Скрыть
6:1
6:1-2
6:16
6:17
6:22
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: му́жъ или́ жена́, и́же а́ще обѣща́ет­ся зѣло́ обѣ́томъ, е́же очи́ститися чистото́ю Го́споду,
да воз­держи́т­ся от­ вина́ и Сике́ра, и о́цта ви́н­на и о́цта от­ Сике́ра да не пiе́тъ: и́, ели́ка дѣ́лают­ся от­ гро́здъ ви́н­ныхъ, да не пiе́тъ, и гро́здiя свѣ́жаго и суха́го да не снѣ́стъ.
Во вся́ дни́ обѣ́та сво­его́ от­ всѣ́хъ, ели́ка быва́ютъ от­ ви́н­ничины вина́, от­ ко́сти и до скорлупы́ да не пiе́те, ниже́ я́сте от­ всего́.
Во вся́ дни́ обѣ́та очище́нiя сво­его́ бри́тва да не взы́детъ на главу́ его́, до́ндеже сконча́ют­ся дні́е, ели́ки обѣща́лъ е́сть Го́споду: свя́тъ бу́детъ растя́й власы́ главы́ сво­ея́.
Во вся́ дни́ обѣ́та сво­его́ Го́споду, ко вся́кой душѣ́ сконча́в­шейся да не вни́детъ.
Надъ отце́мъ и надъ ма́терiю, и надъ бра́томъ и надъ сестро́ю, да не оскверни́т­ся надъ ни́ми, уме́ршымъ и́мъ, я́ко обѣ́тъ Бо́га его́ на главѣ́ его́.
Вся́ дни́ обѣ́та его́ свя́тъ бу́детъ Го́споду.
А́ще же кто́ сме́ртiю внеза́пу у́мретъ у него́, а́бiе оскверни́т­ся глава́ обѣ́та его́, и обрі́етъ главу́ свою́, въ о́ньже де́нь очи́стит­ся, въ де́нь седмы́й да обрі́ет­ся,
и въ де́нь осмы́й да при­­несе́тъ два́ го́рличища или́ два́ птенца́ голуби́на къ жерцу́ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя:
и да сотвори́тъ жре́цъ еди́ну грѣха́ ра́ди, и другу́ю во всесожже́нiе, и да помо́лит­ся о не́мъ жре́цъ, о ни́хже согрѣши́, о души́, и освяти́тъ главу́ свою́ въ то́й де́нь, въ о́ньже освяти́ся Го́споду, во дни́ обѣ́та сво­его́.
И да при­­веде́тъ а́гнца единолѣ́тна въ преступле́нiе, и дні́е пре́жнiи да не бу́дутъ ему́ въ число́, поне́же оскверни́ся глава́ обѣ́та его́.
И се́й зако́нъ обѣща́в­шагося, въ о́ньже де́нь сконча́етъ дни́ обѣ́та сво­его́, да при­­несе́тъ са́мъ къ две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя:
и да при­­веде́тъ да́ръ сво́й Го́споду а́гнца единолѣ́тна непоро́чна еди́наго во всесожже́нiе, и а́гницу единолѣ́тну еди́ну непоро́чну грѣха́ ра́ди, и овна́ еди́наго непоро́чна во спасе́нiе,
и ко́шъ опрѣсно́ковъ от­ муки́ пшени́чны, хлѣ́бы смѣ́шаны съ еле́емъ, и опрѣсно́ки пома́заны еле́емъ, и же́ртву и́хъ и воз­лiя́нiе и́хъ.
И да при­­несе́тъ жре́цъ предъ Го́спода, и да сотвори́тъ е́же грѣха́ ра́ди его́, и всесожже́нiе его́,
и овна́ сотвори́тъ же́ртву спасе́нiя Го́споду на ко́шницѣ опрѣсно́ковъ, и да сотвори́тъ жре́цъ же́ртву его́ и воз­лiя́нiе его́.
И да обрі́етъ обѣща́вый предъ две́рьми ски́нiи свидѣ́нiя главу́ обѣ́та сво­его́, и да воз­ложи́тъ власы́ на о́гнь, и́же е́сть подъ же́ртвою спасе́нiя:
и да во́зметъ жре́цъ ра́мо варе́но от­ овна́, и хлѣ́бъ еди́нъ опрѣсно́чный от­ ко́шницы, и опрѣсно́къ еди́нъ, и да воз­ложи́тъ на ру́ки обѣща́в­шемуся, по обри́тiи главы́ его́,
и да при­­несе́тъ я́ жре́цъ воз­ложе́нiе предъ Го́спода: свято да бу́детъ жерцу́ на гру́дехъ воз­ложе́нiя и на ра́мѣ уча́стiя: и по си́хъ обѣща́выйся да пiе́тъ вино́.
Се́й зако́нъ обѣща́в­шагося, и́же а́ще обѣща́етъ да́ръ Го́споду о обѣ́тѣ, кромѣ́ си́хъ я́же обря́щетъ рука́ его́: по си́лѣ обѣ́та его́, его́же а́ще обѣща́етъ, по зако́ну очище́нiя.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
рцы́ Ааро́ну и сыно́мъ его́, глаго́ля: си́це благослови́те сы́ны Изра́илевы, глаго́люще и́мъ:
да благослови́тъ тя́ Госпо́дь и сохрани́тъ тя́:
да просвѣти́тъ Госпо́дь лице́ свое́ на тя́ и поми́луетъ тя́:
да воз­дви́гнетъ Госпо́дь лице́ свое́ на тя́ и да́стъ ти́ ми́ръ:
и да воз­ложа́тъ и́мя мое́ на сы́ны Изра́илевы, и а́зъ Госпо́дь благословлю́ я́.
Синодальный
И сказал Господь Моисею, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу,
то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод;
во все дни назорейства своего не должен он есть [и пить] ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи.
Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: должен растить волосы на голове своей.
Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи Господу, не должен он подходить к мертвому телу:
прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его;
во все дни назорейства своего свят он Господу.
Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назорейства своего: то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее,
и в восьмой день должен принести двух горлиц, или двух молодых голубей, к священнику, ко входу скинии собрания;
священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день;
и должен он снова начать посвященные Господу дни назорейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности; прежние же дни пропали, потому что назорейство его осквернено.
И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства его: должно привести его ко входу скинии собрания,
и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агницу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную,
и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние;
и представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его;
овна принесет в жертву мирную Господу с корзиною опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его;
и острижет назорей у входа скинии собрания голову назорейства своего, и возьмет волосы головы назорейства своего, и положит на огонь, который под мирною жертвою;
и возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку, и положит на руки назорею, после того, как острижет он голову назорейства своего;
и вознесет сие священник, потрясая пред Господом: эта святыня – для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего назорей может пить вино.
Вот закон о назорее, который дал обет, и жертва его Господу за назорейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его; по обету своему, какой он даст, так и должен он делать, сверх узаконенного о назорействе его.
И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им:
да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!
да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!
Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я [Господь] благословлю их.
Арабский
وكلم الرب موسى قائلا

كلم بني اسرائيل وقل لهم. اذا انفرز رجل او امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب

فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر ولا يشرب من نقيع العنب ولا ياكل عنبا رطبا ولا يابسا

كل ايام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر.

كل ايام نذر افترازه لا يمرّ موسى على راسه. الى كمال الايام التي انتذر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر راسه.

كل ايام انتذاره للرب لا ياتي الى جسد ميت.

ابوه وامه واخوه واخته لا يتنجس من اجلهم عند موتهم لان انتذار الهه على راسه.

انه كل ايام انتذاره مقدس للرب.

واذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس راس انتذاره يحلق راسه يوم طهره. في اليوم السابع يحلقه.

وفي اليوم الثامن ياتي بيمامتين او بفرخي حمام الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع

فيعمل الكاهن واحدا ذبيحة خطية والآخر محرقة ويكفّر عنه ما اخطأ بسبب الميت ويقدس راسه في ذلك اليوم.

فمتى نذر للرب ايام انتذاره ياتي بخروف حولي ذبيحة اثم واما الايام الاولى فتسقط لانه نجس انتذاره

وهذه شريعة النذير. يوم تكمل ايام انتذاره يؤتى به الى باب خيمة الاجتماع

فيقرّب قربانه للرب خروفا واحدا حوليّا صحيحا محرقة ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة

وسل فطير من دقيق اقراصا ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها

فيقدمها الكاهن امام الرب ويعمل ذبيحة خطيته ومحرقته.

والكبش يعمله ذبيحة سلامة للرب مع سل الفطير ويعمل الكاهن تقدمته وسكيبه.

ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع راس انتذاره ويأخذ شعر راس انتذاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة.

ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش وقرص فطير واحدا من السل ورقاقة فطير واحدة ويجعلها في يدي النذير بعد حلقه شعر انتذاره

ويرددها الكاهن ترديدا امام الرب. انه قدس للكاهن مع صدر الترديد وساق الرفيعة. وبعد ذلك يشرب النذير خمرا.

هذه شريعة النذير الذي ينذر. قربانه للرب عن انتذاره فضلا عما تنال يده. حسب نذره الذي نذر كذلك يعمل حسب شريعة انتذاره

وكلم الرب موسى قائلا

كلم هرون وبنيه قائلا هكذا تباركون بني اسرائيل قائلين لهم.

يباركك الرب ويحرسك.

يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك.

يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما.

فيجعلون اسمي على بني اسرائيل وانا اباركهم

Der HERR gab Mose für die Israeliten die Anweisung:

Wenn ein Mann oder eine Frau das Gelübde ablegt, sich dem HERRN für eine bestimmte Zeit zu weihen,

dann darf die betreffende Person weder Wein noch Bier trinken. Sie darf überhaupt nichts trinken, was aus Weintrauben bereitet ist, und darf auch keine frischen oder getrockneten Trauben essen.
Sie soll nichts genießen, was vom Weinstock kommt.
Solange das Gelübde gilt, darf ein Gottgeweihter sich Haare und Bart nicht schneiden. Zum Zeichen, dass er dem HERRN geweiht ist, muss er das Haar ungehindert wachsen lassen.
Er darf auch die ganze Zeit über nicht in die Nähe eines Toten kommen.
Selbst wenn sein Vater oder seine Mutter stirbt, sein Bruder oder seine Schwester, muss er sich von ihnen fern halten, weil er sich seinem Gott geweiht hat.
Für die ganze Zeit seines Gelübdes gehört er ausschließlich dem HERRN.
Stirbt aber jemand unvorhergesehen, während er dabei ist, so wird sein geweihtes Haar unrein. Er muss sechs Tage warten, bis er wieder rein ist, und muss sich dann am siebten Tag die Haare abschneiden.
Am Tag darauf muss er zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben zum Priester an den Eingang des Heiligen Zeltes bringen.
Der Priester opfert die eine als Sühneopfer und die andere als Brandopfer und bringt damit die Verschuldung gegenüber dem HERRN ins Reine. Gleichzeitig wird das nachwachsende Haar für geweiht erklärt.
Der Betreffende muss noch ein einjähriges Schaf als Wiedergutmachungsopfer darbringen und sich dann noch einmal für eine ebenso lange Zeit wie beim ersten Mal dem HERRN weihen. Die Zeit vor seiner Verunreinigung wird nicht auf sein Gelübde angerechnet.
Wenn die Zeit des Gelübdes abgelaufen ist, muss die Person, die sich dem HERRN geweiht hat, zum Eingang des Heiligen Zeltes gehen
und ihm drei fehlerfreie Tiere opfern: ein einjähriges Schafböckchen als Brandopfer, ein einjähriges Schaf als Sühneopfer und einen ausgewachsenen Schafbock als Mahlopfer,
außerdem die dazugehörigen Speise- und Trankopfer und als zusätzliches Speiseopfer noch einen Korb voll Gebackenes, das aus Weizenmehl ohne Sauerteig bereitet ist, und zwar Ringbrote aus Mehl, das mit Öl vermengt wurde, und Fladenbrote, die mit Öl bestrichen sind.
Das alles soll der Priester zum Altar bringen und zuerst das Sühne- und das Brandopfer vollziehen.
Dann opfert der Priester dem HERRN den Schafbock als Mahlopfer und dazu das Gebackene, danach die übrigen Speise- und Trankopfer.
Der Geweihte schneidet am Eingang des Heiligen Zeltes sein geweihtes Haar ab und wirft es in das Altarfeuer, in dem die Fettstücke des Mahlopfers verbrannt werden.
Dann legt der Priester ein gekochtes Stück von der Schulter des Schafbocks zusammen mit einem Ringbrot und einem Fladenbrot aus dem Korb in die Hände des Geweihten.
Darauf nimmt er die Opfergaben selbst in die Hand, um sie symbolisch dem HERRN zu übereignen. Sie sind dem HERRN geweiht und gehören dem Priester, genauso wie die Brust und die Hinterkeule, die ihm ordnungsgemäß zustehen. Danach darf der Geweihte wieder Wein trinken.
Wer sich dem HERRN für eine bestimmte Zeit weiht, muss nach deren Abschluss diese Opfer darbringen, abgesehen von dem, was er etwa noch zusätzlich versprochen hat. Er muss das Gelübde, das er abgelegt hat, ohne Abstriche erfüllen.
Der HERR sagte zu Mose:
»Wenn Aaron und seine Söhne den Leuten von Israel den Segen erteilen, sollen sie sprechen:
Der HERR segne euch und beschütze euch!
Der HERR blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe!
Der HERR wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden!
Mit diesen Worten sollen sie den Leuten von Israel die Segenskraft meines Namens zusprechen. Dann werde ich mein Volk Israel segnen.«
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки