Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И сі́и ца́рiе земли́, и́хже изби́ша сы́нове Изра́илевы и наслѣ́диша зе́млю и́хъ объ ону́ страну́ Иорда́на, от­ восто́къ со́лнца, от­ де́бри Арно́нскiя да́же до горы́ аермо́нъ, и всю́ зе́млю а́раву от­ восто́къ:
 • сио́на царя́ Аморре́йска, и́же живя́ше во есево́нѣ, облада́яй от­ Аро­и́ра, и́же е́сть въ де́бри Арно́нстѣй от­ страны́ де́бри, и по́лъ [земли́] Галаа́да да́же до Иаво́ка, [идѣ́же] предѣ́лы сыно́въ Аммо́нихъ:
 • и а́рава да́же до мо́ря хенере́ѳъ на восто́ки, и да́же до мо́ря а́рава, мо́ря соли́щнаго от­ восто́къ, путе́мъ и́же ко Виѳсимо́ѳу, и от­ Ѳема́на и́же подъ Асидо́ѳъ-фа́сгою:
 • и о́гъ ца́рь Васа́нскiй оста́ся от­ исполи́новъ, и́же обита́ во Астаро́ѳѣ и во едраи́нѣ,
 • облада́яй от­ горы́ аермо́нъ, и от­ селхи́, и все́ю земле́ю Васа́нъ да́же до предѣ́лъ гесури́, и Махаѳи́, и по́лъ Галаа́да до предѣ́лъ сио́на царя́ есево́нска.
 • Моисе́й ра́бъ Госпо́день и сы́нове Изра́илевы порази́ша я́: и даде́ ю́ Моисе́й ра́бъ Госпо́день въ наслѣ́дiе Руви́му и га́ду и полпле́мени Манассі́ину.
 • И сі́и ца́рiе Аморре́йстiи, я́же изби́ иису́съ и сы́нове Изра́илевы объ ону́ страну́ Иорда́на, при­­ мо́ри Валга́дъ на по́ли Лива́на, и да́же до горы́ ало́къ, восходя́щихъ въ Сии́ръ: и даде́ ю́ иису́съ племено́мъ Изра́илевымъ въ наслѣ́дiе по жре́бiю и́хъ,
 • на горѣ́ и на по́ли, и во а́равѣ и во Асидо́ѳѣ, и въ пусты́ни и во наге́вѣ, Хетте́а и Аморре́а, и Ханане́а и Ферезе́а, и Еве́а и Иевусе́а:
 • царя́ иерихо́нска и царя́ га́йска, и́же е́сть бли́зъ Веѳи́ля,
 • царя́ Иерусали́мска, царя́ Хевро́нска,
 • царя́ иериму́ѳска, царя́ лахи́сска,
 • царя́ егло́нска, царя́ газе́рска,
 • царя́ дави́рска, царя́ Гаде́рска,
 • царя́ ерма́ѳска, царя́ Аде́рска,
 • царя́ ле́внска, царя́ Одолла́мска,
 • царя́ маки́дска, царя́ Веѳи́лска,
 • царя́ апфу́ска, царя́ Офе́рска,
 • царя́ Афе́кска, царя́ хесаро́мска,
 • царя́ Самвро́нска, царя́ Фу́вска,
 • царя́ маро́нска, царя́ Ахса́фска,
 • царя́ Ѳана́хска, царя́ Магдедо́нска,
 • царя́ Кеде́сска, царя́ Иекона́ма херме́ла,
 • царя́ Адо́рска Нафеддо́ря,
 • царя́ гои́мска гелге́ля, царя́ Ѳерска́. Вси́ сі́и ца́рiе три́десять еди́нъ.
 • Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю равнину к востоку:
 • Сигон, царь Аморрейский, живший в Есевоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от средины потока, половиною Галаада, до потока Иавока, предела Аммонитян,
 • и равниною до самого моря Хиннерефского к востоку и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф-Иешимофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фасги;
 • сопредельный ему Ог, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи,
 • владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном, до предела Гессурского и Маахского, и половиною Галаада, до предела Сигона, царя Есевонского.
 • Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их; и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина.
 • И вот цари [Аморрейской] земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие, по разделению их,
 • на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне и на юге, Хеттеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев:
 • один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вефиля,
 • один царь Иерусалима, один царь Хеврона,
 • один царь Иармуфа, один царь Лахиса,
 • один царь Еглона, один царь Газера,
 • один царь Давира, один царь Гадера,
 • один царь Хормы, один царь Арада,
 • один царь Ливны, один царь Одоллама,
 • один царь Македа, один царь Вефиля,
 • один царь Таппуаха, один царь Хефера.
 • Один царь Афека, один царь Шарона,
 • один царь Мадона, один царь Асора,
 • один царь Шимрон-Мерона, один царь Ахсафа,
 • один царь Фаанаха, один царь Мегиддона,
 • один царь Кедеса, один царь Иокнеама при Кармиле,
 • один царь Дора при Нафаф-Доре, один царь Гоима в Галгале,
 • один царь Фирцы. Всех царей тридцать один.
 • Ва инҳоянд подшоҳони он замин, ки банӣ Исроил торумор карда, заминашонро дар он тарафи Урдун ба самти тулӯи офтоб, аз водии Арнӯн то кӯҳи Ҳермӯн ва тамоми саҳрои шарқӣ ба соҳибии худ дароварданд:
 • Сиҳӯн, подшоҳи амӯриён, ки дар Ҳешбӯн сокин буд, ва аз Арӯэр, ки дар канори водии Арнӯн аст, ва андаруни водӣ ва нисфи Ҷилъод то водии Яббӯқ, ки дар сарҳади банӣ Аммӯн аст, ҳукмронӣ мекунад,
 • Ва дар саҳро низ то баҳри Кинерӯт ба тарафи шарқ, ва то баҳри биёбон, яъне баҳри Намак, ба тарафи шарқ ба роҳи Байт-Ешимӯт, ва аз ҷануб – зери нишебиҳои Фисҷа,
 • То сарҳади Ӯҷ, подшоҳи Бошон, ки вай аз бақияи рафоиён буда, дар Ашторӯт ва Эдрей сокин буд,
 • Ва дар кӯҳи Ҳермӯн ва Салхо ва тамоми Бошон, то сарҳади ҷашуриён ва маъхогиён, ва дар нисфи Ҷилъод, то сарҳади Сиҳӯн, подшоҳи Ҳешбӯн, ҳукмронӣ мекард.
 • Мусо, бандаи Парвардигор, ва банӣ Исроил онҳоро зарба заданд; ва онро Мусо, бандаи Парвардигор, ба реубениён ва ҷодиён ва нисфи сибти Менашше ба моликият бахшид.
 • Ва инҳоянд подшоҳони он замин, ки Еҳушаъ ва банӣ Исроил онҳоро дар он тарафи Урдун ба самти ғарб, аз Баал-Ҷод дар водии Лубнон то кӯҳи Ҳолоқ, ки сӯи Сеир баланд шуда меравад, торумор карданд, ва Еҳушаъ онро ба сибтҳои Исроил мувофиқи тақсимоташон ба моликият бахшид, –
 • Дар кӯҳистон ва пастӣ ва саҳро ва нишебиҳо ва биёбон ва дар ҷануб – ҳиттиён, амӯриён ва канъониён, фариззиён, ҳиввиён ва ябусиён:
 • Як подшоҳи Ериҳӯ; як подшоҳи Ой, ки дар наздикии Байт-Ил аст;
 • Як подшоҳи Ерусалим; як подшоҳи Ҳебрӯн;
 • Як подшоҳи Ярмут; як подшоҳи Лохиш;
 • Як подшоҳи Эҷлӯн; як подшоҳи Ҷозар;
 • Як подшоҳи Дабир; як подшоҳи Ҷодар;
 • Як подшоҳи Ҳормо; як подшоҳи Арод;
 • Як подшоҳи Либно; як подшоҳи Адуллом;
 • Як подшоҳи Маққедо; як подшоҳи Байт-Ил;
 • Як подшоҳи Тафуҳа; як подшоҳи Ҳефар;
 • Як подшоҳи Афиқ; як подшоҳи Лашшорӯн;
 • Як подшоҳи Модӯн; як подшоҳи Ҳосӯр;
 • Як подшоҳи Шимрӯн-Марӯн; як подшоҳи Акшоф;
 • Як подшоҳи Таънок; як подшоҳи Маҷиддӯ;
 • Як подшоҳи Қодеш; як подшоҳи Ёқенъом дар Кармил;
 • Як подшоҳи Дӯр дар Нофат-Дӯр; як подшоҳи Ҷӯим дар Ҷилҷол;
 • Як подшоҳи Тирсо; ҷамъи подшоҳон сию як нафар.