Скрыть
12:2
12:4
12:5
12:7
12:8
12:9
12:11a
12:12
12:13a
12:19
12:20
12:21
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
Любя́й наказа́нiе лю́битъ чу́в­ст­во: ненави́дяй же обличе́нiя безу́менъ.
Лу́чше обрѣты́й благода́ть от­ Го́спода Бо́га: му́жъ же законопресту́пенъ премолча́нъ бу́детъ.
Не испра́вит­ся человѣ́къ от­ беззако́н­наго: коре́нiя же пра́ведныхъ не от­и́мут­ся.
Жена́ му́же­с­т­вен­ная вѣне́цъ му́жу сво­ему́: я́коже въ дре́вѣ че́рвь, та́ко му́жа погубля́етъ жена́ злотво́рная.
Мы́сли пра́ведныхъ судьбы́: управля́ютъ же нечести́вiи ле́сти.
Словеса́ нечести́выхъ льсти́ва въ кро́вь, уста́ же пра́выхъ изба́вятъ и́хъ.
А́може обрати́т­ся нечести́вый, исчеза́етъ: хра́мины же пра́ведныхъ пребыва́ютъ.
Уста́ разу́мнаго хвали́ма быва́ютъ от­ му́жа: слабосе́рдъ же поруга́емь быва́етъ.
Лу́чше му́жъ въ безче́стiи рабо́таяй себѣ́, не́жели че́сть себѣ́ обложи́въ и лиша́яйся хлѣ́ба.
Пра́ведникъ ми́луетъ ду́шы ското́въ сво­и́хъ: утро́бы же нечести́выхъ неми́лостивны.
Дѣ́лаяй свою́ зе́млю испо́лнит­ся хлѣ́бовъ: гоня́щiи же су́етная лише́ни ра́зума.
И́же е́сть сла́достенъ въ ви́н­нѣмъ пребыва́нiи, во сво­и́хъ тверды́нехъ оста́витъ безче́стiе.
Жела́нiя нечести́выхъ зла́: коре́нiе же благо­чести́выхъ въ тве́рдостехъ.
За грѣ́хъ усте́нъ впа́даетъ въ сѣ́ти грѣ́шникъ: избѣга́етъ же от­ ни́хъ пра́ведникъ.
Сматря́яй кро́тко поми́лованъ бу́детъ, а срѣта́яй во вратѣ́хъ оскорби́тъ ду́шы.
От плодо́въ у́стъ душа́ му́жа напо́лнит­ся благи́хъ, воз­дая́нiе же усте́нъ его́ воз­да́ст­ся ему́.
Путiе́ безу́мныхъ пра́ви предъ ни́ми: послу́шаетъ совѣ́товъ му́дрый.
Безу́мный а́бiе исповѣ́сть гнѣ́въ сво́й: кры́етъ же свое́ безче́стiе хи́трый.
Явле́н­ную вѣ́ру воз­вѣща́етъ пра́ведный: свидѣ́тель же непра́ведныхъ льсти́въ.
Су́ть, и́же глаго́люще уязвля́ютъ а́ки мечи́: язы́цы же прему́дрыхъ исцѣля́ютъ.
Устнѣ́ и́стин­ны исправля́ютъ свидѣ́тел­ст­во: свидѣ́тель же ско́ръ язы́къ и́мать непра́веденъ.
Ле́сть въ се́рдцы кую́щаго зла́я: хотя́щiи же ми́ра воз­веселя́т­ся.
Ничто́же непра́ведное уго́дно е́сть пра́ведному: нечести́вiи же испо́лнят­ся злы́хъ.
Ме́рзость Го́сподеви устнѣ́ лжи́вы: творя́й же вѣ́рно прiя́тенъ ему́.
Му́жъ разуми́вый престо́лъ чу́в­ст­вiя: се́рдце же безу́мныхъ сря́щетъ кля́твы.
Рука́ избра́н­ныхъ одержи́тъ удо́бь: льсти́вiи же бу́дутъ во плѣне́нiи.
Стра́шное сло́во се́рдце му́жа пра́ведна смуща́етъ, вѣ́сть же блага́я весели́тъ его́.
Разуми́въ пра́ведникъ себѣ́ дру́гъ бу́детъ: мы́сли же нечести́выхъ некро́тки: согрѣша́ющихъ пости́гнутъ зла́я, пу́ть же нечести́выхъ прельсти́тъ я́.
Не улучи́тъ льсти́вый лови́твы: стяжа́нiе же честно́е му́жъ чи́стый.
Въ путе́хъ пра́вды живо́тъ, путiе́ же злопо́мнящихъ въ сме́рть.
Толкования стиха Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible