Скрыть
10:1
10:2
10:3
10:4
10:7
10:11
10:13
10:21
10:28
10:30
10:31
10:32
10:34
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
сотвори́ себѣ́ двѣ́ трубы́ сре́бряны: ко́ваны сотвори́ши я́, и бу́дутъ тебѣ́ на созва́нiе со́нма и воз­ставля́ти полки́:
и да востру́биши и́ми, и да собере́т­ся къ тебѣ́ ве́сь со́нмъ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя:
а́ще же еди́ною трубо́ю востру́бятъ, да прiи́дутъ къ тебѣ́ вси́ кня́зи и тысященача́лники Изра́илтестiи:
и воструби́те въ зна́менiе, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися на восто́ки:
и воструби́те въ зна́менiе второ́е, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ ю́га: и воструби́те въ зна́менiе тре́тiе, и да воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ мо́ря: и воструби́те въ зна́менiе четве́ртое, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ сѣ́вера: зна́менiемъ да востру́бятъ въ воз­движе́нiе и́хъ.
И егда́ собере́те со́нмъ, воструби́те, не въ зна́менiе.
И сы́нове Ааро́ни жерцы́ да востру́бятъ труба́ми: и да бу́детъ ва́мъ зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя.
А́ще же изы́дете на бра́нь въ земли́ ва́­шей къ супоста́томъ супроти́вящымся ва́мъ, и воструби́те и назна́менуйте труба́ми, и воспомяне́теся предъ Го́сподемъ и изба́витеся от­ вра́гъ ва́шихъ.
И во дне́хъ весе́лiя ва́­шего и въ пра́здницѣхъ ва́шихъ и въ новоме́сячiихъ ва́шихъ воструби́те труба́ми на всесожже́нiя и на же́ртвы спасе́нiй ва́шихъ, и бу́детъ ва́мъ воспомина́нiе предъ Бо́гомъ ва́шимъ: А́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
И бы́сть во второ́е лѣ́то, во вторы́й ме́сяцъ, въ двадеся́тый ме́сяца, воз­несе́ся о́блакъ от­ ски́нiи свидѣ́нiя,
и воз­двиго́шася сы́нове Изра́илевы со имѣ́нiями сво­и́ми от­ пусты́ни Сина́йскiя, и ста́ о́блакъ въ пусты́ни Фара́ни.
И воз­двиго́шася пе́рвiи по гла́су Госпо́дню руко́ю Моисе́овою:
и воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ Иу́диныхъ пе́рвiи съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Наассо́нъ сы́нъ Аминада́вль:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ Наѳанаи́лъ сы́нъ Сога́ровъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Завуло́нихъ Елiа́въ сы́нъ Хело́нь.
И сложи́ша ски́нiю, и воз­двиго́ша сы́нове Гирсо́ни и сы́нове Мера́рины, нося́щiи ски́нiю.
И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Руви́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елису́ръ сы́нъ Седiу́ровъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Симео́нихъ Саламiи́лъ сы́нъ Сурисада́евъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Га́довыхъ Елиса́фъ сы́нъ Рагуи́левъ.
И воз­двиго́шася сы́нове Каа́ѳовы, воз­двиза́ющiи свята́я: и поста́виша ски́нiю, до́ндеже прiидо́ша.
И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Ефре́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елисама́ сы́нъ Емiу́довъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ Гамалiи́лъ сы́нъ Фадассу́ровъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Венiами́нихъ Авида́нъ сы́нъ Гадео́нинъ.
И воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ Да́новыхъ, послѣ́днiи всѣ́хъ полко́въ съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Ахiе́зеръ сы́нъ Амисада́евъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ Фагаiи́лъ сы́нъ Ехра́нь:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Нефѳали́млихъ Ахире́й сы́нъ Ена́нь.
Сі́и полцы́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и воз­двиго́шася съ си́лою сво­е́ю.
И рече́ Моисе́й Иова́ву сы́ну Рагуи́леву Мадiани́тину, те́стю Моисе́ову: воз­двиза́емся мы́ на мѣ́сто, о не́мже Госпо́дь рече́: сiе́ да́мъ ва́мъ: пойди́ съ на́ми, и сотвори́мъ тебѣ́ добро́, я́ко Госпо́дь до́брая глаго́ла о Изра́или.
И от­вѣща́ къ нему́: не пойду́, но въ зе́млю мою́ и въ ро́дъ мо́й иду́.
И рече́: не оста́ви на́съ, поне́же бы́лъ еси́ съ на́ми въ пусты́ни, и бу́деши въ на́съ старѣ́йшина:
и бу́детъ а́ще по́йдеши съ на́ми, и бу́дутъ блага́я о́ная, ели́ка благосотвори́тъ Госпо́дь на́мъ, благосотвори́мъ и тебѣ́.
И от­идо́ша от­ горы́ Госпо́дни въ пу́ть тре́хъ дні́й: и киво́тъ завѣ́та Госпо́дня предъидя́ше предъ ни́ми въ пу́ть тре́хъ дні́й, согля́дати и́мъ ста́на.
И бы́сть егда́ воз­двиза́ху киво́тъ, и рече́ Моисе́й: воста́ни, Го́споди, и да разсы́плют­ся врази́ Тво­и́, и да бѣжа́тъ вси́ ненави́дящiи Тебе́.
И въ поставле́нiи [киво́та] рече́: воз­враща́й, Го́споди, ты́сящы те́мъ во Изра́или.
И о́блакъ Госпо́день бы́сть осѣня́ющь надъ ни́ми въ де́нь, егда́ воз­двиза́хуся изъ полка́.
1 Две серебряные трубы; 11 поднятие в путь народа и скинии от горы Синай.
И сказал Господь Моисею, говоря:
сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов;
когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания;
когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы;
когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку;
когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу; [когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю; когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу;] тревогу пусть трубят при отправлении их в путь;
а когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу;
сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами: это будет вам постановлением вечным в роды ваши;
и когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, – и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших;
и в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, – и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш.
Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии откровения;
и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран.
И поднялись они в первый раз, по повелению Господню, данному чрез Моисея.
Поднято было во-первых знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их; над ополчением их Наассон, сын Аминадава;
и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара;
и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона.
И снята была скиния, и пошли сыны Гирсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию.
И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их; и над ополчением его Елицур, сын Шедеура;
и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая;
и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасаф, сын Регуила.
Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище; скиния же была поставляема до прихода их.
И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их; и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда;
и над ополчением колена сынов Манассииных Гамалиил, сын Педацура;
и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония.
Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их; и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишаддая;
и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана;
и над ополчением колена сынов Неффалимовых Ахира, сын Енана.
Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они.
И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, Мадианитянину, родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: вам отдам его; иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле.
Но он сказал ему: не пойду; я пойду в свою землю и на свою родину.
Моисей же сказал: не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом;
если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе.
И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться.
И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана.
Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!
А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible