Евангелие от Матфея, 8:28-34, 9:1

 
 • Сшeдшу же є3мY съ горы2, в8слёдъ є3гw2 и3дsху нар0ди мн0зи.
 • И# сE, прокажeнъ при­шeдъ клaнzшесz є3мY, глаг0лz: гDи, а4ще х0щеши, м0жеши мS њчcтити.
 • И# простeръ рyку їи7съ, коснyсz є3мY, гlz: хощY, њчи1стисz. И# а4біе њчи1стисz є3мY прокaза.
 • И# гlа є3мY їи7съ: ви1ждь, ни комyже повёждь: но шeдъ покажи1сz їерeови и3 при­неси2 дaръ, є3г0же повелЁ [въ зак0нэ] мwmсeй, во свидётел­ст­во и5мъ.
 • [(ҐЗа? 25.Ґ)] Вшeдшу же є3мY въ капернаyмъ, при­ступи2 къ немY с0тникъ, молS є3го2
 • и3 глаг0лz: гDи, џтрокъ м0й лежи1тъ въ домY разслaбленъ, лю1тэ страждA.
 • И# гlа є3мY їи7съ: а4зъ при­шeдъ и3сцэлю2 є3го2.
 • И# t­вэщaвъ с0тникъ, речE [є3мY]: гDи, нёсмь дост0инъ, да под8 кр0въ м0й вни1деши: но т0кмw рцы2 сл0во, и3 и3сцэлёетъ џтрокъ м0й:
 • и4бо а4зъ человёкъ є4смь под8 влaстію, и3мhй под8 соб0ю в0ины: и3 глаг0лю семY: и3ди2, и3 и4детъ: и3 друг0му: пріиди2, и3 при­х0дитъ: и3 рабY мо­емY: сотвори2 сіE, и3 сотвори1тъ.
 • Слhшавъ же їи7съ, ўдиви1сz, и3 речE грzдyщымъ по нeмъ: ґми1нь гlю вaмъ: ни во їи7ли толи1ки вёры њбрэт0хъ.
 • Гlю же вaмъ, ћкw мн0зи t­ востHкъ и3 з†падъ пріи1дутъ и3 воз­лsгутъ со ґвраaмомъ и3 їсаaкомъ и3 їaкwвомъ во цр\­ст­віи нбcнэмъ:
 • сhнове же цaр­ст­віz и3згнaни бyдутъ во тмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ.
 • И# речE їи7съ с0тнику: и3ди2, и3 ћкоже вёровалъ є3си2, бyди тебЁ. И# и3сцэлЁ џтрокъ є3гw2 въ т0й чaсъ.
 • [(ҐЗа? 26.Ґ)] И# при­шeдъ їи7съ въ д0мъ Петр0въ, ви1дэ тeщу є3гw2 лежaщу и3 nгнeмъ жег0му,
 • и3 при­коснyсz руцЁ є3S, и3 њстaви ю5 џгнь: и3 востA и3 служa­ше є3мY.
 • П0здэ же бhв­шу, при­вед0ша къ немY бBсны мнHги: и3 и3згнA дyхи сл0вомъ и3 вс‰ болsщыz и3сцэли2:
 • да сбyдет­сz рэчeн­ное и3сaіемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: т0й недyги нaшz пріsтъ и3 бwлёзни понесE.
 • Ви1дэвъ же їи7съ мнHги нар0ды њ1крестъ себє2, повелЁ [ўчн7кHмъ] и3ти2 на њ1нъ п0лъ.
 • И# при­стyпль є3ди1нъ кни1жникъ, речE є3мY: ўчт7лю, и3дY по тебЁ, а4може а4ще и4деши.
 • Гlа є3мY їи7съ: ли1си ћзвины и4мутъ, и3 пти6цы небє1сныz гнёзда: сн7ъ же чlвёческій не и4мать гдЁ главы2 подклони1ти.
 • Другjй же t­ ўчн7къ є3гw2 речE є3мY: гDи, повели1 ми прeжде и3ти2 и3 погребсти2 nтцA мо­его2.
 • Їи7съ же речE є3мY: грzди2 по мнЁ и3 њстaви мeртвыхъ погребсти2 сво‰ мертвецы2.
 • [(ҐЗа? 27.Ґ)] И# влёзшу є3мY въ корaбль, по нeмъ и3д0ша ўчн7цы2 є3гw2.
 • И# сE, трyсъ вели1къ бhсть въ м0ри, ћкоже кораблю2 покрывaтисz волнaми: т0й же спa­ше.
 • И# при­шeдше ўчн7цы2 є3гw2 воз­буди1ша є3го2, глаг0люще: гDи, сп7си1 ны, погибaемъ.
 • И# гlа и5мъ: что2 страшли1ви є3стE, маловёри; ТогдA востaвъ запрети2 вётрwмъ и3 м0рю, и3 бhсть тишинA вeліz.
 • Человёцы же чуди1шасz, глаг0люще: кто2 є4сть сeй, ћкw и3 вётри и3 м0ре послyшаютъ є3гw2;
 • [(ҐЗа? 28.Ґ)] И# при­шeдшу є3мY на њ1нъ п0лъ, въ странY гергеси1нскую, срэт0ста є3го2 двA бBсна t­ грHбъ и3сход‰ща, лю6та ѕэлw2, ћкw не мощи2 никомY минyти путeмъ тёмъ.
 • И# сE, возопи1ста глагHлюща: что2 нaма и3 тебЁ, їи7се сн7е б9ій; при­шeлъ є3си2 сёмw прeжде врeмене мyчити нaсъ.
 • Бsше же далeче t­ нею2 стaдо свинjй мн0го пас0мо.
 • Бёси же молsху є3го2, глаг0люще: а4ще и3зг0ниши ны2, повели2 нaмъ и3ти2 въ стaдо свин0е.
 • И# речE и5мъ: и3ди1те. Nни1 же и3зшeдше и3д0ша въ стaдо свин0­е: и3 сE, [а4біе] ўстреми1сz стaдо всE по брeгу въ м0ре, и3 ўтоп0ша въ водaхъ.
 • Пасyщіи же бэжaша, и3 шeдше во грaдъ, воз­вэсти1ша вс‰, и3 њ бэсн0ю.
 • И# сE, вeсь грaдъ и3зhде въ срётеніе їи7сови: и3 ви1дэв­ше є3го2, моли1ша, ћкw дабы2 прешeлъ t­ предBлъ и4хъ.
 • И# влёзъ въ корaбль, прeйде и3 пріи1де во св0й грaдъ.
 • И# сE, при­нес0ша є3мY разслaблена [жи1лами], на nдрЁ лежaща: и3 ви1дэвъ їи7съ вёру и4хъ, речE разслaблен­ному: дерзaй, чaдо, t­пущaют­сz ти2 грэси2 тво­и2.
 • И# сE, нёцыи t­ кни6жникъ рёша въ себЁ: сeй хyлитъ.
 • И# ви1дэвъ їи7съ помышлє1ніz и4хъ, речE: вскyю вы2 мhслите лук†ваz въ сердцaхъ сво­и1хъ;
 • чт0 бо є4сть ўд0бэе рещи2: t­пущaют­сz ти2 грэси2: и3ли2 рещи2: востaни и3 ходи2;
 • но да ўвёсте, ћкw влaсть и4мать сн7ъ чlвёческій на земли2 t­пущaти грэхи2: тогдA гlа разслaблен­ному: востaни, воз­ми2 тв0й џдръ и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й.
 • И# востaвъ, [взeмъ џдръ св0й,] и4де въ д0мъ св0й.
 • Ви1дэв­ше же нар0ди чуди1шасz и3 прослaвиша бг7а, дaв­шаго влaсть таковyю человёкwмъ.
 • [(ҐЗа? 30.Ґ)] И# преходS їи7съ t­тyду, ви1дэ человёка сэдsща на мhтницэ, Матfeа глаг0лема: и3 гlа є3мY: по мнЁ грzди2. И# востaвъ по нeмъ и4де.
 • И# бhсть є3мY воз­лежaщу въ домY, и3 сE, мн0зи мытари6 и3 грBшницы при­шeдше воз­лежaху со їи7сомъ и3 со ўчн7ки6 є3гw2.
 • И# ви1дэв­ше фарісeє, глаг0лаху ўчн7кHмъ є3гw2: почто2 съ мытари6 и3 грBшники ўчт7ль вaшъ ћстъ и3 піeтъ;
 • Їи7съ же слhшавъ речE и5мъ: не трeбуютъ здрaвіи врачA, но болsщіи:
 • шeдше же научи1тесz, что2 є4сть: ми1лости хощY, ґ не жeртвы; не пріид0хъ бо при­звaти првdники, но грёшники на покаsніе.
 • [(ҐЗа? 31.Ґ)] ТогдA при­ступи1ша къ немY ўченицы2 їwaн­нwвы, глаг0люще: почто2 мы2 и3 фарісeє пости1мсz мн0гw, ўчн7цh же тво­и2 не постsт­сz;
 • И# речE и5мъ їи7съ: є3дA м0гутъ сhнове брaчніи плaкати, є3ли1ко врeмz съ ни1ми є4сть жени1хъ; Пріи1дутъ же днjе, є3гдA t­и1мет­сz t­ ни1хъ жени1хъ, и3 тогдA постsт­сz.
 • Никт0же бо при­ставлsетъ при­ставлeніz плaта небёлена ри1зэ вeтсэ: в0зметъ бо кончи1ну свою2 t­ ри1зы {t­т0ргнетъ бо при­ставлeніе є3гw2 t­ ри1зы [нёчто]}, и3 г0рша дирA бyдетъ.
 • НижE вливaютъ вінA н0ва въ мёхи вє1тхи: а4ще ли же ни2, то2 просадsт­сz мёси, и3 віно2 проліeт­сz, и3 мёси поги1бнутъ: но вливaютъ віно2 н0во въ мёхи нHвы, и3 nбоE соблюдeт­сz.
 • [(ҐЗа? 32.Ґ)] Сі‰ є3мY гlющу къ ни6мъ, сE, кнsзь нёкій при­шeдъ клaнzшесz є3мY, глаг0лz, ћкw дщи2 моS н­н7э ќмре: но при­шeдъ воз­ложи2 на ню2 рyку твою2, и3 њживeтъ.
 • И# востaвъ їи7съ по нeмъ и4де, и3 ўчн7цы2 є3гw2.
 • И# сE, женA кровоточи1ва два­нa­де­сz­те лётъ, при­стyпльши созади2, при­коснyсz воскри1лію ри1зы є3гw2,
 • глаг0лаше бо въ себЁ: а4ще т0кмw при­коснyсz ри1зэ є3гw2, сп7сeна бyду.
 • Їи7съ же њбрaщьсz и3 ви1дэвъ ю5, речE: дерзaй, дщи2, вёра твоS сп7сe тz. И# сп7сeна бhсть женA t­ часA тогw2.
 • И# при­шeдъ їи7съ въ д0мъ кнsжь, и3 ви1дэвъ сопцы2 и3 нар0дъ м0лвzщь,
 • гlа и5мъ: t­иди1те, не ќмре бо дэви1ца, но спи1тъ. И# ругaхусz є3мY.
 • Е3гдa же и3згнaнъ бhсть нар0дъ, в­шeдъ ћтъ ю5 за рyку: и3 востA дэви1ца.
 • И# и3зhде вёсть сіS по всeй земли2 т0й.
 • [(ҐЗа? 33.Ґ)] И# преходsщу t­тyду їи7сови, по нeмъ и3д0ста двA слэпц†, зов{ща и3 глагHлюща: поми1луй ны2, [їи7се] сн7е дв7довъ.
 • Пришeдшу же є3мY въ д0мъ, при­ступи1ста къ немY слэпц†, и3 гlа и4ма їи7съ: вёруета ли, ћкw могY сіE сотвори1ти; Глаг0ласта є3мY: є4й, гDи.
 • ТогдA при­коснyсz џчію и4хъ, гlz: по вёрэ вaю бyди вaма.
 • И# t­верз0стасz џчи и4ма: и3 запрети2 и4ма їи7съ, гlz: блюди1та, да никт0же ўвёсть.
 • W$на же и3зшє1дша прослaвиста є3го2 по всeй земли2 т0й.
 • Тёма же и3сходsщема, сE, при­вед0ша къ немY человёка нёма бэснyема.
 • И# и3згнaну бёсу, проглаг0ла нэмhй. И# диви1шасz нар0ди, глаг0люще, ћкw николи1же kви1сz тaкw во їи7ли.
 • Фарісeє же глаг0лаху: њ кнsзи бэс0встэмъ и3зг0нитъ бёсы.
 • И# прохождa­ше їи7съ грaды вс‰ и3 вє1си, ўчS на с0нмищихъ и4хъ, и3 проповёдаz є3ђліе цр\­ст­віz, и3 цэлS всsкъ недyгъ и3 всsку ћзю въ лю1дехъ.
 • [(ҐЗа? 34.Ґ)] Ви1дэвъ же нар0ды, млcрдова њ ни1хъ, ћкw бsху смzтeни и3 t­вeржени, ћкw џвцы не и3мyщыz пaстырz.
 • ТогдA гlа ўчн7кHмъ сво­и6мъ: жaтва ќбw мн0га, дёлателей же мaлw:
 • моли1тесz u5бо гDи1ну жaтвы, ћкw да и3зведeтъ дёлатєли на жaтву свою2.
 • Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
 • И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
 • Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.
 • И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.
 • [Зач. 25.] Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
 • Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
 • Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
 • Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;
 • ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
 • Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
 • Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;
 • а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
 • И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
 • [Зач. 26.] Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,
 • и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.
 • Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,
 • да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни.
 • Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону.
 • Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.
 • И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.
 • Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
 • Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
 • [Зач. 27.] И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его.
 • И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.
 • Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем.
 • И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.
 • Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?
 • [Зач. 28.] И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов*, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. //*Из пещер, где погребали.
 • И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.
 • Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
 • И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
 • И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
 • Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
 • И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.
 • [Зач. 29.] Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
 • И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
 • При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
 • Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
 • ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
 • Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
 • И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
 • Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
 • [Зач. 30.] Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.
 • И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его.
 • Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?
 • Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные,
 • пойдите, научитесь, чтó значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
 • [Зач. 31.] Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?
 • И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.
 • И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
 • Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.
 • [Зач. 32.] Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.
 • И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его.
 • И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его,
 • ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею.
 • Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова.
 • И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,
 • сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.
 • Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала.
 • И разнесся слух о сем по всей земле той.
 • [Зач. 33.] Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!
 • Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!
 • Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.
 • И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
 • А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.
 • Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.
 • И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле.
 • А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
 • И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
 • [Зач. 34.] Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.
 • Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
 • итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта