Скрыть

Неемі́и, Глава 7

Толкования
7:2
7:3
7:4
7:7
7:8
7:9
7:12
7:13
7:14
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37
7:38
7:39
7:40
7:41
7:42
7:44
7:45
7:47
7:48
7:49
7:50
7:51
7:52
7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
7:58
7:59
7:60
7:62
7:66
7:67
7:68
7:69
7:70
7:71
Церковнославянский (рус)
И бы́сть егда́ созда́ся стѣна́, и поста́вихъ две́ри, и сочто́хъ при­­две́рники и пѣвцы́ и леви́ты:
и повелѣ́хъ Анані́и бра́ту мо­ему́ и Анані́и нача́лнику до́му, и́же во Иерусали́мѣ: то́й бо бѣ́ я́ко му́жъ и́стиненъ и боя́йся Бо́га па́че про́чихъ:
и реко́хъ и́ма: да не от­ве́рзут­ся врата́ Иерусали́мская, до́ндеже взы́детъ со́лнце: и еще́ и́мъ бдя́щымъ, да заключа́т­ся врата́ и засу́нута да бу́дутъ засо́вами: и поста́ви стра́жы от­ обита́ющихъ во Иерусали́мѣ, кі́йждо во стра́жи сво­е́й и кі́йждо проти́ву до́му сво­его́.
Гра́дъ же бы́сть широ́къ и вели́къ, и люді́й ма́ло въ не́мъ, и не бя́ху до́мы со́здани.
И даде́ Бо́гъ въ се́рдце мое́, и собра́хъ честны́хъ и князе́й и наро́дъ въ собра́нiе: и обрѣто́хъ кни́гу сочисле́нiя тѣ́хъ, и́же взыдо́ша пе́рвѣе, и обрѣто́хъ напи́сано въ не́й:
и ті́и сы́нове страны́ воз­ше́дшiи от­ плѣне́нiя преселе́нiя, и́хже пресели́ Навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и воз­врати́шася во Иерусали́мъ и Иуде́ю, кі́йждо му́жъ во гра́дъ сво́й,
съ зорова́велемъ и Иису́сомъ и Неемі́ею, аза́рiа и веелма́, наема́нъ, Мардохе́й, Вааса́нъ, маасфара́ѳъ, Е́здра, вогуі́а, инау́мъ, Ваана́, Масфа́ръ, му́жiе люді́й Изра́илевыхъ:
сы́нове форо́совы двѣ́ ты́сящы сто́ се́дмьдесятъ два́,
сы́нове Сафати́евы три́ста се́дмьдесятъ два́,
сы́нове Ира́евы ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ два́,
сы́нове фаа́ѳъ-моа́вли сыно́въ Иису́совыхъ и Иоа́влихъ двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ и осмь­на́­де­сять,
сы́нове Ела́мовы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове соѳѳу́евы о́смь со́тъ четы́редесять пя́ть,
сы́нове заха́невы се́дмь со́тъ шестьдеся́тъ,
сы́нове вануи́евы ше́сть со́тъ четы́редесять о́смь,
сы́нове вереи́евы ше́сть со́тъ два́десять о́смь,
сы́нове Гета́довы двѣ́ ты́сящы три́ста два́десять два́,
сы́нове Адоника́мли ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ се́дмь,
сы́нове вагуи́евы двѣ́ ты́сящы шестьдеся́тъ се́дмь,
сы́нове иди́ни ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ четы́ри,
сы́нове ати́ровы и сы́нове езеки́евы де́вятьдесятъ о́смь,
сы́нове Исами́евы три́ста два́десять о́смь,
сы́нове Васеи́евы три́ста два́десять четы́ри,
сы́нове Ари́фовы сто́ два­на́­де­сять, сы́нове Асе́новы двѣ́сти два́десять три́,
сы́нове гавао́ни де́вятьдесятъ пя́ть,
сы́нове веѳалеи́мли сто́ два́десять три́, сы́нове ато́фовы пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове Анаѳо́ѳовы сто́ два́десять о́смь,
сы́нове азамо́ѳовы, му́жiе ви́ѳовы, четы́редесять два́,
му́жiе карiаѳiари́мли, кафи́ровы и виро́ѳовы се́дмь со́тъ четы́редесять три́,
му́жiе Ара́ма и гава́а ше́сть со́тъ два́десять еди́нъ,
му́жiе Махима́совы сто́ два́десять два́,
му́жiе веѳи́ли и Аи́евы сто́ два́десять три́, му́жiе Анаві́а друга́го сто́ пятьдеся́тъ два́,
сы́нове мегево́совы сто́ пятьдеся́тъ ше́сть,
му́жiе Илама́евы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ два́,
сы́нове Ира́мли три́ста два́десять,
сы́нове иери́ховы три́ста четы́редесять пя́ть,
сы́нове ло́довы, Ади́довы и о́новы се́дмь со́тъ два́десять еди́нъ,
сы́нове Анани́ни три́ ты́сящы де́вять со́тъ три́десять:
свяще́н­ницы, сы́нове Иода́евы въ дому́ Иису́совѣ де́вять со́тъ се́дмьдесятъ три́,
сы́нове Емми́ровы ты́сяща пятьдеся́тъ два́,
сы́нове фассе­у́ровы ты́сяща двѣ́сти четы́редесять се́дмь,
сы́нове Ира́мовы ты́сяща седмь­на́­де­сять:
леви́ти, сы́нове Иису́са кадмiи́ль­скаго от­ сыно́въ удуи́лихъ се́дмьдесятъ четы́ри:
пѣвцы́, сы́нове Аса́фовы сто́ два́десять о́смь:
две́рницы сы́нове Селлу́мли, 46сы́нове ати́ровы, сы́нове телмо́ни, сы́нове акку́вовы, сы́нове ати́товы, сы́нове Саві́ины сто́ три́десять о́смь:
47наѳини́ми, сы́нове Ила́евы, сы́нове Асе́фовы, сы́нове завао́ѳовы,
48сы́нове кира́совы, сы́нове сиса́ины, сы́нове фадо́ни,
сы́нове Лава́ни, сы́нове ага́вовы, сы́нове аку́вовы,
сы́нове ута́евы, сы́нове кита́ровы, сы́нове га́вовы, сы́нове селмеи́ни, сы́нове Ана́новы,
50сы́нове садеи́ны, сы́нове гаа́ровы, сы́нове рааі́ины,
51сы́нове раасо́ни, сы́нове неко́довы,
52сы́нове гиза́мли, сы́нове о́зины, сы́нове фе́ссовы,
53сы́нове висі́ины, сы́нове меино́новы, сы́нове нефоса́ины,
54сы́нове вакву́ковы, сы́нове Ахи́фовы, сы́нове Ару́рины,
55сы́нове Васало́ѳовы, сы́нове Мида́евы, сы́нове Адаса́ни,
56сы́нове Варку́евы, сы́нове Сисара́ѳовы, сы́нове Ѳима́евы,
57сы́нове нисі́ины, сы́нове ати́фовы:
сы́нове рабо́въ Соломо́новыхъ,
58сы́нове Суте́ины, сы́нове Сафара́товы, сы́нове фери́дины,
59сы́нове лели́лины, сы́нове дорко́ни, сы́нове гадаи́ли, сы́нове фараха́совы,
60сы́нове Саваи́ни, сы́нове имми́ни:
61вси́ наѳини́ми и сы́нове слу́гъ Соломо́новыхъ три́ста де́вятьдесятъ два́.
62И сі́и взыдо́ша от­ Ѳелме́ѳа, Ѳеласа́ръ, Хару́въ, Иро́нъ, Иеми́ръ, и не мого́ша сказа́ти домо́въ оте́че­ст­въ сво­и́хъ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
63сы́нове далеа́евы, сы́нове вуа́евы, сы́нове тові́ины, сы́нове некода́евы, ше́сть со́тъ четы́редесять два́:
64и от­ свяще́н­никъ сы́нове Ави́евы, сы́нове акко́совы, сы́нове верзелла́ины, я́ко поя́ша от­ дще́рей верзелла́а Галаади́тина жены́ и прозва́шася по и́мени и́хъ.
65Сі́и иска́ша писа́нiя сво­его́ родосло́вiя, и не обрѣто́ша, и изве́ржени су́ть от­ свяще́н­ства.
66Рече́ же Аѳерсаѳа́ и́мъ, да не ядя́тъ от­ свята́я святы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свяще́н­никъ изъявля́яй.
67И бы́сть ве́сь собо́ръ единоду́шно а́ки четы́редесять двѣ́ ты́сящы три́ста шестьдеся́тъ,
68кромѣ́ рабо́въ и́хъ и рабы́нь и́хъ, и́хже бя́ху се́дмь ты́сящъ три́ста три́десять се́дмь: и пѣвцы́ и пѣвни́цы двѣ́сти три́десять ше́сть.
69Ко́ни [и́хъ] се́дмь со́тъ три́десять ше́сть, мски́ и́хъ двѣ́сти четы́редесять пя́ть,
велблю́ды и́хъ четы́ре ста́ три́десять пя́ть, ослы́ и́хъ ше́сть ты́сящъ се́дмь со́тъ два́десять.
И от­ ча́сти нача́лниковъ оте́че­ст­въ да́ша въ дѣ́ло Аѳерсаѳѣ́, да́ша въ сокро́вище златы́хъ ты́сящу, фiа́лъ пятьдеся́тъ и ри́зъ жре́ческихъ три́десять.
И от­ нача́лниковъ оте́че­ст­въ да́ша въ сокро́вище дѣ́ла зла́та дра́хмъ два́десять ты́сящъ и сребра́ мна́съ двѣ́ ты́сящы и три́ста.
И да́ша про́чiи лю́дiе зла́та дра́хмъ два́десять ты́сящъ и сребра́ мна́съ двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти, и ри́зъ свяще́н­ническихъ шестьдеся́тъ се́дмь.
И сѣдо́ша свяще́н­ницы и леви́ти и две́рницы и пѣвцы́ и про́чiй наро́дъ и наѳини́ми и ве́сь Изра́иль во градѣ́хъ сво­и́хъ.
1 Надежная охрана ворот; 5 список по семействам пришедших с Зоровавелем и Иисусом из Вавилона: 39 священников, 43 левитов, 46 нефинеев, 57 рабов Соломоновых и тех, кто не был найден в записях; 66 итог всех; 70 их вклады для дома Господня.
Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты,
тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный,
и сказал я им: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его.
Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены.
И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано:
вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
те, которые пошли с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Азариею, Раамиею, Нахманием, Мардохеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааною. Число людей народа Израилева:
сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два.
Сыновей Сафатии триста семьдесят два.
Сыновей Араха шестьсот пятьдесят два.
Сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот восемнадцать.
Сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре.
Сыновей Заффу восемьсот сорок пять.
Сыновей Закхая семьсот шестьдесят.
Сыновей Биннуя шестьсот сорок восемь.
Сыновей Бевая шестьсот двадцать восемь.
Сыновей Азгада две тысячи триста двадцать два.
Сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят семь.
Сыновей Бигвая две тысячи шестьсот семь.
Сыновей Адина шестьсот пятьдесят пять.
Сыновей Атера из дома Езекии девяносто восемь.
Сыновей Хашума триста двадцать восемь.
Сыновей Вецая триста двадцать четыре.
Сыновей Харифа сто двенадцать.
Уроженцев Гаваона девяносто пять.
Жителей Вифлеема и Нетофы сто восемьдесят восемь.
Жителей Анафофа сто двадцать восемь.
Жителей Беф-Азмавефа сорок два.
Жителей Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три.
Жителей Рамы и Гевы шестьсот двадцать один.
Жителей Михмаса сто двадцать два.
Жителей Вефиля и Гая сто двадцать три.
Жителей Нево другого пятьдесят два.
Сыновей Елама другого тысяча двести пятьдесят четыре.
Сыновей Харима триста двадцать.
Уроженцев Иерихона триста сорок пять.
Уроженцев Лода, Хадида и Оно семьсот двадцать один.
Уроженцев Сенаи три тысячи девятьсот тридцать.
Священников, сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три.
Сыновей Иммера тысяча пятьдесят два.
Сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь.
Сыновей Харима тысяча семнадцать.
Левитов: сыновей Иисуса, из дома Кадмиилова, из дома сыновей Годевы, семьдесят четыре.
Певцов: сыновей Асафа сто сорок восемь.
Привратники: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая – сто тридцать восемь.
Нефинеи: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона,
сыновья Леваны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая,
сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара,
сыновья Реаии, сыновья Рецина, сыновья Некоды,
сыновья Газзама, сыновья Уззы, сыновья Пасеаха,
сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима,
сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
сыновья Баркоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха,
сыновья Нециаха, сыновья Хатифы.
Сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды,
сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццевайима, сыновья Амона.
Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херув-Аддона и Иммера; но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они.
Сыновья Делаии, сыновья Товии, сыновья Некоды – шестьсот сорок два.
И из священников: сыновья Ховаии, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться их именем.
Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства.
И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести сорок пять.
Коней у них было семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять,
верблюдов четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом тысячу драхм, пятьдесят чаш, пятьсот тридцать священнических одежд.
И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ двадцать тысяч драхм золота и две тысячи двести мин серебра.
Прочие из народа дали двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь священнических одежд.
И стали жить священники и левиты, и привратники и певцы, и народ и нефинеи, и весь Израиль в городах своих.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible