Скрыть
6:1
6:16
6:17
6:22
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: му́жъ или́ жена́, и́же а́ще обѣща́ет­ся зѣло́ обѣ́томъ, е́же очи́ститися чистото́ю Го́споду,
да воз­держи́т­ся от­ вина́ и Сике́ра, и о́цта ви́н­на и о́цта от­ Сике́ра да не пiе́тъ: и́, ели́ка дѣ́лают­ся от­ гро́здъ ви́н­ныхъ, да не пiе́тъ, и гро́здiя свѣ́жаго и суха́го да не снѣ́стъ.
Во вся́ дни́ обѣ́та сво­его́ от­ всѣ́хъ, ели́ка быва́ютъ от­ ви́н­ничины вина́, от­ ко́сти и до скорлупы́ да не пiе́те, ниже́ я́сте от­ всего́.
Во вся́ дни́ обѣ́та очище́нiя сво­его́ бри́тва да не взы́детъ на главу́ его́, до́ндеже сконча́ют­ся дні́е, ели́ки обѣща́лъ е́сть Го́споду: свя́тъ бу́детъ растя́й власы́ главы́ сво­ея́.
Во вся́ дни́ обѣ́та сво­его́ Го́споду, ко вся́кой душѣ́ сконча́в­шейся да не вни́детъ.
Надъ отце́мъ и надъ ма́терiю, и надъ бра́томъ и надъ сестро́ю, да не оскверни́т­ся надъ ни́ми, уме́ршымъ и́мъ, я́ко обѣ́тъ Бо́га его́ на главѣ́ его́.
Вся́ дни́ обѣ́та его́ свя́тъ бу́детъ Го́споду.
А́ще же кто́ сме́ртiю внеза́пу у́мретъ у него́, а́бiе оскверни́т­ся глава́ обѣ́та его́, и обрі́етъ главу́ свою́, въ о́ньже де́нь очи́стит­ся, въ де́нь седмы́й да обрі́ет­ся,
и въ де́нь осмы́й да при­­несе́тъ два́ го́рличища или́ два́ птенца́ голуби́на къ жерцу́ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя:
и да сотвори́тъ жре́цъ еди́ну грѣха́ ра́ди, и другу́ю во всесожже́нiе, и да помо́лит­ся о не́мъ жре́цъ, о ни́хже согрѣши́, о души́, и освяти́тъ главу́ свою́ въ то́й де́нь, въ о́ньже освяти́ся Го́споду, во дни́ обѣ́та сво­его́.
И да при­­веде́тъ а́гнца единолѣ́тна въ преступле́нiе, и дні́е пре́жнiи да не бу́дутъ ему́ въ число́, поне́же оскверни́ся глава́ обѣ́та его́.
И се́й зако́нъ обѣща́в­шагося, въ о́ньже де́нь сконча́етъ дни́ обѣ́та сво­его́, да при­­несе́тъ са́мъ къ две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя:
и да при­­веде́тъ да́ръ сво́й Го́споду а́гнца единолѣ́тна непоро́чна еди́наго во всесожже́нiе, и а́гницу единолѣ́тну еди́ну непоро́чну грѣха́ ра́ди, и овна́ еди́наго непоро́чна во спасе́нiе,
и ко́шъ опрѣсно́ковъ от­ муки́ пшени́чны, хлѣ́бы смѣ́шаны съ еле́емъ, и опрѣсно́ки пома́заны еле́емъ, и же́ртву и́хъ и воз­лiя́нiе и́хъ.
И да при­­несе́тъ жре́цъ предъ Го́спода, и да сотвори́тъ е́же грѣха́ ра́ди его́, и всесожже́нiе его́,
и овна́ сотвори́тъ же́ртву спасе́нiя Го́споду на ко́шницѣ опрѣсно́ковъ, и да сотвори́тъ жре́цъ же́ртву его́ и воз­лiя́нiе его́.
И да обрі́етъ обѣща́вый предъ две́рьми ски́нiи свидѣ́нiя главу́ обѣ́та сво­его́, и да воз­ложи́тъ власы́ на о́гнь, и́же е́сть подъ же́ртвою спасе́нiя:
и да во́зметъ жре́цъ ра́мо варе́но от­ овна́, и хлѣ́бъ еди́нъ опрѣсно́чный от­ ко́шницы, и опрѣсно́къ еди́нъ, и да воз­ложи́тъ на ру́ки обѣща́в­шемуся, по обри́тiи главы́ его́,
и да при­­несе́тъ я́ жре́цъ воз­ложе́нiе предъ Го́спода: свято да бу́детъ жерцу́ на гру́дехъ воз­ложе́нiя и на ра́мѣ уча́стiя: и по си́хъ обѣща́выйся да пiе́тъ вино́.
Се́й зако́нъ обѣща́в­шагося, и́же а́ще обѣща́етъ да́ръ Го́споду о обѣ́тѣ, кромѣ́ си́хъ я́же обря́щетъ рука́ его́: по си́лѣ обѣ́та его́, его́же а́ще обѣща́етъ, по зако́ну очище́нiя.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
рцы́ Ааро́ну и сыно́мъ его́, глаго́ля: си́це благослови́те сы́ны Изра́илевы, глаго́люще и́мъ:
да благослови́тъ тя́ Госпо́дь и сохрани́тъ тя́:
да просвѣти́тъ Госпо́дь лице́ свое́ на тя́ и поми́луетъ тя́:
да воз­дви́гнетъ Госпо́дь лице́ свое́ на тя́ и да́стъ ти́ ми́ръ:
и да воз­ложа́тъ и́мя мое́ на сы́ны Изра́илевы, и а́зъ Госпо́дь благословлю́ я́.
Синодальный
И сказал Господь Моисею, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу,
то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод;
во все дни назорейства своего не должен он есть [и пить] ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи.
Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: должен растить волосы на голове своей.
Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи Господу, не должен он подходить к мертвому телу:
прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его;
во все дни назорейства своего свят он Господу.
Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назорейства своего: то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее,
и в восьмой день должен принести двух горлиц, или двух молодых голубей, к священнику, ко входу скинии собрания;
священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день;
и должен он снова начать посвященные Господу дни назорейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности; прежние же дни пропали, потому что назорейство его осквернено.
И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства его: должно привести его ко входу скинии собрания,
и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агницу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную,
и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние;
и представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его;
овна принесет в жертву мирную Господу с корзиною опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его;
и острижет назорей у входа скинии собрания голову назорейства своего, и возьмет волосы головы назорейства своего, и положит на огонь, который под мирною жертвою;
и возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку, и положит на руки назорею, после того, как острижет он голову назорейства своего;
и вознесет сие священник, потрясая пред Господом: эта святыня – для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего назорей может пить вино.
Вот закон о назорее, который дал обет, и жертва его Господу за назорейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его; по обету своему, какой он даст, так и должен он делать, сверх узаконенного о назорействе его.
И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им:
да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!
да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!
Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я [Господь] благословлю их.
Арабский
وكلم الرب موسى قائلا

كلم بني اسرائيل وقل لهم. اذا انفرز رجل او امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب

فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر ولا يشرب من نقيع العنب ولا ياكل عنبا رطبا ولا يابسا

كل ايام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر.

كل ايام نذر افترازه لا يمرّ موسى على راسه. الى كمال الايام التي انتذر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر راسه.

كل ايام انتذاره للرب لا ياتي الى جسد ميت.

ابوه وامه واخوه واخته لا يتنجس من اجلهم عند موتهم لان انتذار الهه على راسه.

انه كل ايام انتذاره مقدس للرب.

واذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس راس انتذاره يحلق راسه يوم طهره. في اليوم السابع يحلقه.

وفي اليوم الثامن ياتي بيمامتين او بفرخي حمام الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع

فيعمل الكاهن واحدا ذبيحة خطية والآخر محرقة ويكفّر عنه ما اخطأ بسبب الميت ويقدس راسه في ذلك اليوم.

فمتى نذر للرب ايام انتذاره ياتي بخروف حولي ذبيحة اثم واما الايام الاولى فتسقط لانه نجس انتذاره

وهذه شريعة النذير. يوم تكمل ايام انتذاره يؤتى به الى باب خيمة الاجتماع

فيقرّب قربانه للرب خروفا واحدا حوليّا صحيحا محرقة ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة

وسل فطير من دقيق اقراصا ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها

فيقدمها الكاهن امام الرب ويعمل ذبيحة خطيته ومحرقته.

والكبش يعمله ذبيحة سلامة للرب مع سل الفطير ويعمل الكاهن تقدمته وسكيبه.

ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع راس انتذاره ويأخذ شعر راس انتذاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة.

ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش وقرص فطير واحدا من السل ورقاقة فطير واحدة ويجعلها في يدي النذير بعد حلقه شعر انتذاره

ويرددها الكاهن ترديدا امام الرب. انه قدس للكاهن مع صدر الترديد وساق الرفيعة. وبعد ذلك يشرب النذير خمرا.

هذه شريعة النذير الذي ينذر. قربانه للرب عن انتذاره فضلا عما تنال يده. حسب نذره الذي نذر كذلك يعمل حسب شريعة انتذاره

وكلم الرب موسى قائلا

كلم هرون وبنيه قائلا هكذا تباركون بني اسرائيل قائلين لهم.

يباركك الرب ويحرسك.

يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك.

يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما.

فيجعلون اسمي على بني اسرائيل وانا اباركهم

Тењир Мусага дагы мындай деди:
«Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: “Эркек же аял Тењирдин назири болууга љзєн арнаш єчєн, назир болуу убадасын берєєгљ чечим чыгарса,
анда ал шараптан, ичимдиктен баш тартсын. Ал ачуу шараптын сиркесин, кєчтєє ичимдиктин сиркесин, жєзємдљн жасалган эч бир суусундукту ичпесин, жєзємдєн љзєн да, кургатылганын да жебесин.
Назир болуп турган убагында жєзємдєн данегин да, кабыгын да, жєзємдљн жасалган эч бир нерсени жебесин.
Назир болууга убада берген кєндљрєндљ анын башына устара тийбесин, љзєн Тењирдин назири болууга арнаган кєндљрє бєткљнгљ чейин, ал ыйык болуп эсептелет. Чачын љстєрсєн.
Љзєн Тењирдин назири болууга арнаган кєндљрє љлєккљ жакындабасын.
Эгерде атасы же энеси, агасы же иниси, эжеси же карындашы љлсљ, алардын љлєгєнљ жакындап булганбасын, анткени анын љзєн Кудайга арнаган белгиси љзєнєн башында.
Љзєн назирликке арнаган кєндљрє ал Тењирдин ыйыгы болуп эсептелет.
Эгерде анын жанында бирљљ кокустан љлєп, назир экенин билдирген башын булгап алса, анда ал кєнљљдљн тазалана турган жетинчи кєнє чачын алдырсын.
Сегизинчи кєнє эки бактекти же эки жаш кљгєчкљндє алып келип, жыйын чатырынын алдындагы ыйык кызмат кылуучуга берсин.
Ыйык кызмат кылуучу эки канаттуунун бирин кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка чалып, экинчисин бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалсын. Љлєккљ тийип булганган аны ошентип тазалап, ошол кєнє анын башын ыйыктасын.
Анан Тењирдин назири болууга арнаган кєндљрєн кайрадан улантыш єчєн, айып єчєн чалынуучу курмандыкка бир жылдык козу алып келсин, анткени анын назирлиги бузулуп, мурдагы кєндљрє эсептелбей калды.
Назир жљнєндљгє мыйзам мындай: анын назирлик кєндљрє бєткљндљн кийин, аны жыйын чатырынын алдына алып келиш керек,
ал Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка кемчилиги жок бир жылдык козу, кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка кемчилиги жок бир жылдык ургаачы козу, тынчтык курмандыгына кемчилиги жок бир кочкор,
бир себетке буудай унунан жасалган ачыткысыз нан, зайтун майы кошулуп бышырылган нан жана зайтун майы сыйпалган ачыткысыз токоч, бул нан курмандыгы менен бирге куюлуучу курмандык алып келсин.
Ыйык кызмат кылуучу ушулардын баарын Тењирдин алдына алып келсин. Анан анын кєнљљсє єчєн алып келген курмандыгын, бєтєндљй љрттљљ єчєн алып келген курмандыгын чалсын.
Анан Тењирге арнап тынчтык курмандыгына кочкор, аны менен кошо бир себет ачыткысыз нан алып келсин, ыйык кызмат кылуучу анын нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыгын да Тењирдин алдына алып келсин.
Назир болгон адам жыйын чатырынын алдына келип, назирлигин билдирген чачын алып, љрттљлєп жаткан тынчтык курмандыгынын астындагы отко салсын.
Назир љзєнєн назирлигин билдирген чачын алгандан кийин, ыйык кызмат кылуучу кочкордун бышкан санын, себеттеги ачыткысыз нандан бирди, ачыткысыз токочтон бирди алып, анын колуна берсин.
Анан ыйык кызмат кылуучу аларды Тењирдин алдында силкилдетсин. Силкилдетиле турган тљш менен љйдљ кљтљрєлљ турган сандан тышкары бул ыйык курмандык да ыйык кызмат кылуучуга таандык. Назир болгон адам ушундан кийин гана шарап ичсе болот.
Назир болууга сљз берген адам жљнєндљгє, назирлиги єчєн алып келе турган курмандыгы жљнєндљгє, андан сырткары мємкєнчєлєгєнљ жараша алып келе турган курмандыгы жљнєндљгє мыйзам ушул. Ал назирлик жљнєндљгє мыйзамда жазылгандан сырткары кандай убада берсе, ошону аткарсын”».
Тењир Мусага дагы мындай деди:
«Арунга жана анын уулдарына айт, алар Ысрайыл уулдарына мындай деп бата беришсин:
“Тењир сага батасын берсин, сени сактасын!
Тењир сени мээримдєє жєзє менен карасын, сага ырайым кылсын!
Тењир сага назарын салсын, сага тынчтык берсин!”
Алар Менин атымдан Ысрайыл уулдарына ушинтип бата беришсин, ошондо Мен аларга батамды берем».
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки