Скрыть
14:4
14:7
14:9
14:10
14:13
14:22
14:28
14:30
14:33
Глава 15 
15:5
15:7
15:10
15:12
15:14
15:21
15:23
15:24
15:26
15:28
15:30
15:31
15:32
15:33
Цр҃ко́внослав
Мꙋ̑дрыѧ жєны̀ созда́ша до́мы: безꙋ́мнаѧ же раскопа̀ рꙋка́ма свои́ма.
Ходѧ́й пра́вѡ бои́тсѧ гдⷭ҇а: развраща́ѧй же пꙋти̑ своѧ̑ ѡ҆безче́ститсѧ.
И҆з̾ ᲂу҆́стъ безꙋ́мныхъ же́злъ досажде́нїѧ: ᲂу҆стнѣ́ же мꙋ́дрыхъ хранѧ́тъ ѧ҆̀.
И҆дѣ́же нѣ́сть волѡ́въ, ꙗ҆́сли чи̑сты: а҆ и҆дѣ́же жи̑та мнѡ́га, ꙗ҆́вна волꙋ̀ крѣ́пость.
Свидѣ́тель вѣ́ренъ не лже́тъ: разжиза́етъ же лѡ́жнаѧ свидѣ́тель непра́веденъ.
Взы́щеши премꙋ́дрости ᲂу҆ ѕлы́хъ, и҆ не ѡ҆брѧ́щеши: чꙋ́вство же ᲂу҆ мꙋ́дрыхъ ᲂу҆до́бно.
Всѧ̑ проти̑вна (сꙋ́ть) мꙋ́жеви безꙋ́мнꙋ: ѻ҆рꙋ́жїе же чꙋ́вствїѧ ᲂу҆стнѣ̀ премꙋ̑дры.
Премꙋ́дрость кова́рныхъ ᲂу҆разꙋмѣ́етъ пꙋти̑ и҆́хъ: бꙋ́йство же безꙋ́мныхъ въ заблꙋжде́нїи.
До́мове беззако́нныхъ тре́бꙋютъ ѡ҆чище́нїѧ, до́мове же првⷣныхъ прїѧ́тни.
Се́рдце мꙋ́жа чꙋ́вственно печа́ль дꙋшѝ є҆гѡ̀: є҆гда́ же весели́тсѧ, не примѣша́етсѧ досажде́нїю.
До́мове нечести́выхъ и҆сче́знꙋтъ, селє́нїѧ же пра́вѡ творѧ́щихъ пребꙋ́дꙋтъ.
Є҆́сть пꙋ́ть, и҆́же мни́тсѧ человѣ́кѡмъ пра́въ бы́ти, послѣ̑днѧѧ же є҆гѡ̀ прихо́дѧтъ во дно̀ а҆́да.
Ко весе́лїємъ не примѣшава́етсѧ печа́ль: послѣ̑днѧѧ же ра́дости въ пла́чь прихо́дѧтъ.
Пꙋті́й свои́хъ насы́титсѧ дерзосе́рдый, ѿ размышле́нїй же свои́хъ мꙋ́жъ бла́гъ.
Неѕло́бивый вѣ́рꙋ є҆́млетъ всѧ́комꙋ словесѝ, кова́рный же прихо́дитъ въ раска́ѧнїе.
Премꙋ́дръ ᲂу҆боѧ́всѧ ᲂу҆клони́тсѧ ѿ ѕла̀, безꙋ́мный же на себѐ надѣ́ѧвсѧ смѣшава́етсѧ со беззако́ннымъ.
Ѻ҆строѧ́ростный без̾ совѣ́та твори́тъ, мꙋ́жъ же мꙋ́дрый мнѡ́гаѧ терпи́тъ.
Раздѣлѧ́ютъ безꙋ́мнїи ѕло́бꙋ, кова́рнїи же ᲂу҆держа́тъ чꙋ́вство.
Попо́лзнꙋтсѧ ѕлі́и пред̾ бл҃ги́ми, и҆ нечести́вїи послꙋ́жатъ пред̾ две́рьми првⷣныхъ.
Дрꙋ́зїе возненави́дѧтъ дрꙋгѡ́въ ᲂу҆бо́гихъ: дрꙋ́зїе же бога́тыхъ мно́зи.
Безче́стѧй ᲂу҆бѡ́гїѧ согрѣша́етъ, ми́лꙋѧй же ни́щыѧ бл҃же́нъ.
Заблꙋжда́ющїи (непра́вєдницы) дѣ́лаютъ ѕла̑ѧ, млⷭ҇ть же и҆ и҆́стинꙋ дѣ́лаютъ бл҃гі́и. Не вѣ́дѧтъ млⷭ҇ти и҆ вѣ́ры дѣ́лателїе ѕлы́хъ: ми́лѡстыни же и҆ вѣ̑ры ᲂу҆ дѣ́лателей бл҃ги́хъ.
Во всѧ́цѣмъ пекꙋ́щемсѧ є҆́сть и҆з̾ѻби́лїе: любосла́стный же и҆ безпеча́льный въ скꙋ́дости бꙋ́детъ.
Вѣне́цъ премꙋ́дрыхъ бога́тство и҆́хъ, житїе́ же безꙋ́мныхъ ѕло̀.
И҆зба́витъ ѿ ѕлы́хъ дꙋ́шꙋ свидѣ́тель вѣ́ренъ, разжиза́етъ же лжи̑ваѧ ле́стный.
Во стра́сѣ гдⷭ҇ни ᲂу҆пова́нїе крѣ́пости, ча́дѡмъ же свои̑мъ ѡ҆ста́витъ ᲂу҆твержде́нїе (ми́ра).
Стра́хъ гдⷭ҇ень и҆сто́чникъ жи́зни, твори́тъ же ᲂу҆кланѧ́тисѧ ѿ сѣ́ти сме́ртныѧ.
Во мно́зѣ ꙗ҆зы́цѣ сла́ва царю̀: во ѡ҆скꙋдѣ́нїи же лю́дстѣ сокрꙋше́нїе си́льномꙋ.
Долготерпѣли́въ мꙋ́жъ мно́гъ въ ра́зꙋмѣ, малодꙋ́шный же крѣ́пкѡ безꙋ́менъ.
Кро́ткїй мꙋ́жъ се́рдцꙋ вра́чь: мо́ль же косте́мъ се́рдце чꙋ́вственно.
Ѡ҆клевета́ѧй ᲂу҆бо́гаго раздража́етъ сотво́ршаго и҆̀, почита́ѧй же є҆го̀ ми́лꙋетъ ни́щаго.
Во ѕло́бѣ свое́й ѿри́нетсѧ нечести́вый: надѣ́ѧйжесѧ на гдⷭ҇а свои́мъ преподо́бїемъ пра́веденъ.
Въ се́рдцы бла́зѣ мꙋ́жа почі́етъ премꙋ́дрость, въ се́рдцы же безꙋ́мныхъ не познава́етсѧ.
Пра́вда возвыша́етъ ꙗ҆зы́къ: ᲂу҆малѧ́ютъ же племена̀ грѣсѝ.
Прїѧ́тенъ царе́ви слꙋга̀ разꙋ́мный, свои́мъ же благоѡбраще́нїемъ ѿе́млетъ безче́стїе.
Гнѣ́въ гꙋби́тъ и҆ разꙋ̑мныѧ: ѿвѣ́тъ же смире́нъ ѿвраща́етъ ꙗ҆́рость, а҆ сло́во же́стоко возвиза́етъ гнѣ́вы.
Ѧ҆зы́къ мꙋ́дрыхъ дѡ́браѧ свѣ́сть: ᲂу҆ста́ же безꙋ́мныхъ возвѣща́ютъ ѕла̑ѧ.
На всѧ́цѣмъ мѣ́стѣ ѻ҆́чи гдⷭ҇ни сматрѧ́ютъ ѕлы̑ѧ же и҆ благі̑ѧ.
И҆сцѣле́нїе ѧ҆зы́ка дре́во жи́зни: хранѧ́й же є҆го̀ и҆спо́лнитсѧ дꙋ́ха.
Безꙋ́мный рꙋга́етсѧ наказа́нїю ѻ҆́тчꙋ: хранѧ́й же за́пѡвѣди хитрѣ́йшїй. Во мно́зѣ пра́вдѣ крѣ́пость мно́га: нечести́вїи же ѿ землѝ и҆скоренѧ́тсѧ.
Въ домѣ́хъ првⷣныхъ крѣ́пость мно́га: плоды́ же нечести́выхъ погиба́ютъ.
Оу҆стнѣ̀ мꙋ́дрыхъ свѧзꙋ́ютсѧ чꙋ́вствомъ, сердца́ же безꙋ́мныхъ не твє́рда.
Жє́ртвы нечести́выхъ ме́рзость гдⷭ҇еви, ѡ҆бѣ́ты же правоходѧ́щихъ прїѧ́тни є҆мꙋ̀.
Ме́рзость гдⷭ҇еви пꙋтїѐ нечести́выхъ: гонѧ́щыѧ же пра́вдꙋ лю́битъ.
Наказа́нїе неѕло́бивагѡ познава́етсѧ ѿ мимоходѧ́щихъ: ненави́дѧщїи же ѡ҆бличє́нїѧ скончава́ютсѧ сра́мнѡ.
А҆́дъ и҆ па́гꙋба ꙗ҆́вна пред̾ гдⷭ҇емъ, ка́кѡ не и҆ сердца̀ человѣ́кѡвъ;
Не возлю́битъ ненака́занный ѡ҆блича́ющихъ є҆го̀, съ мꙋ́дрыми же не побесѣ́дꙋетъ.
Се́рдцꙋ веселѧ́щꙋсѧ, лицѐ цвѣте́тъ: въ печа́лехъ же сꙋ́щꙋ, сѣ́тꙋетъ.
Се́рдце пра́вое и҆́щетъ чꙋ́вства: ᲂу҆ста́ же ненака́занныхъ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ ѕла̑ѧ.
На всѧ́ко вре́мѧ ѻ҆́чи ѕлы́хъ прїе́млютъ ѕла̑ѧ: до́брїи же безмо́лвствꙋютъ прⷭ҇нѡ.
Лꙋ́чше части́ца ма́лаѧ со стра́хомъ гдⷭ҇нимъ, не́жели сокрѡ́вища вє́лїѧ без̾ боѧ́зни.
Лꙋ́чше ᲂу҆чрежде́нїе ѿ ѕе́лїй съ любо́вїю и҆ благода́тїю, не́жели представле́нїе тельцє́въ со враждо́ю.
Мꙋ́жъ ꙗ҆́рый ᲂу҆строѧ́етъ бра̑ни, долготерпѣли́вый же и҆ бꙋ́дꙋщꙋю ᲂу҆кроща́етъ. Терпѣли́вый мꙋ́жъ ᲂу҆гаси́тъ сꙋды̀, нечести́вый же воздвиза́етъ па́че.
Пꙋтїѐ пра́здныхъ по́стлани те́рнїемъ, мꙋ́жественныхъ же ᲂу҆гла́ждени.
Сы́нъ премꙋ́дръ весели́тъ ѻ҆тца̀, сы́нъ же безꙋ́менъ раздража́етъ ма́терь свою̀.
Несмы́сленнагѡ стєзѝ скꙋ̑дны ᲂу҆ма̀: мꙋ́жъ же разꙋ́менъ и҆справлѧ́ѧ хо́дитъ.
Ѿлага́ютъ помышлє́нїѧ не чтꙋ́щїи со́нмищъ: въ сердца́хъ же совѣ́тныхъ пребыва́етъ совѣ́тъ.
Не послꙋ́шаетъ ѕлы́й є҆гѡ̀, нижѐ рече́тъ поле́зно что̀ и҆ добро̀ ѻ҆́бщемꙋ.
Пꙋтїѐ живота̀ помышлє́нїѧ разꙋ́мнагѡ, да ᲂу҆клони́всѧ ѿ а҆́да спасе́тсѧ.
До́мы досади́телей разорѧ́етъ гдⷭ҇ь, ᲂу҆тверди́ же предѣ́лъ вдови́цы.
Ме́рзость гдⷭ҇еви по́мыслъ непра́ведный, чи́стыхъ же глаго́лы чє́стны.
Гꙋби́тъ себѐ мздои́мецъ, ненави́дѧй же дарѡ́въ прїѧ́тїѧ спасе́тсѧ: ми́лостынѧми и҆ вѣ́рами ѡ҆чища́ютсѧ грѣсѝ, стра́хомъ же гдⷭ҇нимъ ᲂу҆клонѧ́етсѧ всѧ́къ ѿ ѕла̀.
Сердца̀ првⷣныхъ поꙋча́ютсѧ вѣ́рѣ, ᲂу҆ста́ же нечести́выхъ ѿвѣща́ютъ ѕла̑ѧ: прїѧ́тни пред̾ гдⷭ҇емъ пꙋтїѐ мꙋже́й првⷣныхъ, и҆́миже и҆ вразѝ дрꙋ́зїе быва́ютъ.
Дале́че ѿстои́тъ бг҃ъ ѿ нечести́выхъ, моли́твы же првⷣныхъ послꙋ́шаетъ: лꙋ́чше ма́лое прїѧ́тїе со пра́вдою, не́жели мнѡ́га жи̑та съ непра́вдою: се́рдце мꙋ́жа да мы́слитъ првⷣнаѧ, да ѿ бг҃а и҆спра́вѧтсѧ стѡпы̀ є҆гѡ̀.
Ви́дѧщее ѻ҆́ко дѡ́браѧ весели́тъ се́рдце, сла́ва же блага́ѧ ᲂу҆тꙋчнѧ́етъ кѡ́сти.
Слꙋ́шаѧй ѡ҆бличе́нїй живота̀ посредѣ̀ премꙋ́дрыхъ водвори́тсѧ.
И҆́же ѿмета́етъ наказа́нїе, ненави́дитъ себѐ: соблюда́ѧй же ѡ҆бличє́нїѧ лю́битъ свою̀ дꙋ́шꙋ.
Стра́хъ гдⷭ҇ень наказа́нїе и҆ премꙋ́дрость, и҆ нача́ло сла́вы ѿвѣща́етъ є҆́й (,꙳пред̾и́детъ же смирє́ннымъ сла́ва).
1 О мудрости и глупости вообще. 8 Более частное изображение мудрых и глупых, различие их участи. 20 О богатстве и бедности в связи с мудростью. 28 Параллельное изображение мудрых и глупых, богатых и бедных, господ и слуг.
Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.
Идущий прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем.
В устах глупого – бич гордости; уста же мудрых охраняют их.
Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли от силы волов.
Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи.
Распутный ищет мудрости, и не находит; а для разумного знание легко.
Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст.
Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение.
Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение.
Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой.
Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет.
Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти.
И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль.
Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый – от своих.
Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.
Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян.
Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен.
Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием.
Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые – у ворот праведника.
Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей.
Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен.
Не заблуждаются ли умышляющие зло? [не знают милости и верности делающие зло;] но милость и верность у благомыслящих.
От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб.
Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд глупость и есть.
Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи.
В страхе пред Господом – надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище.
Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти.
Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа беда государю.
У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.
Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей.
Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся.
За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду.
Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе.
Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов.
Благоволение царя – к рабу разумному, а гнев его – против того, кто позорит его.
1 Против грехов словом. 8 Бог отвращается и ненавидит всякое злое сердце. 16 С точки зрения истинной мудрости говорится о различных добродетелях и пороках, преимущественно в религиозной жизни.
[Гнев губит и разумных.] Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.
Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость.
На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых.
Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа.
Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот благоразумен. [В обилии правды великая сила, а нечестивые искоренятся из земли.]
В доме праведника – обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство.
Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так.
Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему.
Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит.
Злое наказание – уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет.
Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих.
Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет.
Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает.
Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью.
Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир.
Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога.
Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть.
Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю.
Путь ленивого – как терновый плетень, а путь праведных – гладкий.
Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою.
Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою.
Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся.
Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!
Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу.
Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит.
Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных угодны Ему.
Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить.
Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло.
15:28a[Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и враги делаются друзьями.]
Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит.
Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости.
Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми.
Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум.
Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible