Евангелие от Матфея, 8:23-27, 14:22-33

 
 • Сшéдшу же емý съ горы́, вслѣ́дъ егó идя́ху нарóди мнóзи.
 • И сé, прокажéнъ при­­шéдъ клáняшеся емý, глагóля: Гóсподи, áще хóщеши, мóжеши мя́ очи́стити.
 • И простéръ рýку Иисýсъ, коснýся емý, глагóля: хощý, очи́стися. И áбiе очи́стися емý прокáза.
 • И глагóла емý Иисýсъ: ви́ждь, ни комýже повѣ́ждь: но шéдъ покажи́ся иерéови и при­­неси́ дáръ, егóже повелѣ́ [въ закóнѣ] Моисéй, во свидѣ́тел­ст­во и́мъ.
 • [Зач. 25.] Вшéдшу же емý въ капернаýмъ, при­­ступи́ къ немý сóтникъ, моля́ егó
 • и глагóля: Гóсподи, óтрокъ мóй лежи́тъ въ домý разслáбленъ, лю́тѣ страждá.
 • И глагóла емý Иисýсъ: áзъ при­­шéдъ исцѣлю́ егó.
 • И от­вѣщáвъ сóтникъ, речé [емý]: Гóсподи, нѣ́смь достóинъ, да подъ крóвъ мóй вни́деши: но тóкмо рцы́ слóво, и исцѣлѣ́етъ óтрокъ мóй:
 • и́бо áзъ человѣ́къ éсмь подъ влáстiю, имы́й подъ собóю вóины: и глагóлю семý: иди́, и и́детъ: и другóму: прiиди́, и при­­хóдитъ: и рабý мо­емý: сотвори́ сié, и сотвори́тъ.
 • Слы́шавъ же Иисýсъ, удиви́ся, и речé грядýщымъ по нéмъ: ами́нь глагóлю вáмъ: ни во Изрáили толи́ки вѣ́ры обрѣтóхъ.
 • Глагóлю же вáмъ, я́ко мнóзи от­ востóкъ и зáпадъ прiи́дутъ и воз­ля́гутъ со Авраáмомъ и Исаáкомъ и Иáковомъ во цáр­ст­вiи небéснѣмъ:
 • сы́нове же цáр­ст­вiя изгнáни бýдутъ во тмý кромѣ́шнюю: тý бýдетъ плáчь и скрéжетъ зубóмъ.
 • И речé Иисýсъ сóтнику: иди́, и я́коже вѣ́ровалъ еси́, бýди тебѣ́. И исцѣлѣ́ óтрокъ егó въ тóй чáсъ.
 • [Зач. 26.] И при­­шéдъ Иисýсъ въ дóмъ Петрóвъ, ви́дѣ тéщу егó лежáщу и огнéмъ жегóму,
 • и при­­коснýся руцѣ́ ея́, и остáви ю́ óгнь: и востá и служá­ше емý.
 • Пóздѣ же бы́в­шу, при­­ведóша къ немý бѣ́сны мнóги: и изгнá дýхи слóвомъ и вся́ боля́щыя исцѣли́:
 • да сбýдет­ся рѣчéн­ное Исáiемъ прорóкомъ, глагóлющимъ: тóй недýги нáшя прiя́тъ и болѣ́зни понесé.
 • Ви́дѣвъ же Иисýсъ мнóги нарóды о́крестъ себé, повелѣ́ [ученикóмъ] ити́ на о́нъ пóлъ.
 • И при­­стýпль еди́нъ кни́жникъ, речé емý: учи́телю, идý по тебѣ́, áможе áще и́деши.
 • Глагóла емý Иисýсъ: ли́си я́звины и́мутъ, и пти́цы небéсныя гнѣ́зда: Сы́нъ же человѣ́ческiй не и́мать гдѣ́ главы́ подклони́ти.
 • Другíй же от­ учени́къ егó речé емý: Гóсподи, повели́ ми прéжде ити́ и погребсти́ отцá мо­егó.
 • Иисýсъ же речé емý: гряди́ по мнѣ́ и остáви мéртвыхъ погребсти́ своя́ мертвецы́.
 • [Зач. 27.] И влѣ́зшу емý въ корáбль, по нéмъ идóша ученицы́ егó.
 • И сé, трýсъ вели́къ бы́сть въ мóри, я́коже кораблю́ покрывáтися волнáми: тóй же спá­ше.
 • И при­­шéдше ученицы́ егó воз­буди́ша егó, глагóлюще: Гóсподи, спаси́ ны, погибáемъ.
 • И глагóла и́мъ: чтó страшли́ви естé, маловѣ́ри? Тогдá востáвъ запрети́ вѣ́тромъ и мóрю, и бы́сть тишинá вéлiя.
 • Человѣ́цы же чуди́шася, глагóлюще: ктó éсть сéй, я́ко и вѣ́три и мóре послýшаютъ егó?
 • [Зач. 28.] И при­­шéдшу емý на о́нъ пóлъ, въ странý гергеси́нскую, срѣтóста егó двá бѣ́сна от­ грóбъ исходя́ща, лю́та зѣлó, я́ко не мощи́ никомý минýти путéмъ тѣ́мъ.
 • И сé, возопи́ста глагóлюща: чтó нáма и тебѣ́, Иисýсе Сы́не Бóжiй? при­­шéлъ еси́ сѣ́мо прéжде врéмене мýчити нáсъ.
 • Бя́ше же далéче от­ нею́ стáдо свинíй мнóго пасóмо.
 • Бѣ́си же моля́ху егó, глагóлюще: áще изгóниши ны́, повели́ нáмъ ити́ въ стáдо свинóе.
 • И речé и́мъ: иди́те. Они́ же изшéдше идóша въ стáдо свинó­е: и сé, [áбiе] устреми́ся стáдо всé по брéгу въ мóре, и утопóша въ водáхъ.
 • Пасýщiи же бѣжáша, и шéдше во грáдъ, воз­вѣсти́ша вся́, и о бѣснóю.
 • И сé, вéсь грáдъ изы́де въ срѣ́тенiе Иисýсови: и ви́дѣв­ше егó, моли́ша, я́ко дабы́ прешéлъ от­ предѣ́лъ и́хъ.
 • [Зач. 57.] Въ тó врéмя услы́ша И́родъ четвертовлáст­никъ слýхъ Иисýсовъ
 • и речé отрокóмъ сво­и́мъ: сéй éсть Иоáн­нъ крести́тель: тóй воскрéсе от­ мéртвыхъ, и сегó рáди си́лы дѣ́ют­ся о нéмъ.
 • И́родъ бо éмь Иоáн­на, связá егó и всади́ въ темни́цу, Иродiáды рáди жены́ Фили́ппа брáта сво­егó:
 • глагóлаше бо емý Иоáн­нъ: не достóитъ ти́ имѣ́ти ея́.
 • И хотя́щь егó уби́ти, убоя́ся нарóда, занé я́ко прорóка егó имѣ́яху.
 • Дню́ же бы́в­шу рожде­ст­вá И́родова, плясá дщи́ Иродiáдина посредѣ́ и угоди́ И́родови:
 • тѣ́мже и съ кля́твою изречé éй дáти, егóже áще воспрóситъ.
 • Онá же навáждена мáтерiю сво­éю, дáждь ми́, речé, здѣ́ на блю́дѣ главý Иоáн­на крести́теля.
 • И печáленъ бы́сть цáрь: кля́твы же рáди и за воз­лежáщихъ съ ни́мъ, повелѣ́ дáти [éй]
 • и послáвъ усѣ́кну Иоáн­на въ темни́цѣ.
 • И при­­несóша главý егó на блю́дѣ и дáша дѣви́цѣ: и от­несé мáтери сво­éй.
 • И при­­стýпльше ученицы́ егó взя́ша тѣ́ло [егó] и погребóша é: и при­­шéдше воз­вѣсти́ша Иисýсови.
 • И слы́шавъ Иисýсъ отъи́де от­тýду въ корабли́ въ пýсто мѣ́сто еди́нъ {осóбь}: и слы́шав­ше нарóди по нéмъ идóша пѣ́ши от­ градóвъ.
 • [Зач. 58.] И изшéдъ Иисýсъ ви́дѣ мнóгъ нарóдъ, и милосéрдова о ни́хъ, и исцѣли́ недýжныя и́хъ.
 • Пóздѣ же бы́в­шу, при­­ступи́ша къ немý ученицы́ егó, глагóлюще: пýсто éсть мѣ́сто, и чáсъ ужé минý: от­пусти́ нарóды, да шéдше въ вéси кýпятъ брáшна себѣ́.
 • Иисýсъ же речé и́мъ: не трéбуютъ от­ити́: дади́те и́мъ вы́ я́сти.
 • Они́ же глагóлаша емý: не и́мамы здѣ́ тóкмо пя́ть хлѣ́бъ и двѣ́ ры́бѣ.
 • О́нъ же речé: при­­неси́те ми́ и́хъ сѣ́мо.
 • И повелѣ́въ нарóдомъ воз­лещи́ на травѣ́, и прiéмъ пя́ть хлѣ́бъ и óбѣ ры́бѣ, воз­зрѣ́въ на нéбо, благослови́ и преломи́въ дадé ученикóмъ хлѣ́бы, ученицы́ же нарóдомъ.
 • И ядóша вси́ и насы́тишася: и взя́ша избы́тки укрýхъ, два­нá­де­сять кóшя испóлнь:
 • ядýщихъ же бѣ́ мужéй я́ко пя́ть ты́сящъ, рáзвѣ жéнъ и дѣтéй.
 • [Зач. 59.] И áбiе понýди Иисýсъ ученики́ своя́ влѣ́зти въ корáбль и вари́ти егó на óномъ полý {предъити́ емý на о́нъ пóлъ}, дóндеже от­пýститъ нарóды.
 • И от­пусти́въ нарóды, взы́де на горý еди́нъ помоли́тися: пóздѣ же бы́в­шу, еди́нъ бѣ́ тý.
 • Корáбль же бѣ́ посредѣ́ мóря влáяся волнáми: бѣ́ бо проти́венъ вѣ́тръ.
 • Въ четвéртую же стрáжу нóщи и́де къ ни́мъ Иисýсъ, ходя́ по мóрю.
 • И ви́дѣв­ше егó ученицы́ по мóрю ходя́ща, смути́шася, глагóлюще, я́ко при­­зрáкъ éсть: и от­ стрáха возопи́ша.
 • А́бiе же речé и́мъ Иисýсъ, глагóля: дерзáйте: áзъ éсмь, не бóйтеся.
 • Отвѣщáвъ же пéтръ речé: Гóсподи, áще ты́ еси́, повели́ ми прiити́ къ тебѣ́ по водáмъ. О́нъ же речé: прiиди́.
 • И излѣ́зъ изъ корабля́ пéтръ, хождá­ше по водáмъ, прiити́ ко Иисýсови:
 • ви́дя же вѣ́тръ крѣ́покъ, убоя́ся, и начéнъ утопáти, возопи́, глагóля: Гóсподи, спаси́ мя.
 • И áбiе Иисýсъ простéръ рýку, я́тъ егó и глагóла емý: маловѣ́ре, почтó усумнѣ́л­ся еси́?
 • И влѣ́зшема и́ма въ корáбль, престá вѣ́тръ.
 • Сýщiи же въ корабли́ при­­шéдше поклони́шася емý, глагóлюще: во­и́стин­ну Бóжiй Сы́нъ еси́.
 • И прешéдше прiидóша въ зéмлю ген­нисарéѳскую.
 • [Зач. 60.] И познáв­ше егó мýжiе мѣ́ста тогó, послáша во всю́ странý тý, и при­­несóша къ немý вся́ боля́щыя:
 • и моля́ху егó, да тóкмо при­­кóснут­ся вскри́лiю ри́зы егó: и ели́цы при­­коснýшася, спасéни бы́ша.
 • Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
 • И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
 • Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.
 • И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.
 • [Зач. 25.] Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
 • Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
 • Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
 • Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;
 • ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
 • Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
 • Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;
 • а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
 • И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
 • [Зач. 26.] Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,
 • и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.
 • Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,
 • да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни.
 • Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону.
 • Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.
 • И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.
 • Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
 • Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
 • [Зач. 27.] И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его.
 • И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.
 • Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем.
 • И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.
 • Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?
 • [Зач. 28.] И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов*, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. //*Из пещер, где погребали.
 • И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.
 • Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
 • И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
 • И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
 • Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
 • И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.
 • [Зач. 57.] В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе
 • и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
 • Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
 • потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.
 • И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.
 • Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,
 • посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.
 • Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
 • И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,
 • и послал отсечь Иоанну голову в темнице.
 • И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.
 • Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.
 • И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.
 • [Зач. 58.] И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
 • Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
 • Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
 • Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
 • Он сказал: принесите их Мне сюда.
 • И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
 • И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
 • а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
 • [Зач. 59.] И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
 • И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
 • А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
 • В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
 • И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
 • Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
 • Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
 • Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
 • но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
 • Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
 • И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
 • Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
 • И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
 • [Зач. 60.] Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,
 • и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта