Скрыть
1:10
1:12
Церковнославянский (рус)
И бы́сть по сконча́нiи Моисе́а раба́ Госпо́дня, и рече́ Госпо́дь иису́су сы́ну нави́ну, служи́телю Моисе́ову, глаго́ля:
Моисе́й ра́бъ мо́й сконча́ся: ны́нѣ у́бо воста́въ прейди́ Иорда́нъ ты́ и вси́ лю́дiе сі́и въ зе́млю, ю́же а́зъ даю́ и́мъ:
вся́кое мѣ́сто, по нему́же пре́йдете стопо́ю но́гъ ва́шихъ, ва́мъ да́мъ е́, я́коже глаго́лахъ Моисе́ю:
пусты́ню и антилива́нъ се́й да́же до рѣки́ вели́кiя рѣки́ Евфра́та, всю́ зе́млю еѳео́ню, и да́же до мо́ря послѣ́дняго: от­ за́пада со́лнца бу́дутъ предѣ́лы ва́ши:
не супроти́вит­ся человѣ́къ предъ ва́ми во вся́ дни́ живота́ тво­его́, и я́коже бѣ́хъ съ Моисе́омъ, та́ко бу́ду и съ тобо́ю: и не оста́влю тебе́, ниже́ пре́зрю тя́:
крѣпи́ся и мужа́йся: ты́ бо раздѣли́ши лю́демъ си́мъ зе́млю, е́юже кля́хся отце́мъ ва́шымъ да́ти и́мъ:
крѣпи́ся у́бо, и мужа́йся зѣло́, храни́ти и твори́ти, я́коже тебѣ́ заповѣ́да Моисе́й ра́бъ мо́й, и не уклони́ся от­ ни́хъ ни на де́сно, ни на лѣ́во, да смы́слиши во всѣ́хъ, я́же твори́ши:
и да не от­сту́питъ кни́га зако́на сего́ от­ у́стъ тво­и́хъ, и да по­уча́ешися въ не́й де́нь и но́щь, да уразумѣ́еши твори́ти вся́ пи́сан­ная: тогда́ благо­успѣ́еши и испра́виши пути́ твоя́, и тогда́ уразумѣ́еши:
се́, заповѣ́даю тебѣ́: крѣпи́ся и мужа́йся, ни ужаса́йся, ниже́ убо́йся: я́ко съ тобо́ю Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ, а́може а́ще по́йдеши.
И заповѣ́да иису́съ книго́чiямъ людски́мъ, глаго́ля:
вни́дите посредѣ́ полка́ люді́й и заповѣ́дайте лю́демъ, глаго́люще: угото́вайте бра́шно, я́ко еще́ три́ дни́, и вы́ пре́йдете Иорда́нъ се́й, в­ше́дше прiя́ти зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ при­­ча́стiе.
И Руви́му и га́ду и полупле́мени Манассі́ину рече́ иису́съ:
помяни́те сло́во, е́же заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, глаго́ля: Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ упоко́и ва́съ и даде́ ва́мъ зе́млю сiю́:
жены́ ва́ши и дѣ́ти ва́ши и ско́ти ва́ши да живу́тъ на земли́, ю́же даде́ ва́мъ Моисе́й у Иорда́на: вы́ же пре́йдете вооруже́ни предъ бра́тiею ва́­шею, вся́къ крѣ́покъ, и спобо́р­ст­вуете и́мъ,
до́ндеже упоко́итъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ бра́тiю ва́шу, я́коже и ва́съ, и наслѣ́дятъ и сі́и зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ и́мъ: и отъи́дете кі́йждо въ наслѣ́дiе свое́, и наслѣ́дите е́, е́же даде́ ва́мъ Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на от­ восто́ковъ со́лнца.
И от­вѣща́в­ше иису́су, рѣ́ша: вся́, ели́ка заповѣ́си на́мъ, сотвори́мъ, и во вся́кое мѣ́сто, а́може по́слеши на́съ, по́йдемъ:
по всѣ́мъ, ели́ка слу́шахомъ Моисе́а, тебе́ послу́шаемъ: то́кмо да бу́детъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ съ тобо́ю, я́коже бѣ́ съ Моисе́емъ:
человѣ́къ же, и́же а́ще не покори́т­ся тебѣ́ и и́же не послу́шаетъ слове́съ тво­и́хъ, я́коже заповѣ́си ему́, да у́мретъ: то́чiю крѣпи́ся и мужа́йся.
Синодальный
По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву:
Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.
Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею:
от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши.
Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя.
Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им;
только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих.
Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.
И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал:
пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог [отцов] ваших дает вам в наследие.
А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал:
вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию;
жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом; а вы все, могущие сражаться, вооружившись идите пред братьями вашими и помогайте им,
доколе Господь [Бог ваш] не успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им; тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца.
Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем;
как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем;
всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен!
Таджикский
Ва баъд аз вафоти Мусо, бандаи Парвардигор, чунин воқеъ шуд, ки Парвардигор ба Еҳушаъ ибни Нун, хизматгузори Мусо, сухан ронда, гуфт:
«Мусо, бандаи Ман, вафот ёфт; ва алҳол бархоста, аз ин рӯди Урдун гузар, ту ва тамоми ин қавм, ба замине ки Ман ба онҳо, ба банӣ Исроил, медиҳам.
Ҳар ҷоеро, ки кафи пои шумо бар он гузошта шавад, ба шумо медиҳам, чунон ки ба Мусо гуфтаам.
Аз биёбон ва ин Лубнон то дарёи бузург, ки дарёи Фурот бошад, тамоми замини ҳиттиён то баҳри Бузург, ки ғурубгоҳи офтоб аст, ҳудуди шумо хоҳад буд.
Ҳеҷ кас дар тамоми айёми умрат қодир нахоҳад буд, ки пеши ту истодагӣ намояд; чунон ки бо Мусо будам, бо ту низ хоҳам буд; туро бемаҷол нахоҳам гардонид ва тарк нахоҳам кард.
Қавӣ Устувор ва далер бош, зеро ки ту ба соҳибии ин қавм заминеро хоҳӣ даровард, ки дар бораи он ба падаронашон қасам хӯрдаам, ки ба онҳо бидиҳам.
Фақат қавӣ ва далер бош, то ки бо риояи дурусти тамоми шариате ки Мусо, бандаи Ман, ба ту фармудааст, амал намоӣ; аз он ба тарафи рост ё чап дур нашав, то ба ҳар ҷое ки меравӣ, муваффақият ба даст оварӣ.
Бигзор ин китоби шариат аз даҳони ту дур нашавад, ва онро ту рӯзу шаб биомӯз, то бо риояи ҳар он чи дар он навишта шудааст, амал намоӣ, зеро ки он гоҳ дар роҳҳои худ комёб гардида, муваффақият ба даст хоҳӣ овард.
Ман, охир, ба ту чунин фармудаам: қавӣ ва далер бош, натарс ва ҳаросон нашав, зеро ба ҳар ҷое ки биравӣ, Парвардигор Худои ту бо туст».
Ва Еҳушаъ ба нозирони қавм фармуда, гуфт:
«Андаруни бошишгоҳ давр занед, ва ба қавм фармуда, бигӯед: ́Барои худ тӯша муҳайё кунед, зеро ки баъд аз се рӯз шумо аз ин Урдун хоҳед гузашт, то ки рафта, заминеро ба соҳибии худ дароваред, ки Парвардигор Худои шумо ба шумо барои соҳибӣ намудан медиҳад́».
Ва Еҳушаъ ба реубениён ва ҷодиён ва нисфи сибти Менашше сухан ронда, гуфт:
«Ба ёд оваред он суханро, ки Мусо, бандаи Парвардигор, ба шумо фармуда, гуфтааст: ́Парвардигор Худои шумо ба шумо оромӣ бахшид, ва ин заминро ба шумо дод́.
Занони шумо, кӯдакони шумо ва чорвои шумо бигзор дар замине ки Мусо ба шумо дар ин тарафи Урдун додааст, бимонанд, валекин шумо, ҳамаи мардони ҷангӣ, мусаллаҳ гардида, пешопеши бародарони худ гузаред ва ба онҳо кӯмак расонед,
То даме ки Парвардигор ба бародарони шумо низ, мисли шумо, оромӣ бахшад, ва онҳо низ заминеро, ки Парвардигор Худои шумо ба онҳо медиҳад, соҳибӣ намоянд; ва он гоҳ шумо ба мулки худ, ба замине ки Мусо, бандаи Парвардигор, дар ин тарафи Урдун аз тулӯъгоҳи офтоб ба шумо додааст, баргашта, онро соҳибӣ хоҳед кард».
Ва онҳо ба Еҳушаъ ҷавоб дода, гуфтанд: «Ҳар амре ки ба мо бифармоӣ, ба ҷо хоҳем овард, ва ба ҳар куҷо, ки моро бифиристӣ, равона хоҳем шуд;
Чунон ки дар ҳар бобат ба Мусо гӯш додаем, ончунон ба ту гӯш хоҳем дод, фақат Парвардигор Худои ту бигзор бо ту бошад, чунон ки бо Мусо буд;
Ҳар касе ки ба фармони ту муқобилият намояд ва ба суханони ту дар ҳар чизе ки фармоӣ, гӯш надиҳад, кушта хоҳад шуд; фақат қавӣ ва далер бош».

Et factum est, ut post mortem Moysi servi Domini loqueretur Dominus ad Iosue filium Nun ministrum Moysi et diceret ei:
«Moyses servus meus mortuus est; nunc igitur surge et transi Iordanem istum, tu et omnis populus iste, in terram, quam ego dabo filiis Israel.
Omnem locum, quem calcaverit vestigium pedis vestri, vobis tradidi, sicut locutus sum Moysi.
A deserto et Libano isto usque ad fluvium magnum Euphraten, omnis terra Hetthaeorum usque ad mare Magnum contra solis occasum erit terminus vester.
Nullus tibi poterit resistere cunctis diebus vitae tuae: sicut fui cum Moyse, ero et tecum; non dimittam nec derelinquam te.
Confortare et esto robustus; tu enim sorte divides populo huic terram, pro qua iuravi patribus suis, ut traderem eam illis.
Confortare tantum et esto robustus valde, ut custodias et facias iuxta omnem legem, quam praecepit tibi Moyses servus meus. Ne declines ab ea ad dexteram vel ad sinistram, ut prospereris in omnibus, ad quaecumque perrexeris.
Non recedat hoc volumen legis de ore tuo, sed meditaberis in eo diebus ac noctibus, ut custodias et facias iuxta omnia, quae scripta sunt in eo: tunc optime diriges viam tuam et tunc prosperaberis.
Nonne praecepi tibi: Confortare et esto robustus, noli metuere et noli timere, quoniam tecum est Dominus Deus tuus in omnibus, ad quaecumque perrexeris?".
Praecepitque Iosue praefectis populi dicens: «Transite per medium castrorum et imperate populo ac dicite:
Praeparate vobis cibaria, quoniam post diem tertium transibitis Iordanem hunc et intrabitis ad possidendam terram, quam Dominus Deus vester daturus est vobis».
Rubenitis quoque et Gaditis et dimidiae tribui Manasse ait:
«Mementote sermonis, quem praecepit vobis Moyses famulus Domini dicens: "Dominus Deus vester dedit vobis requiem et terram hanc".
Uxores vestrae et filii ac iumenta manebunt in terra, quam tradidit vobis Moyses trans Iordanem; vos autem transibitis armati ante fratres vestros, omnes viri fortes, et adiuvabitis eos,
donec det requiem Dominus fratribus vestris, sicut et vobis dedit, et possideant ipsi quoque terram, quam Dominus Deus vester daturus est eis. Et sic revertemini in terram possessionis vestrae et habitabitis in ea, quam vobis dedit Moyses famulus Domini trans Iordanem contra solis ortum».
Responderuntque ad Iosue atque dixerunt: «Omnia, quae praecepisti nobis, faciemus et, quocumque miseris, ibimus.
Sicut oboedivimus in cunctis Moysi, ita oboediemus et tibi; tantum sit Dominus Deus tuus tecum, sicut fuit cum Moyse.
Quicumque contradixerit ori tuo et non oboedierit cunctis sermonibus, quos praeceperis ei, moriatur; tu tantum confortare et viriliter age».
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки