Скрыть
2:1
2:2
2:4
2:6
2:8
2:9
2:11
2:13
2:15
2:16
2:19
2:21
2:23
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:29
2:30
2:31
2:32
2:33
20:7
20:9
20:11
20:15
20:17
20:23
20:26
20:27
20:28
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
человѣ́къ держа́йся по чи́ну сво­ему́, по зна́менiямъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ, да ополча́ют­ся сы́нове Изра́илевы предъ Го́сподемъ, о́крестъ ски́нiи свидѣ́нiя да ополча́ют­ся сы́нове Изра́илевы.
И ополча́ющiися пе́рвiи на восто́къ чи́нъ полка́ Иу́дина съ си́лою и́хъ, и кня́зь от­ сыно́въ Иу́диныхъ Наассо́нъ сы́нъ Аминада́вль:
си́ла его́ согля́даная се́дмьдесятъ и четы́ри ты́сящы и ше́сть со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ от­ пле́мене Иссаха́рова, и кня́зь сыно́въ Иссаха́ровыхъ наѳанаи́лъ сы́нъ сога́ровъ:
си́ла его́ согля́даная пятьдеся́тъ и четы́ри ты́сящы и четы́ре ста́.
И ополча́ющiися бли́зъ от­ пле́мене Завуло́ня, и кня́зь сыно́въ Завуло́нихъ Елiа́въ сы́нъ хело́нь:
си́ла его́ согля́даная пятьдеся́тъ се́дмь ты́сящъ и четы́ре ста́.
Всѣ́хъ сочте́ныхъ от­ полка́ Иу́дина сто́ о́смьдесятъ ше́сть ты́сящъ и четы́ре ста́, съ си́лою и́хъ пе́рвiи да воз­двиза́ют­ся.
Чи́ны полка́ Руви́мля къ ю́гу съ си́лою его́, и кня́зь сыно́въ Руви́млихъ Елису́ръ сы́нъ седiу́ровъ:
си́ла его́ согля́даная четы́редесять и ше́сть ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ его́ от­ пле́мене Симео́ня, и кня́зь сыно́въ Симео́нихъ Саламiи́ль сы́нъ сурисада́инъ:
си́ла его́ сочте́ная пятьдеся́тъ и де́вять ты́сящъ и три́ ста́.
И ополча́ющiися бли́зъ его́ от­ пле́мене га́дова, и кня́зь сыно́въ га́довыхъ Елиса́фъ сы́нъ Рагуи́ль:
си́ла его́ согля́даная четы́редесять и пя́ть ты́сящъ и ше́сть со́тъ и пятьдеся́тъ.
Всѣ́хъ же сочте́ныхъ полка́ Руви́мля сто́ пятьдеся́тъ еди́на ты́сяща и четы́ре ста́ и пятьдеся́тъ, съ си́лою и́хъ вторі́и да воз­двиза́ют­ся.
И да воз­дви́гнет­ся ски́нiя свидѣ́нiя и по́лкъ леви́тскiй посредѣ́ полко́въ: я́коже ополча́т­ся, та́ко и да воз­дви́гнут­ся, кі́йждо держа́ся по чи́ну сво­ему́.
Чи́нъ полка́ Ефре́мля къ мо́рю съ си́лою и́хъ, и кня́зь сыно́въ Ефре́млихъ Елисама́ сы́нъ Емiу́довъ:
си́ла его́ сочте́ная четы́редесять ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ пле́мя Манассі́ино, и кня́зь сыно́въ Манассі́иныхъ гамалiи́лъ сы́нъ фадассу́ровъ:
си́ла его́ согля́даная три́десять двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти.
И ополча́ющiися бли́зъ от­ пле́мене Венiами́ня, и кня́зь сыно́въ Венiами́нихъ Авида́нъ сы́нъ Гадеоні́евъ:
си́ла его́ сочте́ная три́десять пя́ть ты́сящъ и четы́ре ста́.
Всѣ́хъ сочте́ныхъ полка́ Ефре́мля сто́ о́смь ты́сящъ и сто́, съ си́лою и́хъ тре́тiи да воз­двиза́ют­ся.
Чи́нъ полка́ да́нова къ сѣ́веру съ си́лою и́хъ, и кня́зь сыно́въ да́новыхъ Ахiе́зеръ сы́нъ Амисада́инъ:
си́ла его́ согля́даная шестьдеся́тъ двѣ́ ты́сящы и се́дмь со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ его́ пле́мя Аси́рово, и кня́зь сыно́въ Аси́ровыхъ фагаiи́лъ сы́нъ ехра́новъ:
си́ла его́ согля́даная четы́редесять еди́на ты́сяща и пя́ть со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ пле́мя Нефѳали́мле, и кня́зь сыно́въ Нефѳали́млихъ Ахире́й сы́нъ Ена́нь:
си́ла его́ согля́даная пятьдеся́тъ три́ ты́сящы и четы́ре ста́.
Всѣ́хъ сочте́ныхъ полка́ да́нова сто́ пятьдеся́тъ се́дмь ты́сящъ и ше́сть со́тъ, съ си́лою и́хъ послѣ́днiи да воз­двиза́ют­ся по чи́ну сво­ему́.
Сiе́ сочте́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ: вся́ согля́данiя полко́въ съ си́лами и́хъ ше́сть со́тъ три́ ты́сящы и пя́ть со́тъ пятьдеся́тъ.
Леви́ти же не согля́дашася среди́ сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы вся́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю: та́ко ополча́хуся по чино́мъ сво­и́мъ, и та́ко воз­двиза́хуся кі́йждо бли́зъ по со́нмомъ сво­и́мъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
И прiидо́ша сы́нове Изра́илтестiи, ве́сь со́нмъ, въ пусты́ню Си́нъ, въ ме́сяцъ пе́рвый, и пребыва́ху лю́дiе въ Ка́дисѣ: и сконча́ся ту́ Марiа́мъ, и погребе́ся та́мо.
И не бя́ше воды́ со́нму: и собра́шася на Моисе́а и Ааро́на,
и ропта́ша лю́дiе на Моисе́а, глаго́люще: о, дабы́ у́мерли бы́хомъ въ поги́бели бра́тiи на́­шея предъ Го́сподемъ:
и вску́ю введо́сте со́нмъ Госпо́день въ пусты́ню сiю́, погуби́ти ны́ и скоты́ на́шы?
и вску́ю сiе́? изведо́сте ны́ изъ Еги́пта, е́же прiити́ [на́мъ] на мѣ́сто зло́е сiе́, мѣ́сто, въ не́мже не сѣ́ет­ся, ни смо́кви, ни виногра́ды, ниже́ я́блоки, ниже́ вода́ е́сть пи́ти.
И прiи́де Моисе́й и Ааро́нъ от­ лица́ со́нма предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и падо́ста ни́цъ: и яви́ся сла́ва Госпо́дня надъ ни́ми.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
воз­ми́ же́злъ тво́й и созови́ со́нмъ ты́ и Ааро́нъ, бра́тъ тво́й, и рцы́те ко ка́меню предъ ни́ми, и да́стъ во́ды своя́: и изведе́те и́мъ во́ды изъ ка́мене, и напо́йте со́нмъ и скоты́ и́хъ.
И взя́ Моисе́й же́злъ и́же предъ Го́сподемъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь.
И созва́ Моисе́й и Ааро́нъ со́нмъ предъ ка́мень, и рече́ къ ни́мъ: послу́шайте мене́, непокори́вiи: еда́ изъ ка́мене сего́ изведе́мъ ва́мъ во́ду?
И воз­дви́гъ Моисе́й ру́ку свою́, уда́ри въ ка́мень жезло́мъ два́жды: и изы́де вода́ мно́га, и напи́ся со́нмъ [ве́сь] и скоты́ и́хъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну: поне́же не вѣ́ровасте освяти́ти мя́ предъ сынми́ Изра́илтескими, сего́ ра́ди не введе́те вы́ со́нма сего́ въ зе́млю, ю́же да́хъ и́мъ:
сiя́ вода́ пререка́нiя, я́ко воз­ропта́ша сы́нове Изра́илтестiи предъ Го́сподемъ, и освяти́ся въ ни́хъ.
И посла́ Моисе́й послы́ от­ Ка́диса къ царю́ Едо́мскому, глаго́ля: та́ко глаго́летъ бра́тъ тво́й Изра́иль: ты́ вѣ́си ве́сь тру́дъ обрѣ́тшiй на́съ:
и снидо́ша отцы́ на́ши въ Еги́петъ, и жи́хомъ во Еги́птѣ дни́ мно́ги, и озло́биша на́съ Еги́птяне и отце́въ на́шихъ:
и возопи́хомъ ко Го́споду, и услы́ша Госпо́дь гла́съ на́шъ, и посла́въ а́нгела, изведе́ ны́ изъ Еги́пта: и ны́нѣ есмы́ въ Ка́дисѣ гра́дѣ, на концѣ́ предѣ́лъ тво­и́хъ:
да пре́йдемъ сквоз­ѣ́ зе́млю твою́: не про́йдемъ сквоз­ѣ́ се́ла, ни сквоз­ѣ́ виногра́ды, ни пiе́мъ воды́ въ пото́цѣхъ тво­и́хъ: путе́мъ ца́рскимъ по́йдемъ, не соврати́мся ни на де́сно, ни на лѣ́во, до́ндеже пре́йдемъ предѣ́лы твоя́.
И рече́ къ ни́мъ Едо́мъ: не про́йдеши сквоз­ѣ́ мене́: а́ще же ни́, ра́тiю изы́ду проти́ву тебе́.
И реко́ша къ нему́ сы́нове Изра́илевы: подъ горо́ю про́йдемъ: а́ще же от­ воды́ тво­ея́ испiе́мъ а́зъ и скоты́ моя́, да́мъ цѣ́ну тебѣ́: но ве́щь сiя́ ничто́же е́сть, подъ горо́ю да про́йдемъ.
О́нъ же рече́: не про́йдеши сквоз­ѣ́ мене́. И изы́де проти́ву и́мъ Едо́мъ съ наро́домъ тя́жкимъ и руко́ю крѣ́пкою.
И не восхотѣ́ Едо́мъ да́ти Изра́илю про­ити́ сквоз­ѣ́ предѣ́лы своя́, и уклони́ся Изра́иль от­ него́.
И воз­двиго́шася от­ Ка́диса, и прiидо́ша сы́нове Изра́илтестiи, ве́сь со́нмъ, въ го́ру о́ръ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну въ горѣ́ о́ръ у предѣ́лъ земли́ Едо́мли, глаго́ля:
да при­­ложи́т­ся Ааро́нъ къ лю́демъ сво­и́мъ, я́ко не вни́дете въ зе́млю, ю́же да́хъ сыно́мъ Изра́илевымъ въ наслѣ́дiе, поне́же преогорчи́сте мя́ у воды́ пререка́нiя:
воз­ми́ Ааро́на бра́та тво­его́ и Елеаза́ра сы́на его́, и воз­веди́ я́ на о́ръ го́ру предъ всѣ́мъ со́нмомъ:
и совлецы́ Ааро́ну ри́зы его́ и облецы́ Елеаза́ра сы́на его́, и Ааро́нъ при­­ложи́вся да у́мретъ та́мо.
И сотвори́ Моисе́й, я́коже повелѣ́ ему́ Госпо́дь: и воз­веде́ я́ на о́ръ го́ру предъ всѣ́мъ со́нмомъ,
и совлече́ Ааро́на съ ри́зъ его́, и облече́ въ ня́ Елеаза́ра сы́на его́: 29и у́мре Ааро́нъ та́мо на версѣ́ горы́: и сни́де Моисе́й и Елеаза́ръ съ горы́.
30И ви́дѣ ве́сь со́нмъ, я́ко у́мре Ааро́нъ: и пла́кашася по Ааро́нѣ три́десять дні́й ве́сь до́мъ Изра́илевъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов