Скрыть
10:1
10:14-16
10:18-20
10:22-24
10:25-27
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
сотвори́ себѣ́ двѣ́ трубы́ сре́бряны: ко́ваны сотвори́ши я́, и бу́дутъ тебѣ́ на созва́нiе со́нма и воз­ставля́ти полки́:
и да востру́биши и́ми, и да собере́т­ся къ тебѣ́ ве́сь со́нмъ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя:
а́ще же еди́ною трубо́ю востру́бятъ, да прiи́дутъ къ тебѣ́ вси́ кня́зи и тысященача́лники Изра́илтестiи:
и воструби́те въ зна́менiе, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися на восто́ки:
и воструби́те въ зна́менiе второ́е, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ ю́га: и воструби́те въ зна́менiе тре́тiе, и да воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ мо́ря: и воструби́те въ зна́менiе четве́ртое, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ сѣ́вера: зна́менiемъ да востру́бятъ въ воз­движе́нiе и́хъ.
И егда́ собере́те со́нмъ, воструби́те, не въ зна́менiе.
И сы́нове Ааро́ни жерцы́ да востру́бятъ труба́ми: и да бу́детъ ва́мъ зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя.
А́ще же изы́дете на бра́нь въ земли́ ва́­шей къ супоста́томъ супроти́вящымся ва́мъ, и воструби́те и назна́менуйте труба́ми, и воспомяне́теся предъ Го́сподемъ и изба́витеся от­ вра́гъ ва́шихъ.
И во дне́хъ весе́лiя ва́­шего и въ пра́здницѣхъ ва́шихъ и въ новоме́сячiихъ ва́шихъ воструби́те труба́ми на всесожже́нiя и на же́ртвы спасе́нiй ва́шихъ, и бу́детъ ва́мъ воспомина́нiе предъ Бо́гомъ ва́шимъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
И бы́сть во второ́е лѣ́то, во вторы́й ме́сяцъ, въ двадеся́тый ме́сяца, воз­несе́ся о́блакъ от­ ски́нiи свидѣ́нiя,
и воз­двиго́шася сы́нове Изра́илевы со имѣ́нiями сво­и́ми от­ пусты́ни Сина́йскiя, и ста́ о́блакъ въ пусты́ни Фара́ни.
И воз­двиго́шася пе́рвiи по гла́су Госпо́дню руко́ю Моисе́овою:
и воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ Иу́диныхъ пе́рвiи съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Наассо́нъ сы́нъ Аминада́вль:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ наѳанаи́лъ сы́нъ сога́ровъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Завуло́нихъ Елiа́въ сы́нъ хело́нь.
И сложи́ша ски́нiю, и воз­двиго́ша сы́нове Гирсо́ни и сы́нове Мера́рины, нося́щiи ски́нiю.
И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Руви́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елису́ръ сы́нъ седiу́ровъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Симео́нихъ Саламiи́лъ сы́нъ сурисада́евъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ га́довыхъ Елиса́фъ сы́нъ Рагуи́левъ.
И воз­двиго́шася сы́нове Каа́ѳовы, воз­двиза́ющiи свята́я: и поста́виша ски́нiю, до́ндеже прiидо́ша.
И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Ефре́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елисама́ сы́нъ Емiу́довъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ гамалiи́лъ сы́нъ фадассу́ровъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Венiами́нихъ Авида́нъ сы́нъ Гадео́нинъ.
И воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ да́новыхъ, послѣ́днiи всѣ́хъ полко́въ съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Ахiе́зеръ сы́нъ Амисада́евъ:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ фагаiи́лъ сы́нъ ехра́нь:
и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Нефѳали́млихъ Ахире́й сы́нъ Ена́нь.
Сі́и полцы́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и воз­двиго́шася съ си́лою сво­е́ю.
И рече́ Моисе́й Иова́ву сы́ну Рагуи́леву Мадiани́тину, те́стю Моисе́ову: воз­двиза́емся мы́ на мѣ́сто, о не́мже Госпо́дь рече́: сiе́ да́мъ ва́мъ: пойди́ съ на́ми, и сотвори́мъ тебѣ́ добро́, я́ко Госпо́дь до́брая глаго́ла о Изра́или.
И от­вѣща́ къ нему́: не пойду́, но въ зе́млю мою́ и въ ро́дъ мо́й иду́.
И рече́: не оста́ви на́съ, поне́же бы́лъ еси́ съ на́ми въ пусты́ни, и бу́деши въ на́съ старѣ́йшина:
и бу́детъ а́ще по́йдеши съ на́ми, и бу́дутъ блага́я о́ная, ели́ка благосотвори́тъ Госпо́дь на́мъ, благосотвори́мъ и тебѣ́.
И от­идо́ша от­ горы́ Госпо́дни въ пу́ть тре́хъ дні́й: и киво́тъ завѣ́та Госпо́дня предъидя́ше предъ ни́ми въ пу́ть тре́хъ дні́й, согля́дати и́мъ ста́на.
И бы́сть егда́ воз­двиза́ху киво́тъ, и рече́ Моисе́й: воста́ни, Го́споди, и да разсы́плют­ся врази́ тво­и́, и да бѣжа́тъ вси́ ненави́дящiи тебе́.
И въ поставле́нiи [киво́та] рече́: воз­враща́й, Го́споди, ты́сящы те́мъ во Изра́или.
И о́блакъ Госпо́день бы́сть осѣня́ющь надъ ни́ми въ де́нь, егда́ воз­двиза́хуся изъ полка́.
Синодальный
И сказал Господь Моисею, говоря:
сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов;
когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания;
когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы;
когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку;
когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу; [когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю; когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу;] тревогу пусть трубят при отправлении их в путь;
а когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу;
сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами: это будет вам постановлением вечным в роды ваши;
и когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, – и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших;
и в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, – и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш.
Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии откровения;
и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран.
И поднялись они в первый раз, по повелению Господню, данному чрез Моисея.
Поднято было во-первых знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их; над ополчением их Наассон, сын Аминадава;
и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара;
и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона.
И снята была скиния, и пошли сыны Гирсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию.
И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их; и над ополчением его Елицур, сын Шедеура;
и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая;
и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасаф, сын Регуила.
Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище; скиния же была поставляема до прихода их.
И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их; и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда;
и над ополчением колена сынов Манассииных Гамалиил, сын Педацура;
и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония.
Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их; и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишаддая;
и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана;
и над ополчением колена сынов Неффалимовых Ахира, сын Енана.
Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они.
И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, Мадианитянину, родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: вам отдам его; иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле.
Но он сказал ему: не пойду; я пойду в свою землю и на свою родину.
Моисей же сказал: не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом;
если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе.
И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться.
И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана.
Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!
А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!
Арабский
وكلم الرب موسى قائلا.

اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما فيكونان لك لمناداة الجماعة ولارتحال المحلات.

فاذا ضربوا بهما يجتمع اليك كل الجماعة الى باب خيمة الاجتماع.

واذا ضربوا بواحد يجتمع اليك الرؤساء رؤوس الوف اسرائيل.

واذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة الى الشرق.

واذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلةالى الجنوب. هتافا يضربون لرحلاتهم.

واما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون.

وبنو هرون الكهنة يضربون بالابواق. فتكون لكم فريضة ابدية في اجيالكم.

واذا ذهبتم الى حرب في ارضكم على عدوّ يضرّ بكم تهتفون بالابواق فتذكرون امام الرب الهكم وتخلّصون من اعدائكم.

وفي يوم فرحكم وفي يوم اعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالابواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارا امام الهكم. انا الرب الهكم

وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة.

فارتحل بنو اسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء فحلت السحابة في برية فاران.

ارتحلوا اولا حسب قول الرب عن يد موسى.

فارتحلت راية محلّة بني يهوذا اولا حسب اجنادهم وعلى جنده نحشون بن عمّيناداب.

وعلى جند سبط بني يسّاكر نثنائيل بن صوغر.

وعلى جند سبط بني زبولون أليآب بن حيلون

ثم أنزل المسكن فارتحل بنو جرشون وبنو مراري حاملين المسكن.

ثم ارتحلت راية محلّة رأوبين حسب اجنادهم وعلى جنده أليصور بن شديئور.

وعلى جند سبط بني شمعون شلوميئيل بن صوريشدّاي.

وعلى جند سبط بني جاد ألياساف بن دعوئيل.

ثم ارتحل القهاتيون حاملين المقدس وأقيم المسكن الى ان جاءوا.

ثم ارتحلت راية محلّة بني افرايم حسب اجنادهم وعلى جنده أليشمع بن عمّيهود.

وعلى جند سبط بني منسّى جمليئيل بن فدهصور.

وعلى جند سبط بني بنيامين ابيدن بن جدعوني.

ثم ارتحلت راية محلّة بني دان ساقة جميع المحلات حسب اجنادهم وعلى جنده اخيعزر بن عمّيشدّاي.

وعلى جند سبط بني اشير فجعيئيل بن عكرن.

وعلى جند سبط بني نفتالي اخيرع بن عينن.

هذه رحلات بني اسرائيل باجنادهم حين ارتحلوا

وقال موسى لحوباب بن رعوئيل المدياني حمي موسى اننا راحلون الى المكان الذي قال الرب اعطيكم اياه. اذهب معنا فنحسن اليك لان الرب قد تكلم عن اسرائيل بالاحسان.

فقال له لا اذهب بل الى ارضي والى عشيرتي امضي.

فقال لا تتركنا لانه بما انك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون.

وان ذهبت معنا فبنفس الاحسان الذي يحسن الرب الينا نحسن نحن اليك

فارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة ايام وتابوت عهد الرب راحل امامهم مسيرة ثلاثة ايام ليلتمس لهم منزلا.

وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلّة.

وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتتبدد اعداؤك ويهرب مبغضوك من امامك.

وعند حلوله كان يقول ارجع يا رب الى ربوات الوف اسرائيل

Der HERR sagte zu Mose:
»Lass zwei Trompeten aus getriebenem Silber anfertigen. Mit ihnen sollst du die Gemeinde zusammenrufen und auch das Zeichen zum Aufbruch geben.
Wenn beide Trompeten geblasen werden, muss sich die ganze Gemeinde bei dir am Eingang des Heiligen Zeltes versammeln.
Wird nur eine Trompete geblasen, müssen die Oberhäupter der Stämme zu dir kommen.
Wenn mit den Trompeten geschmettert wird, müssen die Stämme aus dem Lager aufbrechen, beim ersten Zeichen die auf der Ostseite des Heiligen Zeltes,
beim zweiten Zeichen die auf der Südseite.

Schmettern ist das Signal zum Aufbruch,

während gewöhnliche Töne zur Versammlung rufen.
Die Trompeten sollen von den Söhnen Aarons, den Priestern, geblasen werden. Diese Regeln gelten auch für alle eure Nachkommen.
Wenn später einmal Feinde in euer Land einfallen und ihr gegen sie in den Kampf zieht, dann müsst ihr mit den Trompeten schmettern. Dann werde ich, der HERR, euer Gott, an euch denken und euch vor euren Feinden retten.
Auch bei freudigen Anlässen, wenn ihr Festtage oder den Monatsanfang begeht und mir dabei Brand- und Mahlopfer darbringt, sollt ihr die Trompeten blasen. Dann werde ich an euch denken, denn ich bin der HERR, euer Gott.«
Am 20. Tag des 2. Monats – es war das zweite Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten – erhob sich die Wolke vom Heiligen Zelt, der Wohnstätte des Bundesgesetzes.
Da brachen die Israeliten aus der Wüste Sinai auf. Die Wolke führte sie bis zur Wüste Paran; dort ließ sie sich nieder.
Zum ersten Mal vollzog sich damals der Aufbruch nach der Ordnung, die der HERR durch Mose vorgeschrieben hatte.
An der Spitze ging die Abteilung unter dem Feldzeichen des Stammes Juda. Zu ihr gehörten außer Juda noch Issachar und Sebulon; die Anführer dieser drei Stämme waren Nachschon, Netanel und Eliab.
Nachdem die Wohnung des HERRN abgebaut war, folgten ihnen die Leviten der Gruppen Gerschon und Merari, die die Bestandteile des Zeltes zu tragen hatten.
Danach kam die Abteilung unter dem Feldzeichen des Stammes Ruben, zu der noch Simeon und Gad gehörten; die Anführer dieser drei Stämme waren Elizur, Schelumiël und Eljasaf.
Ihnen folgten die Leviten der Gruppe Kehat, die die heiligen Geräte zu tragen hatten. Bis sie im neuen Lager ankamen, sollte die Wohnung schon wieder aufgebaut sein.
Hinter ihnen zog die Abteilung unter dem Feldzeichen des Stammes Efraïm, zu der auch Manasse und Benjamin gehörten; die Anführer dieser drei Stämme waren Elischama, Gamliël und Abidan.
Die Nachhut bildete die Abteilung unter dem Feldzeichen des Stammes Dan, zu der noch Ascher und Naftali gehörten; die Anführer dieser drei Stämme waren Ahiëser, Pagiël und Ahira.
Nach dieser Ordnung brach das Volk Israel regelmäßig aus dem Lager auf.
Mose sagte zu Hobab, dem Sohn seines midianitischen Schwiegervaters Reguël: »Wir machen uns jetzt auf den Weg in das Land, das der HERR uns geben will. Geh mit uns! Dann geben wir dir einen Anteil an dem guten Land, das der HERR seinem Volk Israel zugesagt hat.«
Hobab erwiderte: »Ich möchte lieber in meine Heimat zurückkehren.«
Aber Mose bat ihn: »Verlass uns doch nicht! Wir brauchen dich, weil du dich in der Wüste auskennst und weißt, wo geeignete Lagerplätze sind. Du musst uns den Weg zeigen!
Wenn du mit uns kommst, wollen wir alles, was der HERR uns geben wird, mit dir teilen.«
Die Israeliten machten sich auf den Weg und zogen vom Berg des HERRN aus drei Tagereisen weit. Die Bundeslade ging an der Spitze, um jedes Mal den Lagerplatz zu bestimmen.
Unterwegs war bei Tag die Wolke des HERRN über ihnen.
Immer wenn die Bundeslade aufgehoben wurde, sagte Mose: »Steh auf, HERR, damit deine Feinde vor dir fliehen und in alle Winde zerstieben!«
Wenn sie abgesetzt wurde, sagte er: »Kehre zurück, HERR, zu den zahllosen Scharen Israels!«
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки