Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • заповѣ́ждь сыно́мъ Изра́илевымъ, и рече́ши къ ни́мъ, глаго́ля: да́ры моя́, дая́нiя моя́, при­­но́сы моя́, въ воню́ благово́нiя соблюди́те при­­носи́ти мнѣ́ на пра́здники моя́.
 • И да рече́ши къ ни́мъ: сiя́ при­­ноше́нiя, я́же при­­несе́те Го́споду, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ непоро́чныхъ два́ на де́нь во всесожже́нiе вы́ну:
 • а́гнца еди́наго сотвори́те ра́но, и а́гнца втора́го сотвори́те въ ве́черъ:
 • и да сотвори́ши деся́тую ча́сть е́фи [мѣ́ры] муки́ пшени́чны на же́ртву, вмѣ́шану въ еле́и четве́ртую ча́сть [мѣ́ры] и́на:
 • всесожже́нiе непреста́н­ное, я́коже бы́сть въ горѣ́ Сина́йстѣй, въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И воз­лiя́нiе его́ четве́ртую ча́сть [мѣ́ры] и́на а́гнцу еди́ному: во святѣ́мъ да воз­лiе́ши воз­лiя́нiе Сике́ру Го́споду:
 • и а́гнца втора́го сотвори́ши къ ве́черу: по же́ртвѣ его́ и по воз­лiя́нiю его́ да сотвори́ши, въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И въ де́нь суббо́тъ при­­веде́те два́ а́гнца единолѣ́тна непоро́чна и двѣ́ десяти́ны муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и на же́ртву и воз­лiя́нiе,
 • всесожже́нiя суббо́ты въ суббо́тахъ, на всесожже́нiе всегда́шнее и воз­лiя́нiе его́.
 • И въ новоме́сячiихъ да при­­несе́те во всесожже́нiе Го́споду телца́ два́ от­ говя́дъ и овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ:
 • три́ десяти́ны муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и телцу́ еди́ному, и двѣ́ десяти́ны муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и овну́ еди́ному,
 • по десяти́нѣ муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и а́гнцу еди́ному: же́ртву въ воню́ благово́нiя при­­но́съ Го́споду.
 • Возлiя́нiе и́хъ от­ вина́ по́лъ [мѣ́ры] и́на да бу́детъ телцу́ еди́ному: и тре́тiя ча́сть [мѣ́ры] и́на да бу́детъ овну́ еди́ному: и четве́ртая ча́сть [мѣ́ры] и́на да бу́детъ а́гнцу еди́ному: сiе́ всесожже́нiе от­ ме́сяца до ме́сяца въ ме́сяцы лѣ́та.
 • И козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди Го́споду на всесожже́нiе при́сное сотвори́те и воз­лiя́нiе его́.
 • И въ ме́сяцѣ пе́рвѣмъ въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца па́сха Го́споду:
 • и въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца сего́ пра́здникъ: се́дмь дні́й опрѣсно́ки да я́сте.
 • И де́нь пе́рвый наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́.
 • И при­­несе́те всесожже́нiя при­­но́съ Го́споду, телца́ от­ воло́въ два́, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь: непоро́чни бу́дутъ ва́мъ.
 • И же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному да сотвори́те:
 • по десяти́нѣ сотвори́ши а́гнцу еди́ному, седми́ а́гнцемъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ.
 • Кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго у́трен­няго, е́же е́сть всесожже́нiе всегда́шнее, сотвори́те сiя́.
 • По сему́ сотвори́те на [вся́къ] де́нь, въ се́дмь дні́й, да́ръ, при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду: на всесожже́нiе всегда́шнее сотвори́ши воз­лiя́нiе его́.
 • И де́нь седмы́й наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бнаго да не сотворите́ въ о́нь.
 • И де́нь но́выхъ [плодо́въ], егда́ при­­несе́те Го́сподеви же́ртву но́ву седми́цъ, наро́читъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́.
 • И да при­­несе́те всесожже́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду, телца́ от­ воло́въ два́, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ.
 • Же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному:
 • по десяти́нѣ а́гнцу еди́ному, седми́ а́гнцемъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ.
 • Кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, и же́ртву и́хъ сотвори́те мнѣ́, непоро́чни да бу́дутъ ва́мъ, и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • 耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 ,
 • 你 要 吩 咐 以 色 列 人 说 , 献 给 我 的 供 物 , 就 是 献 给 我 作 馨 香 火 祭 的 食 物 , 你 们 要 按 日 期 献 给 我 。
 • 又 要 对 他 们 说 , 你 们 要 献 给 耶 和 华 的 火 祭 , 就 是 没 有 残 疾 , 一 岁 的 公 羊 羔 , 每 日 两 只 , 作 为 常 献 的 燔 祭 。
 • 早 晨 要 献 一 只 , 黄 昏 的 时 候 要 献 一 只 。
 • 又 用 细 面 伊 法 十 分 之 一 , 并 捣 成 的 油 一 欣 四 分 之 一 , 调 和 作 为 素 祭 。
 • 这 是 西 乃 山 所 命 定 为 常 献 的 燔 祭 , 是 献 给 耶 和 华 为 馨 香 的 火 祭 。
 • 为 这 一 只 羊 羔 , 要 同 献 奠 祭 的 酒 一 欣 四 分 之 一 。 在 圣 所 中 , 你 要 将 醇 酒 奉 给 耶 和 华 为 奠 祭 。
 • 晚 上 , 你 要 献 那 一 只 羊 羔 , 必 照 早 晨 的 素 祭 和 同 献 的 奠 祭 献 上 , 作 为 馨 香 的 火 祭 , 献 给 耶 和 华 。
 • 当 安 息 日 , 要 献 两 只 没 有 残 疾 , 一 岁 的 公 羊 羔 , 并 用 调 油 的 细 面 伊 法 十 分 之 二 为 素 祭 , 又 将 同 献 的 奠 祭 献 上 。
 • 这 是 每 安 息 日 献 的 燔 祭 。 那 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 奠 祭 在 外 。
 • 每 月 朔 , 你 们 要 将 两 只 公 牛 犊 , 一 只 公 绵 羊 , 七 只 没 有 残 疾 , 一 岁 的 公 羊 羔 , 献 给 耶 和 华 为 燔 祭 。
 • 每 只 公 牛 要 用 调 油 的 细 面 伊 法 十 分 之 三 作 为 素 祭 。 那 只 公 羊 也 用 调 油 的 细 面 伊 法 十 分 之 二 作 为 素 祭 。
 • 每 只 羊 羔 要 用 调 油 的 细 面 伊 法 十 分 之 一 作 为 素 祭 和 馨 香 的 燔 祭 , 是 献 给 耶 和 华 的 火 祭 。
 • 一 只 公 牛 要 奠 酒 半 欣 , 一 只 公 羊 要 奠 酒 一 欣 三 分 之 一 , 一 只 羊 羔 也 奠 酒 一 欣 四 分 之 一 。 这 是 每 月 的 燔 祭 , 一 年 之 中 要 月 月 如 此 。
 • 又 要 将 一 只 公 山 羊 为 赎 罪 祭 , 献 给 耶 和 华 。 要 献 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 奠 祭 以 外 。
 • 正 月 十 四 日 是 耶 和 华 的 逾 越 节 。
 • 这 月 十 五 日 是 节 期 , 要 吃 无 酵 饼 七 日 。
 • 第 一 日 当 有 圣 会 。 什 么 劳 碌 的 工 都 不 可 作 。
 • 当 将 公 牛 犊 两 只 , 公 绵 羊 一 只 , 一 岁 的 公 羊 羔 七 只 , 都 要 没 有 残 疾 的 , 用 火 献 给 耶 和 华 为 燔 祭 。
 • 同 献 的 素 祭 用 调 油 的 细 面 。 为 一 只 公 牛 要 献 伊 法 十 分 之 三 。 为 一 只 公 羊 要 献 伊 法 十 分 之 二 。
 • 为 那 七 只 羊 羔 , 每 只 要 献 伊 法 十 分 之 一 。
 • 并 献 一 只 公 山 羊 作 赎 罪 祭 , 为 你 们 赎 罪 。
 • 你 们 献 这 些 , 要 在 早 晨 常 献 的 燔 祭 以 外 。
 • 一 连 七 日 , 每 日 要 照 这 例 把 馨 香 火 祭 的 食 物 献 给 耶 和 华 , 是 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 奠 祭 以 外 。
 • 第 七 日 当 有 圣 会 , 什 么 劳 碌 的 工 都 不 可 作 。
 • 七 七 节 庄 稼 初 熟 , 你 们 献 新 素 祭 给 耶 和 华 的 日 子 , 当 有 圣 会 。 什 么 劳 碌 的 工 都 不 可 作 。
 • 只 要 将 公 牛 犊 两 只 , 公 绵 羊 一 只 , 一 岁 的 公 羊 羔 七 只 , 作 为 馨 香 的 燔 祭 献 给 耶 和 华 。
 • 同 献 的 素 祭 用 调 油 的 细 面 。 为 每 只 公 牛 要 献 伊 法 十 分 之 三 。 为 一 只 公 羊 要 献 伊 法 十 分 之 二 。
 • 为 那 七 只 羊 羔 , 每 只 要 献 伊 法 十 分 之 一 。
 • 并 献 一 只 公 山 羊 为 你 们 赎 罪 。
 • 这 些 , 你 们 要 献 在 常 献 的 燔 祭 和 同 献 的 素 祭 并 同 献 的 奠 祭 以 外 , 都 要 没 有 残 疾 的 。
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение Мое, хлеб Мой в жертву Мне, в приятное благоухание Мне, приносимо было Мне в свое время.
 • И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу: два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное;
 • одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером;
 • и в приношение хлебное [приноси] десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея;
 • это – всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу;
 • и возлияния при ней четверть гина на одного агнца: на святом месте возливай возлияние, вино Господу.
 • Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу.
 • А в субботу [приносите] двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем:
 • это – субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем.
 • И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока,
 • и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна,
 • и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца; это – всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу;
 • и возлияния при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца; это всесожжение в каждое новомесячие во все месяцы года.
 • И одного козла приносите Господу в жертву за грех; сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его.
 • В первый месяц, в четырнадцатый день месяца – Пасха Господня.
 • И в пятнадцатый день сего месяца праздник; семь дней должно есть опресноки.
 • В первый день [да будет у вас] священное собрание; никакой работы не работайте;
 • и приносите жертву, всесожжение Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев; без порока они должны быть у вас;
 • и при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, и две десятых части ефы на овна,
 • и по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев,
 • и одного козла в жертву за грех, для очищения вас;
 • сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие.
 • Так приносите и в каждый из семи дней; это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу; сверх всесожжения постоянного и возлияния его, должно приносить сие.
 • И в седьмой день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте.
 • И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте;
 • и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев [без порока],
 • и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, две десятых части ефы на овна,
 • и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев,
 • и одного козла [в жертву за грех], для очищения вас;
 • сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите [сие Мне] с возлиянием их; без порока должны быть они у вас.