Скрыть
1:10
1:12
Церковнославянский (рус)
И бы́сть по сконча́нiи Моисе́а раба́ Госпо́дня, и рече́ Госпо́дь иису́су сы́ну нави́ну, служи́телю Моисе́ову, глаго́ля:
Моисе́й ра́бъ мо́й сконча́ся: ны́нѣ у́бо воста́въ прейди́ Иорда́нъ ты́ и вси́ лю́дiе сі́и въ зе́млю, ю́же а́зъ даю́ и́мъ:
вся́кое мѣ́сто, по нему́же пре́йдете стопо́ю но́гъ ва́шихъ, ва́мъ да́мъ е́, я́коже глаго́лахъ Моисе́ю:
пусты́ню и антилива́нъ се́й да́же до рѣки́ вели́кiя рѣки́ Евфра́та, всю́ зе́млю еѳео́ню, и да́же до мо́ря послѣ́дняго: от­ за́пада со́лнца бу́дутъ предѣ́лы ва́ши:
не супроти́вит­ся человѣ́къ предъ ва́ми во вся́ дни́ живота́ тво­его́, и я́коже бѣ́хъ съ Моисе́омъ, та́ко бу́ду и съ тобо́ю: и не оста́влю тебе́, ниже́ пре́зрю тя́:
крѣпи́ся и мужа́йся: ты́ бо раздѣли́ши лю́демъ си́мъ зе́млю, е́юже кля́хся отце́мъ ва́шымъ да́ти и́мъ:
крѣпи́ся у́бо, и мужа́йся зѣло́, храни́ти и твори́ти, я́коже тебѣ́ заповѣ́да Моисе́й ра́бъ мо́й, и не уклони́ся от­ ни́хъ ни на де́сно, ни на лѣ́во, да смы́слиши во всѣ́хъ, я́же твори́ши:
и да не от­сту́питъ кни́га зако́на сего́ от­ у́стъ тво­и́хъ, и да по­уча́ешися въ не́й де́нь и но́щь, да уразумѣ́еши твори́ти вся́ пи́сан­ная: тогда́ благо­успѣ́еши и испра́виши пути́ твоя́, и тогда́ уразумѣ́еши:
се́, заповѣ́даю тебѣ́: крѣпи́ся и мужа́йся, ни ужаса́йся, ниже́ убо́йся: я́ко съ тобо́ю Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ, а́може а́ще по́йдеши.
И заповѣ́да иису́съ книго́чiямъ людски́мъ, глаго́ля:
вни́дите посредѣ́ полка́ люді́й и заповѣ́дайте лю́демъ, глаго́люще: угото́вайте бра́шно, я́ко еще́ три́ дни́, и вы́ пре́йдете Иорда́нъ се́й, в­ше́дше прiя́ти зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ при­­ча́стiе.
И Руви́му и га́ду и полупле́мени Манассі́ину рече́ иису́съ:
помяни́те сло́во, е́же заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, глаго́ля: Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ упоко́и ва́съ и даде́ ва́мъ зе́млю сiю́:
жены́ ва́ши и дѣ́ти ва́ши и ско́ти ва́ши да живу́тъ на земли́, ю́же даде́ ва́мъ Моисе́й у Иорда́на: вы́ же пре́йдете вооруже́ни предъ бра́тiею ва́­шею, вся́къ крѣ́покъ, и спобо́р­ст­вуете и́мъ,
до́ндеже упоко́итъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ бра́тiю ва́шу, я́коже и ва́съ, и наслѣ́дятъ и сі́и зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ и́мъ: и отъи́дете кі́йждо въ наслѣ́дiе свое́, и наслѣ́дите е́, е́же даде́ ва́мъ Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на от­ восто́ковъ со́лнца.
И от­вѣща́в­ше иису́су, рѣ́ша: вся́, ели́ка заповѣ́си на́мъ, сотвори́мъ, и во вся́кое мѣ́сто, а́може по́слеши на́съ, по́йдемъ:
по всѣ́мъ, ели́ка слу́шахомъ Моисе́а, тебе́ послу́шаемъ: то́кмо да бу́детъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ съ тобо́ю, я́коже бѣ́ съ Моисе́емъ:
человѣ́къ же, и́же а́ще не покори́т­ся тебѣ́ и и́же не послу́шаетъ слове́съ тво­и́хъ, я́коже заповѣ́си ему́, да у́мретъ: то́чiю крѣпи́ся и мужа́йся.
Синодальный
По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву:
Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.
Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею:
от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши.
Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя.
Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им;
только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих.
Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.
И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал:
пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог [отцов] ваших дает вам в наследие.
А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал:
вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию;
жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом; а вы все, могущие сражаться, вооружившись идите пред братьями вашими и помогайте им,
доколе Господь [Бог ваш] не успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им; тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца.
Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем;
как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем;
всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен!
Цр҃ко́внослав
И҆ бы́сть по сконча́нїи мѡѷсе́а раба̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ речѐ гдⷭ҇ь і҆исꙋ́сꙋ сы́нꙋ наѵи́нꙋ, слꙋжи́телю мѡѷсе́овꙋ, гл҃ѧ:
мѡѷсе́й ра́бъ мо́й сконча́сѧ: нн҃ѣ ᲂу҆̀бо воста́въ прейдѝ і҆ѻрда́нъ ты̀ и҆ всѝ лю́дїе сі́и въ зе́млю, ю҆́же а҆́зъ даю̀ и҆̀мъ:
всѧ́кое мѣ́сто, по немꙋ́же пре́йдете стопо́ю но́гъ ва́шихъ, ва́мъ да́мъ є҆̀, ꙗ҆́коже гл҃ахъ мѡѷсе́ю:
пꙋсты́ню и҆ а҆нтїлїва́нъ се́й да́же до рѣкѝ вели́кїѧ рѣкѝ є҆ѵфра́та, всю̀ зе́млю є҆ѳеѡ́ню, и҆ да́же до мо́рѧ послѣ́днѧгѡ: ѿ за́пада со́лнца бꙋ́дꙋтъ предѣ́лы ва́ши:
не сꙋпроти́витсѧ человѣ́къ пред̾ ва́ми во всѧ̑ дни̑ живота̀ твоегѡ̀, и҆ ꙗ҆́коже бѣ́хъ съ мѡѷсе́омъ, та́кѡ бꙋ́дꙋ и҆ съ тобо́ю: и҆ не ѡ҆ста́влю тебѐ, нижѐ пре́зрю тѧ̀:
крѣпи́сѧ и҆ мꙋжа́йсѧ: ты́ бо раздѣли́ши лю́демъ си̑мъ зе́млю, є҆́юже клѧ́хсѧ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ да́ти и҆̀мъ:
крѣпи́сѧ ᲂу҆̀бо, и҆ мꙋжа́йсѧ ѕѣлѡ̀, храни́ти и҆ твори́ти, ꙗ҆́коже тебѣ̀ заповѣ́да мѡѷсе́й ра́бъ мо́й, и҆ не ᲂу҆клони́сѧ ѿ ни́хъ ни на де́сно, ни на лѣ́во, да смы́слиши во всѣ́хъ, ꙗ҆̀же твори́ши:
и҆ да не ѿстꙋ́питъ кни́га зако́на сегѡ̀ ѿ ᲂу҆́стъ твои́хъ, и҆ да поꙋча́ешисѧ въ не́й де́нь и҆ но́щь, да ᲂу҆разꙋмѣ́еши твори́ти всѧ̑ пи̑саннаѧ: тогда̀ благоꙋспѣ́еши и҆ и҆спра́виши пꙋти̑ твоѧ̑, и҆ тогда̀ ᲂу҆разꙋмѣ́еши:
сѐ, заповѣ́даю тебѣ̀: крѣпи́сѧ и҆ мꙋжа́йсѧ, ни ᲂу҆жаса́йсѧ, нижѐ ᲂу҆бо́йсѧ: ꙗ҆́кѡ съ тобо́ю гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й во всѣ́хъ, а҆́може а҆́ще по́йдеши.
И҆ заповѣ́да і҆исꙋ́съ книго́чїѧмъ людски̑мъ, глаго́лѧ:
вни́дите посредѣ̀ полка̀ люді́й и҆ заповѣ́дайте лю́демъ, глаго́люще: ᲂу҆гото́вайте бра́шно, ꙗ҆́кѡ є҆щѐ трѝ дни̑, и҆ вы̀ пре́йдете і҆ѻрда́нъ се́й, вше́дше прїѧ́ти зе́млю, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ ѻ҆тє́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ прича́стїе.
И҆ рꙋви́мꙋ и҆ га́дꙋ и҆ полꙋпле́мени манассі́инꙋ речѐ і҆исꙋ́съ:
помѧни́те сло́во, є҆́же заповѣ́да ва́мъ мѡѷсе́й ра́бъ гдⷭ҇ень, глаго́лѧ: гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ ᲂу҆поко́и ва́съ и҆ дадѐ ва́мъ зе́млю сїю̀:
жєны̀ ва́ши и҆ дѣ́ти ва́ши и҆ ско́ти ва́ши да живꙋ́тъ на землѝ, ю҆́же дадѐ ва́мъ мѡѷсе́й ᲂу҆ і҆ѻрда́на: вы́ же пре́йдете воѡрꙋже́ни пред̾ бра́тїею ва́шею, всѧ́къ крѣ́покъ, и҆ спобо́рствꙋете и҆̀мъ,
до́ндеже ᲂу҆поко́итъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ бра́тїю ва́шꙋ, ꙗ҆́коже и҆ ва́съ, и҆ наслѣ́дѧтъ и҆ сі́и зе́млю, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ дае́тъ и҆̀мъ: и҆ ѿи́дете кі́йждо въ наслѣ́дїе своѐ, и҆ наслѣ́дите є҆̀, є҆́же дадѐ ва́мъ мѡѷсе́й ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на ѿ восто́кѡвъ со́лнца.
И҆ ѿвѣща́вше і҆исꙋ́сꙋ, рѣ́ша: всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́си на́мъ, сотвори́мъ, и҆ во всѧ́кое мѣ́сто, а҆́може по́слеши на́съ, по́йдемъ:
по всѣ̑мъ, є҆ли̑ка слꙋ́шахомъ мѡѷсе́а, тебѐ послꙋ́шаемъ: то́кмѡ да бꙋ́детъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ съ тобо́ю, ꙗ҆́коже бѣ̀ съ мѡѷсе́емъ:
человѣ́къ же, и҆́же а҆́ще не покори́тсѧ тебѣ̀ и҆ и҆́же не послꙋ́шаетъ слове́съ твои́хъ, ꙗ҆́коже заповѣ́си є҆мꙋ̀, да ᲂу҆́мретъ: то́чїю крѣпи́сѧ и҆ мꙋжа́йсѧ.
耶和华的仆人摩西死了以后,耶和华晓谕摩西的帮手,嫩的儿子约书亚,说,
我的仆人摩西死了。现在你要起来,和众百姓过这约旦河,往我所要赐给以色列人的地去。
凡你们脚掌所踏之地,我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。
从旷野,和这利巴嫩,直到伯拉大河。赫人的全地。又到大海日落之处。都要作你们的境界。
你平生的日子,必无一人能在你面前删立得住。我怎样与摩西同在,也必照样与你同在。我必不撇下你,也不丢弃你。
你当刚强壮胆。因为你必使这百姓承受那地为业,就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。
只要刚强,大大壮胆,谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法,不可偏离左右,使你无论往哪里去,都可以顺利。
这律法书不可离开你的口,总要昼夜思想,好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此,你的道路就可以亨通,凡事顺利。
我岂没有吩咐你麽。你当刚强壮胆。不要惧怕,也不要惊惶。因为你无论往哪里去,耶和华你的神必与你同在。
于是,约书亚吩咐百姓的官长说,
你们要走遍营中,吩咐百姓说,当预备食物。因为三日之内你们要过这约旦河,进去得耶和华你们神赐你们为业之地。
约书亚对流便人,迦得人,和玛拿西半支派的人说,
你们要追念耶和华的仆人摩西所吩咐你们的话说,耶和华你们的神使你们得享平安,也必将这地赐给你们。
你们的妻子,孩子,和牲畜都可以留在约旦河东,摩西所给你们的地。但你们中间一切大能的勇士都要带着兵器在你们的弟兄前面过去,帮助他们,
等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安,并且得着耶和华你们神所赐他们为业之地,那时才可以回你们所得之地,承受为业,就是耶和华的仆人摩西在约旦河东,向日出之地所给你们的。
他们回答约书亚说,你所吩咐我们行的,我们都必行。你所差遣我们去的,我们都必去。
我们从前在一切事上怎样听从摩西,现在也必照样听从你。惟愿耶和华你的神与你同在,像与摩西同在一样。
无论什么人违背你的命令,不听从你所吩咐他的一切话,就必治死他。你只要刚强壮胆。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки