Скрыть
13:2
13:5
13:6
13:8
13:9
13:10
13:11
13:12
13:13
13:14
13:15
13:16
13:17
13:19
13:20
13:21
13:25
13:26
13:29
13:32
13:33
Церковнославянский (рус)
И по си́хъ воз­двиго́шася лю́дiе от­ Асиро́ѳа и ополчи́шася въ пусты́ни Фара́ни.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
посли́ от­ себе́ му́жы, и да согля́даютъ зе́млю Ханаа́нску, ю́же А́зъ даю́ сыно́мъ Изра́илевымъ во одержа́нiе: му́жа еди́наго от­ пле́мене, по со́нмомъ оте́че­ст­въ и́хъ, да по́слеши и́хъ вся́каго старѣ́йшину от­ ни́хъ.
И посла́ я́ Моисе́й от­ пусты́ни Фара́ни глаго́ломъ Госпо́днимъ: вси́ му́жи старѣ́йшины сыно́въ Изра́илевыхъ сі́и, и сiя́ имена́ и́хъ:
от­ пле́мене Руви́мля Самуи́лъ сы́нъ Закху́ровъ:
от­ пле́мене Симео́ня Сафа́тъ сы́нъ Сури́нъ:
от­ пле́мене Иу́дина Хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ:
от­ пле́мене Иссаха́ря Ига́лъ сы́нъ Ио́сифль:
от­ пле́мене Ефре́мля Авси́съ сы́нъ Нави́нъ:
от­ пле́мене Венiами́ня Фалті́й сы́нъ Рафу́овъ:
от­ пле́мене Завуло́ня Гудiи́лъ сы́нъ Суди́нъ:
от­ пле́мене Ио́сифля сыно́въ Манассі́иныхъ Гадди́ сы́нъ Суси́нъ:
от­ пле́мене Да́нова Амiи́лъ сы́нъ Гамали́нъ:
от­ пле́мене Аси́рова Саѳу́ръ сы́нъ Михаи́ль:
от­ пле́мене Нефѳали́мля Наві́й сы́нъ Сави́нь:
от­ пле́мене Га́дова Гудiи́лъ сы́нъ Махiи́ль.
Сiя́ имена́ муже́й, и́хже посла́ Моисе́й согля́дати зе́млю: и прозва́ Моисе́й Авсі́а сы́на Нави́на Иису́съ.
И посла́ я́ Моисе́й от­ пусты́ни Фара́ни согля́дати земли́ Ханаа́нскiя, и рече́ къ ни́мъ: взы́дите пусты́нею се́ю, и взы́дете на го́ру
и у́зрите зе́млю, какова́ е́сть, и лю́ди сѣдя́щыя на не́й, а́ще си́льни су́ть, или́ не́мощни, ма́ло ли и́хъ е́сть, или́ мно́го?
И какова́ земля́, на не́йже сі́и сѣдя́тъ, добра́ ли е́сть, или́ зла́? И какови́ гра́ди, въ ни́хже живу́тъ сі́и, огражде́ни ли су́ть, или́ не огражде́ни?
И какова́ земля́, изоби́лна ли, или́ не изоби́лна? Су́ть ли на не́й древеса́, или́ ни́? И укрѣпи́в­шеся, воз­ми́те от­ плодо́въ земли́. Дні́е же бя́ху дни́ весе́н­ни, предваря́ющiи я́годы.
И ше́дше согля́даша зе́млю от­ пусты́ни Си́нъ да́же да Роо́ва, до вхо́довъ Ема́ѳъ.
И идо́ша по пусты́ни, и прiидо́ша до Хевро́на: и та́мо [живя́ше] Ахима́нъ и Сессі́й и Ѳелами́нъ, ро́ды Ена́ковы: и Хевро́нъ созда́ся седмiю́ лѣ́ты пре́жде Тани́на [гра́да] Еги́петскаго.
И прiидо́ша до де́бри гро́здныя, и согля́даша ю́: и урѣ́заша от­ту́ду вѣ́твь, и гро́здъ виногра́да еди́нъ на не́й, и воз­двиго́ша ю́ на же́рдь, и от­ ши́пковъ, и от­ смо́квей.
И мѣ́сто о́но назва́ша де́брь гро́здная, гро́зда ра́ди, его́же урѣ́заша от­ту́ду сы́нове Изра́илтестiи.
И воз­врати́шася от­ту́ду, согля́дав­ше зе́млю по четы́редесяти дне́хъ.
И ходи́в­ше прiидо́ша къ Моисе́ю и Ааро́ну и ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ню Фара́ню въ Ка́дисъ: и повѣ́даша и́мъ сло́во и всему́ со́нму, и показа́ша и́мъ пло́дъ земны́й,
и повѣ́даша ему́, и реко́ша: ходи́хомъ на зе́млю, на ню́же посыла́лъ еси́ на́съ, на зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ, и сі́й пло́дъ ея́:
кромѣ́ я́ко лю́дiе си́льни зѣло́, и́же на не́й живу́тъ, и гра́ди утвержде́ни огражде́нiемъ вели́цы зѣло́, и ро́дъ Ена́ковъ ви́дѣхомъ та́мо:
и Амали́къ живе́тъ въ земли́ къ ю́гу: и Хетте́й и Еве́й, и Иевусе́й и Аморре́й живу́тъ въ гора́хъ: и Ханане́й живе́тъ при­­ мо́ри и при­­ Иорда́нѣ рѣцѣ́.
И утиши́ Хале́въ лю́ди предъ Моисе́омъ, и рече́ ему́: ника́коже, но восходя́ взы́демъ и прiи́мемъ ю́ въ наслѣ́дiе, я́ко си́льни есмы́ преодолѣ́ти и́мъ.
И человѣ́цы ходи́в­шiи съ ни́мъ реко́ша: не и́демъ, я́ко не мо́жемъ изы́ти проти́ву язы́ку [сему́], я́ко крѣ́пльшiй е́сть па́че на́съ.
И изнесо́ша у́жасъ земли́, ю́же согля́даша, къ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́люще: зе́млю ю́же про­идо́хомъ согля́да­ю­ще, земля́ е́сть пояда́ющи живу́щыя на не́й, и вси́ лю́ди, и́хже ви́дѣхомъ на не́й, му́жи превысо́цыи:
и та́мо ви́дѣхомъ исполи́ны, сы́ны Ена́ковы, и бѣ́хомъ предъ ни́ми я́ко пру́зи, и та́ко бѣ́хомъ предъ ни́ми.
Двенадцать соглядатаев посланы в землю Ханаан: их осмотр и отчет.
После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в пустыне Фаран.
И сказал Господь Моисею, говоря:
пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них.
И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых.
Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын Закхуров,
из колена Симеонова Сафат, сын Хориев,
из колена Иудина Халев, сын Иефонниин,
из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов,
из колена Ефремова Осия, сын Навин,
из колена Вениаминова Фалтий, сын Рафуев,
из колена Завулонова Гаддиил, сын Содиев,
из колена Иосифова от Манассии Гаддий, сын Сусиев,
из колена Данова Аммиил, сын Гемаллиев,
из колена Асирова Сефур, сын Михаилев,
из колена Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев,
из колена Гадова Геуил, сын Махиев.
Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом.
И послал их Моисей [из пустыни Фаран] высмотреть землю Ханаанскую и сказал им: пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору,
и осмотрите землю, какова она, и народ живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен?
и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях?
и какова земля, тучна ли она или тоща? есть ли на ней дерева или нет? будьте смелы, и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда.
Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа;
и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана, [города] Египетского;
и пришли к долине Есхол, [и осмотрели ее,] и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв;
место сие назвали долиною Есхол*, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. //*Виноградная кисть.
И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней.
И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли;
и рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее;
но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там;
Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, [Евеи,] Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана.
Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее.
А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас.
И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые;
там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible