Скрыть
13:1
13:2
13:4
13:7
13:10
13:11
13:13
13:15
13:18
13:20
13:23
13:24
13:28
13:29
13:31
13:32
Церковнославянский (рус)
Иису́съ же состарѣ́ся проше́дъ дни́. И рече́ Госпо́дь ко Иису́су: ты́ состарѣ́л­ся еси́ де́нми, и земля́ оста́ся мно́га въ наслѣ́дiе:
и сiя́ земля́ оста́в­шаяся: предѣ́лы Филисти́мли, гесури́ и Ханане́й,
от­ необита́емыя, я́же от­ лица́ Еги́пта да́же до предѣ́лъ аккаро́нскихъ ошу́юю Ханане́овъ, при­­числя́ет­ся пяти́мъ о́бластемъ Филисти́мскимъ: газе́у и азо́тiю, и Аскалони́ту и Гетѳе́ю, и аккарони́ту и Еве́ю:
от­ Ѳема́нъ и все́й земли́ Ханаа́нстѣй пря́мо Га́зѣ, и Сидо́нiи да́же до Афе́ка, да́же до предѣ́лъ Аморре́йскихъ:
и всю́ зе́млю гавли́ Филисти́млю, и ве́сь Лива́нъ от­ восто́къ со́лнца, от­ Галга́лъ подъ горо́ю аермо́нъ да́же до вхо́да Ема́ѳъ:
вся́къ обита́ющiй въ го́рнѣй от­ Лива́на да́же до Масрефоѳмаи́ма, всѣ́хъ Сидо́нянъ а́зъ потреблю́ от­ лица́ Изра́илева: но разда́й ю́ во жре́бiй Изра́илю, я́коже заповѣ́дахъ тебѣ́:
и ны́нѣ раздѣли́ зе́млю сiю́ въ наслѣ́дiе девяти́ племено́мъ и полпле́мени Манассі́ину от­ Иорда́на да́же до мо́ря вели́каго, къ за́паду со́лнца да́си ю́: мо́ре вели́кое предѣ́лъ бу́детъ.
Дву́ же племено́мъ и полупле́мени Манассі́ину, Руви́му и га́ду, даде́ Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на: къ восто́комъ со́лнца даде́ и́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день,
от­ Аро­и́ра, и́же е́сть на у́стiи водоте́чи Арно́ни, и гра́дъ и́же посредѣ́ де́бри, и ве́сь Мисо́ръ от­ медава́на:
вся́ гра́ды сио́на царя́ Аморре́йска, и́же ца́р­ст­вова во есево́нѣ, да́же до предѣ́лъ сыно́въ Аммо́нихъ:
и Галаа́дъ, и предѣ́лы гесури́, и Махаѳи́, всю́ го́ру аермо́нъ, и всю́ Васани́тску до Елхи́:
все́ ца́р­ст­во о́гово въ Васани́тидѣ, и́же ца́р­ст­вова во Астаро́ѳѣ и во едраи́нѣ: се́й оста́ся [еди́нъ] от­ исполи́новъ, и уби́ его́ Моисе́й, и потреби́.
И не потреби́ша сы́нове Изра́илевы гесу́ра и Маха́ѳа и Ханане́а: и живя́ше ца́рь гесури́ и Махаѳи́ въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ да́же до сего́ дне́.
То́кмо пле́мени Леві́ину не даде́ся наслѣ́дiе: Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, са́мъ наслѣ́дiе и́хъ, я́коже рече́ и́мъ Госпо́дь. И сiе́ раздѣле́нiе, е́же раздѣли́ Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ [по племено́мъ и́хъ] во Араво́ѳѣ Моа́вли объ ону́ страну́ Иорда́на проти́ву иерихо́на.
И даде́ Моисе́й пле́мени сыно́въ Руви́млихъ по со́нмомъ и́хъ:
и бы́ша и́мъ предѣ́лы от­ Аро­и́ра, и́же е́сть пря́мо де́бри Арно́нскiя, и гра́дъ, и́же е́сть въ де́бри Арно́нстѣй,
и всю́ зе́млю Мисо́рску да́же до есево́на, и вся́ гра́ды и́же су́ть въ Мисо́рѣ, и Дево́ръ, и вамо́ѳъ-ваа́лъ, и до́мы веелмо́ни,
и Иа́сса и Кедимо́ѳа и мифаа́ѳъ,
и карiаѳе́мъ и Севама́, и Са́рѳъ и Сiо́ръ на горѣ́ ена́къ,
и веѳфого́ръ и Асидо́ѳъ-фасга́ и Виѳсиму́ѳъ,
и вся́ гра́ды Мисо́рски, и все́ ца́р­ст­во сио́на царя́ Аморре́йска, его́же уби́ Моисе́й самаго́, и старѣ́йшины Мадiа́мли, и Еві́а и роко́ма, и Су́ра и у́ра и рове́ка, кня́зи Сiо́рскiя, и живу́щихъ на земли́ [то́й]:
и Валаа́ма сы́на Вео́рова волхва́ уби́ша мече́мъ сы́нове Изра́илевы въ сраже́нiи.
Бы́ша же предѣ́лы Руви́мли, Иорда́нъ предѣ́лъ. Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ Руви́млихъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и се́ла и́хъ.
Даде́ же Моисе́й сыно́мъ га́довымъ по со́нмомъ и́хъ,
и бы́ша и́мъ предѣ́лы Иази́ръ: вси́ гра́ди Галаа́ди и полземли́ сыно́въ Аммо́нихъ до Аро­и́ра, и́же е́сть предъ лице́мъ равва́ѳа:
и от­ есево́на до рамо́ѳа къ ма́сфѣ, и вотани́му, и Манаи́му до предѣ́лъ дави́ровыхъ,
и во Еме́кѣ Виѳара́мъ и Виѳнамра́, и сохо́ѳъ и Сафо́нъ, и про́чее ца́р­ст­во сио́на царя́ есево́нска: и Иорда́нъ опредѣля́етъ да́же до страны́ мо́ря хенере́ѳъ, объ ону́ страну́ Иорда́на от­ восто́къ.
Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ га́довыхъ по со́нмомъ и́хъ и по градо́мъ и́хъ и се́ламъ и́хъ.
И даде́ Моисе́й полупле́мени Манассі́ину по со́нмомъ и́хъ,
и бы́ша предѣ́лы и́хъ от­ Манаи́ма, и все́ ца́р­ст­во Васа́нско, и все́ ца́р­ст­во о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ве́си Иаи́ра, я́же су́ть въ Васани́тидѣ, шестьдеся́тъ градо́въ:
и по́лъ Галаа́да, и во Астаро́ѳѣ, и во едраи́нѣ, гра́ды ца́р­ст­ва о́гова въ Васани́тидѣ: и да́шася сыно́мъ Махи́ровымъ, сыно́мъ Манассі́инымъ, и полови́нѣ сыно́въ Махи́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ.
Сі́и су́ть, и́мже даде́ наслѣ́дiе Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на во Араво́ѳѣ Моа́вли, пря́мо иерихо́на на восто́ки.
Пле́мени же Леві́ину не даде́ Моисе́й наслѣ́дiя: поне́же са́мъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ наслѣ́дiе его́ е́сть, я́коже глаго́ла и́мъ.
1 Земля на запад от Иордана, хотя еще не завоеванная, должна быть разделена между девятью с половиной коленами; 8 земля на восток от Иордана, данная Моисеем двум с половиной коленам.
Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много.
Остается сия земля: все округи Филистимские и вся земля Гессурская [и Хананейская].
От Сихора, что пред Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются Ханаанскими пять владельцев Филистимских: Газский, Азотский, Аскалонский, Гефский, Екронский и Аввейский;
к югу же вся земля Ханаанская от Меары Сидонской до Афека, до пределов Аморрейских,
также [Филистимская] земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, до входа в Емаф.
Всех горных жителей от Ливана до Мисрефоф-Маима, всех Сидонян Я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как Я повелел тебе;
раздели землю сию в удел девяти коленам и половине колена Манассиина [от Иордана до моря великого к западу отдай ее им; великое море будет пределом].
А колено Рувимово и Гадово с другою половиною колена Манассиина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку [солнца], как дал им Моисей, раб Господень,
от Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона;
также все города Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, до пределов Аммонитских,
также Галаад и область Гессурскую и Маахскую, и всю гору Ермон и весь Васан до Салхи,
все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Едреи. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал.
Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи [и Хананеев], и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня.
Только колену Левиину не дал он удела: жертвы Господа Бога Израилева суть удел его, как сказал ему Господь. [Вот разделение, какое сделал Моисей сынам Израилевым по племенам их на равнинах Моавитских за Иорданом, напротив Иерихона:]
колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей:
пределом их был Ароер, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве,
Есевон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамоф-Ваали Беф-Ваал-Меон,
Иааца, Кедемоф и Мефааф,
Кириафаим, Сивма и Цереф-Шахар на горе Емек,
Беф-Фегор и места при подошве Фасги и Беф-Иешимоф,
и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских: Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле [той];
также Валаама, сына Веорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими.
Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их.
Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым, по племенам их:
пределом их был Иазер и все города Галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Ароера, что пред Раввою,
и земли от Есевона до Рамаф-Мицфы и Ветонима и от Маханаима до пределов Давира,
и на долине Беф-Гарам и Беф-Нимра и Сокхоф и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есевонского; пределом его был Иордан до моря Хиннерефского за Иорданом к востоку.
Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их.
Моисей дал удел и половине колена Манассиина, который принадлежал половине колена сынов Манассииных, по племенам их;
предел их был: от Маханаима весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане, шестьдесят городов;
а половина Галаада и Астароф и Едрея, царственные города Ога Васанского, [даны] сынам Махира, сына Манассиина, половине сынов Махировых, по племенам их.
Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку.
Но колену Левиину Моисей не дал удела: Господь Бог Израилев Сам есть удел их, как Он говорил им.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible