Скрыть
17:4
17:7
17:8
17:10
17:11
17:12
17:14
17:16
17:19
17:26
17:28
Глава 18 
18:1
18:2
18:3
18:6
18:8
18:9
18:10
18:15
18:16
18:18
18:19
18:20
Цр҃ко́внослав
Лꙋ́чше ᲂу҆крꙋ́хъ хлѣ́ба со сла́стїю въ ми́рѣ, не́жели до́мъ и҆спо́лненъ мно́гихъ благи́хъ и҆ непра́ведныхъ же́ртвъ со бра́нїю.
Ра́бъ смы́сленъ ѡ҆блада́етъ влады̑ки безꙋ́мными, въ бра́тїихъ же раздѣли́тъ (и҆мѣ́нїе) на ча̑сти.
Ꙗ҆́коже и҆скꙋша́етсѧ въ пещѝ сребро̀ и҆ зла́то, та́кѡ и҆збра̑ннаѧ сердца̀ ᲂу҆ гдⷭ҇а.
Ѕлы́й послꙋ́шаетъ ѧ҆зы́ка законопрестꙋ́пныхъ, првⷣный же не внима́етъ ᲂу҆стна́мъ лжи̑вымъ.
Рꙋга́йсѧ ᲂу҆бо́гомꙋ раздража́етъ сотво́ршаго є҆го̀, ра́дꙋѧйсѧ же ѡ҆ погиба́ющемъ не ѡ҆безвини́тсѧ: ми́лꙋѧй же поми́лованъ бꙋ́детъ.
Вѣне́цъ ста́рыхъ ча̑да ча̑дъ: похвала́ же ча́домъ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ. Вѣ́рномꙋ ве́сь мі́ръ бога́тство, невѣ́рномꙋ же нижѐ пѣ́нѧзь.
Неприли̑чны сꙋ́ть безꙋ́мномꙋ ᲂу҆стнѣ̀ вѣ̑рны, нижѐ првⷣномꙋ ᲂу҆стнѣ̀ лжи̑вы.
Мзда̀ благода́тей наказа́нїе ᲂу҆потреблѧ́ющымъ: и҆ а҆́може а҆́ще ѡ҆брати́тсѧ, ᲂу҆спѣ́етъ.
И҆́же таи́тъ ѡ҆би̑ды, и҆́щетъ любвѐ: а҆ и҆́же ненави́дитъ скрыва́ти, разлꙋча́етъ дрꙋ́ги и҆ дома̑шнїѧ.
Сокрꙋша́етъ преще́нїе се́рдце мꙋ́драгѡ: безꙋ́мный же бїе́мь не чꙋ́вствꙋетъ (ра́нъ).
Прекослѡ́вїѧ воздви́жетъ всѧ́къ ѕлы́й: гдⷭ҇ь же а҆́гг҃ла неми́лостива по́слетъ на́нь.
Впаде́тъ попече́нїе мꙋ́жꙋ смы́сленнꙋ: безꙋ́мнїи же размышлѧ́ютъ ѕла̑ѧ.
И҆́же воздае́тъ ѕла̑ѧ за бл҃га̑ѧ, не подви́гнꙋтсѧ ѕла̑ѧ и҆з̾ до́мꙋ є҆гѡ̀.
Вла́сть дае́тъ словесє́мъ нача́ло пра́вды: предводи́тельствꙋетъ же скꙋ́дости прѧ̀ и҆ бра́нь.
И҆́же сꙋ́дитъ првⷣнаго непра́веднымъ, непра́веднаго же првⷣнымъ, нечи́стъ и҆ ме́рзокъ ᲂу҆ гдⷭ҇а.
Вскꙋ́ю бѧ́ше и҆мѣ́нїе безꙋ́мномꙋ; стѧжа́ти бо премꙋ́дрости безсе́рдый не мо́жетъ. И҆́же высо́къ твори́тъ сво́й до́мъ, и҆́щетъ сокрꙋше́нїѧ: ѡ҆строптѣва́ѧй же ᲂу҆чи́тисѧ впаде́тъ во ѕла̑ѧ.
На всѧ́ко вре́мѧ дрꙋ́гъ да бꙋ́детъ тебѣ̀, бра́тїѧ же въ нꙋ́ждахъ поле́зни да бꙋ́дꙋтъ: сегѡ́ бо ра́ди ражда́ютсѧ.
Мꙋ́жъ безꙋ́менъ пле́щетъ и҆ ра́дꙋетсѧ себѣ̀, ꙗ҆́коже порꙋча́ѧйсѧ и҆спорꙋ́читъ дрꙋ́га своего̀, на свои́хъ же ᲂу҆стна́хъ ѻ҆́гнь сокро́вищствꙋетъ.
Грѣхолю́бецъ ра́дꙋетсѧ сва́рѡмъ, а҆ жестокосе́рдый не ᲂу҆срѧ́щетъ благи́хъ.
Мꙋ́жъ ᲂу҆добопрело́жный ѧ҆зы́комъ впаде́тъ во ѕла̑ѧ: се́рдце же безꙋ́мнагѡ болѣ́знь стѧжа́вшемꙋ є҆̀.
Не весели́тсѧ ѻ҆те́цъ ѡ҆ сы́нѣ ненака́заннѣмъ: сы́нъ же мꙋ́дръ весели́тъ ма́терь свою̀.
Се́рдце веселѧ́щесѧ бл҃гоимѣ́тисѧ твори́тъ: мꙋ́жꙋ же печа́льнꙋ засы́шꙋтъ кѡ́сти.
Прїе́млющемꙋ да́ры непра́веднѡ въ нѣ̑дра не пред̾ꙋспѣва́ютъ пꙋтїѐ: нечести́вый же ᲂу҆кланѧ́етъ пꙋти̑ пра́вды.
Лицѐ разꙋ́мно мꙋ́жа премꙋ́дра, ѻ҆́чи же безꙋ́мнагѡ на концѣ́хъ землѝ.
Гнѣ́въ ѻ҆тцꙋ̀ сы́нъ безꙋ́менъ, и҆ болѣ́знь ро́ждшей є҆го̀.
Тщєты̀ твори́ти мꙋ́жꙋ првⷣнꙋ не добро̀, нижѐ преподо́бно навѣ́товати власте́мъ пра́вєднымъ.
И҆́же щади́тъ глаго́лъ произнестѝ же́стокъ, разꙋ́менъ: долготерпѣли́вый же мꙋ́жъ премꙋ́дръ, лꙋ́чше и҆́щꙋщагѡ наꙋ́ки.
Несмы́сленномꙋ вопроси́вшꙋ ѡ҆ мꙋ́дрости, мꙋ́дрость вмѣни́тсѧ: нѣ́ма же кто̀ себѐ твори́тъ, возмни́тсѧ разꙋ́менъ бы́ти.
Вины̑ и҆́щетъ мꙋ́жъ хотѧ̀ ѿлꙋчи́тисѧ ѿ дрꙋгѡ́въ, на всѧ́ко же вре́мѧ поноси́мь бꙋ́детъ.
Не тре́бꙋетъ премꙋ́дрости мꙋ́жъ скꙋдоꙋ́менъ, занѐ па́че во́дитсѧ безꙋ́мїемъ.
Є҆гда̀ прїи́детъ нечести́вый во глꙋбинꙋ̀ ѕѡ́лъ, неради́тъ: нахо́дитъ же є҆мꙋ̀ безче́стїе и҆ поноше́нїе.
Вода̀ глꙋбока̀ сло́во въ се́рдцы мꙋ́жа, рѣка́ же и҆зска́чꙋщи и҆ и҆сто́чникъ жи́зни.
Чꙋди́тисѧ лицꙋ̀ нечести́вагѡ не добро̀, нижѐ преподо́бно ᲂу҆кланѧ́ти првⷣное на сꙋдѣ̀.
Оу҆стнѣ̀ безꙋ́мнагѡ приво́дѧтъ є҆го̀ на ѕло̀, ᲂу҆ста́ же є҆гѡ̀ де́рзѡстнаѧ призыва́ютъ сме́рть.
Оу҆ста̀ безꙋ́мнагѡ сокрꙋше́нїе є҆мꙋ̀, ᲂу҆стнѣ́ же є҆гѡ̀ сѣ́ть дꙋшѝ є҆гѡ̀.
Лѣни̑выѧ низлага́етъ стра́хъ: дꙋ́ши же мꙋже́й жена́мъ подо́бныхъ вза́лчꙋтъ.
Не и҆сцѣлѧ́ѧй себѐ во свои́хъ дѣ́лѣхъ бра́тъ є҆́сть погꙋблѧ́ющемꙋ себѐ сама́го.
И҆з̾ вели́чества крѣ́пости и҆́мѧ гдⷭ҇не, къ немꙋ́же притека́юще првⷣницы возно́сѧтсѧ.
И҆мѣ́нїе бога́тꙋ мꙋ́жꙋ гра́дъ тве́рдъ, сла́ва же є҆гѡ̀ вельмѝ присѣнѧ́етъ.
Пре́жде сокрꙋше́нїѧ возно́ситсѧ се́рдце мꙋ́жꙋ и҆ пре́жде сла́вы смирѧ́етсѧ.
И҆́же ѿвѣща́етъ сло́во пре́жде слы́шанїѧ, безꙋ́мїе є҆мꙋ̀ є҆́сть и҆ поноше́нїе.
Гнѣ́въ мꙋ́жа ᲂу҆кроща́етъ ра́бъ разꙋ́мный: малодꙋ́шна же человѣ́ка кто̀ стерпи́тъ;
Се́рдце разꙋ́мнагѡ стѧ́жетъ чꙋ́вствїе, ᲂу҆шеса́ же мꙋ́дрыхъ и҆́щꙋтъ смы́сла.
Даѧ́нїе человѣ́ка распространѧ́етъ є҆го̀ и҆ съ си́льными посажда́етъ є҆го̀.
Првⷣный себє̀ сама́гѡ ѡ҆глаго́льникъ во первосло́вїи: є҆гда́ же приложи́тъ сꙋпоста́тъ, ѡ҆блича́етсѧ.
Прекослѡ́вїѧ ᲂу҆толѧ́етъ молчали́вый и҆ во власте́хъ ѡ҆предѣлѧ́етъ.
Бра́тъ ѿ бра́та помога́емь, ꙗ҆́кѡ гра́дъ тве́рдъ и҆ высо́къ, ᲂу҆крѣплѧ́етсѧ же ꙗ҆́коже ѡ҆снова́ное ца́рство.
Ѿ плодѡ́въ ᲂу҆́стъ мꙋ́жъ насыща́етъ чре́во своѐ, и҆ ѿ плодѡ́въ ᲂу҆сте́нъ свои́хъ насы́титсѧ.
Сме́рть и҆ живо́тъ въ рꙋцѣ̀ ѧ҆зы́ка: ᲂу҆держава́ющїи же є҆го̀ снѣдѧ́тъ плоды̀ є҆гѡ̀.
И҆́же ѡ҆брѣ́те женꙋ̀ добрꙋ̀, ѡ҆брѣ́те благода́ть, прїѧ́лъ же є҆́сть ѿ гдⷭ҇а тишинꙋ̀.
И҆́же и҆згонѧ́етъ женꙋ̀ до́брꙋю, и҆згонѧ́етъ блага̑ѧ: держа́й же прелюбодѣ́йцꙋ безꙋ́менъ и҆ нечести́въ.
Съ молє́нїи глаго́летъ ᲂу҆бо́гїй, бога́тый же ѿвѣща́етъ же́стокѡ.
Мꙋ́жъ любо́венъ къ дрꙋ́жбѣ, и҆ є҆́сть дрꙋ́гъ прилѣпи́выйсѧ па́че бра́та.
1 Увещание к умеренности и к благоразумному пользованию даром слова. 10 Увещание к миролюбию, предостережение от высокомерия и склонности к спорам. 21 Притчи разного содержания, предостережение против болтливости.
Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство.
Плавильня – для серебра, и горнило – для золота, а сердца испытывает Господь.
Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного.
Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].
Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их.
17:6a[У верного целый мир богатства, а у неверного – ни обола.]
Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному – уста лживые.
Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет.
Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.
На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов.
Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него.
Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.
Начало ссоры – как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.
Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом.
К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума.
17:16a[Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды.]
Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего.
Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения.
Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.
Родил кто глупого, – себе на го́ре, и отец глупого не порадуется.
Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия.
Мудрость – пред лицем у разумного, а глаза глупца – на конце земли.
Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей.
Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду.
Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен.
И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои – благоразумным.
1 Против немиролюбия, страсти к спорам. 11 Семь притчей, поучающих преимущественно надежде на Бога и смирению. 18 Против страсти к тяжбам и злоупотреблений даром слова. 23 О разных видах любви.
Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.
Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение.
Слова уст человеческих – глубокие воды; источник мудрости – струящийся поток.
Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде.
Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои.
Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его.
[Ленивого низлагает страх, а души женоподобные будут голодать.] 9Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность чрева.
10Нерадивый в работе своей – брат расточителю.
11Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен.
12Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении.
13Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе.
14Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему.
15Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может подкрепить его?
16Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания.
17Подарок у человека дает ему простор и до вельмож доведет его.
18Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследывает его.
19Жребий прекращает споры и решает между сильными.
20Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам за́мка.
21От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он насыщается.
22Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.
23Кто нашел [добрую] жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа.
[Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку – безумен и нечестив.]
С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо.
Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible