Зач. 9.] Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,
 • и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
 • И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
 • Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
 • И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
 • И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
 • И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.
 • [Зач. 10.] И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
 • Шуннан суҥ Тын, шайтанга сынатыр öчöн, Іисусны буш кырга алыб барган.
 • Анда (Іисусъ) кырык кöн, кырык тöн ураза тоткан, калдыгында ачыккан.
 • Сынаучы Анын катына килеб äйткян: äгяр Син Алла Улы булсаҥ, äйт, бу ташлар икмяк булсыннар, дигян.
 • Ул жауаб биреб äйткян: кеше икмяк белян гня тора алмас, äммя Алла ауызыннан чыккан äр-бер сюз белян (торор), диб жазылган, дигян.
 • Аннары шайтан Аны арыу калага алыб барган; анда Аны чиркяÿ тюбясенен кырыйына бастырыб,
 • Аҥар äйткян; äгяр Син Алла Улы булсаҥ, тюбян сикер; жазылган ич: Сине Ӱз пяриштяляреня саклатыр, Сине алар кулларына кютяреб барырлар, аягыҥ ташка сöртöнмяс, диб.
 • Іисусъ аҥар äйткян: тагы жазылган ич: Алла Ходайыҥны сынама,
 • Жяня тагы шайтан Аны бик бейек тау öстöня алыб барган, (шуннан) дöньядяге бар падшалыкларны, аларнын эямен кюрсятеб,
 • Аҥар äйткян: äгяр миҥа жыгылыб башырсаҥ, шушыларны барысын да Сина бирем, дигян.
 • Шунда Іисусь аҥар äйткян: кит миннян шайтан, жазылган ич: Ходай Аллаҥа гна башыр, бер Аҥар гна кызмят ит, диб.
 • Аннары шайтан Анын жаныннан киткян; шундук пяриштяляр килеб Аҥар кызмят иткянняр.
 • Іисусъ Іоаннын (öтöрмянгя) жабылганын эшеткяч, Галилеяга киткян.
 • Аннары Назаретны ташлаб, Завулонъ белян Нефѳалимъ тиряляреня, дингез жарындагы Капернаумга барыб урыннашкан.
 • Шулай Исаія пагамбяр арткылы äйтелеу жиреня килгян, ул äйткян:
 • Завулонъ жире, Нефѳалимъ жире, дингез жулында, Іорданъ буйындагы жалган деннеляр торган Г алилея,
 • Карангыда утырыучы калык зур жактыны кюргян, ÿлем карангысы торган жакта утырыучыларга жакты жакгырган, дигян.
 • Шул чактан Іисусъ сöйляб жöрöй башлаган: тяÿбя итегез, кюк падшалыгы жакыннашты инде, диб.
 • Г алилея дингезе жаныннан ÿткян чагында (Іисусъ) ике ага-энене Петръ дигян Симонны, анын энесе Андрейне кюргян; алар балыкчылар икян, дингезгя ау салалар икян.
 • Ул аларга äйткян: Минем артымнан барыгыз, Мин сезне кешелярне тотоучы итярмен, дигян.
 • Алар шундук ауларын калдырыб, Анын артыннан киткянняр.
 • Аннан китеб бара торгач, Ул тагы ике ага-энене, Зеведей Іаковын, анын энесе Іоанны кюргян; алар аталары Зеведей белян кимядя ауларын тöзятяляр икян; Ул аларны да чакырган.
 • Алар шундук аталарын да кимяне дя калдырыб, Анын артыннан киткянняр.
 • Іисусъ синагогаларда öйрятеб, Алла падшалыгынын изге хабярен сöйляб, кешеляр арасындагы тОрлО чирне, какшаулыкны тöзятеб, бöтöн Галилеяны жöрöб бетергян.
 • Бöтöн Сирія жирендя Анын турысында эшетеб, Аҥар бар чирлелярне, тöрлö ауырыуларны, ÿз чирлелярне, женнелярне, жаҥа ай белян азаблана торганнарны, сансызларны китергянняр, Ул аларны тöзяткян.
 • Анын артыннан Галилеядан, Ун кала (дигян жирдян), Іерусалимнян, Іудеядян, Іорданнын ары жагыннан да кюб калык жöргян.