Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к филиппийцам

 
 • [Зач. 235.] Па́велъ и Тимоѳе́й, раби́ Иису́съ Христо́вы, всѣ́мъ святы́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ су́щымъ въ Фили́ппѣхъ, съ епи́скопы и дiа́коны:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благодарю́ Бо́га мо­его́ о все́й па́мяти ва́­шей,
 • всегда́ во вся́цѣй моли́твѣ мо­е́й за всѣ́хъ ва́съ съ ра́достiю моли́тву мою́ творя́,
 • о обще́нiи ва́­шемъ въ благовѣ­ст­вова́нiе от­ пе́рваго дне́ да́же и доны́нѣ,
 • надѣ́явся на сiе́ и́стое, я́ко начны́й дѣ́ло благо въ ва́съ соверши́тъ е́ да́же до дне́ Иису́съ Христо́ва:
 • я́коже е́сть пра́ведно мнѣ́ сiе́ му́др­ст­вовати о всѣ́хъ ва́съ, за е́же имѣ́ти ми́ въ се́рдцы ва́съ, во у́захъ мо­и́хъ и во от­вѣ́тѣ и извѣще́нiи благовѣ́стiя, соо́бщниковъ мнѣ́ благода́ти всѣ́хъ ва́съ су́щихъ.
 • [Зач. 236.] Свидѣ́тель бо ми́ е́сть Бо́гъ, я́ко люблю́ всѣ́хъ ва́съ по ми́лости Иису́съ Христо́вѣ {утро́бою Иису́съ Христо́вою}:
 • и о се́мъ молю́ся, да любо­́вь ва́ша еще́ па́че и па́че избы́точе­ст­вуетъ въ ра́зумѣ и во вся́цѣмъ чу́в­ст­вiи,
 • во е́же искуша́ти ва́мъ лу́чшая, да бу́дете чи́сти и непреткнове́н­ни въ де́нь Христо́въ,
 • испо́лнени плодо́въ пра́вды Иису́съ Христо́мъ, въ сла́ву и похвалу́ Бо́жiю.
 • [Зач. 237.] Разумѣ́ти же хощу́ ва́мъ, бра́тiе, я́ко я́же о мнѣ́ па́че во успѣ́хъ благовѣ­ст­вова́нiя прiидо́ша,
 • я́ко у́зы моя́ явле́н­ны о Христѣ́ бы́ша во все́мъ суди́щи и въ про́чихъ всѣ́хъ,
 • и мно́жайшiи бра́тiя о Го́сподѣ, надѣ́яв­шiися о у́захъ мо­и́хъ, па́че дерза́ютъ безъ стра́ха сло́во Бо́жiе глаго́лати.
 • Нѣ́цыи у́бо по за́висти и ре́вности, друзі́и же и за благоволе́нiе Христа́ проповѣ́даютъ:
 • о́ви у́бо от­ рве́нiя Христа́ воз­вѣща́ютъ нечи́стѣ, мня́ще печа́ль нанести́ у́замъ мо­и́мъ:
 • о́ви же от­ любве́, вѣ́дяще, я́ко во от­вѣ́тѣ благовѣ­ст­вова́нiя лежу́ {во от­вѣ́тъ благовѣ­ст­вова́нiя учине́нъ е́смь}.
 • Что́ у́бо? Оба́че вся́цѣмъ о́бразомъ, а́ще вино́ю {лицемѣ́рiемъ}, а́ще и́стиною Христо́съ проповѣ́даемь е́сть, и о се́мъ ра́дуюся, но и воз­ра́дуюся:
 • вѣ́мъ бо, я́ко сiе́ сбу́дет­ся ми́ во спасе́нiе ва́­шею моли́твою и подая́нiемъ Ду́ха Иису́съ Христо́ва,
 • по ча́янiю и упова́нiю мо­ему́, [Зач. 238.] я́ко ни о еди́нѣмъ же постыжу́ся, но во вся́цѣмъ дерзнове́нiи, я́коже всегда́, и ны́нѣ воз­вели́чит­ся Христо́съ въ тѣ́лѣ мо­е́мъ, а́ще живото́мъ, а́ще ли сме́ртiю.
 • Мнѣ́ бо е́же жи́ти, Христо́съ, и е́же умре́ти, при­­обрѣ́тенiе [е́сть].
 • А́ще же, е́же жи́ти [ми́] тѣ́ломъ, сiе́ мнѣ́ пло́дъ дѣ́ла: и что́ изво́лю, не вѣ́мъ.
 • Обдержи́мь же е́смь от­ обою́, жела́нiе имы́й разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти, мно́го па́че лу́чше:
 • а е́же пребыва́ти во пло́ти, ну́жнѣйше [е́сть] ва́съ ра́ди.
 • И сiе́ извѣ́стнѣ вѣ́мъ, я́ко бу́ду и спребу́ду ва́мъ всѣ́мъ въ ва́шъ успѣ́хъ и ра́дость вѣ́ры,
 • я́ко да похвала́ ва́ша избы́точе­ст­вуетъ о Христѣ́ Иису́сѣ во мнѣ́, мо­и́мъ при­­ше́­ст­вiемъ па́ки къ ва́мъ.
 • [Зач. 239.] То́чiю досто́йнѣ благовѣ­ст­вова́нiю Христо́ву жи́тел­ст­вуйте, да а́ще при­­ше́дъ и ви́дѣвъ ва́съ, а́ще и не сы́й у ва́съ, услы́шу я́же о ва́съ, я́ко [и́стиною] сто­ите́ во еди́нѣмъ ду́сѣ, и единоду́шнѣ сподвиза́ющеся по вѣ́рѣ благовѣ­ст­вова́нiя [во́лею],
 • и не коле́блющеся ни о еди́нѣмъ же от­ сопроти́вныхъ: е́же тѣ́мъ у́бо е́сть явле́нiе поги́бели, ва́мъ же спасе́нiя. И сiе́ от­ Бо́га:
 • я́ко ва́мъ дарова́ся, е́же о Христѣ́, не то́кмо е́же въ него́ вѣ́ровати, но и е́же по не́мъ страда́ти,
 • то́йже по́двигъ иму́ще, яко́въ же во мнѣ́ ви́дѣсте и ны́нѣ слы́шите о мнѣ́.
 • 基 督 耶 稣 的 仆 人 保 罗 , 和 提 摩 太 , 写 信 给 凡 住 腓 立 比 , 在 基 督 耶 稣 里 的 众 圣 徒 , 和 诸 位 监 督 , 诸 位 执 事 。
 • 愿 恩 惠 平 安 , 从 神 我 们 的 父 , 并 主 耶 稣 基 督 , 归 与 你 们 。
 • 我 每 逢 想 念 你 们 , 就 感 谢 我 的 神 。
 • ( 每 逢 为 你 们 众 人 祈 求 的 时 候 , 常 是 欢 欢 喜 喜 的 祈 求 )
 • 因 为 从 头 一 天 直 到 如 今 , 你 们 是 同 心 合 意 的 兴 旺 福 音 。
 • 我 深 信 那 在 你 们 心 里 动 了 善 工 的 , 必 成 全 这 工 , 直 到 耶 稣 基 督 的 日 子 。
 • 我 为 你 们 众 人 有 这 样 的 意 念 , 原 是 应 当 的 。 因 你 们 常 在 我 心 里 , 无 论 我 是 在 捆 锁 之 中 , 是 辩 明 证 实 福 音 的 时 候 , 你 们 都 与 我 一 同 得 恩 。
 • 我 体 会 基 督 耶 稣 的 心 肠 , 切 切 的 想 念 你 们 众 人 。 这 是 神 可 以 给 我 作 见 证 的 。
 • 我 所 祷 告 的 , 就 是 要 你 们 的 爱 心 , 在 知 识 和 各 样 见 识 上 , 多 而 又 多 。
 • 使 你 们 能 分 别 是 非 , ( 或 作 喜 爱 那 美 好 的 事 ) 作 诚 实 无 过 的 人 , 直 到 基 督 的 日 子 。
 • 并 靠 着 耶 稣 基 督 结 满 了 仁 义 的 果 子 , 叫 荣 耀 称 赞 归 与 神 。
 • 弟 兄 们 , 我 愿 意 你 们 知 道 , 我 所 遭 遇 的 事 , 更 是 叫 福 音 兴 旺 。
 • 以 致 我 受 的 捆 锁 , 在 御 营 全 军 , 和 其 馀 的 人 中 , 已 经 显 明 是 为 基 督 的 缘 故 。
 • 并 且 那 在 主 里 的 弟 兄 , 多 半 因 我 受 的 捆 锁 , 就 笃 信 不 疑 , 越 发 放 胆 传 神 的 道 , 无 所 惧 怕 。
 • 有 的 传 基 督 , 是 出 于 嫉 妒 分 争 。 也 有 的 是 出 于 好 意 。
 • 这 一 等 是 出 于 爱 心 , 知 道 我 是 为 辩 明 福 音 设 立 的 。
 • 那 一 等 传 基 督 是 出 于 结 党 , 并 不 诚 实 , 意 思 要 加 增 我 捆 锁 的 苦 楚 。
 • 这 有 何 防 呢 。 或 是 假 意 , 或 是 真 心 , 无 论 怎 样 , 基 督 究 竟 被 传 开 了 。 为 此 我 就 欢 喜 , 并 且 还 要 欢 喜 。
 • 因 为 我 知 道 这 事 藉 着 你 们 的 祈 祷 , 和 耶 稣 基 督 之 灵 的 帮 助 , 终 必 叫 我 得 救 。
 • 照 着 我 所 切 慕 所 盼 望 的 , 没 有 一 事 教 我 羞 愧 , 只 要 凡 事 放 胆 。 无 论 是 生 , 是 死 , 总 叫 基 督 在 我 身 上 照 常 显 大 。
 • 因 我 活 着 就 是 基 督 , 我 死 了 就 有 益 处 。
 • 但 我 在 肉 身 活 着 , 若 成 就 我 工 夫 的 果 子 , 我 就 不 知 道 该 挑 选 什 么 。
 • 我 正 在 两 难 之 间 , 情 愿 离 世 与 基 督 同 在 。 因 为 这 是 好 得 无 比 的 。
 • 然 而 我 在 肉 身 活 着 , 为 你 们 更 是 要 紧 的 。
 • 我 既 然 这 样 深 信 , 就 知 道 仍 要 住 在 世 间 , 且 与 你 们 众 人 同 住 , 使 你 们 腓 01: 25) 在 所 信 的 道 上 。 又 长 进 又 喜 乐 。
 • 叫 你 们 在 基 督 耶 稣 里 的 欢 乐 , 因 我 再 到 你 们 那 里 去 , 就 越 发 加 增 。
 • 只 要 你 们 行 事 为 人 与 基 督 的 福 音 相 称 。 叫 我 或 来 见 你 们 , 或 不 在 你 们 那 里 , 可 以 听 见 你 们 的 景 况 , 知 道 你 们 同 有 一 个 心 志 , 站 立 得 稳 , 为 所 信 的 福 音 齐 心 努 力 。
 • 凡 事 不 怕 敌 人 的 惊 吓 。 这 是 证 明 他 们 沉 沦 , 你 们 得 救 , 都 是 出 于 神 。
 • 因 为 你 们 蒙 恩 , 不 但 得 以 信 服 基 督 , 并 要 为 他 受 苦 。
 • 你 们 的 争 战 , 就 与 你 们 在 我 身 上 从 前 所 看 见 , 现 在 所 听 见 的 一 样 。

 • [Зач. 235.] Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами:
 • благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас,
 • всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою,
 • за ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне,
 • будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа,
 • как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати.
 • [Зач. 236.] Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа;
 • и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве,
 • чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,
 • исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.
 • [Зач. 237.] Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования,
 • так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим,
 • и бо́льшая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие.
 • Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа.
 • Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих;
 • а другие – из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование.
 • Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,
 • ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,
 • при уверенности и надежде моей, || [Зач. 238.] что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.
 • Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение.
 • Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать.
 • Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше;
 • а оставаться во плоти нужнее для вас.
 • И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере,
 • дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном к вам пришествии.
 • [Зач. 239.] Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую,
 • и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога,
 • потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него
 • таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.