Скрыть
Церковнославянский (рус)
[Зач. 302В.] Па́велъ ю́зникъ Иису́съ Христо́въ, и тимоѳе́й бра́тъ, Филимо́ну воз­лю́блен­ному и споспѣ́шнику на́­шему,
и апфі́и сестрѣ́ воз­лю́блен­нѣй, и архи́ппу сово́ин­ствен­нику на́­шему, и дома́шней тво­е́й це́ркви:
благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́.
Благодарю́ Бо́га мо­его́, всегда́ па́мять о тебѣ́ творя́ въ моли́твахъ мо­и́хъ,
слы́шавъ любо­́вь твою́ и вѣ́ру, ю́же и́маши ко Го́споду Иису́су и ко всѣ́мъ святы́мъ,
я́ко да обще́нiе тво­ея́ вѣ́ры дѣ́й­с­т­вен­но бу́детъ въ ра́зумѣ вся́каго бла́га, е́же въ ва́съ, о Христѣ́ Иису́сѣ.
Ра́дость бо и́мамъ мно́гу и утѣше́нiе о любви́ тво­е́й, я́ко утро́бы святы́хъ почи́ша тобо́ю, бра́те.
Сего́ ра́ди мно́гое дерзнове́нiе имѣ́я во Христѣ́ повелѣва́ти тебѣ́, е́же потре́бно е́сть,
любве́ же ра́ди па́че молю́, тако́въ сы́й я́коже па́велъ ста́рецъ, ны́нѣ же и у́зникъ Иису́са Христа́:
молю́ тя о мо­е́мъ ча́дѣ, его́же роди́хъ во у́захъ мо­и́хъ они́сима,
иногда́ тебѣ́ непотре́бнаго, ны́нѣ же тебѣ́ и мнѣ́ благопотре́бна, его́же воз­посла́хъ тебѣ́,
ты́ же его́, си́рѣчь мою́ утро́бу, прiими́.
Его́же а́зъ хотѣ́хъ у себе́ держа́ти, да вмѣ́сто тебе́ послу́житъ ми́ во у́захъ благовѣ­ст­вова́нiя:
безъ тво­ея́ же во́ли ничто́же восхотѣ́хъ сотвори́ти, да не а́ки по ну́жди благо́е твое́ бу́детъ, но по во́ли.
Не́гли бо ра́ди сего́ разлучи́ся на ча́съ, да вѣ́чна того́ прiи́меши,
не ктому́ а́ки раба́, но вы́ше раба́, бра́та воз­лю́блен­на, па́че же мнѣ́, кольми́ же па́че тебѣ́, и по пло́ти и о Го́сподѣ.
А́ще у́бо и́маши мене́ о́бщника, прiими́ сего́ я́коже мене́.
А́ще же въ чесо́мъ оби́дѣ тебе́, или́ до́лженъ е́сть, мнѣ́ сiе́ вмѣни́.
А́зъ па́велъ написа́хъ руко́ю мо­е́ю: а́зъ воз­да́мъ: да не реку́ тебѣ́, я́ко и са́мъ себе́ ми́ еси́ до́лженъ.
Е́й, бра́те, а́зъ да получу́ е́же прошу́ у тебе́ [да по́льзуюся тобо́ю] о Го́сподѣ: упоко́й мою́ утро́бу о Го́сподѣ.
Надѣ́явся на послуша́нiе твое́ написа́хъ тебѣ́, вѣ́дый, я́ко и па́че, е́же глаго́лю, сотвори́ши.
Ку́пно же и угото́ви ми́ оби́тель: упова́ю бо, я́ко моли́твами ва́шими дарова́нъ бу́ду ва́мъ.
Цѣлу́етъ тя́ епафра́съ, сплѣ́н­никъ мо́й о Христѣ́ Иису́сѣ,
ма́рко, Ариста́рхъ, дима́съ, лука́, споспѣ́шницы мо­и́.
Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со ду́хомъ ва́шимъ. Ами́нь.
Коне́цъ посла́нiю е́же къ Филимо́ну: и́мать въ себѣ́ главу́ 1.
Синодальный
[Зач. 302В.] Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему,
и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви:
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,
слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым,
дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе.
Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых.
Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно,
по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа;
прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих:
он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его;
ты же прими его, как мое сердце.
Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование;
но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно.
Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда,
не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе.
Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня.
Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне.
Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу́; не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен.
Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой мое сердце в Господе.
Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю.
А вместе приготовь для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам.
Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса,
Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.
Греческий
Пαῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συν­εργῷ ἡμῶν
καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾿ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπο­̀ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάν­τοτε μνείαν σου ποι­ού­με­νος ἐπι­̀ τῶν προ­σευχῶν μου
ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις προ­̀ς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάν­τας τοὺς ἁγίους
ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπι­γνώσει παν­τὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν
χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παρα­́κλησιν ἐπι­̀ τῇ ἀγάπῃ σου ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται δια­̀ σοῦ ἀδελφέ
διό πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπι­τάσ­σειν σοι τὸ ἀνῆκον
δια­̀ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρα­καλῶ τοι­οῦτος ὢν ὡς Пαῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
παρα­καλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς Ὀνήσιμον
τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ καὶ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον
ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν τοῦτ᾿ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα
ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην προ­̀ς ἐμαυτὸν κατέχειν ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι δια­κονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου
χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι ἵνα μὴ ὡς κατα­̀ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατα­̀ ἑκούσιον
τάχα γὰρ δια­̀ τοῦτο ἐχωρίσθη προ­̀ς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς
οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν μάλιστα ἐμοί πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ
εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν προ­σλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ
εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα
ἐγὼ Пαῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί ἐγὼ ἀπο­τίσω ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προ­σοφείλεις
ναί ἀδελφέ ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ
πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις
ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν ἐλπίζω γὰρ ὅτι δια­̀ τῶν προ­σευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν
ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συν­αιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
Μᾶρκος Ἀρίσταρχος Δημᾶς Λουκᾶς οἱ συν­εργοί μου
ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύ­μα­τος ὑμῶν
Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al carissimo Filèmone, nostro collaboratore,
alla sorella Apfìa, ad Archippo nostro compagno nella lotta per la fede e alla comunità che si raduna nella tua casa:
grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.

Rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere,
perché sento parlare della tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi.
La tua partecipazione alla fede diventi operante, per far conoscere tutto il bene che c'è tra noi per Cristo.
La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi sono stati profondamente confortati.
Per questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno,
in nome della carità piuttosto ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù.
Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene,
lui, che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me.
Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore.

Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo.
Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario.
Per questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre;
non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore.

Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso.
E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto.
Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno: pagherò io. Per non dirti che anche tu mi sei debitore, e proprio di te stesso!
Sì, fratello! Che io possa ottenere questo favore nel Signore; da' questo sollievo al mio cuore, in Cristo!
Ti ho scritto fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai anche più di quanto ti chiedo.
Al tempo stesso preparami un alloggio, perché, grazie alle vostre preghiere, spero di essere restituito a voi.

Ti saluta Èpafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù,
insieme con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori.

La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки