Скрыть
3:4
3:7
3:11
3:18
4:4
4:10
4:14
4:15
4:16
4:18
4:20
4:21
4:22
4:23
Церковнославянский (рус)
[Зач. 244.] Про́чее же, бра́тiе моя́, ра́дуйтеся о Го́сподѣ. Та́яжде [бо] писа́ти ва́мъ, мнѣ́ у́бо нелѣ́ностно, ва́мъ же тве́рдо.
Блюди́теся от­ псо́въ, блюди́теся от­ злы́хъ дѣ́лателей, блюди́теся от­ сѣче́нiя:
мы́ бо есмы́ обрѣ́занiе, и́же ду́хомъ Бо́гу слу́жимъ и хва́лимся о Христѣ́ Иису́сѣ, а не въ пло́ти надѣ́емся:
и́бо и а́зъ имѣ́ю надѣ́янiе та́кожде во пло́ти. А́ще кто́ и́нъ мни́тъ надѣ́ятися во пло́ти, а́зъ па́че,
обрѣ́занъ осмодне́вно, от­ ро́да Изра́илева, колѣ́на Венiами́нова, Евре́инъ от­ Евре́й, по зако́ну фарисе́й,
по ре́вности гони́хъ це́рковь Бо́жiю, по пра́вдѣ зако́н­нѣй бы́въ непоро́ченъ.
Но я́же ми́ бя́ху при­­обрѣ́тенiя, сiя́ вмѣни́хъ Христа́ ра́ди тщету́.
Но у́бо вмѣня́ю вся́ тщету́ бы́ти за превосходя́щее разумѣ́нiе Христа́ Иису́са Го́спода мо­его́, [Зач. 245.] его́же ра́ди всѣ́хъ отщети́хся, и вмѣня́ю вся́ уме́ты бы́ти, да Христа́ при­­обря́щу
и обря́щуся въ не́мъ, не имы́й мо­ея́ пра́вды, я́же от­ зако́на, но я́же вѣ́рою [Иису́съ] Христо́вою, су́щую от­ Бо́га пра́вду въ вѣ́рѣ:
я́ко {е́же} разумѣ́ти его́, и си́лу воскресе́нiя его́, и сообще́нiе стра́сте́й его́, сообразу́яся сме́рти его́,
а́ще ка́ко дости́гну въ воскресе́нiе ме́ртвыхъ.
Не зане́ уже́ достиго́хъ, или́ уже́ соверши́хся: гоню́ же, а́ще и пости́гну, о не́мже и постиже́нъ бы́хъ от­ Христа́ Иису́са.
Бра́тiе, а́зъ себе́ не у́ помышля́ю дости́гша: еди́но же, за́дняя у́бо забыва́я, въ пре́дняя же простира́яся,
со усе́рдiемъ гоню́ {къ намѣ́рен­ному теку́}, къ по́чести вы́шняго зва́нiя Бо́жiя о Христѣ́ Иису́сѣ.
Ели́цы у́бо соверше́н­ни, сiе́ да му́др­ст­вуимъ: и е́же а́ще и́но что́ мы́слите, и сiе́ Бо́гъ ва́мъ от­кры́етъ.
Оба́че въ не́же достиго́хомъ, то́же да му́др­ст­вуемъ и тѣ́мже пра́виломъ жи́тел­ст­вуемъ.
Подо́бни ми́ быва́йте, бра́тiе, и смотря́йте та́ко ходя́щыя, я́коже и́мате о́бразъ на́съ.
Мно́зи бо хо́дятъ, и́хже мно́гажды глаго́лахъ ва́мъ, ны́нѣ же и пла́чя глаго́лю, враги́ кре́ста́ Христо́ва:
и́мже кончи́на поги́бель, и́мже бо́гъ чре́во, и сла́ва въ студѣ́ и́хъ, и́же земна́я му́др­ст­вуютъ.
[Зач. 246.] На́­ше бо житiе́ на небесѣ́хъ е́сть, от­ону́дуже и спаси́теля жде́мъ, Го́спода [на́­шего] Иису́са Христа́,
и́же преобрази́тъ тѣ́ло смире́нiя на́­шего, я́ко бы́ти сему́ сообра́зну тѣ́лу сла́вы его́, по дѣ́й­ст­ву е́же воз­мога́ти ему́ и покори́ти себѣ́ вся́ческая.
Тѣ́мже, бра́тiе моя́ воз­лю́блен­ная и вожделѣ́н­ная, ра́досте и вѣ́нче мо́й, та́ко сто́йте о Го́сподѣ, воз­лю́блен­нiи.
Ево́дiю молю́ и синти́хiю молю́ то́жде му́др­ст­вовати о Го́сподѣ:
е́й, молю́ и тебе́, супру́жниче при́сный, споспѣ́ше­ст­вуй и́мъ, я́же во благовѣ­ст­вова́нiи сподвиза́шася со мно́ю и съ кли́ментомъ и съ про́чими споспѣ́шники мо­и́ми, и́хже имена́ въ кни́гахъ живо́тныхъ.
[Зач. 247.] Ра́дуйтеся всегда́ о Го́сподѣ: и па́ки реку́: ра́дуйтеся.
Кро́тость ва́ша разу́мна да бу́детъ всѣ́мъ человѣ́комъ. Госпо́дь бли́зъ.
Ни о че́мже пецы́теся, но во все́мъ моли́твою и моле́нiемъ со благодаре́нiемъ проше́нiя ва́ша да сказу́ют­ся къ Бо́гу:
и ми́ръ Бо́жiй, превосходя́й вся́къ у́мъ, да соблюде́тъ сердца́ ва́ша и разумѣ́нiя ва́ша о Христѣ́ Иису́сѣ.
Про́чее же, бра́тiе [моя́], ели́ка су́ть и́стин­на, ели́ка честна, ели́ка пра́ведна, ели́ка пречи́ста, ели́ка прелюбе́зна, ели́ка доброхва́льна, а́ще ка́я добродѣ́тель и а́ще ка́я похвала́, сiя́ помышля́йте.
И́мже и научи́стеся, и прiя́сте, и слы́шасте, и ви́дѣсте во мнѣ́, сiя́ твори́те: и Бо́гъ ми́ра бу́детъ съ ва́ми.
[Зач. 248.] Возра́довахся же о Го́сподѣ вельми́, я́ко уже́ когда́ воспомяну́сте пещи́ся о мнѣ́: поне́же и печа́стеся, но непого́днымъ {неудо́бнымъ} вре́менемъ обдержа́стеся.
Не я́ко по ску́дости глаго́лю: а́зъ бо навыко́хъ, въ ни́хже е́смь, дово́ленъ бы́ти:
вѣ́мъ и смири́тися, вѣ́мъ и избы́точе­с­т­вовати: во все́мъ и во всѣ́хъ навыко́хъ, и насыща́тися и алка́ти, и избы́точе­с­т­вовати и лиша́тися.
Вся́ могу́ о укрѣпля́ющемъ мя́ [Иису́сѣ] Христѣ́.
Оба́че до́брѣ сотвори́сте, сприобщи́в­шеся печа́ли мо­е́й.
Вѣ́сте же и вы́, Филипписі́ане, я́ко въ нача́лѣ благовѣ­ст­вова́нiя, егда́ изыдо́хъ от­ македо́нiи, ни еди́на ми́ це́рковь общева́ся въ сло́во дая́нiя и прiя́тiя, то́чiю вы́ еди́ни:
я́ко и въ солу́нь и еди́ною и два́щи въ тре́бованiе [мое́] посла́сте ми́.
Не я́ко ищу́ дая́нiя, но ищу́ плода́ мно́жащагося въ сло́во ва́­ше {въ по́льзу ва́шу}.
Прiя́хъ же вся́ и избы́точе­ст­вую: испо́лнихся, прiе́мь от­ епафроди́та по́слан­ная от­ ва́съ, воню́ благо­уха́нiя, же́ртву прiя́тну, благо­уго́дну Бо́гу.
Бо́гъ же мо́й да испо́лнитъ вся́кое тре́бованiе ва́­ше по бога́т­ст­ву сво­ему́ въ сла́вѣ, о Христѣ́ Иису́сѣ.
Бо́гу же и Отцу́ на́­шему сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
Цѣлу́йте вся́каго свя́та о Христѣ́ Иису́сѣ. Цѣлу́ютъ вы́ су́щая со мно́ю бра́тiя.
Цѣлу́ютъ вы́ святі́и вси́, па́че же и́же от­ ке́сарева до́му.
Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.

Коне́цъ посла́нiю е́же къ Филипписи́емъ: и́мать въ себѣ́ главы́ 4, зача́лъ же церко́вныхъ 14.
[Зач. 244.] Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно.
Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания,
потому что обрезание – мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся,
хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я,
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей,
по ревности – гонитель Церкви Божией, по правде законной – непорочный.
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.
Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: [Зач. 245.] для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа
и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;
чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его,
чтобы достигнуть воскресения мертвых.
Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.
Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед,
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.
Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет.
Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить.
Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас.
Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова.
Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном.
[Зач. 246.] Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,
Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё.
Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.
Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе.
Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена – в книге жизни.
[Зач. 247.] Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом,
и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Наконец, братия мои, что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Чему вы научились, что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ исполняйте, – и Бог мира будет с вами.
[Зач. 248.] Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства.
Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть.
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби.
Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних;
вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду.
Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу.
Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу.
Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.
Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь.
Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братия.
Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible