Евангелие от Матфея, 5:23-24, 6:14-15

 
 • Ўзрёвъ же нар0ды, взhде на горY: и3 сёдшу є3мY, при­ступи1ша къ немY ўчн7цы2 є3гw2.
 • И# t­вeрзъ ўстA сво‰, ўчa­ше и5хъ, гlz:
 • бlжeни ни1щіи дyхомъ: ћкw тёхъ є4сть цр\­ст­віе нбcное.
 • Бlжeни плaчущіи: ћкw тjи ўтёшат­сz.
 • Бlжeни кр0тцыи: ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.
 • Бlжeни а4лчущіи и3 жaждущіи прaвды: ћкw тjи насhтzт­сz.
 • Бlжeни млcтивіи: ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.
 • Бlжeни чтcіи с®цемъ: ћкw тjи бг7а ќзрzтъ.
 • Бlжeни миротв0рцы: ћкw тjи сн7ове б9іи нарекyт­сz.
 • Бlжeни и3згнaни прaвды рaди: ћкw тёхъ є4сть цр\­ст­віе нбcное.
 • Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3жденyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2 лжyще, менє2 рaди:
 • рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ: тaкw бо и3згнaша прbр0ки, и5же [бёша] прeжде вaсъ.
 • Вы2 є3стE с0ль земли2: а4ще же с0ль њбуsетъ, чи1мъ њсоли1т­сz; ни во чт0же бyдетъ ктомY, т0чію да и3зсhпана бyдетъ в0нъ и3 попирaема человBки.
 • [(ҐЗа? 11.Ґ)] Вы2 є3стE свётъ мjра: не м0жетъ грaдъ ўкрhтисz верхY горы2 стоS:
 • нижE вжигaютъ свэти1лника и3 поставлsютъ є3го2 под8 спyдомъ, но на свёщницэ, и3 свётитъ всBмъ, и5же въ хрaминэ [сyть].
 • Тaкw да просвэти1т­сz свётъ вaшъ пред8 человBки, ћкw да ви1дzтъ в†ша дHбраz дэлA и3 прослaвzтъ nц7A вa­шего, и4же на нб7сёхъ.
 • [Да] не мни1те, ћкw пріид0хъ разори1ти зак0нъ, и3ли2 прbр0ки: не пріид0хъ разори1ти, но и3сп0лнити.
 • Ґми1нь бо гlю вaмъ: д0ндеже прeйдетъ нeбо и3 землS, їHта є3ди1на, и3ли2 є3ди1на чертA не прeйдетъ t­ зак0на, д0ндеже вс‰ бyдутъ.
 • И$же а4ще разори1тъ є3ди1ну зaповэдій си1хъ мaлыхъ и3 научи1тъ тaкw человёки, мнjй наречeт­сz въ цр\­ст­віи нбcнэмъ: ґ и4же сотвори1тъ и3 научи1тъ, сeй вeлій наречeт­сz въ цр\­ст­віи нбcнэмъ.
 • [(ҐЗа? 12.Ґ)] Гlю бо вaмъ, ћкw а4ще не и3збyдетъ прaвда вaша пaче кни6жникъ и3 фарісє1й, не вни1дете въ цр\­ст­віе нбcное.
 • Слhшасте, ћкw речeно бhсть дрє1внимъ: не ўбіeши: и4же [бо] а4ще ўбіeтъ, пови1ненъ є4сть судY.
 • А$зъ же гlю вaмъ, ћкw всsкъ гнёваzйсz на брaта сво­его2 всyе пови1ненъ є4сть судY: и4же бо а4ще речeтъ брaту сво­емY: ракA, пови1ненъ є4сть с0нмищу: ґ и4же речeтъ: ўр0де, пови1ненъ є4сть геeн­нэ џгнен­нэй.
 • А$ще u5бо при­несeши дaръ тв0й ко nлтарю2 и3 тY помzнeши, ћкw брaтъ тв0й и4мать нёчто на тS:
 • њстaви тY дaръ тв0й пред8 nлтарeмъ и3 шeдъ прeжде смири1сz съ брaтомъ тво­и1мъ, и3 тогдA при­шeдъ при­неси2 дaръ тв0й.
 • Бyди ўвэщавazсz съ сопeрникомъ тво­и1мъ ск0рw, д0ндеже є3си2 на пути2 съ ни1мъ, да не предaстъ тебE сопeрникъ судіи2, и3 судіS тS предaстъ слузЁ, и3 въ темни1цу ввeрженъ бyдеши:
 • ґми1нь гlю тебЁ: не и3зhдеши t­тyду, д0ндеже воз­дaси послёдній кодрaнтъ.
 • [(ҐЗа? 13.Ґ)] Слhшасте, ћкw рэчeно бhсть дрє1внимъ: не прелюбы2 сотвори1ши.
 • А$зъ же гlю вaмъ, ћкw всsкъ, и4же воз­зри1тъ на женY ко є4же вожделёти є3S, ўжE любо­дёй­ст­вова съ нeю въ сeрдцы сво­eмъ:
 • а4ще же џко твоE десн0е соблажнsетъ тS, и3зми2 є5 и3 вeрзи t­ себє2: ќне бо ти2 є4сть, да поги1бнетъ є3ди1нъ t­ ќдъ тво­и1хъ, ґ не всE тёло твоE ввeржено бyдетъ въ геeн­ну [џгнен­ную]:
 • и3 а4ще деснaz твоS рукA соблажнsетъ тS, ўсэцы2 ю5 и3 вeрзи t­ себє2: ќне бо ти2 є4сть, да поги1бнетъ є3ди1нъ t­ ќдъ тво­и1хъ, ґ не всE тёло твоE ввeржено бyдетъ въ геeн­ну.
 • Речeно же бhсть, ћкw и4же а4ще пyститъ женY свою2, да дaстъ є4й кни1гу распyстную.
 • А$зъ же гlю вaмъ, ћкw всsкъ t­пущazй женY свою2, рaзвэ словесE любо­дёйнагw, твори1тъ ю5 прелюбо­дёй­ст­вовати: и3 и4же пущени1цу п0йметъ, прелюбо­дёй­ст­вуетъ.
 • [(ҐЗа? 14.Ґ)] Пaки слhшасте, ћкw рэчeно бhсть дрє1внимъ: не во лжY кленeшисz, воз­дaси же гDеви кл‰твы тво‰.
 • А$зъ же гlю вaмъ не клsтисz всsкw: ни нб7омъ, ћкw пrт0лъ є4сть б9ій:
 • ни землeю, ћкw подн0жіе є4сть ногaма є3гw2: ни їеrли1момъ, ћкw грaдъ є4сть вели1кагw цр7S:
 • нижE глав0ю тво­eю клени1сz, ћкw не м0жеши влaса є3ди1нагw бёла и3ли2 чeрна сотвори1ти:
 • бyди же сл0во вa­ше: є4й, є4й: ни2, ни2: ли1шше же сею2 t­ непріsзни є4сть.
 • Слhшасте, ћкw рэчeно бhсть: џко за џко, и3 зyбъ за зyбъ.
 • А$зъ же гlю вaмъ не проти1витисz ѕлY: но а4ще тS кто2 ўдaритъ въ деснyю твою2 лани1ту, њбрати2 є3мY и3 другyю:
 • и3 хотsщему суди1тисz съ тоб0ю и3 ри1зу твою2 взsти, t­пусти2 є3мY и3 срачи1цу:
 • и3 а4ще кто2 тS п0йметъ по си1лэ п0прище є3ди1но, и3ди2 съ ни1мъ двA.
 • [(ҐЗа? 15.Ґ)] Просsщему ў тебє2 дaй, и3 хотsщаго t­ тебє2 заsти не t­врати2.
 • Слhшасте, ћкw рэчeно є4сть: воз­лю1биши и4скрен­нzго тво­его2 и3 воз­ненави1диши врагA тво­его2.
 • А$зъ же гlю вaмъ: люби1те враги2 вaшz, благослови1те кленyщыz вы2, добро2 твори1те ненави1дzщымъ вaсъ, и3 моли1тесz за творsщихъ вaмъ напaсть и3 и3згонsщыz вы2,
 • ћкw да бyдете сн7ове nц7A вa­шегw, и4же є4сть на нб7сёхъ: ћкw с0лнце своE сіsетъ на ѕлы6z и3 бlг‡z и3 дожди1тъ на првdныz и3 на непрaвєдныz.
 • А$ще бо лю1бите лю1бzщихъ вaсъ, кyю мздY и4мате; не и3 мытари6 ли т0жде творsтъ;
 • И# а4ще цэлyете дрyги вaшz т0кмw, что2 ли1шше творитE; не и3 kзы6чницы ли тaкожде творsтъ;
 • Бyдите u5бо вы2 совершeни, ћкоже nц7ъ вaшъ нбcный совершeнъ є4сть.
 • Внемли1те ми1лостыни вa­шеz не твори1ти пред8 человBки, да ви1дими бyдете и4ми: а4ще ли же ни2, мзды2 не и4мате t­ nц7A вa­шегw, и4же є4сть на нб7сёхъ.
 • Е3гдA u5бо твори1ши ми1лостыню, не воструби2 пред8 соб0ю, ћкоже лицемёри творsтъ въ с0нмищихъ и3 въ ст0гнахъ, ћкw да прослaвzт­сz t­ человBкъ. Ґми1нь гlю вaмъ, воспріeмлютъ мздY свою2.
 • Тебё же творsщу ми1лостыню, да не ўвёсть шyйца твоS, что2 твори1тъ десни1ца твоS,
 • ћкw да бyдетъ ми1лостынz твоS въ тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, т0й воз­дaстъ тебЁ ћвэ.
 • И# є3гдA м0лишисz, не бyди ћкоже лицемёри, ћкw лю1бzтъ въ с0нмищихъ и3 въ ст0гнахъ путjй стоsще моли1тисz, ћкw да kвsт­сz человёкwмъ. Ґми1нь гlю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2.
 • Тh же, є3гдA м0лишисz, вни1ди въ клёть твою2, и3 затвори1въ двє1ри тво‰, помоли1сz nц7Y тво­емY, и4же въ тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, воз­дaстъ тебЁ ћвэ.
 • Молsщесz же не ли1шше глаг0лите, ћкоже kзы6чницы: мнsтъ бо, ћкw во многоглаг0ланіи сво­eмъ ўслhшани бyдутъ:
 • не под0битесz u5бо и5мъ: вёсть бо nц7ъ вaшъ, и4хже трeбуете, прeжде прошeніz вa­шегw.
 • Си1це u5бо моли1тесz вы2: џч7е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да ст7и1т­сz и4мz твоE:
 • да пріи1детъ цр\­ст­віе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2, и3 на земли2:
 • хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь:
 • и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкw и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ:
 • и3 не введи2 нaсъ въ напaсть, но и3збaви нaсъ t­ лукaвагw: ћкw твоE є4сть цр\­ст­віе и3 си1ла и3 слaва во вёки. Ґми1нь.
 • [(ҐЗа? 17.Ґ)] А$ще бо t­пущaете человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, t­пyститъ и3 вaмъ nц7ъ вaшъ нбcный:
 • а4ще ли не t­пущaете человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, ни nц7ъ вaшъ t­пyститъ вaмъ согрэшeній вaшихъ.
 • Е3гдa же поститeсz, не бyдите ћкоже лицемёри сёту­ю­ще: помрачaютъ бо ли1ца сво‰, ћкw да kвsт­сz человёкwмъ постsщесz. Ґми1нь гlю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2.
 • Тh же постsсz помaжи главY твою2, и3 лицE твоE ўмhй,
 • ћкw да не kви1шисz человёкwмъ постsсz, но nц7Y тво­емY, и4же въ тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, воз­дaстъ тебЁ ћвэ.
 • Не скрывaйте себЁ сокр0вищъ на земли2, и3дёже чeрвь и3 тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе подк0пываютъ и3 крaдутъ:
 • скрывaйте же себЁ сокр0вище на нб7си2, и3дёже ни чeрвь, ни тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе не подк0пываютъ, ни крaдутъ:
 • и3дёже бо є4сть сокр0вище вa­ше, тY бyдетъ и3 сeрдце вa­ше.
 • [(ҐЗа? 18.Ґ)] Свэти1лникъ тёлу є4сть џко. А$ще u5бо бyдетъ џко твоE пр0сто, всE тёло твоE свётло бyдетъ:
 • а4ще ли џко твоE лукaво бyдетъ, всE тёло твоE тeмно бyдетъ. А$ще u5бо свётъ, и4же въ тебЁ, тмA є4сть, то2 тмA кольми2;
 • Никт0же м0жетъ двэмA господи1нома раб0тати: лю1бо є3ди1наго воз­лю1битъ, ґ другaго воз­ненави1дитъ: и3ли2 є3ди1нагw держи1т­сz, њ друзёмъ же неради1ти нaчнетъ. Не м0жете бг7у раб0тати и3 мамHнэ.
 • Сегw2 рaди гlю вaмъ: не пецhтесz душeю вa­шею, что2 ћсте, и3ли2 что2 піeте: ни тёломъ вaшимъ, во что2 њблечeтесz. Не душa ли б0лши є4сть пи1щи, и3 тёло nдeжди;
 • Воззри1те на пти6цы небє1сныz, ћкw не сёютъ, ни жнyтъ, ни собирaютъ въ жи6тницы, и3 nц7ъ вaшъ нбcный питaетъ и5хъ. Не вh ли пaче лyчши и4хъ є3стE;
 • Кт0 же t­ вaсъ пекjйсz м0жетъ при­ложи1ти в0зрасту сво­емY лaкоть є3ди1нъ;
 • И# њ nдeжди что2 печeтесz; Смотри1те кр‡нъ сeлныхъ, кaкw растyтъ: не труждaют­сz, ни прzдyтъ:
 • гlю же вaмъ, ћкw ни соломHнъ во всeй слaвэ сво­eй њблечeсz, ћкw є3ди1нъ t­ си1хъ:
 • а4ще же сёно сeлное, днeсь сyще и3 ќтрэ въ пeщь вметaемо, бг7ъ тaкw њдэвaетъ, не мн0гw ли пaче вaсъ, маловёри;
 • [(ҐЗа? 19.Ґ)] Не пецhтесz ќбw, глаг0люще: что2 ћмы, и3ли2 что2 піeмъ, и3ли2 чи1мъ њдeждемсz;
 • Всёхъ бо си1хъ kзhцы и4щутъ: вёсть бо nц7ъ вaшъ нбcный, ћкw трeбуете си1хъ всёхъ.
 • И#щи1те же прeжде цр\­ст­віz б9іz и3 прaвды є3гw2, и3 сі‰ вс‰ при­ложaт­сz вaмъ.
 • Не пецhтесz u5бо на ќтрей, ќтреній бо соб0ю печeт­сz: довлёетъ днeви ѕл0ба {попечeніе} є3гw2.
 • Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
 • И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
 • Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
 • Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
 • Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
 • Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
 • Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
 • Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
 • Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
 • Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
 • Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
 • Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
 • Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
 • [Зач. 11.] Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
 • И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.
 • Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
 • Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
 • Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
 • Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.
 • [Зач. 12.] Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
 • Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
 • А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «ракá»*, подлежит синедриону**; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. //*Пустой человек. /**Верховное судилище.
 • Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
 • оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
 • Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
 • истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.
 • [Зач. 13.] Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
 • А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
 • Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
 • И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
 • Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.
 • А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
 • [Зач. 14.] Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.
 • А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;
 • ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
 • ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
 • Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
 • Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
 • А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
 • и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
 • и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
 • [Зач. 15.] Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
 • Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
 • А Я говорю вам: люби́те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
 • да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
 • Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари*? //*Сборщики податей.
 • И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
 • Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
 • [Зач. 16.] Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.
 • Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.
 • У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая,
 • чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
 • И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
 • Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
 • А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
 • не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
 • Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
 • да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
 • хлеб наш насущный дай нам на сей день;
 • и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
 • и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
 • [Зач. 17.] Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,
 • а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
 • Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
 • А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,
 • чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
 • Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,
 • но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,
 • ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
 • [Зач. 18.] Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло;
 • если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
 • Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне*. //*Богатству.
 • Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?
 • Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
 • Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
 • И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;
 • но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, кáк всякая из них;
 • если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
 • Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
 • потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
 • Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
 • [Зач. 18.] Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта